Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A."

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: Płock, Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Ul. Chemików 7; Płock, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: NIP: , kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: ,25 zł

2 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. jest wiodącą grupą paliwową w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Obejmuje aktywa produkcyjne i sieci dystrybucyjne produktów w Polsce, Czechach, na Litwie i w Niemczech. Oprócz zakładów produkcyjnych i struktur dystrybucyjnych, Grupa Kapitałowa ORLEN obejmuje kilkadziesiąt spółek realizujących działalność pomocniczą powiązaną z podstawowym przedmiotem działalności PKN ORLEN S.A. oraz świadczących specjalistyczne usługi dla klientów spoza Grupy Kapitałowej ORLEN. 2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO PKN ORLEN S.A. planuje uruchomienie projektu, którego celem jest wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników. Docelowo platforma integrująca procesy rozwoju definiowana jest jako miejsce, w którym skupione zostaną możliwości zarządzania informacją rozwojową z perspektywy roli pracownika, przełożonego oraz administratorów HR. Każdy z procesów HR-owych, ujętych w platformie jest odrębnym programem rozwojowym, aczkolwiek wszystkie są ze sobą ściśle powiązane biznesowo i metodologicznie. Ważnym elementem jest integrowanie wszystkich informacji (budowa wspólnej bazy danych) dla wszystkich projektów HR szkoleń, projektów rozwojowych oraz matrycę ścieżek karier. Ponadto narzędzie musi być zintegrowane ze słownikami Modelu Kompetencji oraz z aplikacją oceny rocznej. Ponadto platforma powinna także mieć możliwość komunikowania się i zaciągania danych kadrowych w ramach modułu SAP HR (m.in. dane osobowe, dane dot. historii zatrudnienia, wykształcenie, kwalifikacje, system premiowy w zakresie niezbędnym dla realizacji programów). Docelowo platforma powinna umożliwiać planowanie ścieżek rozwoju pracownika z uwzględnieniem m.in. procesów zarządzania talentami, planowania sukcesji pracowników, planowania i monitorowania udziału w programach rozwojowych. Platforma powinna zabezpieczać dane osobowe na wymaganym, wysokim poziomie. Obecnie wdrożono Etap I czyli przygotowanie i wizualizację matrycy ścieżek karier. System przedstawia matrycę, która ujmuje możliwe przemieszczenia między rolami organizacyjnymi oraz obszarami zadaniowymi występującymi w ramach poszczególnych ról. Punktem wyjścia do zobrazowania ścieżek karier jest struktura Modelu kompetencji PKN ORLEN S.A. Model Kompetencji grupuje występujące w Spółce stanowiska w 7 rodzin stanowisk, spójnych pod kątem charakteru pracy. Natomiast szczegółowy zakres zadań wykonywanych na 2

3 stanowisku odzwierciedla obszar zadaniowy (opis zadań, profilu pracy wykonywanej na stanowisku), z którego wynika obszar funkcyjny. Na bazie połączenia umiejscowienia stanowiska w Rodzinie stanowisk oraz obszaru funkcyjnego powstaje rola organizacyjna, która przypisana jest do każdego pracownika (stanowiska). Przypisana rola organizacyjna determinuje profil kompetencyjny, na bazie którego dokonywana jest ocena roczna. Każda rola organizacyjna (obszar zadaniowy w roli organizacyjnej) ma przypisaną Kartę rozwoju, w której znajdują się informacje między innymi nt. wymogów formalnych, kompetencyjnych, wiedzy specjalistycznej i uprawnień. Matryca jest narzędziem samodzielnym, funkcjonującym w Intranecie, dostępnym dla wszystkich pracowników. W zakresie etapu II wdrożone zostaną rozwiązania IT wspierające następujące procesy: 1) w zakresie programu zarządzania talentami; 2) w zakresie programu sukcesji; 3) w zakresie następstw stanowiskowych; Kolejnym, III Etapem, będzie zintegrowanie procesów rozwoju w jednym miejscu (stworzenie pulpitu rozwoju). Programy takie jak: sukcesja, następstwa stanowiskowe czy zarządzanie talentami służą budowie bazy osób gotowych do objęcia określonych stanowisk czy ról organizacyjnych. Każdy z programów jest realizowany oddzielnie. Szczegółowe rozwiązania w zakresie realizacji poszczególnych programów koncentrują się wokół oceny potencjału, oceny osiągnięć i weryfikacji pod kątem przyjętych kryteriów wejścia do programu. W zakresie wszystkich programów definiowane są działania rozwojowe konieczne do realizacji. Działania rozwojowe dedykowane uczestnikom programów mogą być różne, m.in. projekty centralne, wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty umiejętności, coaching grupowy, coaching indywidualny, mentoring, udział w projektach, rotacje stanowiskowe czy realizacja zadań specjalnych (rozwój umiejętności poprzez celowe delegowanie określonych zadań i celów). Wszystkie zaplanowane działania rozwojowe są monitorowane przez bezpośrednich przełożonych, mentorów (program następstw i zarządzanie talentami), czy też tylko przez wskazane osoby (sukcesja). Każdy z programów ma swoją zdefiniowaną mapę procesu, obrazującą poszczególne etapy procesów, ścieżkę obiegu dokumentów oraz odpowiedzialności poszczególnych uczestników programów. Założenia dotyczące funkcjonalności Platforma powinna umożliwiać monitorowanie postępu udziału pracowników w programach rozwojowych realizowanych w Spółce. Monitoring postępów powinien polegać m.in. na: 3

4 ewidencji informacji o uczestniczeniu pracownika w określonym projekcie, o terminach, programie, ocenie projektu / programu przez pracownika, o zadaniach wdrożeniowych, informacjach od przełożonego na temat postępów podwładnego w zakresie rozwoju określonych kompetencji. W zależności od roli użytkownika przypisane zostaną różne funkcjonalności. System powinien umożliwiać zarządzanie procesami rozwoju Talentów, programem sukcesji i następstw stanowiskowych (monitoring postępów uczestników programu, rankingi kandydatów etc.) poszczególne moduły / aplikacje korzystałyby z danych kadrowych, wyników oceny, historii szkoleń, matrycy ścieżek, uczestnictwa w programach rozwojowych (dane wprowadzone o programie, zapisy do projektu, np. ocena przełożonego w kontekście postępów w pracy, wdrażania rozwiązań, może np. forum wymiany doświadczeń między uczestnikami projektu) itp. Ważne jest zbudowanie możliwości komunikacji z uczestnikami procesów w ramach poszczególnych programów. Narzędzie powinno mieć możliwość łatwego przygotowywania raportów w zakresie historii szkoleń dla pracownika, komórki, grupy pracowników, planów rozwojowych z oceny rocznej oraz innych programów, przyrównywania do profilu kompetencji (dowolnie wskazanego) oraz przygotowywania rankingów w zakresie dopasowania do danej kompetencji/profilu/roli zgodnie z wybranymi wskaźnikami. Konieczne będzie przygotowanie ról dla poszczególnych użytkowników systemu (budowa systemów powinna wykorzystywać różne funkcjonalności w zależności od poszczególnych profili użytkowników): pracownika (np. możliwość przeglądu swojego postępu/udziału w programach rozwojowych; przegląd oceny, szkoleń, matrycy ścieżek; planowanie ścieżki kariery) przełożonego (np. planowanie ścieżki rozwoju dla pracowników, zgłaszanie pracownika do udziału w projektach, przegląd / ocena postępu w programach rozwojowych, raporty w powyższych zakresach) pracowników obszaru kadr (administratorzy merytoryczni) tworzenie, przeglądanie, raportowanie (np. administrowanie danymi w matrycy ścieżek, planowanie sukcesji, przegląd wyników oceny, udziału w projektach rozwojowych) Szczegółowe rozwiązania w zakresie funkcjonalności dostosowane będą do szczegółów realizacji każdego z procesów HR-owych. Kluczowe oczekiwania merytoryczne w stosunku do proponowanego narzędzia informatycznego: 1. Program sukcesji obejmuje: 4

5 a. Identyfikację stanowisk sukcesyjnych w PKN ORLEN S.A. b. identyfikacja sukcesorów w PKN ORLEN S.A. zgodnie z kryteriami wyboru sukcesorów c. rozwój sukcesorów - przygotowanie planów rozwoju oraz monitorowania podejmowanych działań rozwojowych d. monitorowanie ryzyka odejść pracowników zajmujących stanowiska sukcesyjne 2. Program zarządzania talentami (ORLEN EKSTRAKLASA) obejmuje: a. rekrutacja kandydatów do Programu oraz selekcja kandydatów (proces kilku etapowy) b. wybór mentorów dla Talentów c. tworzenie indywidualnych planów rozwoju d. monitorowanie realizacji planów rozwojowych 3. Program następstw stanowiskowych obejmuje: a. identyfikacja stanowisk do programu następstw (zgodnie z kryteriami wyboru) b. zdefiniowanie szczegółowego profilu stanowiska c. rekrutacja kandydatów do programu d. planowanie rozwoju dla pracowników zakwalifikowanych do programu e. monitorowanie postępów pracownika Powyżej opisane programy powinny być elastycznie skonfigurowane, aby umożliwiały wnoszenia zmian. Ponadto programy powinny uwzględniać komunikację pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej. PKN ORLEN zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych etapów projektu oddzielnie, w różnym czasie i/lub z różnymi dostawcami. Kluczowe oczekiwania w stosunku do architektury technicznej proponowanego narzędzia informatycznego: Oczekuje się, że rozwiązanie zostanie zbudowane jako komponent całościowego rozwiązania HR wdrożonego w PKN ORLEN. Architektura systemu HR oparta jest na rozwiązaniu SAP HR (wersja 6.04), dodatkowych komponentach przygotowanych jako dedykowane rozszerzenia SAP HR dla PKN ORLEN S.A. oraz zintegrowanym z nim portalu SAP Portal (wersja 7.00 SP21). 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROCESIE 5

6 Niniejszy dokument stanowi jedynie wstępne zaproszenie do złożenia Ofert w procesie zakupowym. Dostawcy chcący otrzymać pełną treść Zapytania Ofertowego a co za tym idzie złożyć Ofertę w przedmiotowym procesie powinny przesłać do dnia , godzina 12:00 jedną referencję/potwierdzenie dotyczące wdrożenia w okresie ostatnich 3 lat rozwiązania dotyczącego obsługi procesów rozwojowych pracowników w oparciu o system SAP HR z warstwą prezentacyjną na WWW. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać przesłane w formie elektronicznej na adres: Wymagana forma odpowiedzi to dokument w formacie DOC lub PDF. UWAGA: Maksymalny rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 10MB. Wiadomości o większym rozmiarze zostaną odrzucone przez system pocztowy PKN ORLEN S.A. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z: Krzysztof Frymark Zespół Zakupów dla Sieci Detalicznej oraz IT Obszar Zakupów PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7, Płock tel

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2012/IMF Warszawa, 25.05.2012

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie GALACTICA GALACTICA to ludzie. Ludzie, którzy tworzą zespół kompetentnych specjalistów- posiadają odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie. Wszyscy nasi pracownicy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Marlena Plebaƒska Platforma e-learningowa jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników Praca naukowa, która dowodzi, że e-learning jest nie tylko nowoczesną platformą transferu wiedzy, ale staje się

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi zestawienie uwag

Karta Usługi zestawienie uwag Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo