PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa Sulejówek 2/PA/2008 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 SULEJÓWEK 2008

2 1 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Nazwa i adres jednostki w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny Urząd Miasta Sulejówek Ul. Dworcowa Sulejówek 2. Podstawowe cele obszary działania jednostki w której audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Urząd Miasta Sulejówek, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego. Do zakresu działania Urzędu naleŝy zapewnienie warunków naleŝytego wykonywania zadań spoczywających na mieście: 1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), ustaw szczególnych i uchwał Rady Miasta, 2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 3) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto na mocy porozumień. Zadania własne dotyczą: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 4) ochrony zdrowia, 2

3 5) pomocy społecznej, 6) miejskiego budownictwa mieszkaniowego, 7) edukacji publicznej, 8) kultury, w tym bibliotek miejskich, 9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 10) targowiska, 11) zieleni miejskiej, 12) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpoŝarowej i przeciwpowodziowej, 13) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 14) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 15) promocji miasta, 16) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 17) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 3. Struktura organizacyjna jednostki w, w której audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta w Sulejówku tworzą referaty i samodzielne stanowiska: Referat Organizacyjny, Referat Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady, Biuro Burmistrza, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy, Referat Spraw Obywatelskich, Referat Geodezji i Gospodarki ruchomościami, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 3

4 4. 8. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego Referat Środowiska i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrzny, Zespół Radców Prawnych, Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Stanowisko ds. Informatyki, Stanowisko ds. Obrony Cywilnej. Urząd Miasta Sulejówek, Miejska Biblioteka Publiczna, StraŜ Miejska, SP ZOZ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku, Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarneckiego, Szkoła Podstawowa nr 3im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych, Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 2 Burmistrz Miasta Sulejówek zlecił Audytorowi wewnętrznemu przeprowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych nadzorowanych na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Kontrolę zaplanowano w okresie od października 2009 r. 4

5 do końca grudnia 2009r. Na realizację zadań audytowych w 2008 roku przewidziano 140 dni. 2 Analiza obszarów ryzyka 1. Charakterystyka obszaru objętego audytem wewnętrznym Zidentyfikowanie potrzeb audytu wewnętrznego zostało poprzedzone analizą wewnętrznych dokumentów regulujących działanie jednostki. Identyfikacja i ocena obszarów ryzyka, związanego z zarządzaniem jednostką, została przeprowadzona z uwzględnieniem: celów i zadań jednostki, przepisów prawnych dotyczących działania jednostki, wyników wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej, wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka wpływających na realizację celów jednostki, uwag pracowników jednostki, liczby, rodzaju i wielkości dokonywanych operacji finansowych, liczby i kwalifikacji pracowników jednostki, działań jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną, sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego. Obszarem audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Miasta w Sulejówku zostały objęte obszary działania, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie jednostki oraz bezpośrednio lub pośrednio 5

6 2. Opis metody analizy ryzyka są związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Wyodrębniono następujące obszary audytu: 1. BudŜet Miasta 2. Wydatki 3. Środki zewnętrzne 4. Rachunkowość 5. Sprawozdawczość budŝetowa 6. Zamówienia publiczne 7. Podatki i opłaty 8. komunalna i środowisko 9. nieruchomościami 10. Zagospodarowanie przestrzenne 11. Inwestycje 12. Usługi administracyjne 13. Zarządzanie i nadzór 14. Oświata 15. System obiegu informacji 16. Pomoc społeczna 17. Systemy informatyczne 18. Sprawy kadrowe 19. Wynagrodzenie pracowników 20. Bezpieczeństwo publiczne 21. Promocja miasta 22. Pozostałe W Urzędzie Miasta Sulejówek przygotowanie planu audytu wewnętrznego na 2009 r. zostało poprzedzone analizą ryzyka. W celu identyfikacji obszarów ryzyka przeprowadzono kompleksowe badanie obszarów działalności Urzędu oraz związanych z tymi obszarami zdarzeń i działań, które mogą spowodować wystąpienie ryzyk. 6

