II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Toruń, dn r. Zapytanie ofertowe na stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych oraz wynajem serwera na potrzeby realizacji projektu pn. Odkrywamy Planety - zajęcia z kompetencji kluczowych realizowanego przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postępowanie w sprawie zakupu wyrobów i usług, których wartość nie przekracza euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 2013 poz. 907 z późn. zm.). Zamówienie nie podlega zatem przepisom tejże ustawy. I. ZAMAWIAJĄCY Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego ul. Św. Jana 1/3, Toruń NIP: REGON: strona internetowa: tel.: , Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zleceniodawcy. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych. Wymagania techniczne: 1. Wersja Moodle 2.7 lub nowsza; 2. Indywidualna skórka (szata graficzna). 3. Layout powinien być responsywny (w miarę możliwości dostosowujący się do dużych i małych ekranów). 4. Wszystkie standardowe moduły danej wersji Moodle plus moduły dodatkowe (około 10). 5. Witryna internetowa powiązana z platformą Moodle (z systemem CMS własnym lub open-source typu Drupal, Wordpress lub podobnym, instalacją dodatkowych modułów do CMS oraz z responsywnym szablonem i szatą graficzną zgodną z platformą Moodle). 6. Języki: polski, angielski. 7. Instalacja na serwerze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu. 8. Szkolenie w siedzibie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu ul. Jana 1/3. 9. Gwarancja i wsparcie techniczne. 10. Testy obciążeniowe platformy Moodle na wskazanym serwerze.

2 11. Platforma powinna obsłużyć do 1000 użytkowników i mieć możliwość zwiększenia tej liczby w przyszłości. 12. Platforma musi być dostosowana funkcjonalnie także do urządzeń mobilnych. 13. Opcjonalne dodatkowe funkcjonalności: forum, czat, blogi, platforma mailingowa. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany zapewnić wsparcie techniczne (w czasie reakcji trzech dni) w okresie od momentu utworzenia platformy do końca maja 2015 roku. Przedmiotem zamówienia jest również wynajem serwera w miesiącach październik - maj Minimalne wymagania techniczne serwera dla Moodle 2.7: Software: Apache (możliwe inne oprogramowanie serwera, ale zalecane jest to) PHP lub nowsze Baza danych: PostgreSQL 9.1 lub MySQL (lub ich nowsze wersje) Hardware: Przestrzeń dyskowa: 160 MB do instalacji plus minimum 5 GB na przechowywanie danych Procesor: minimum 1 GHz (rekomendowane 2 GHz dual core) Pamięć: minimum 256 MB, rekomendowane 1 GB Regularne kopie zapasowe III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie powinno zostać zrealizowane do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW Złożona oferta będzie rozpatrywana przez Zleceniodawcę przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny: najniższa cena brutto - 100% V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 3. Zleceniodawca nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy oraz opieczętowana. 7. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Zleceniobiorca. 8. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 9. W przypadku Zleceniobiorców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje

3 osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 10. Oferta winna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 12. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zleceniodawcy zostanie odrzucona. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lub do dnia 20 października 2014 r. do godz lub a) dostarczona osobiście na następujący adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów, ul. Św. Jana 1/3, Toruń do dnia 20 października 2014 r. do godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zleceniodawcy. 3. Osoby do kontaktu: Monika Sanocka lub Katarzyna Maszewska W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Zleceniobiorcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. VIII. UMOWA I PŁATNOŚĆ 1. Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Termin płatności: 30 dni po wystawieniu rachunku/faktury, płatne przelewem. 3. Faktura VAT/rachunek wystawiona/-y na Województwo Kujawsko-Pomorskie (Plac Teatralny 2, Toruń, Regon , NIP ).

4 Załącznik nr 1 WZÓR OFERTY Zleceniodawca: Województwo Kujawsko-Pomorskie Pieczęć Zleceniobiorcy FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zapytanie ofertowe na stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych w ramach projektu oraz wynajem serwera pn. Odkrywamy Planety - zajęcia z kompetencji kluczowych w ramach poddziałania 9.1.2, tj. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym ogółem w wysokości: 1) kwota netto... zł (słownie:...) 2) kwota podatku VAT:... zł (słownie:. ) 3) kwota brutto... zł (słownie:...) Posiadamy następujące doświadczenie w ramach w/w tematu:

5 Oświadczamy, że: 1. Akceptujemy warunki płatności. 2. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 4. Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 5. Uważamy się za związanych ofertą przez 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Nazwa i adres ZLECENIOBIORCY NIP... REGON... Adres, na który Zleceniodawca powinien przesyłać ewentualną korespondencję:... Osoba wyznaczona do kontaktów ze Zleceniodawcą:... Numer telefonu: , dn... r.... Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /pieczątki

I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

I NAZWA USŁUGI I NUMER WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Toruń, dn. 12.05.2015 r. Zapytanie ofertowe w związku z przeprowadzeniem ewaluacji projektu i opracowaniem raportu ewaluacyjnego na potrzeby realizacji projektu pn. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja cateringu dla 300 os. w Toruniu na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej

ZAPYTANIE OFERTOWE. wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja cateringu dla 300 os. w Toruniu na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej Toruń, 16 października 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wynajem sali konferencyjnej oraz organizacja cateringu dla 300 os. w Toruniu na potrzeby realizacji konferencji podsumowującej projekt Coaching i tutoring

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zorganizowanie tygodniowego szkolenia naukowego dla uczniów zdolnych na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych

ZAPYTANIE OFERTOWE. zorganizowanie tygodniowego szkolenia naukowego dla uczniów zdolnych na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Toruń, 4 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zorganizowanie tygodniowego szkolenia naukowego dla uczniów zdolnych na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/POKL.09.01.02/2012 Sulejówek, dnia 02.04.2014 r. Prowadzenie warsztatów psychologicznych i psychoedukacyjnych dla uczestników projektu Równy start w przyszłość realizowanego w

Bardziej szczegółowo

swobodne dodawanie stron i podstron w menu oraz zmiana ich kolejności,

swobodne dodawanie stron i podstron w menu oraz zmiana ich kolejności, Zapytanie ofertowe na potrzeby realizacji projektu pn. Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, wdrażanego przez Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Kultury

Bardziej szczegółowo

POKL.09.01.02-14-284/13

POKL.09.01.02-14-284/13 Sobienie-Jeziory, dn. 11.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2013/POKL na zakup i dostawę sprzętu komputerowego do szkół podstawowych na terenie gminy Sobienie-Jeziory w ramach projektu Edukacja dla przyszłości,

Bardziej szczegółowo

RPKP.05.05.00-04-005/14

RPKP.05.05.00-04-005/14 Toruń, dnia 09 kwietnia 2015 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą A1 Promocja.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 tysięcy euro nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach ul. Wyzwolenia 160, 44-321 Marklowice Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie zakresu usług B+R realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/JAK/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/JAK/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31 A 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 03.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/WSB/JAK/2014 dot. zakupu i wdrożenia rozszerzenia dotychczasowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 1000066928/v1.2

Nr sprawy: 1000066928/v1.2 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Utworzenie wraz z zasobami multimedialnymi i aktualizacja platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻU/RZECZY DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻU/RZECZY DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI ŁÓDŹ, 15 KWIETNIA 2015 ROKU ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI 90-419 ŁÓDŹ, Al. Kościuszki 4 OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU NA SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH PRZEWÓZ OSÓB ORAZ BAGAŻU/RZECZY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: PCPR.POKL.LJ.222.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 9 czerwca 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 2/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/SERWERY] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2014r. _ Postępowanie nr 08/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 03-12-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Projekt nr MRPO.01.02.00-12-084/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt nr MRPO.01.02.00-12-084/10 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Projekt nr MRPO.01.02.00-12-084/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

PCPR-POKL-441-10/2013 Zakopane 09.09.2013 r. Szacowanie ceny

PCPR-POKL-441-10/2013 Zakopane 09.09.2013 r. Szacowanie ceny PCPR-POKL-441-10/2013 Zakopane 09.09.2013 r. Szacowanie ceny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo