PS.II Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska Skiewrniewice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) dokonano kontroli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Nowobielańskiej 100 celem ustalenia stopnia realizacji standardu opieki i wychowania w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 r. W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki kontrolowanej zatrudniona była Pani Irena Bodych Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniach października 2013 roku. Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym przez 2-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Magdalenę Łongwa-Kurosz inspektora wojewódzkiego w Oddziale do Spraw Rodziny (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) oraz Roberta Pipińskiego inspektora wojewódzkiego w ww. Oddziale.

2 Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom w Skierniewicach (Uchwała Nr XXV/81/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" w Skierniewicach, Uchwała Nr XXXIII/17/13 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Dom" w Skierniewicach) oraz Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom w Skierniewicach (Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" w Skierniewicach, Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" w Skierniewicach) zawiera niezbędne zmiany w związku z przyjęciem do realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (dowody kontroli str ). Na podstawie przedstawionego przez Dyrektora Placówki dokumentu zawierającego wykaz kadry merytorycznej (dowody kontroli str ) stwierdzono, iż kwalifikacje dyrektora, psychologa, pedagogów i wychowawców zgodne są z obowiązującymi przepisami. Kwalifikacje Pani Kamili Rosa-Farej zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego nie są zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.). Zgodnie jednak z art. 236 ust. 2 ww. ustawy osoba ta może nadal być zatrudniona na dotychczasowym stanowisku przez okres 6 lat od dnia wejścia w życie powyższej ustawy. Wskazane zatem jest podjęcie działań skutkujących uzupełnieniem kwalifikacji przez pracownika socjalnego. Ustalono także, że zakresy czynności pracowników merytorycznych, zwłaszcza wychowawcy, pedagoga i psychologa (dowody kontroli str ) nie uwzględniają zmian wynikających z wdrożenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Podczas rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym i dyrektorem oraz na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (dowody kontroli str , 93-96, , , , , , , , ) ustalono, że zadania w zakresie: pracy opiekuńczo-wychowawczej, pracy z rodziną w tym działań podejmowanych na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych, organizowania zajęć specjalistycznych dla wychowanków, zapewnienia dzieciom całodobowej opieki wychowawców, opieki zdrowotnej, wyżywienia, umożliwienie uczestniczenia w zajęciach wychowawczych, rekreacyjno-sportowych,

3 dostępu do nauki i pomocy w nauce, organizowania transportu do szkół, warunków lokalowych, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, zabawki, podręczniki i pomoce szkolne, realizowane są zgodnie z obowiązującym standardem opieki i wychowania. W placówce prawidłowo realizowany jest obowiązek dyrektora dotyczący nadzorowania pracy pracowników merytorycznych oraz nawiązywanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (dowody kontroli str , 89-92). Podczas prowadzonych czynności kontrolnych zwrócono uwagę na zapisy w regulaminach wewnętrznych (dowody kontroli str. 137, 131b, ), które mogą naruszać prawa dziecka do: - otrzymywania kieszonkowego w minimalnej kwocie określonej w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Regulamin kieszonkowego pkt 5,6,10), - podtrzymywania więzi z rodzicami, utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną (Regulamin wychowanków kary stosowane wobec wychowanków POW Dom w Skierniewicach pkt. 5, Regulamin dla rodziców, opiekunów i osób odwiedzających Prawa rodziców pkt 1), - wypoczynku letniego (Regulamin wychowanków nagrody stosowane wobec wychowanków POW Dom w Skierniewicach pkt. 8). W trakcie kontroli teczek wychowanków (analizie poddano dokumentację pedagogiczną, tj. diagnozy psychofizyczne, plany pomocy dziecku i karty pobytu, dokumentację pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego, protokoły z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz dokumentację w teczkach osobowych wychowanków: chłopca ur , dziewczynki ur r., usamodzielnianej nastolatki ur r., wychowanki przebywającej na ucieczce ur, r. oraz dziewczynki ur r.) w zakresie dokumentowania podejmowanych na rzecz dzieci i ich rodzin działań stwierdzono następujące uchybienia: - brak diagnoz psychofizycznych w teczkach dzieci znajdowały się opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinie psychologa/pedagoga zatrudnionego w Placówce opracowane w różnym czasie, - karty udziału w zajęciach specjalistycznych nie są prowadzone; organizowanie tych zajęć dokumentowane jest w dziennikach prowadzonych przez pedagogów i psychologa, - w planach pomocy chłopca ur r. błędnie określano cel główny pracy z dzieckiem,

4 Na podstawie informacji uzyskanych podczas rozmów z pracownikami oraz analizy przedłożonych dokumentów pozytywnie ocenia się podejmowane działania w zakresie: - pracy opiekuńczo-wychowawczej, - realizacji zadań pracownika socjalnego, - zadań realizowanych przez psychologa i pedagoga na rzecz wychowanków (indywidualna opieka psychologiczna i pedagogiczna) oraz rodzin, - pracy zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, - nadzoru dyrektora nad pracą pracowników merytorycznych, - współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, pozytywnie z uchybieniami ocenia się: - dokumentowanie indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych, - zagwarantowanie wychowankom otrzymywanie kieszonkowego w kwocie określonej w przepisach, przestrzeganie prawa dziecka do kontaktowania się z rodziną naturalną oraz prawa dziecka do wypoczynku letniego. Wobec powyższego, działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom w Skierniewicach w kontrolowanym zakresie oceniona została pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialność za powyższe uchybienia ponoszą: 1) psycholog, pedagog - w związku z brakiem diagnoz psychofizycznych wychowanków i kart ich udziału w zajęciach organizowanych przez specjalistów, 2) dyrektor w związku z nadzorem nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez pedagogów i psychologa, zapisami w regulaminach wewnętrznych w zakresie kieszonkowego, wypoczynku letniego i kontaktów z rodziną oraz brakiem aktualnych zakresów czynności pracowników merytorycznych. Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 08 listopada 2013 r. nie wniesiono zastrzeżeń, o czym Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom w Skierniewicach poinformowała pismem z dnia 15 listopada 2013 r.

5 Wobec stwierdzonych podczas kontroli uchybień, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z poźn. zm.) zalecam: - diagnozy psychofizyczne wychowanków sporządzać zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), - dokumentować zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających pomocy psychologicznej i/lub pedagogicznej zgodnie z 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, - podjąć działania zmierzające do zagwarantowania wychowankom przestrzeganie ich prawa do podtrzymywania więzi z osobami bliskim i kontaktowania się z rodzinami, wypoczynku letniego oraz kieszonkowego w wysokości określonej w 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, - uaktualnić zakresy czynności pracowników merytorycznych stosownie do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Informację o realizacji zaleceń proszę nadesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, łódź w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia. Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Agnieszka Łukomska-Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS-II.431.2.2014 Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Pani Katarzyna Adamek Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3 91-485 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 24 października 2013 roku PS-II 431.17.2013 Pani Dorota Ćwirko-Godycka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Tęcza w Kutnie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej Łódź, 7 stycznia 2014 roku PS-II 431.23.2013 Pani Ewa Świętosławska Dyrektor Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.4.2014 Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. Pan Janusz Bąk Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi ul. Bednarska 15 93-030 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.10.2014 Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.21.2015 Łódź, 2 grudnia 2015 r. Pani Barbara Zegar p. o. Dyrektora Domu Dziecka Słoneczko w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.29.2015 Łódź, 9 lutego 2016 r. Pan Arkadiusz Janicz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.13.2016 Łódź, 24 października 2016 r. Pani Lidia Szymańska Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.16.2015 Łódź, 21 grudnia 2015 r. Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy Dąbrowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Świerczewski Dyrektor Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce Siedlce ul. Dzieci Zamojszczyzny 37

Pan Jarosław Świerczewski Dyrektor Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce Siedlce ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.1.2017.JZ Warszawa, 31 maja 2017 r. Pan Jarosław Świerczewski Dyrektor Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce 08-110 Siedlce ul. Dzieci Zamojszczyzny 37 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp. 24 grudnia 2012r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp. 24 grudnia 2012r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp. 24 grudnia 2012r.. PS-I.431.1.18.2012.AKra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Warszawa, 1 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2016.JK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.5.2016 Łódź, 22 września 2016 r. Pani Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w

Bardziej szczegółowo

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej PS-II.431.18.2014 Łódź, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu15 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

była Pani Aleksandra Krysiak. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

była Pani Aleksandra Krysiak. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.17.2015 Łódź, 7 grudnia 2015 r. Pani Aleksandra Krysiak Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódzkiego Oddziału Regionalnego w Łodzi ul. Piłsudskiego 150/152

Bardziej szczegółowo

WPS-IX AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-IX AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.1.2017.AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m. 53 03-726 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.20.2014 Łódź, dnia 09 lutego 2015 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

s. Barbara Bolesta Dyrektor Domu Dziecka ZSFRM ul. Klasyków 52/ Warszawa

s. Barbara Bolesta Dyrektor Domu Dziecka ZSFRM ul. Klasyków 52/ Warszawa Warszawa, 9 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2016.AK s. Barbara Bolesta Dyrektor Domu Dziecka ZSFRM ul. Klasyków 52/54 03-163 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.21.2015 Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust. 1 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.16.2015 Gdańsk, dnia 3 lutego 2016 r. Pani Elżbieta Tessmer Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby ul. Wiosny Ludów 13 81 459 Gdynia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-I. 431.2.1.2012.ESzw. Gorzów Wlkp. 27 lipca 2012r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach ul. Daszyńskiego Siedlce

Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach ul. Daszyńskiego Siedlce WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.16.2015.JZ Warszawa, 23 lutego 2016 r. Pani Katarzyna Graniszewska Dyrektor Domu pod Kasztanami Domu Dziecka w Siedlcach ul. Daszyńskiego 10 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2015.JK Pani Iwona Bajkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 ul. Willowa 18 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena skontrolowanej działalności. 1. Zatrudnienie kadry

Ocena skontrolowanej działalności. 1. Zatrudnienie kadry Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp PS-I.431.1.5.2012.AKra Gorzów Wlkp., 20 lipca 2012r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., 23 lipca 2014r. PS-VIII.431.4.2014. ESzw WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli problemowej w placówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

Kartę nadzoruje: Wydział Polityki Społecznej

Kartę nadzoruje: Wydział Polityki Społecznej Wersja archiwalna Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzór nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Jednostka publikująca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 4 listopada 2015 r. PS.II.431.59.2015.AC 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

przez Pana Andrzeja Nowaka Dyrektora Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

przez Pana Andrzeja Nowaka Dyrektora Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-IV.431.2.17.2014 Kraków, 9 stycznia 2014 roku Pan Andrzej Nowak Dyrektor Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Kopalina 7a 30-228 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp., 11 września 2014r.

Gorzów Wlkp., 11 września 2014r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-VIII.431.6.2014.E.Szw Gorzów Wlkp., 11 września 2014r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Denysenko Dyrektor Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 ul. Geodetów Wołomin

Pani Elżbieta Denysenko Dyrektor Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 ul. Geodetów Wołomin Warszawa, 28 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.8.2015.AP Pani Elżbieta Denysenko Dyrektor Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. 6. listopada 2012r. PS-I.431.1.10.2012. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Jędra Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej z filią w Starchowicach Jasieniec Iłżecki Dolny Iłża

Pani Beata Jędra Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej z filią w Starchowicach Jasieniec Iłżecki Dolny Iłża Warszawa, 20 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.4.2017.TK Pani Beata Jędra Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej z filią w Starchowicach Jasieniec Iłżecki Dolny 27 100 Iłża WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Cecylia Renata Wojdyga Dyrektor Domu Dziecka Nr 4 Warszawa, ul. Łukowska 25

Pani Cecylia Renata Wojdyga Dyrektor Domu Dziecka Nr 4 Warszawa, ul. Łukowska 25 Warszawa, 20 lipca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.7.2016.MT Pani Cecylia Renata Wojdyga Dyrektor Domu Dziecka Nr 4 Warszawa, ul. Łukowska 25 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.18.2015 Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka Warszawa, 07 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.26.2016.JB Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa Warszawa,10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.8.2016.JK Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/27 00-544 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Pani Maria Kolankiewicz Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa

Pani Maria Kolankiewicz Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa Warszawa, 20. 08. 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.4.4.2015.MT Pani Maria Kolankiewicz Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Makowska p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych ul. Św. Bonifacego Warszawa

Pani Ewa Makowska p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych ul. Św. Bonifacego Warszawa Warszawa, 15 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.4.5.2015.AW Pani Ewa Makowska p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo - wychowawczych ul. Św. Bonifacego

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Makowska Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych ul. Św. Bonifacego 81 02-945 Warszawa

Pani Ewa Makowska Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych ul. Św. Bonifacego 81 02-945 Warszawa Warszawa, 18 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.9.2015.JR Pani Ewa Makowska Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych ul. Św. Bonifacego 81 02-945

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku

Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku Warszawa, 29 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.2.2016.AW Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Domów dla Dzieci w Otwocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.7.2016 Łódź, 21 czerwca 2016 r. Pani Anna Wysocka - Stasiak Dyrektor Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.2.2014 Gdańsk, dnia 23 maja 2014r. Pan Remigiusz Walędziak Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gdyni Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5669 UCHWAŁA NR XXXIV/160/13 RADY POWIATU W SKIERNIEWICACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r.

Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 18 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 2907 UCHWAŁA NR XVII/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. WPS-I.431.2.23.2015.KS Pani Anna Dziewulska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ^Spr^ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia - września 2017 r. ZP-KNPS.431.2.50.2017.TB Pan Marek Bartecki Dyrektor Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 3 w Jeleniej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 7-8 września

Bardziej szczegółowo

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich

STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia STATUT Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 1. Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXVIII/394/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu w Centrum Administracyjne Placówek

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia sierpnia 2011 r. P/11/092 KPZ-4101-02-01/2011 Pani Cecylia Renata Wojdyga Dyrektor Domu Dziecka nr 4 w Warszawie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. PS-KNPS.431.3.4.2015.GZ Pan Jacek Kubicki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 22-24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-IV Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-IV Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-IV.431.1.25.11 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pasierbcu przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 476/2014 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Siemianowicach Śląskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ' lutego 2017 r. ZP-KNPS.431.2.3.2017.MS1 Pan Sylwester Pajęcki Dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-20 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J Sierpnia 2015 r. PS-KNPS.431.1.25.2015.DK Pani Barbara Markowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 17-19

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

WP-IV Kraków, dnia 23 sierpnia 2013 r. Siostra Krystyna Maślarz. Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza

WP-IV Kraków, dnia 23 sierpnia 2013 r. Siostra Krystyna Maślarz. Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-IV.431.2.4.2013 Kraków, dnia 23 sierpnia 2013 r. Siostra Krystyna Maślarz Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Jan N owak Dyrektor Domu Dziecka Równe Strachówka

Pan Jan N owak Dyrektor Domu Dziecka Równe Strachówka Warszawa, 6 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.2.2017. AK Pan Jan N owak Dyrektor Domu Dziecka Równe 78 05-282 Strachówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie art. 197b ust. 1 i art. 186 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi Łódź, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/099 LLO-410-19-02/07 Pani Anna DALECKA Dyrektor

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 16/2010

D E C Y Z J A Nr 16/2010 Opole, dnia '22grudnia 2010 r. WOJEWODA OPOLSKI PS.II.AN.9141/9/2010 D E C Y Z J A Nr 16/2010 Na podstawie art. 80 a ust.1 pkt 1, ust. 2, 3 pkt 1, 2, 3 lit. a, b, c i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004

Bardziej szczegółowo

WPS-I RS Pani Bożena Kaźmierczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I RS Pani Bożena Kaźmierczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.36.2015.RS Pani Bożena Kaźmierczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817

Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 5817 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.

Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia. w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Uchwała Nr Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia projekt w sprawie przyjęcia Statutu Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli. Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

s. Małgorzata Hartung Dyrektor Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Paprociowa Warszawa

s. Małgorzata Hartung Dyrektor Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Paprociowa Warszawa Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.2.2016.AW s. Małgorzata Hartung Dyrektor Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Paprociowa 2 04-751 Warszawa WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WPS-IX Pani Krystyna Łapczyńska Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią Mały Domek Giżyce Brzozów

WPS-IX Pani Krystyna Łapczyńska Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią Mały Domek Giżyce Brzozów Warszawa, 23 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.4.2016 Pani Krystyna Łapczyńska Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią Mały Domek Giżyce 37 96-521 Brzozów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Kaczmarek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, Legionowo

Pani Anna Kaczmarek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, Legionowo Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.10.2016.BKB Pani Anna Kaczmarek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.12.2016 Łódź, 20 czerwca 2016 r. Pani Magdalena Lesiak Dyrektor Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Tyszkiewicz Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska Sońsk

Pani Beata Tyszkiewicz Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska Sońsk Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.1.8.2015 Pani Beata Tyszkiewicz Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie ul. Ciechanowska 17 06-430 Sońsk WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 3- ^kwietnia 2015 r PS-KNPS.431.1.2015.SG Pan Janusz Nałęcki Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wrocław, d n ia1 I stycznia 2017 r. ZP-KNPS.431.2.4.2017.EK Pani Bogumiła Kuźniacka Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 24 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 12 i 13 stycznia 2017 r. na podstawie art. 122

Bardziej szczegółowo

Pani. Dyrektor. w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani. Dyrektor. w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.15.2016 Łódź, 27 października 2016 r. Pani Ewa Seweryńska Dyrektor Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Na podstawie 6 pkt. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul. Komunardów 10, Otwock

Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul. Komunardów 10, Otwock Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.12.2016.BKB Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ JEDYNKA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Jedynka w Białymstoku, zwana dalej POW Jedynka, lub zamiennie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 23 września 2011 r. Pan Sylwester Pajęcki Dyrektor Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji we Wrocławiu LWR-4101-08-04/2011 P/11/092

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r.

UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. UCHWAŁA Nr XVII/252/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3a

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 19 maja 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.2.2016.JP Pani Magdalena Szochner - Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Sznajder Dyrektor Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie

Pani Dorota Sznajder Dyrektor Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie Warszawa, 30 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.9.2016.AW Pani Dorota Sznajder Dyrektor Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 października 2016 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-1.431.5.14.2016.KK POWIATOWE W ZAMBROWIE kancelaria KANCELARIA -i fl 1(]_ 2016 OGÓLNA Pani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dniązerwca 2013 r. WOJEWODA LUBLSIU PS-II.9421.13.2011 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka i W odpowiedzi na Pfljypismo z dnia 24 czerwca 2011 r. (znak: ZEW/500/21-1/20 1 1/MT) dotyczące prośby

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.17.2015 Łódź, dnia 10 grudnia 2015 r. Pan Dariusz Olejnik Starosta Powiatu Sieradzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia...

Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia... Uchwała Nr../.. /.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.... /Projekt/ w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego

Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 21 października 2016 r. WPS-S.431.2.5.2016.MBK Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 b ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa, 03 czerwca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.2.2016 Pani Bogusława Biedrzycka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-1-15-11 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. K. Jagiellończyka 10, 31-710 Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia U listopada 2015 r. PS-KNPS.431.2.23.2015.GZ Pani Agnieszka Koźmińska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 17 do 18 września

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Dom Dziecka w Krasnym Polu oraz Interwencyjnej Filii Gniazdo w Głubczycach

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Dom Dziecka w Krasnym Polu oraz Interwencyjnej Filii Gniazdo w Głubczycach WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2014 r. PS.II.431.40.2014.AC Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wielofunkcyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu oraz

Bardziej szczegółowo

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.3.2016.MT Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia... 2014 r. /Projekt/ UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i

S T A T U T D O M U D Z I E C K A. w T u c h o l i Załącznik nr 5 Do uchwały rady powiatu Nr XXXVI/248/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. S T A T U T D O M U D Z I E C K A w T u c h o l i 2 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Dom Dziecka w Tucholi, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII.402.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII.402.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLVIII.402.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo - wychowawczym w Zielonej Górze. Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 09 października 2012 r. IA.III.431.34.2012.I.B. Pan Radosław Bergandy Kierownik Ośrodka Szkolenia Nr 038Ł WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2 pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia 6 grudnia 2010r. R/10/006 KPZ-4110-03-04/2010 Pani Ewa Szczepańczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo