WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I DG Opole, dnia 14 kwietnia 2017 r. Pani Dorota Rak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźiu ul. Skarbowa Kędzierzyn-Koźle WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn-Koźie 2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektorów: - Daria Grabowska - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - przewodnicząca zespołu inspektorów, - Agnieszka Cieślik - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 3. Termin kontroli: 22 marca 2017 r. 4. Zakres kontroli: Ocena realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji koordynatorów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie: - realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - posiadanych kwalifikacji przez zatrudnionych koordynatorów. Ustalenia kontroli W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu w badanym okresie zatrudnionych było 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: 1/5

2 - koordynator 1 - zatrudniony na podstawie umowy zlecenia od 31.01,2017r. do r. - koordynator 2 - zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pół etatu na okres od r. do r. - koordynator 3 - zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pół etatu na okres od r. do 31, r. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej byli zatrudniani przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. Stosownie do art. 79 ust. 2 ustawy koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonywali pracę w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy i umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.380), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W badanym okresie koordynatorzy pracowali z 16 rodzinami zastępczymi (13 rodzin zastępczych spokrewnionych, 2 rodziny zastępcze niezawodowe, 1 rodzina zastępcza zawodowa). Na dzień kontroli zatrudniony był 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który pracował z 5 rodzinami zastępczymi. Kontroli poddano dokumentację 8 rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora w tym: 1) 2 rodzin zastępczych niezawodowych, 2) 5 rodzin zastępczych spokrewnionych, 3) 1 rodziny zastępczej zawodowej. W trakcie kontroli ustalono, że w każdym przypadku rodzina występowała z wnioskiem o objęcie jej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, następnie Centrum wyznaczało koordynatora. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja rodzin objętą pomocą koordynatorów zawierała: 1) informacje o formach udzielanej pomocy rodzinom zastępczym, 2) plany pomocy dziecku przygotowane we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, 3) udokumentowane działania podejmowane przez koordynatora w celu pomocy rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 4) informacje o zapewnieniu rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, 5) informacje o zgłoszeniu do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacja prawną, 6) informacje o udzielanym wsparciu pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 7) roczne sprawozdanie z efektów pracy przedstawione organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, 8) notatki służbowe z wizyt koordynatora w środowisku rodziny zastępczej, 9) dokumenty wskazujące na współpracę koordynatora ze szkołą, sądem, ośrodkiem adopcyjnym, ośrodkiem pomocy społecznej, 10) oceny rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy, 11) okresowe oceny sytuacji dziecka, 12) plany pracy z rodziną i dzieckiem, 13) dokumentację dotyczącą zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 14) ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. 2/5

3 Z analizy skontrolowanej dokumentacji wynika, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej podejmowali działania mające na celu pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, a także podejmowali działania umożliwiające powrót dziecka do rodziny iub dążenie do jego przysposobienia. W dokumentacji znajdują się: - dokumenty potwierdzające opis działań koordynatorów w zakresie motywowania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych do poprawy sytuacji szkolnej, - dokumenty potwierdzające informowanie rodzin zastępczych o możliwości skorzystania z dodatku wychowawczego w wysokości odpowiadającej świadczeniu wychowawczemum o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - opisy działań koordynatora mające na celu pomoc wychowankom w przygotowaniu do usamodzielnienia, - informacje o działaniach podjętych przez koordynatora mające na celu poprawę relacji rodzinnych. Koordynatorzy dokumentowali pracę w środowisku rodziny za pomocą notatek służbowych, z których wynika, że wizyty odbywały się średnio 1 lub 2 razy w miesiącu. W trakcie kontroli ustalono, że stosownie do art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy koordynatorzy przygotowywali plany pomocy dziecku we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Plany pomocy dziecku zawierały analizę sytuacji dziecka w zakresie edukacji, stanu zdrowia, dochodu, sytuacji prawnej, informacje dotyczące rodziców biologicznych oraz innych członków rodziny, opis sytuacji rodziny zastępczej. W planie pomocy dziecku określany był cel główny oraz cele szczegółowe, obejmujące działania podejmowane w kierunku powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub uregulowania sytuacji prawnej dziecka, utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną, możliwości ubiegania się o alimenty na rzecz dziecka, prawidłowego funkcjonowania społecznego dziecka, poprawy sytuacji edukacyjnej i zdrowotnej dziecka, określenia jego potrzeb bytowych i materialnych, organizacji czasu wolnego. Koordynatorzy dokonywali modyfikacji planu pomocy dziecku co pół roku. Zespół inspektorów ustalił, źe koordynatorzy podejmowali działania mające na celu pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. W kontrolowanej dokumentacji znajdują się zaproszenia wysyłane do rodzin zastępczych do udziału w rodzinnym festynie sportowo-rekreacyjnym oraz ankiety przygotowane dla rodzin zastępczych mające na celu zapoznanie się z potrzebami rodzin zastępczych w zakresie organizowania grup wsparcia oraz szkoleń dla rodzin zastępczych. Z pisemnych wyjaśnień dyrektora Centrum (zał. 1) wynika, że ankiety wykazały, iż w większości rodziny nie były zainteresowane udziałem w grupach wsparcia, W I półroczu 2017 r. zostały jednak zaplanowane spotkania w ramach grup wsparcia w miesiącu kwietniu i czerwcu. Dyrektor Centrum wyjaśnił, że w roku 2016 rodziny zastępcze korzystały z pomocy wolontariuszy w formie korepetycji udzielanych przez emerytowanych nauczycieli. Dyrektor poinformował również pisemnie, że Centrum zapewnia rodzinom zastępczym dostęp do pomocy psychologicznej dla dzieci, z której skorzystało w ubiegłym roku 61 wychowanków rodzin zastępczych. Poddana kontroli dokumentacja nie wskazywała na potrzebę udzielenia pomocy rehabilitacyjnej dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych. W toku przeprowadzonej kontroli ustaiono, że zgodnie z zapisem art. 77 ust. 3 pkt 5 ustawy koordynator zgłaszał do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowana sytuacja prawną. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w przypadku 6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, w dokumentacji znajdowały się informacje przekazane do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 3/5

4 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udzielał wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych w zakresie pomocy w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w procesie usamodzielnienia, informowania wychowanka o możliwości skorzystania z przysługujących mu świadczeń w przypadku rozwiązania rodziny zastępczej. Dokumentacja zawierała oświadczenia pełnoletnich wychowanków o zamiarze pozostania w rodzinie zastępczej do czasu zakończenia nauki, oświadczenia rodzin zastępczych wyrażające zgodę na dalsze pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz zaświadczenia szkoine potwierdzające fakt kontynuowania nauki przez wychowanków rodzin zastępczych. Na dzień kontroli w rodzinach zastępczych objętych kontroią przebywało 4 pełnoletnich wychowanków. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przedstawili organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej roczne sprawozdanie z efektów pracy zawierający opis działań podjętych przez koordynatorów wobec rodzin zastępczych, liczbę rodzin objętych wsparciem koordynatora oraz inne informacje dotyczące sytuacji rodzin zastępczych. Kwalifikacje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zatrudniało w badanym okresie 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej posiadających kwalifikacje określone w art. 78 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 1) koordynator 1 - ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii, 2) koordynator 2 - ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia, 3) koordynator 3 ukończył studia magisterskie na kierunku psychologia. Zatrudnieni w Centrum koordynatorzy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona, nie mają obowiązku alimentacyjnego oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o czym świadczą znajdujące się w aktach osobowych pisemne oświadczenia złożone przez koordynatorów. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, koordynatorzy brali udział w licznych szkoleniach takich jak: Ochrona Danych Osobowych, Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci w wieku od 1. Miesiąca do końca 9. Roku życia, Karty Oceny Zachowania i Emocji dla dzieci w wieku od 1. Miesiąca do 16. Roku życia. Dyrektor Centrum wyjaśnił, że koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej do tej pory nie zgłaszali potrzeb w zakresie chęci skorzystania z poradnictwa zawodowego mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, do którego są uprawnieni zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy. Zgodnie z art. 79 ust. ust. 3 i 4 ustawy koordynatorzy zatrudnieni w Centrum nie wykonywali jednocześnie obowiązków pracownika socjalnego oraz nie prowadzili postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat. 6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 4/5

5 7. Uwagi i wnioski. W wyniku kontroli ustalono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali rodzinom zastępczym niezbędnej pomocy i wsparcia w zakresie zadań wynikających z pieczy zastępczej. Koordynatorzy podejmowali działania adekwatne do potrzeb rodzin zapewniając im dostęp do specjalistycznej pomocy dzieciom, udzielając wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, pomocy w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. Koordynatorzy podejmowali również niezbędne działania mające na celu umożliwienie powrotu dziecka do rodziny lub gdy było to niemożliwe- dążenie do przysposobienia dziecka. Liczba rodzin, z którymi współpracował koordynator nie przekraczała Zalecenia pokontrolne. Z uwagi na prawidłową realizację zadań podlegających ocenie, nie wydaje się zaleceń. Stosownie do 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477) zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym: wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w myśl którego kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Umotywowane zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Wojewody Opolskiego. Inspektor Wojewódzki Daria Grabowska Inspektor Wojewódzki Agnieszka Cieślik Z up. Wojewody Opolskiego Dorota Rutkowska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (pieczątki imienne i podpisy kontrolujących) (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej) Do wiadomości: Pani Małgorzata Tudaj Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności Kędzierzyn-Koźle 5/5

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.26.2017.AC Opole, dnia 13 maja 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Aleksander Podgórny Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg

Bardziej szczegółowo

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.46.2017.DG Opole, dnia 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Iwona Rejnhardt Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 4 listopada 2015 r. PS.II.431.59.2015.AC 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PSiZ.II DG Opole, dnia 25 października 2016 r.

PSiZ.II DG Opole, dnia 25 października 2016 r. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.II.431.45.2016.DG Opole, dnia 25 października 2016 r. Pani Anna Bajor Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 5 48-100 Głubczyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek Głuchołazy

WOJEWODA OPOLSKI. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek Głuchołazy WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.11.2017.JA Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej II. III.

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli 1. Ocena realizacji zadań asystenta rodziny określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustalenia kontroli 1. Ocena realizacji zadań asystenta rodziny określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.53.2017.AC Opole, dnia 28 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria Czyż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica

Bardziej szczegółowo

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne: Nabór na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.5.2016 Łódź, 22 września 2016 r. Pani Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka Warszawa, 07 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.26.2016.JB Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Kucharczyk poniedziałek, 17 października :45 - Poprawiony piątek, 17 marca :57

Wpisany przez Magdalena Kucharczyk poniedziałek, 17 października :45 - Poprawiony piątek, 17 marca :57 Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ Załącznik Nr 1 Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, Mława

Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, Mława Warszawa, 19 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.58.2018.WW Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.49.2017.DG Opole, dnia 3 sierpnia 2017 r. Pani Danuta Ceglarek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Mikołaja Reja 2a 47-224 Kędzierzyn- Koźle WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.18.2015 Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y.

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y. S-2.431.1.13.2015.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniu 27 kwietnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia l (J maja 2018 r. ZP-KNPS.431.2.28.2018.HB Pani Katarzyna Wójcik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 25-26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

Do zadań Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: Załącznik Nr 1 Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; Wyszków

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; Wyszków Warszawa, 29 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.2.2017.ASO Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; 07-202 Wyszków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I.

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Znak: AD.1/2012 Toruń, dnia 17 lipca 2012r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /} i / ' i Wrocław, dnia stycznia 2019 r. ZP-NKWR.431.2.10.2018.HB Pani Anna Piątek - Olszuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a Nowe Załubice

Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a Nowe Załubice Warszawa, 14 grudzień 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.13.2016.AK Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a 05-255 Nowe Załubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Koszalin, 2 września 2016 r. Pomocy Rodzinie ul. Racławicka Koszalin tel

Powiatowe Centrum Koszalin, 2 września 2016 r. Pomocy Rodzinie ul. Racławicka Koszalin tel Powiatowe Centrum Koszalin, 2 września 2016 r. Pomocy Rodzinie ul. Racławicka 13 75-320 Koszalin tel. 94 71-40-217 Nabór ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, pod nazwą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór na dwa stanowiska nieurzędnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Arkusz wymagań na stanowisko pracy 1. INFORMACJE O STANOWISKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka tel./fax. (0 12) 288-02-20 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl NIP: 683-17-84-220 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.29.2015 Łódź, 9 lutego 2016 r. Pan Arkadiusz Janicz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.21.2015 Łódź, 2 grudnia 2015 r. Pani Barbara Zegar p. o. Dyrektora Domu Dziecka Słoneczko w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-I. 431.2.1.2012.ESzw. Gorzów Wlkp. 27 lipca 2012r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. NABÓR na stanowisko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. Wspieranie rodziny. Rozdział 1. Przepisy ogólne

DZIAŁ II. Wspieranie rodziny. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 5/133 DZIAŁ II Wspieranie rodziny Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 8. 1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- -wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.21.2015 Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust. 1 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 29 września 2011 Podstawa zatrudnienia Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ą marca 2017 r. ZP-KNPS.431.2.8.2017.PSZ Pani Małgorzata Trybulowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie W YSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 9 i 10 lutego

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 października 2016 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-1.431.5.14.2016.KK POWIATOWE W ZAMBROWIE kancelaria KANCELARIA -i fl 1(]_ 2016 OGÓLNA Pani

Bardziej szczegółowo

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu)

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu) Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie http://bip.powiatwolowski.pl/oferta-pracy/983/koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-w-wymiarze-2 -etatow-na-okres-realizacji-projektu Koordynator

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Warszawa, 25 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.18.2016.MBT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z efektów pracy.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z efektów pracy. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018. Wstęp. Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiotu, któremu powiat zlecił

Bardziej szczegółowo

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.3.2016.MT Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MOPR.OR Piekary Śląskie, dnia r.

MOPR.OR Piekary Śląskie, dnia r. MOPR.OR.110.1.2019 Piekary Śląskie, dnia 24.01.2019r. D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego Koło tel e mail:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego Koło tel e mail: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21 62-600 Koło tel. 63 272 40 04 e mail: sekretariat@pcprkolo.pl SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2015.JK Pani Iwona Bajkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 ul. Willowa 18 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Warszawa, 1 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2016.JK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce ul. Poznańska 34/ Ostrołęka

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce ul. Poznańska 34/ Ostrołęka Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.21.2016.MBT Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce ul. Poznańska 34/36 07-409 Ostrołęka Na podstawie art. 197b w związku z art.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pabianice, dnia 25 lipca 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.29.2018.DG Opole, dnia 09 lipca 2018 r. Pan Sebastian Matuszewski Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jabłkowa 5 49-300 Brzeg WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża Maków Mazowiecki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża Maków Mazowiecki Warszawa, 29 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.10.2016.MBT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Mazowiecki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE. o naborze na wolne stanowiska. od dnia 01 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE. o naborze na wolne stanowiska. od dnia 01 listopada 2018 roku Trzcianka, dnia 10 października 2018 r. OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE o naborze na wolne stanowiska od dnia 01 listopada 2018 roku I. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kotarba Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, Maków Mazowiecki

Pani Izabela Kotarba Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, Maków Mazowiecki Warszawa, 10 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.39.2018.JN Pani Izabela Kotarba Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia października 2017 r. ZP-KNPS.431.2.52.2017.EK Pani Jolanta Bagińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze W YSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Prawo 2017-07-07 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 697) wybrane przepisy dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 32. 1. Piecza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Załącznik do Uchwały Nr.... Rady Powiatu Rawickiego z dnia..... SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca2018r. ZP-KNPS.431.2.43.2018.EM Pani Justyna Ziółkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 2-3 lipca 2018

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia, od r. do r. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia, od r. do r. II. Opis przedmiotu zamówienia Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../ I. Zamawiający: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniach 17-21 sierpnia 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniach 17-21 sierpnia 2015 r. S-2.431.1.25.2015.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniach 17-21 sierpnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1) Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Goś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Przasnysz

Pan Krzysztof Goś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Przasnysz Warszawa, 08 marca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IV.431.1.10.2019.WW Pan Krzysztof Goś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZOR Świdnica, 12 luty 2015 r.

ZOR Świdnica, 12 luty 2015 r. ZOR.210.9. 2015 Świdnica, 12 luty 2015 r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, Kozienice

Pan Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, Kozienice Warszawa, 20 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.35.2018.EWe Pan Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu

Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu Warszawa, 02 listopada 2018 r WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII4311422018AK Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu Na podstawie art 197b w związku z art186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

EFEKTY PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM. - sprawozdanie za rok 2017

EFEKTY PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM. - sprawozdanie za rok 2017 Załącznik nr Uchwały nr XL/311/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29.03.2018 EFEKTY PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM - sprawozdanie za rok 2017 Zarządzeniem nr 54/11 Starosty

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Kontrola przeprowadzona była na podstawie: - art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy '(D U' )01- ~~?

Kontrola przeprowadzona była na podstawie: - art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy '(D U' )01- ~~? .. 'WOJEWbDA ŚWIĘTOKRZYSKI \Y\(ST ĄPJENIE POKONTROLNE PS.II.431.33.2015 Kielce, dnia 15,10.2015 r. Pani Anna Bielna Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce Wydział Polityki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2018 r. ZP-KNPS.431.2.53.2018.GK Pani Bożena Merta Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 16 i 17 sierpnia 2018

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie w dniach 15-17 lipca 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie w dniach 15-17 lipca 2015 r. S-2.431.1.23.2015.IJ-B Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie w dniach 15-17 lipca 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Publiczny Ośrodek Adopcyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia marca 2019 r. ZP-NKWR.431.2.10.2019.PSZ Pani Elżbieta Jabrzyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa Warszawa,10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.8.2016.JK Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/27 00-544 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie w dniach 29 czerwca 01 lipca 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie w dniach 29 czerwca 01 lipca 2015 r. S-2.431.1.21.2015.HK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie w dniach 29 czerwca 01 lipca 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Publiczny Ośrodek Adopcyjny

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r. ZP-KNPS.431.2.25.2017.MS1 Pani Wioleta Kostiańczuk Tulikowska p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim... NIP: 9950043023 REGON: 631283104 pieczęć zamawiającego Grodzisk Wlkp., dnia 22.12.2016 r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynator

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS-II.431.2.2014 Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Pani Katarzyna Adamek Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3 91-485 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach września 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach września 2015 r. S-2.431.1.29.2015.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach 16-17 września 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: 1. Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Nowy Dwór Mazowiecki, dn r.

Nowy Dwór Mazowiecki, dn r. Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 18.03.2019r. DYREKTOR ogłasza nabór na wolne stanowisko: MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Zespole do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO Dąbrowa Górnicza, 21.09.2018 r. DKPiO.1110.37.2018 1. Wymagania niezbędne: OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Józefa

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły Czerwińsk nad Wisłą

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły Czerwińsk nad Wisłą Warszawa, 21 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.62.2018.MZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk nad Wisłą WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. 6. listopada 2012r. PS-I.431.1.10.2012. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY Łaziska, dnia 20.06.2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, Wierzbno

Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, Wierzbno WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 października 2017 r. WPS- VIII.431.1.15.2017.BT Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, 07-111 Wierzbno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk

WOJEWODA ŁÓDZKI. Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. PS-II.431.4.2014. Pan Janusz Bąk WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.4.2014 Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. Pan Janusz Bąk Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi ul. Bednarska 15 93-030 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123

Bardziej szczegółowo

1. Ustalenia kontroli W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w badanym okresie usamodzielniający się wychowankowie otrzymali pomoc na:

1. Ustalenia kontroli W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w badanym okresie usamodzielniający się wychowankowie otrzymali pomoc na: WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.54.2017.DG Opole, dnia 17 sierpnia 2017 r. Pani Irena Kłakowicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 33a 48-300 Nysa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE * WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ''-''czerwca 2017 r. ZP-KNPS.431.2.26.2017.TB Pani Elżbieta Żerdzińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Rybak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu ul. Siedlecka 56 c, Kotuń

Pani Grażyna Rybak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu ul. Siedlecka 56 c, Kotuń Warszawa, 05 listopada 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.53.2018.BT Pani Grażyna Rybak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu ul. Siedlecka 56 c, 08-130 Kotuń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, Stara Biała

Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, Stara Biała Warszawa, 31. 12. 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.64.2018.AK Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, 09-411 Stara Biała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka tel./fax. (0 12) 288-02-20 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl NIP: 683-17-84-220 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Na podstawie 6 pkt. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.16.2015 Łódź, 21 grudnia 2015 r. Pani Dorota Dąbrowska Wójt Gminy Dąbrowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp. 24 grudnia 2012r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp. 24 grudnia 2012r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp Gorzów Wlkp. 24 grudnia 2012r.. PS-I.431.1.18.2012.AKra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny znak sprawy: MGOPS-271-4/2014

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny znak sprawy: MGOPS-271-4/2014 Niepołomice, dnia 13.05.2014 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny znak sprawy: MGOPS-271-4/2014 W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.10.2014 Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo