5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:"

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I AC Opole, dnia 13 maja 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Aleksander Podgórny Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ul. Wyszyńskiego Brzeg 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, Brzeg 2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektorów: Agnieszka Cieślik inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przewodnicząca zespołu inspektorów, Anna Namysło starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 3. Termin kontroli: 7 i 12 kwietnia 2017 r. 4. Zakres kontroli: Ocena realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kwalifikacji koordynatorów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w zakresie: realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, posiadanych kwalifikacji przez zatrudnionych koordynatorów. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: 1) Pan Aleksander Podgórny Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu, 2) Pani Magdalena Terlecka koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. 1/5

2 Ustalenia kontroli W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w badanym okresie zatrudnionych było 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: koordynator 1 zatrudniony na podstawie umowy o pracę od 4 stycznia 2016 r. do r., koordynator 2 zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres od r. do r., następnie od r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) [zwanej dalej ustawą] koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej byli zatrudniani przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. W umowach o pracę nie zwarto zapisów dotyczących wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Niemniej Dyrektor Centrum przedstawił uzgodniony z koordynatorem i przyjęty do realizacji plan pracy uwzględniający wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.) czyli 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, co spełnia wymogi zadaniowego systemu pracy. Zdaniowy czas pracy nie zmienia bowiem istoty stosunku pracy polegającej na podporządkowaniu pracownika poleceniom pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Stosownie do art. 77 ust. 4 ustawy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Na dzień kontroli zatrudniony był 1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który pracował z 13 rodzinami zastępczymi, w tym 9 rodzinami spokrewnionymi, 4 rodzinami niezawodowymi, oraz 2 rodzinnymi domami dziecka. Kontroli poddano dokumentację 7 rodzin zastępczych w tym 3 rodzin zastępczych niezawodowych i 4 rodzin zastępczych spokrewnionych oraz 1 rodzinnego domu dziecka objętych wsparciem koordynatora. W trakcie kontroli ustalono, że w każdym przypadku zgodnie z art. 77 ust 1 ustawy rodzina występowała z wnioskiem o objęcie jej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, następnie Centrum wyznaczało koordynatora. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja rodzin objętą pomocą koordynatorów zawierała: 1) informacje o formach udzielanej pomocy rodzinom zastępczym, 2) plany pomocy dziecku przygotowane we współpracy z rodziną zastępczą, 3) udokumentowane działania podejmowane przez koordynatora w celu pomocy rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 4) informacje o zapewnieniu rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, 5) informacje o zgłoszeniu do adopcji dzieci z uregulowaną sytuacja prawną, 6) informacje o udzielanym wsparciu pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 7) roczne sprawozdanie z efektów pracy przedstawione organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, 8) notatki służbowe z wizyt koordynatora w środowisku rodziny zastępczej, 9) dokumenty wskazujące na współpracę koordynatora ze szkołą, sądem, ośrodkiem adopcyjnym, ośrodkiem pomocy społecznej, 10) oceny rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy, 2/5

3 11) okresowe oceny sytuacji dziecka, 12) plany pracy z rodziną i dzieckiem, 13) dokumentację dotyczącą zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, 14) ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Z analizy skontrolowanej dokumentacji wynika, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1,4 i 5 ustawy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udzielał pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, a także podejmował działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny albo do uregulowania sytuacji prawnej dziecka w celu jego przysposobienia. W aktach rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka objętych wsparciem koordynatora znajdują się: 1) dokumenty potwierdzające opis działań koordynatorów w zakresie motywowania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych do poprawy sytuacji szkolnej, 2) opisy działań koordynatora mające na celu pomoc wychowankom w przygotowaniu do usamodzielnienia, 3) informacje o działaniach podjętych przez koordynatora mające na celu poprawę relacji rodzinnych. Koordynatorzy dokumentowali pracę w środowisku rodziny za pomocą notatek służbowych, z których wynika, że wizyty odbywały się średnio 1-4 razy w miesiącu, w zależności od sytuacji i potrzeb rodziny. Analiza dokumentów wybranych do kontroli wskazuje, iż w przypadku powzięcia wątpliwości dotyczących prawidłowości sprawowania opieki nad dzieckiem, koordynator niezwłocznie powiadamiał o tym sąd rodzinny. W trakcie kontroli ustalono, że stosownie do art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy koordynatorzy przygotowywali plany pomocy dziecku we współpracy z rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Plany pomocy dziecku zawierały analizę sytuacji dziecka w zakresie sytuacji prawnej, stanu zdrowia, edukacji, dochodu, informacje dotyczące rodziców biologicznych oraz innych członków rodziny, opis sytuacji rodziny zastępczej. W planie pomocy dziecku określano cele do realizacji z zakresu edukacji, zdrowia, relacji w rodzinie w tym organizacji czasu wolnego oraz powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub uregulowania sytuacji prawnej dziecka. W myśl art 77 ust. 1 pkt 3 koordynator podejmował działania mające na celu pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu. Dyrektor Centrum przedstawił dokumentację ze spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzonej przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do udziału w spotkaniach zapraszane są wszystkie rodziny zastępcze. Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu. Z dokumentacji wynika, że na każdym spotkaniu grupa omawia inny temat, np.: Prawa rodzin zastępczych, Radzenie sobie ze stresem, Uzależnienia, Alkoholowy Zespół Płodowy FAS/FAE. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zgodnie z zapisem art. 77 ust. 3 pkt 5 ustawy koordynator zgłaszał do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowana sytuacja prawną. 4 dzieci z rodzin wybranych do kontroli miały uregulowaną sytuacje prawną, stwierdzono, że wszystkie zostały zgłoszone do adopcji w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizował zapisy art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. udzielał wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych w zakresie pomocy w sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji niezbędnej w procesie usamodzielnienia, informowania wychowanka o możliwości skorzystania z przysługujących mu świadczeń w przypadku rozwiązania rodziny zastępczej. Dokumentacja zawierała oświadczenia pełnoletnich wychowanków o zamiarze pozostania w rodzinie zastępczej do czasu 3/5

4 zakończenia nauki, oświadczenia rodzin zastępczych wyrażające zgodę na dalsze pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz zaświadczenia szkolne potwierdzające fakt kontynuowania nauki przez wychowanków rodzin zastępczych. W dokumentach koordynatora znajdowały się przyjęte przez Dyrektora Centrum roczne sprawozdania z efektów pracy. Kwalifikacje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zatrudniało w badanym okresie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej posiadających kwalifikacje określone w art. 78 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 1) koordynator 1 - ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńcza, uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu oligofrenopedagogiki i edukacji integracyjnej w ogólnodostępnych placówkach szkolnych, 2) koordynator 2 - ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej. Stosownie do art. 78 ust. 1 pkt 2-4 ustawy koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W aktach osobowych koordynatorów znajdowały się pisemne oświadczenia, potwierdzające spełnienie wymaganych kwalifikacji. Zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji koordynatorzy brali udział w następujących szkoleniach: Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi trening samokontroli, Zerwane więzi w rozwoju dziecka opracowanie i realizacja planu pomocy dziecku, Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży zachowania opozycyjno buntownicze, zachowania dyssocjalne zachowania agresywne Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udzielił kontrolującym informacji, iż do tej pory nie wystąpiła potrzeba skorzystania z poradnictwa zawodowego mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, do którego są uprawnieni zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy. Dyrektor Centrum poinformował kontrolujących, iż zgodnie z art. 79 ust. 3 i 4 ustawy koordynatorzy zatrudnieni w Centrum nie wykonywali jednocześnie obowiązków pracownika socjalnego oraz nie prowadzili postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat. 6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 4/5

5 7. Uwagi i wnioski. W wyniku kontroli ustalono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu zatrudnia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali rodzinom zastępczym niezbędnej pomocy i wsparcia w zakresie zadań wynikających z pieczy zastępczej. Podejmowali działania adekwatne do potrzeb rodzin zapewniając dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci umieszczonych w tych rodzinach, udzielając wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, umożliwiając rodzinom nawiązanie wzajemnego kontaktu. Koordynatorzy podejmowali również działania mające na celu powrót dziecka do rodziny lub gdy było to niemożliwe działania zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej dziecka, niezbędnej do jego przysposobienia. Liczba rodzin, z którymi współpracował koordynator nie przekraczała Zalecenia pokontrolne. Z uwagi na prawidłową realizację zadań podlegających ocenie, nie wydaje się zaleceń. Stosownie do 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477) zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym: wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w myśl którego kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Umotywowane zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Wojewody Opolskiego. Inspektor Wojewódzki Agnieszka Cieślik Starszy Inspektor Wojewódzki Anna Namysło Z up. Wojewody Opolskiego Dorota Rutkowska Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (pieczątki imienne i podpisy kontrolujących) (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej) Do wiadomości: Pan Maciej Stefański Starosta Brzeski ul. Robotnicza Brzeg 5/5

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.20.2017.DG Opole, dnia 14 kwietnia 2017 r. Pani Dorota Rak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźiu ul. Skarbowa 4 47-200 Kędzierzyn-Koźle WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.46.2017.DG Opole, dnia 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Iwona Rejnhardt Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27 45-005 Opole

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 4 listopada 2015 r. PS.II.431.59.2015.AC 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu 49-300 Brzeg ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek Głuchołazy

WOJEWODA OPOLSKI. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek Głuchołazy WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.11.2017.JA Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Pan Edward Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej II. III.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PSiZ.II DG Opole, dnia 25 października 2016 r.

PSiZ.II DG Opole, dnia 25 października 2016 r. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.II.431.45.2016.DG Opole, dnia 25 października 2016 r. Pani Anna Bajor Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 5 48-100 Głubczyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ustalenia kontroli 1. Ocena realizacji zadań asystenta rodziny określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustalenia kontroli 1. Ocena realizacji zadań asystenta rodziny określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.53.2017.AC Opole, dnia 28 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria Czyż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzelecka 67 47-133 Jemielnica

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.5.2016 Łódź, 22 września 2016 r. Pani Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada Ostrołęka Warszawa, 07 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.26.2016.JB Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. 11 Listopada 68 07-410 Ostrołęka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania niezbędne: Nabór na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczy zatrudnienia na umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.18.2015 Pani Klaudia Wojnarowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza. Warszawa, 29 września 2011 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Warszawa, 29 września 2011 Podstawa zatrudnienia Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y.

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y. S-2.431.1.13.2015.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniu 27 kwietnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ

FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM Z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ Załącznik Nr 1 Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, Mława

Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, Mława Warszawa, 19 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.58.2018.WW Pani Urszula Krajewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, 06-500 Mława WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Magdalena Kucharczyk poniedziałek, 17 października :45 - Poprawiony piątek, 17 marca :57

Wpisany przez Magdalena Kucharczyk poniedziałek, 17 października :45 - Poprawiony piątek, 17 marca :57 Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 1) Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /} i / ' i Wrocław, dnia stycznia 2019 r. ZP-NKWR.431.2.10.2018.HB Pani Anna Piątek - Olszuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

OGŁOSZENIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy OGŁOSZENIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy ogłasza nabór na dwa stanowiska nieurzędnicze: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Arkusz wymagań na stanowisko pracy 1. INFORMACJE O STANOWISKU

Bardziej szczegółowo

NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. NABÓR na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Do zadań Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

Do zadań Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: Załącznik Nr 1 Do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim FORMULARZ OPISU STANOWISKA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.29.2015 Łódź, 9 lutego 2016 r. Pan Arkadiusz Janicz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I.

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Znak: AD.1/2012 Toruń, dnia 17 lipca 2012r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia l (J maja 2018 r. ZP-KNPS.431.2.28.2018.HB Pani Katarzyna Wójcik Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 25-26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a Nowe Załubice

Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a Nowe Załubice Warszawa, 14 grudzień 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.13.2016.AK Pani Agnieszka Witkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 ul. Opolska 75a 05-255 Nowe Załubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. Wspieranie rodziny. Rozdział 1. Przepisy ogólne

DZIAŁ II. Wspieranie rodziny. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 5/133 DZIAŁ II Wspieranie rodziny Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 8. 1. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- -wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; Wyszków

Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; Wyszków Warszawa, 29 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.2.2017.ASO Pani Krystyna Kurowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. Świętojańska 82A; 07-202 Wyszków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński

Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński Warszawa, 28 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.21.2015 Pan Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b ust. 1 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.21.2015 Łódź, 2 grudnia 2015 r. Pani Barbara Zegar p. o. Dyrektora Domu Dziecka Słoneczko w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

V. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.49.2017.DG Opole, dnia 3 sierpnia 2017 r. Pani Danuta Ceglarek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Mikołaja Reja 2a 47-224 Kędzierzyn- Koźle WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka tel./fax. (0 12) 288-02-20 e-mail: pcpr@powiatwielicki.pl NIP: 683-17-84-220 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5

Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS- IX.431.1.3.2016.MT Pani Zofia Dłutek Dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego Warszawa, ul. Ratuszowa 5 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, Stara Biała

Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, Stara Biała Warszawa, 31. 12. 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.64.2018.AK Pani Danuta Lewicka Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Nowe Bronowo 24B, 09-411 Stara Biała WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu

Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu Warszawa, 02 listopada 2018 r WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII4311422018AK Pani Lucyna Mordka Dyrektor Placówki Rodzinnej Nr 2 w Radomiu Na podstawie art 197b w związku z art186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 13 października 2016 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-1.431.5.14.2016.KK POWIATOWE W ZAMBROWIE kancelaria KANCELARIA -i fl 1(]_ 2016 OGÓLNA Pani

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Koszalin, 2 września 2016 r. Pomocy Rodzinie ul. Racławicka Koszalin tel

Powiatowe Centrum Koszalin, 2 września 2016 r. Pomocy Rodzinie ul. Racławicka Koszalin tel Powiatowe Centrum Koszalin, 2 września 2016 r. Pomocy Rodzinie ul. Racławicka 13 75-320 Koszalin tel. 94 71-40-217 Nabór ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Warszawa, 25 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.18.2016.MBT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 1. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia marca 2019 r. ZP-NKWR.431.2.10.2019.PSZ Pani Elżbieta Jabrzyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego Koło tel e mail:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego Koło tel e mail: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21 62-600 Koło tel. 63 272 40 04 e mail: sekretariat@pcprkolo.pl SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK

Bardziej szczegółowo

ZOR Świdnica, 12 luty 2015 r.

ZOR Świdnica, 12 luty 2015 r. ZOR.210.9. 2015 Świdnica, 12 luty 2015 r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, Kozienice

Pan Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, Kozienice Warszawa, 20 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.35.2018.EWe Pan Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 431/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach Na podstawie 6 pkt. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie w dniach 29 czerwca 01 lipca 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie w dniach 29 czerwca 01 lipca 2015 r. S-2.431.1.21.2015.HK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie w dniach 29 czerwca 01 lipca 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Publiczny Ośrodek Adopcyjny

Bardziej szczegółowo

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu)

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (w wymiarze 2 etatów na okres realizacji Projektu) Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie http://bip.powiatwolowski.pl/oferta-pracy/983/koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-w-wymiarze-2 -etatow-na-okres-realizacji-projektu Koordynator

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia Ą marca 2017 r. ZP-KNPS.431.2.8.2017.PSZ Pani Małgorzata Trybulowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie W YSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 9 i 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z efektów pracy.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 ustawy Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z efektów pracy. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2018. Wstęp. Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiotu, któremu powiat zlecił

Bardziej szczegółowo

Bilans ZPP (stan na dzień 25 lutego 2012r.) ZASTĘPCZEJ

Bilans ZPP (stan na dzień 25 lutego 2012r.) ZASTĘPCZEJ Bilans ZPP (stan na dzień 25 lutego 2012r.) ZMIANY W USTAWIE O WSPARCIU RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ Pierwsza nowelizacja ustawy 14 grudnia 31 grudnia 2011 r. prace w Sejmie i Senacie nad nowelizacją ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.I.431.29.2018.DG Opole, dnia 09 lipca 2018 r. Pan Sebastian Matuszewski Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jabłkowa 5 49-300 Brzeg WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły Czerwińsk nad Wisłą

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły Czerwińsk nad Wisłą Warszawa, 21 grudnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.62.2018.MZ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk nad Wisłą WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża Maków Mazowiecki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża Maków Mazowiecki Warszawa, 29 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.10.2016.MBT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 06-200 Maków Mazowiecki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pabianice, dnia 25 lipca 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie w dniach 15-17 lipca 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie w dniach 15-17 lipca 2015 r. S-2.431.1.23.2015.IJ-B Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie w dniach 15-17 lipca 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Publiczny Ośrodek Adopcyjny

Bardziej szczegółowo

Pani Izabela Kotarba Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, Maków Mazowiecki

Pani Izabela Kotarba Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, Maków Mazowiecki Warszawa, 10 sierpnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.1.39.2018.JN Pani Izabela Kotarba Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3, 06-200

Bardziej szczegółowo

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce ul. Poznańska 34/ Ostrołęka

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce ul. Poznańska 34/ Ostrołęka Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.21.2016.MBT Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce ul. Poznańska 34/36 07-409 Ostrołęka Na podstawie art. 197b w związku z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE. o naborze na wolne stanowiska. od dnia 01 listopada 2018 roku

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE. o naborze na wolne stanowiska. od dnia 01 listopada 2018 roku Trzcianka, dnia 10 października 2018 r. OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TRZCIANCE o naborze na wolne stanowiska od dnia 01 listopada 2018 roku I. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski Sokołów Podlaski ul. Wolności 23

Pan Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski Sokołów Podlaski ul. Wolności 23 WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2016 r. WPS-S.431.2.18.2015.MBK Pan Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski 08-300 Sokołów Podlaski ul. Wolności 23 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 b ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach września 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach września 2015 r. S-2.431.1.29.2015.AJ Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w dniach 16-17 września 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: 1. Urząd Miejski w Dobrzanach ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego

Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 21 października 2016 r. WPS-S.431.2.5.2016.MBK Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 b ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, Wierzbno

Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, Wierzbno WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 11 października 2017 r. WPS- VIII.431.1.15.2017.BT Pan Witold Piórek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Wierzbno 88, 07-111 Wierzbno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Goś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Przasnysz

Pan Krzysztof Goś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Przasnysz Warszawa, 08 marca 2019 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IV.431.1.10.2019.WW Pan Krzysztof Goś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia, od r. do r. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia, od r. do r. II. Opis przedmiotu zamówienia Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm../ I. Zamawiający: Powiatowe

Bardziej szczegółowo

MOPR.OR Piekary Śląskie, dnia r.

MOPR.OR Piekary Śląskie, dnia r. MOPR.OR.110.1.2019 Piekary Śląskie, dnia 24.01.2019r. D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Warszawa, 1 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2016.JK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Dorota Polańska Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca2018r. ZP-KNPS.431.2.43.2018.EM Pani Justyna Ziółkowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 2-3 lipca 2018

Bardziej szczegółowo

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa

Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/ Warszawa Warszawa,10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.8.2016.JK Pan Jacek Romanowski Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Wilcza 23/27 00-544 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr IV/XXIV/284/13 z dnia 22 marca 2013r. SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA ROK 2012 Ustawa z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Nowak Dyrektor Domu Dziecka w Równem Równe Strachówka

Pan Jan Nowak Dyrektor Domu Dziecka w Równem Równe Strachówka Warszawa, 25 października 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VIII.431.4.8.2018.AW Pan Jan Nowak Dyrektor Domu Dziecka w Równem Równe 78 05-282 Strachówka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: psychologa AK.1100. 1.2019 Siedlce, dnia 13.08.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: psychologa w zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE

W YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia października 2017 r. ZP-KNPS.431.2.52.2017.EK Pani Jolanta Bagińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze W YSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 7

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniach 17-21 sierpnia 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniach 17-21 sierpnia 2015 r. S-2.431.1.25.2015.RK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim w dniach 17-21 sierpnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1) Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła

Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-I. 431.2.1.2012.ESzw. Gorzów Wlkp. 27 lipca 2012r. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Nowy Dwór Mazowiecki, dn r.

Nowy Dwór Mazowiecki, dn r. Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 18.03.2019r. DYREKTOR ogłasza nabór na wolne stanowisko: MŁODSZY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Zespole do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Kontrola przeprowadzona była na podstawie: - art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy '(D U' )01- ~~?

Kontrola przeprowadzona była na podstawie: - art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy '(D U' )01- ~~? .. 'WOJEWbDA ŚWIĘTOKRZYSKI \Y\(ST ĄPJENIE POKONTROLNE PS.II.431.33.2015 Kielce, dnia 15,10.2015 r. Pani Anna Bielna Dyrektor Powiatowego Centrum Pornocy Rodzinie ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce Wydział Polityki

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko: KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.1.10.2015.JK Pani Iwona Bajkowska Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 ul. Willowa 18 05-200 Wołomin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Rozwoju Pieczy Zastępczej

Powiatowy Program. Rozwoju Pieczy Zastępczej Załącznik do Uchwały Nr. /18 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 18- Gołdap 18 1 1. Wstęp.. 3 2. Diagnoza pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim...3 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza WYCHOWANKOWIE Z UREGULOWANĄ SYTUACJĄ PRAWNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ ADOPCJĘ PRZEBYWAJĄCY W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STAN NA 31.12.2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie Zgodnie z art. 32 oraz art. 76 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Zarządzeniem Nr 147/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., Starosta Limanowski wskazał Powiatowe

Bardziej szczegółowo

WPS-IX AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-IX AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 6 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.3.1.2017.AP Pani Edyta Bogulak Dyrektor Placówki Rodzinnej ul. Ząbkowska 23/25 m. 53 03-726 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY Łaziska, dnia 20.06.2016 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i

Bardziej szczegółowo

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Art Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Prawo 2017-07-07 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 697) wybrane przepisy dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej. Art. 32. 1. Piecza

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Walczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

Pani Anna Walczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Warszawa, 22 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.11.2016.SO Pani Anna Walczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197b w związku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia X lutego 2017 r. ZP-KNPS.431.3.3.2017.GZ Pani Małgorzata Tkaczyk Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16, 19 i 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R.

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Załącznik do Uchwały Nr.... Rady Powiatu Rawickiego z dnia..... SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 2015R. Niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 r. ZP-KNPS.431.2.25.2017.MS1 Pani Wioleta Kostiańczuk Tulikowska p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ' grudnia 2017 r. ZP-ICNPS.431.2.61.2017.HB Pani Ewa Cieślowska Dyrektor Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania Wrzosowa Kraina w Lubinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Goleniowie w dniach 28-30 stycznia 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Goleniowie w dniach 28-30 stycznia 2015 r. S-2.431.1.2.2015.HK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Goleniowie w dniach 28-30 stycznia 2015 r. Adresy jednostek, w których prowadzone były czynności kontrolne:

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. 6. listopada 2012r. PS-I.431.1.10.2012. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Brzeziński Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie ul. Partyzantów 3, Leoncin

Pan Jakub Brzeziński Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie ul. Partyzantów 3, Leoncin Warszawa, 31 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.5.2016.BKB Pan Jakub Brzeziński Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KIELCACH ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KIELCACH ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW PRACY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W KIELCACH ZA ROK 2014 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach wyznaczony przez Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Warszawa, 21 listopada 2018 r.

Zmiany w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Warszawa, 21 listopada 2018 r. Zmiany w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Warszawa, 21 listopada 2018 r. Zmiany zasad dofinansowania pobytu dzieci w pieczy - zniesienie współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy

Bardziej szczegółowo