7 W trakcie analizy wzięto pod uwagę w szczególności: cele i zadania jednostki; przepisy prawne dotyczące działania jednostki; jakość i bezpieczeństwo uŝywanych systemów informatycznych; sprawozdania finansowe; liczbę rodzaj i wielkość wykonywanych operacji finansowych; wielkość majątku, którym dysponuje jednostka; wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki; wraŝliwość analizowanych obszarów na powstawanie błędów i ich skutki; złoŝoność analizowanego środowiska; informacje uzyskane od pracowników i kierownictwa jednostki. Analizę ryzyka wykonano w oparciu o ocenę potrzeb audytu, czyli identyfikacji moŝliwych do realizacji zadań audytowych. Obszary ryzyka wyliczone zostały w kolumnie 4, - załącznik nr 1. Następnie zostały określone kategorie ryzyka, dla których przyporządkowano określone wagi - załącznik nr 2. KaŜde z potencjalnych zadań audytowych zostało ocenione w skali od 1 do 4 pod względem wystąpienia określonej kategorii ryzyka. Ocena została wykonana na podstawie profesjonalnego osądu audytora - załącznik nr 1, kolumny 5-9. Przydzielone poszczególnym obszarom ryzyka oceny zostały przeliczone na procenty z zastosowaniem algorytmu obliczeń: [(waga istotność x liczba punktów) + (waga wraŝliwość x liczba punktów) + (waga kontrola wewnętrzna x liczba punktów) + (waga złoŝoność x liczba punktów) + (waga czynniki operacyjne x liczba punktów)] / 4 (4 to wartość maksymalna jaką moŝna przyznać dla danego kryterium). 7

8 Wyniki z obliczeń zostały zamieszczone w kolumnie 11 - załącznik nr 1. Po zasięgnięciu opinii Kierownictwa Urzędu (załącznik nr 3) określono priorytety kierownictwa i przyznano im wagi (kolumna 10 - załącznik nr 1). Następnie wynik z kolumny 11 powiększono o wagę priorytetu kierownictwa i umieszczono w kolumnie 12 - załącznik nr 1. Uzyskane wyniki procentowe sprowadzono do wspólnego mianownika. W tym celu wartości z kolumny 12 -załącznik nr 1, zostały podzielone przez 140 (100 % - maksymalny wynik oceny ryzyka po uwzględnieniu kryteriów + 40 % - maksymalna wartość wagi priorytetów kierownictwa), jest to maksymalna wartość, jaką moŝe uzyskać kaŝdy obszar ryzyka w przeprowadzanej analizie ryzyka. Wyniki obliczeń (końcową ocenę ryzyka) przedstawiono w kolumnie 13 - załącznik nr Wyniki analizy obszarów ryzyka Po uwzględnieniu priorytetów kierownictwa i znormalizowaniu oceny ryzyka dla kaŝdego obszaru ryzyka został wyznaczony ostateczny priorytet audytu według trzystopniowej skali: wysoki ocena ryzyka o wartości z przedziału 100% - 85% średni ocena ryzyka o wartości z przedziału 84% - 70% niski ocena ryzyka poniŝej wartości 69% Zastosowana metoda analizy ryzyka wyodrębniła: 16 obszarów ryzyka o wysokim priorytecie audytu 55 obszarów ryzyka o średnim priorytecie audytu 24 obszarów ryzyka o niskim priorytecie audytu 8

9 Wyniki analizy obszarów ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Nazwa obszaru ryzyka 1 Proces opracowania, uchwalania i wykonania budŝetu zgodność z zasadami budŝetowymi Typ obszaru działalności Podstawowa / Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o.f.p. Opis obszaru działalności wspomagającej Poziom ryzyka w obszarze Podstawowa - Średni 2 Dochody własne planowanie i realizacja Podstawowa - Średni 3 Subwencje, dotacje wykorzystanie, rozliczenie 4 Kontrola wstępna w procesie wykonania budŝetu 5 Finansowanie i rozliczenie jednostek organizacyjnych Miasta 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 Wydatki inwestycyjne 8 Obsługa długu publicznego 9 Realizacja projektów donych ze środków UE zgodnie z wnioskiem o donie i zawartą umową 10 Wnioski i dokumentacja w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 11 Wnioski i dokumentacja w zakresie pozyskiwania środków z pozostałych źródeł zewnętrznych 12 Nadzór nad realizacją zadań z udziałem środków zewnętrznych 13 Zgodność z ustawą o rachunkowości i stosowanie Zakładowej Polityki Rachunkowości w Urzędzie Podstawowa - Niski Niski Podstawowa - Niski Niski Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Średni Podstawowa Tak - Wysoki Podstawowa Tak - Wysoki Podstawowa Tak - Średnie Tak Zarządzanie Średni Niski 9

10 Miasta 14 Prawidłowość ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów budŝetu Miasta 15 Prawidłowość ewidencji w zakresie podatku VAT 16 Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Miasta 17 kasowa w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta 18 Inwentaryzacja w zakresie przestrzegania zasad i przepisów, prowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Niski Niski Średni Średni Niski 19 Przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta 20 Kompletność i rzetelność dokumentacji księgowej oraz jej kontrola formalnorachunkowa w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta 21 Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych Miasta 22 Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta 23 Roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta 24 Sprawozdania budŝetowe prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekazania w jednostkach organizacyjnych Miasta 25 Prace Komisji przetargowych - zgodnie z ustawą PZP i procedurami wewnętrznymi 26 Realizacja udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta 27 Realizacja zamówień poniŝej ustawowego progu euro / Zarządzanie mieniem Średni Niski Średni Średni Podstawowa - Niski Podstawowa - Średni Zakupy Średni Zakupy Średni Zakupy Średni 10

11 28 Nadzorowanie prawidłowości wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową 29 Naliczanie podatków lokalnych decyzje o wysokości wymiaru podatku 30 Opłaty administracyjne przypis i aktualizacja 31 Opłaty targowe 32 Windykacja naleŝności budŝetowych 33 Zarządzanie zasobem mieszkaniowym 34 Administrowanie targowiskiem 35 Pobór i ewidencja czynszów 36 Utrzymanie dróg miejskich, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic 37 Planowanie, przygotowanie, koordynacja i nadzór nad prowadzonymi remontami mieszkaniowego zasobu Miasta 38 Utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych 39 odpadami 40 Wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczenie opłat z tego tytułu 41 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 42 DzierŜawa, najem i sprzedaŝ lokali uŝytkowych 43 DzierŜawa gruntu 44 SprzedaŜ nieruchomości 45 UŜytkowanie wieczyste 46 Nabywanie, wykup nieruchomości i odszkodowania za Zakupy Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Niski Podstawowa - Niski Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Średni Podstawowa - Niski Podstawowa - Średni Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Niski Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni 11

12 nieruchomości przejmowane na cele publiczne 47 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji braku planu miejscowego 48 Przygotowanie, koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami 49 Odbiór i rozliczenie inwestycji 50 Prowadzenie Kart inwestycji 51 Opracowanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta priorytety inwestycyjne - aktualizacja 52 Usługi związane z ewidencją działalności gospodarczej 53 Wydawanie koncesji na alkohol Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Średni Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Niski Podstawowa - Niski 54 Wydawanie dowodów osobistych Podstawowa - Niski 55 Usługi związane z ewidencją ludności Podstawowa - Niski 56 Akta stanu cywilnego Podstawowa - Średni 57 Terminowość wydawania decyzji administracyjnych Zarządzanie Średni skutki i przyczyny 58 Realizacja nadzoru nad jednostkami podległymi Podstawowa - Średni 59 Przestrzeganie wewnętrznych aktów regulujących pracę Zarządzanie Średni Urzędu 60 Realizacja kontroli funkcjonalnej Podstawowa - Średni 61 Zarządzanie pojazdami słuŝbowymi Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta 62 Zarządzanie szkołami 63 Zarządzanie przedszkolami Zarządzanie Niski Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni 12

13 64 System oceny dyrektorów miejskich jednostek oświatowych Podstawowa - Niski 65 Transport dzieci do szkoły i ze szkoły Podstawowa - Średni 66 Decyzje o stypendiach i zasiłkach socjalnych dla Podstawowa - Średni uczniów 67 Realizacja instrukcji kancelaryjnej Zarządzanie Średni 68 Ochrona informacji niejawnych 69 System informacji wewnętrznej 70 Realizacja działań informacyjnych - BIP, prasa itp. 71 Realizacja zadań MOPS 72 Skuteczność i efektywność procedur bezpieczeństwa dla systemów informatycznych (Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Plan Awaryjny) 73 Zabezpieczenie dostępu do informacji przechowywanych i przetwarzanych w IT (zabezpieczenie fizyczne, logiczne, zewnętrzne) 74 Zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności informacji przechowywanych i przetwarzanych w IT 75 Procedury zakupów sprzętu i oprogramowania 76 Utrzymanie i serwis sprzętu i oprogramowania 77 Zgodność IT z przepisami prawa i umowami 78 System naboru pracowników Bezpieczeństwo Średni Zarządzanie Średni Zarządzanie Niski Podstawowa - Średni Systemy informatyczne Systemy informatyczne Systemy informatyczne Wysoki Wysoki Wysoki Zakupy Niski Systemy informatyczne Systemy informatyczne Średni Niski Zarządzanie Wysoki 79 Właściwe naliczanie i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i Zarządzanie Niski innych nieobecności w pracy 80 Prowadzenie akt osobowych Zarządzanie / Średnie 13

14 pracowników bezpieczeństwo 81 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Zarządzanie Średnie system szkoleniowy 82 Funkcjonowanie systemu motywacyjnego (polityka awansu, system wynagradzania Zarządzanie Średnie pracowników 83 Rozliczenie delegacji, podróŝy słuŝbowych Zarządzanie Średnie 84 Funkcjonowanie systemu oceny pracowników Zarządzanie Średnie 85 Badania profilaktyczne pracowników Bezpieczeństwo Średnie 86 Prawidłowość naliczenia wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń naleŝnych pracownikowi z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło/zlecenie Średnie 87 Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy 88 Rozliczenie i ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych 89 Zarządzanie kryzysowe Średnie Średnie Podstawowa - Średnie 90 Funkcjonowanie StraŜy Miejskiej Podstawowa - Średnie 91 Przedsięwzięcia mające na celu promocję Miasta Podstawowa - Średnie 92 Współpraca z organizacjami pozarządowymi- dotacje dla organizacji pozarządowych Średnie 93 Gospodarowanie środkami ZFŚS Średnie 94 Procedura rozpatrywania skarg Zarządzanie Średnie i wniosków 95 Archiwizacja dokumentów w UM Wspomagające Bezpieczeństwo Średnie 96 Organizacja wyborów i referendów Podstawowa - Średnie 14

15 3 Planowane tematy audytu wewnętrznego Planowane zadania zapewniające Lp. Temat audytu wewnętrznego Obszar Proponowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego liczba dni, inne 1 Uwagi 1 Windykacja naleŝności budŝetowych Podatki i opłaty Styczeń Luty Marzec 40 2 Realizacja projektów donych ze środków UE zgodnie z wnioskiem o donie i zawartą umową. Środki zewnętrzne Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 60 3 Przygotowanie koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami Inwestycje Lipiec Sierpień Wrzesień 40 4 Kontrole 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych - Wrzesień Październik Listopad Grudzień 50 1 Do przeprowadzenia zadań audytowych nie przewiduje się powołania rzeczoznawcy 15

16 Planowane czynności doradcze Lp. 1 Planowana liczba audytów wewnętrznych wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze 1 Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych w dniach 10 Uwagi Według ewentualnych potrzeb Planowane czynności sprawdzające Lp. 1 Temat zadania zapewniającego którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Uwagi Według ewentualnych potrzeb 4 Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Lp Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Obszar ryzyka Naliczanie podatków lokalnych decyzje o wysokości wymiaru podatku Nadzorowanie prawidłowości wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową Utrzymanie dróg miejskich, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic Nabywanie, wykup nieruchomości i odszkodowania za nieruchomości przejmowane na cele publiczne Opracowanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta priorytety inwestycyjne aktualizacja Skuteczność i efektywność procedur bezpieczeństwa dla systemów informatycznych (Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Plan Awaryjny) 16

17 System naboru pracowników Dochody własne planowanie i realizacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Realizacja zamówień poniŝej ustawowego progu euro Sprawozdania budŝetowe prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekazania w jednostkach organizacyjnych Miasta System informacji wewnętrznej 5 Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego Lp. Zadania komórki audytu wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) 1 Przeprowadzenie zadań audytowych 95 Zasoby rzeczowe / finansowe Uwagi 2 Opracowanie technik przeprowadzenia zadania audytowego, plan zadania 45 3 Przeprowadzenie czynności sprawdzających 10 4 Współpraca z innymi słuŝbami kontrolnymi 3 5 Czynności organizacyjne w tym plan i sprawozdawczość 14 6 Szkolenia i rozwój zawodowy 7 Urlopy 8 Inne działania (kontrola 5% wydatków) w tym rezerwa PLN 17

18 czasowa Podsumowanie 253 osobodni 1 etat Roczny plan audytu został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sulejówek. Załączniki: 1. Matryca analizy ryzyka 2. Kategorie ryzyka 3. Priorytety kierownictwa 18

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2009r. AW.0941/02/09 PLAN AUDYTU NA ROK 2010 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Lp. Nazwa jednostki 1. Urząd Miasta Łańcuta 2. Jednostki ol'2anizacyjne podporządkowane Miastu Łańcut funkcjonujące w obszarach Miasta Łańcuta:

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Urząd Miasta Lędziny ul Lędzińska 55 43-143 Lędziny (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 NAZWA OBSZARU AUDYTU LP ZADANIE AUDYTOWE NAZWY JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH MATERIALNOŚĆ KATEGORIE RYZYK WRAŻLIWOŚĆ 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 PRIORYTET KIEROWNICTWA OCENA RYZYKA PO UWZGLĘDNIENIU 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia rocznego Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Załącznik Nr 1. Wykaz obszarów ryzyka w określonych obszarach audytu Obszar audytu Lp. Obszar ryzyka Finanse 1 Opracowanie projektu budżetu 2 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 18 61713 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2014 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Sygnatura: BRPO-0930-23/07 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2012.

PLAN AUDYTU NA ROK 2012. ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Załącznik do uchwały Nr 42/130/2011 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 19 grudnia 2011 r. PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. I. Zadania organizacyjne Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: 1. Opracowanie rocznego planu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011 ZARZĄDZENIE Nr 0/200 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 200 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 20 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 34 61714 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Rok ostatniego badania audytowego/kontroli zewnętrznej

1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Rok ostatniego badania audytowego/kontroli zewnętrznej 0 1 1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Forma organizacyjno prawna Gmina Miasto Działdowo 1 (jednostka nadrzędna), w tym:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 5A, 6-54 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr XI/158/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/525/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.12.1996 r. w sprawie przekształcenia zakładu budŝetowego Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52206-2012 z dnia 2012-02-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łęczyca Przedmiotem zamówienia jest organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkoleń otwartych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/ 174 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r

UCHWAŁA NR XXXV/ 174 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r UCHWAŁA NR XXXV/ 174 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 28 stycznia 2010r w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2010r Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 8 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy. z dnia 30 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. ZARZĄDZENIE Nr 21/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Wkład pienięŝny stanowić będzie gotówka w wysokości... zł, (słownie:...złotych).

5. Wkład pienięŝny stanowić będzie gotówka w wysokości... zł, (słownie:...złotych). UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w celu przekształcenia w jednostkę budŝetową pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2013

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2013 AW/AS/1/2014 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2013 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH METODY I PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Praca zbiorowa pod redakcją Anny Kostur Wydanie drugie poprawione Katowice 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 Rozdział 1 AUDYT W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Załącznik Nr 1 do zarządzenia dyrektora Nr 23 z dnia 31.12.2010 A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile Zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK Plan kontroli zewnętrznej został zatwierdzony na naradzie Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 stycznia 2015r. ( protokół nr 1/2015 ) PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK Tczew

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki 1 2 URZĄD

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: Dochody: 1. Subwencje

Uwagi ogólne: Dochody: 1. Subwencje Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 2020. Od roku 2021 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK Załącznik Nr 1do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 219/XXXVII/09 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK 1. Kontrola prowadzonych inwestycji w mieście, 2. Kontrola prawidłowości przeprowadzonych przetargów,

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo