WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I Łódź, 22 września 2016 r. Pani Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), zwanej dalej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi przeprowadzona została kontrola w zakresie zgodności zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, organizacji pracy i prowadzonej dokumentacji. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, Łódź oraz w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Piotrkowska 149, Łódź, w dniu 09 września 2016 r. na podstawie upoważnień wydanych przez Panią Małgorzatę Pyka, Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi działającą z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrola przeprowadzona została w trybie uproszczonym przez 5-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka

2 Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Lidię Woźniak - Latuszkiewicz starszego inspektora w Oddziale do Spraw Rodziny (inspektor kierujący zespołem inspektorów), Roberta Pipińskiego starszego inspektora wojewódzkiego w ww. Oddziale, Annę Kowalczyk starszego inspektora w ww. Oddziale, Malwinę Kazimierczak starszego inspektora w ww. Oddziale oraz Katarzynę Piasek - starszego inspektora w ww. Oddziale. Celem kontroli było dokonanie oceny zgodności zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, organizacji pracy i prowadzonej dokumentacji. Kontrolą objęto okres od 4 stycznia 2016 r. do 9 września 2016 r. W okresie objętym kontrolą, dyrektorem jednostki kontrolowanej do 29 sierpnia 2016 r. była Pani Małgorzata Wagner, natomiast od 29 sierpnia 2016 r. nadal, funkcję tę pełni Pani Agnieszka Duszkiewicz Nowacka. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie przedłożonych kontrolującym dokumentów oraz w oparciu o rozmowę z Panią Agnieszką Duszkiewicz- Nowacką p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, z Panią Ewą Kazanek Kierownikiem Wydziału Pomocy Rodzinie i Dziecku, Panem Jackiem Kędzierskim Kierownikiem Wydziału Pieczy Zastępczej oraz Panią Haliną Jarząb starszym inspektorem z Działu Kadr. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1699/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 stycznia 2012 r. na organizatora pracy z rodziną wyznaczony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. W 1 Zarządzenia zapisano również, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi został wyznaczony na organizatora pracy z rodziną w Mieście Łodzi. Wykonanie Zarządzenia powierzono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ( 2 ww. Zarządzenia; dowody kontroli - str. 35), który jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dowody kontroli Uchwała Nr XXIX/525/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 3 pkt. 2 str. 39). Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi został nadany Zarządzeniem Nr 5972/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi (dowody kontroli str. 43). Zgodnie z 9 tego Regulaminu w skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wchodzi Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. (dowody kontroli str. 45) 2

3 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zatrudnionych jest obecnie 44 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w tym: - 26 osób w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu czasu pracy (dowody kontroli - str ), - 15 osób w ramach umowy zlecenia w wymiarze pełnego etatu czasu pracy (dowody kontroli str ), - 3 w ramach projektu Razem z rodziną w wymiarze pełnego etatu czasu pracy (dowody kontroli str. 79) oraz 23 asystentów rodziny w oparciu o umowę o pracę, w tym 3 asystentów rodziny zatrudnionych w ramach projektu Razem z rodziną. - wszyscy w wymiarze pełnego etatu czasu pracy (dowody kontroli str ) Z przedstawionego kontrolującym zestawienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wynika, iż 2 koordynatorów jest zatrudnionych na zastępstwo (na czas określony). Z jednym z koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej rozwiązano umowę z dniem 4 września 2016 r. (dowody kontroli str ) Z dokumentacji będącej w posiadaniu Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że Miasto Łódź przystąpiło do Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 i otrzymało kwotę w wysokości ,00 zł na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dotacji tej dofinansowano zatrudnienie 21 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na okres od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - w pełnym wymiarze czasu pracy. (dowody kontroli str ) Kontroli poddane zostały wszystkie teczki osobowe asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Z analizy dokumentacji zawartej w teczkach osobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny wynika, że wszystkie osoby zatrudnione na ww. stanowiskach, spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dowody kontroli str ). Zastrzeżenia kontrolujących dotyczą braku w teczkach akt osobowych oświadczeń złożonych przez asystentów rodziny, o których mowa w art. 12 ust. 2-4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej potwierdzających, że asystent rodziny: nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona; 3

4 wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe. Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Halinę Jarząb starszego inspektora z Działu Kadr, ustalono że dokumentacja ta, zostanie niezwłocznie uzupełniona. W aktach osobowych sześciu asystentów rodziny brakowało zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. W wyniku analizy teczek osobowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej stwierdzono: - w pięciu przypadkach brak oświadczeń określonych w art. 78 ust. 2-4 ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. że osoba będąca koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe - brak zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w ramach projektu Razem z rodziną. Z poddanej kontroli dokumentacji wynika, że zarówno koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, jak i asystenci rodziny podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, np. Pomaganie osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzin, Współczesne poradnictwo wobec zagrożeń i patologii, Superwizja dla asystentów rodziny i specjalistów. Kontrolujący poddali ocenie 5 teczek osobowych rodzin zastępczych objętych pracą koordynatora (w tym: 3 rodziny spokrewnione i 2 rodziny niezawodowe) oraz 5 teczek osobowych rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W teczkach rodzin prowadzonych przez asystentów znajdowały się następujące dokumenty: - zgoda na podjęcie współpracy rodziny z asystentem, - plan pracy z rodziną, - półroczna ocena planu pracy z rodziną, - ewidencja spotkań z rodziną, - notatki służbowe asystenta rodziny, 4

5 - protokoły ds. oceny sytuacji rodziny. Dokumenty znajdujące się w teczkach osobowych poszczególnych rodzin opatrzone były datą ich sporządzenia oraz podpisami osób je sporządzających. Ustalono również, że pod opieką asystenta rodziny pozostaje nie więcej niż 15 rodzin. Stwierdzono, że przydzielanie rodzinie asystenta rodziny każdorazowo odbywało się na wniosek pracownika socjalnego, po uprzednim przeprowadzeniu przez niego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny. W teczkach prowadzonych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej znajdowały się następujące dokumenty: - postanowienia Sądu (dot. ustanowienia rodziny zastępczej, władzy rodzicielskiej), - wniosek o objęcie opieką koordynatora, - karty pracy koordynatora (dowody kontroli str ), - plan pomocy dziecku (dowody kontroli str )), - ocena sytuacji dziecka (brak w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną; dowody kontroli str ), - sprawozdanie z funkcjonowania rodziny zastępczej (dowody kontroli str ), - ocena rodziny zastępczej (dowody kontroli str ), Po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej kontrolujący zwrócili uwagę na: - brak podpisów pod kartami pracy koordynatora, - braku podpisów potwierdzających obecność osób biorących udział w posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 23 maja 2016 r. (art. 130 ww. ustawy), brak obecności przedstawiciela ośrodka adopcyjnego na posiedzeniu Zespołu w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, co wynika z przepisu art. 130 ww. ustawy. Wyjaśnienia w powyższej sprawie złożył Pan Jacek Kędzierski Kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej w MOPS w Łodzi. Poinformował, że w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną nie są zwoływane zespoły ds. okresowej sytuacji dziecka. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej po konsultacjach z pedagogiem i psychologiem sporządza protokół. W trakcie analizy dokumentów znajdujących się w teczkach osobowych rodzin spokrewnionych objętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w trzech przypadkach rodzin spokrewnionych stwierdzono brak zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 42 ust.5 ww. ustawy. Z wyjaśnień udzielonych przez Pana Kędzierskiego 5

6 wynika, że zaświadczenia lekarskie wymagane są tylko od rodzin niezawodowych i zawodowych. Wobec powyższych ustaleń, działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzone nieprawidłowości opisano szczegółowo na stronie 3 i 5 Wystąpienia pokontrolnego. Za powyższe nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli odpowiadają zgodnie z 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, 1045 i 1199) Dyrektor MOPS w Łodzi Pani Małgorzata Wagner, Pani Agnieszka Duszkiewicz Nowacka pełniąca obowiązki dyrektora MOPS od 29 sierpnia 2016 r., Pan Jacek Kędzierski Kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej, pracownik prowadzący dokumentację teczek osobowych rodzin zastępczych. Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam: - zobowiązać osoby uczestniczące w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka do potwierdzania udziału w pracach zespołu poprzez złożenie stosownego podpisu na protokole, - uzupełnić karty pracy z rodzinami zastępczymi o podpisy osób sporządzających w nich notatki, - uzupełnić teczki osobowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej o brakujące zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, - uzupełnić teczki osobowe asystentów rodziny o oświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 2 ww. ustawy, - uzupełnić dokumentację rodzin zastępczych spokrewnionych o zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 5 ww. ustawy, - zwoływać zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w składzie określonym w art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, również dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Informację o sposobie realizacji zaleceń proszę nadesłać na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, Łódź w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego Wystąpienia pokontrolnego. 6

7 Zgodnie z 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1477), zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej. Zespół inspektorów: Lidia Woźniak Latuszkiewicz Robert Pipiński wojewódzki Anna Kowalczyk Malwina Kazimierczak Katarzyna Piasek Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Agnieszka Łukomska -Dulaj Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 7

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.16.2015 Łódź, 21 grudnia 2015 r. Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy Dąbrowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.21.2015 Łódź, 2 grudnia 2015 r. Pani Barbara Zegar p. o. Dyrektora Domu Dziecka Słoneczko w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.29.2015 Łódź, 9 lutego 2016 r. Pan Arkadiusz Janicz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS-II.431.2.2014 Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Pani Katarzyna Adamek Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3 91-485 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.9.2016 Łódź, 30 września 2016 r. Pani Agata Janiak Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.4.2014 Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. Pan Janusz Bąk Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi ul. Bednarska 15 93-030 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.10.2014 Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.20.2017.DG Opole, dnia 14 kwietnia 2017 r. Pani Dorota Rak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźiu ul. Skarbowa 4 47-200 Kędzierzyn-Koźle WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.13.2016 Łódź, 24 października 2016 r. Pani Lidia Szymańska Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.26.2017.AC Opole, dnia 13 maja 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Aleksander Podgórny Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016).

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 66/2016). WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2016 Łódź, 20 grudnia 2016 r. Pan Jan Ryś Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2016),

Halina Gajewicz - specjalista w Oddziale Komunikacji Wydziału Infrastruktury, pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów (upoważnienie Nr 22/2016), WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.7.2016 Łódź, 15 czerwca 2016 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.15.2016 Łódź, 30 czerwca 2016 r. Pani Emilia Karasiewicz Dyrektor Rodzinnego Domu Nr 8 Fundacji Happy Kids w Czarnocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku

Bardziej szczegółowo

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y.

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y. S-2.431.1.13.2015.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniu 27 kwietnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.46.2017.DG Opole, dnia 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Iwona Rejnhardt Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.9.2017 Łódź, 29 maja 2017 r. Pan Artur Reszka Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 067Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.3.2016.MT Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U listopada 2015 r. PS-KNPS.431.2.23.2015.GZ Pani Agnieszka Koźmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 17 do 18 września

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2016 Łódź, 25 października 2016 r. Pan Paweł Przybylski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 063Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek Głuchołazy

WOJEWODA OPOLSKI. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek Głuchołazy WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.11.2017.JA Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej II. III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-I.431.11.2016 Łódź, 18 października 2016 r. Pan Krzysztof Bularz KIMGROM Krzysztof Bularz, ul. Usługowa 1D, 98-355 Działoszyn SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 79 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. Łódź, r. RPS-VI PROTOKÓŁ KONTROLI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej. Łódź, r. RPS-VI PROTOKÓŁ KONTROLI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Rodziny i Polityki Społecznej RPS-VI.9612.4.2017 Łódź, 16.03.2017 r. PROTOKÓŁ KONTROLI podmiotu leczniczego pn. Poradnia Konsultacyjna GASTRO spółka z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.18.2015 Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.16.2015 Gdańsk, dnia 3 lutego 2016 r. Pani Elżbieta Tessmer Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby ul. Wiosny Ludów 13 81 459 Gdynia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.15.2015 Łódź, dnia 7 stycznia 2016 roku Pan Grzegorz Turalczyk Wójt Gminy Konopnica Wystąpienie pokontrolne W dniach 28.08. - 15.10.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Konopnica przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.20.2018 Łódź, 8 października 2018 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Powiatu Pabianickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej Łódź, 7 stycznia 2014 roku PS-II 431.23.2013 Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

była Pani Aleksandra Krysiak. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

była Pani Aleksandra Krysiak. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.17.2015 Łódź, 7 grudnia 2015 r. Pani Aleksandra Krysiak Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi ul. Piłsudskiego 150/152

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka Warszawa, 07 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.26.2016.JB Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.20.2014 Łódź, dnia 09 lutego 2015 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 24 października 2013 roku PS-II 431.17.2013 Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 4 listopada 2015 r. PS.II.431.59.2015.AC 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2015 Łódź, dnia 25 marca 2015 r. Pan Marcin Baranowski Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 053Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a Nowe Załubice

Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a Nowe Załubice Warszawa, 14 grudzień 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.13.2016.AK Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a 05-255 Nowe Załubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani. Dyrektor. w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani. Dyrektor. w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.15.2016 Łódź, 27 października 2016 r. Pani Ewa Seweryńska Dyrektor Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2019 Łódź, 11 kwietnia 2019 r. Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne: Nabór na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł 1 P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka, w dniu 19 lipca 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3, Szczawin Kościelny

Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3, Szczawin Kościelny Warszawa, 10 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.36.2018.MZ Pan Krzysztof Sarzała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 3, 09-550 Szczawin

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.8.2019 Łódź, 12 czerwca 2019 r. Pan Józef Matysiak Starosta Rawski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli 1. Ocena realizacji zadań asystenta rodziny określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustalenia kontroli 1. Ocena realizacji zadań asystenta rodziny określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.53.2017.AC Opole, dnia 28 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria Czyż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie 95-035 Ozorków, ul. Stypułkowskiego 1, pow. zgierski. Kierownik jednostki: Pani Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.24.2015 Łódź, dnia 17 grudnia 2015 roku Pan Andrzej Bednarek Wójt Gminy Czerniewice Wystąpienie pokontrolne W dniach 09 24.11.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Czerniewice przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III.431.13.2016 Łódź, 3 sierpnia 2016 r. Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ PS-V.9514.07.2013.1,2 PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ przeprowadzonej w : Zakładzie Pracy Chronionej Z.P.H.U TOM-KIL, ul. Witkowska 29, 62-200 Gniezno, nr identyfikacyjny REGON: 634544427, numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Finansowo - Księgowy 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 27 tel: (032) 265-14-42, (032) 265-68-11

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Finansowo - Księgowy 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 27 tel: (032) 265-14-42, (032) 265-68-11 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Finansowo - Księgowy 41-250 Czeladź, ul. 17 Lipca 27 tel: (032) 265-14-42, (032) 265-68-11 www.mops.czeladz.pl, e-mail: ksiegowosc.mops@mops.czeladz.pl Czeladź 27.07.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu

Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu Warszawa, 02 listopada 2018 r WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII4311422018AK Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu Na podstawie art 197b w związku z art186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.8.2016 Łódź, 15 czerwca 2016 r. Pani Anna Wysocka - Stasiak Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym KEL MET Jarosław Kieler Kontrola przeprowadzona została w dniu 11 lutego 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.10.2015 Łódź, dnia 24 lipca 2015 roku Pan Marek Jóźwiak Wójt Gminy Głowno Wystąpienie pokontrolne W dniach 11 23 czerwca 2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Głowno przeprowadzona została

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.21.2015 Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust. 1 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, Wierzbno

Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, Wierzbno WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 października 2017 r. WPS- VIII.431.1.15.2017.BT Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, 07-111 Wierzbno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PSiZ.II DG Opole, dnia 25 października 2016 r.

PSiZ.II DG Opole, dnia 25 października 2016 r. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.II.431.45.2016.DG Opole, dnia 25 października 2016 r. Pani Anna Bajor Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 5 48-100 Głubczyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.1.2015 Łódź, dnia 16 marca 2015 r. Pan Krzysztof Kwiatkowski ul. Lutomierska 127 m. 53 91-035 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły Czerwińsk nad Wisłą

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły Czerwińsk nad Wisłą Warszawa, 21 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.62.2018.MZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk nad Wisłą WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Warszawa, 1 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2016.JK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.2.2017 Łódź, 6 marca 2017r. Pan Mirosław Kukliński Starosta Tomaszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem zadań

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.7.2016 Łódź, 21 czerwca 2016 r. Pani Anna Wysocka - Stasiak Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia X lutego 2017 r. ZP-KNPS.431.3.3.2017.GZ Pani Małgorzata Tkaczyk Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16, 19 i 20

Bardziej szczegółowo

3. Rozpatrywano wnioski o udzielnie pomocy w niepełnym zakresie zgłoszonych potrzeb, co stanowi naruszenie przepisu art. 16 ups.

3. Rozpatrywano wnioski o udzielnie pomocy w niepełnym zakresie zgłoszonych potrzeb, co stanowi naruszenie przepisu art. 16 ups. Łódź, dnia r. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-III.431.8.2014 Pani Aneta Duda Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Uprzejmie informuję, że w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.3.2018 Łódź, 22 lutego 2018 r. Pan Józef Matysiak Starosta Powiatu Rawskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I.

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Znak: AD.1/2012 Toruń, dnia 17 lipca 2012r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnid^ października 2016 r. ZP-ZS.431.1.2016.TZ Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

s. Barbara Bolesta Dyrektor Domu Dziecka ZSFRM ul. Klasyków 52/ Warszawa

s. Barbara Bolesta Dyrektor Domu Dziecka ZSFRM ul. Klasyków 52/ Warszawa Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2016.AK s. Barbara Bolesta Dyrektor Domu Dziecka ZSFRM ul. Klasyków 52/54 03-163 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-VII.431.8.2015 Łódź, 4 lutego 2016 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ Załącznik Nr 1 Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.12.2016 Łódź, 20 czerwca 2016 r. Pani Magdalena Lesiak Dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 5 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 29 września 2011 Podstawa zatrudnienia Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2014 Łódź, dnia 14 stycznia 2015 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym przez Wojewodę Łódzkiego nadzorem nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-I.431.3.2014 Łódź, dnia 22 maja 2014 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

Do zadań Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: Załącznik Nr 1 Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Nowak Dyrektor Domu Dziecka w Równem Równe Strachówka

Pan Jan Nowak Dyrektor Domu Dziecka w Równem Równe Strachówka Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.4.8.2018.AW Pan Jan Nowak Dyrektor Domu Dziecka w Równem Równe 78 05-282 Strachówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Szczecin, 21 listopada 2011r.

PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Szczecin, 21 listopada 2011r. PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 21 listopada 2011r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności:

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności: PS.1.RK.0932/11/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie Warszawa, 03 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.36.2018.MBK Pani Monika Dejneka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.24.2018 Łódź, 26 października 2018 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA LUBUSKI PS-V.431.10.2012.JZie Gorzów Wlkp., dn. 18 października 2012 r. Pani Agnieszka Czaczkowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 20

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, Stara Biała

Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, Stara Biała Warszawa, 31. 12. 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.64.2018.AK Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, 09-411 Stara Biała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.2.2016 Łódź, 30 marca 2016 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa Warszawa,10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.8.2016.JK Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/27 00-544 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; Wyszków

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; Wyszków Warszawa, 29 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.2.2017.ASO Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; 07-202 Wyszków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, Mława

Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, Mława Warszawa, 19 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.58.2018.WW Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia* > stycznia 2017 r. ZP-KNPS.431.6.10.2016.MS Pani Beata Roszko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy Wystąpienie pokontrolne W dniach 16-18 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 października 2016 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-1.431.5.14.2016.KK POWIATOWE W ZAMBROWIE kancelaria KANCELARIA -i fl 1(]_ 2016 OGÓLNA Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o. PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w FILTER SERVICE Sp. z o.o. Kontrola przeprowadzona została w dniu 15 marca 2011 r. przez Panią Marzenę Roczon, inspektora w Oddziale do Spraw Współpracy z Samorządem

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.24.2015.AK Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.15.2015 Łódź, 13 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Działając zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.23.2015.KS Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach września 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach września 2015 r. S-2.431.1.29.2015.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach 16-17 września 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: 1. Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Staszica

Bardziej szczegółowo