PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa Sulejówek 2/PA/2008 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2009 SULEJÓWEK 2008

2 1 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. Nazwa i adres jednostki w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny Urząd Miasta Sulejówek Ul. Dworcowa Sulejówek 2. Podstawowe cele obszary działania jednostki w której audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Urząd Miasta Sulejówek, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) jest jednostką sektora finansów publicznych zobowiązaną do prowadzenia audytu wewnętrznego. Do zakresu działania Urzędu naleŝy zapewnienie warunków naleŝytego wykonywania zadań spoczywających na mieście: 1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), ustaw szczególnych i uchwał Rady Miasta, 2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 3) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto na mocy porozumień. Zadania własne dotyczą: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 4) ochrony zdrowia, 2

3 5) pomocy społecznej, 6) miejskiego budownictwa mieszkaniowego, 7) edukacji publicznej, 8) kultury, w tym bibliotek miejskich, 9) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 10) targowiska, 11) zieleni miejskiej, 12) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpoŝarowej i przeciwpowodziowej, 13) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 14) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 15) promocji miasta, 16) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 17) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 3. Struktura organizacyjna jednostki w, w której audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta w Sulejówku tworzą referaty i samodzielne stanowiska: Referat Organizacyjny, Referat Finansowy, Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady, Biuro Burmistrza, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy, Referat Spraw Obywatelskich, Referat Geodezji i Gospodarki ruchomościami, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 3

4 4. 8. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego Referat Środowiska i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Audytor Wewnętrzny, Zespół Radców Prawnych, Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Stanowisko ds. Informatyki, Stanowisko ds. Obrony Cywilnej. Urząd Miasta Sulejówek, Miejska Biblioteka Publiczna, StraŜ Miejska, SP ZOZ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku, Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarneckiego, Szkoła Podstawowa nr 3im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych, Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 2 Burmistrz Miasta Sulejówek zlecił Audytorowi wewnętrznemu przeprowadzenie kontroli przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych nadzorowanych na podstawie art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Kontrolę zaplanowano w okresie od października 2009 r. 4

5 do końca grudnia 2009r. Na realizację zadań audytowych w 2008 roku przewidziano 140 dni. 2 Analiza obszarów ryzyka 1. Charakterystyka obszaru objętego audytem wewnętrznym Zidentyfikowanie potrzeb audytu wewnętrznego zostało poprzedzone analizą wewnętrznych dokumentów regulujących działanie jednostki. Identyfikacja i ocena obszarów ryzyka, związanego z zarządzaniem jednostką, została przeprowadzona z uwzględnieniem: celów i zadań jednostki, przepisów prawnych dotyczących działania jednostki, wyników wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej, wewnętrznych i zewnętrznych czynników ryzyka wpływających na realizację celów jednostki, uwag pracowników jednostki, liczby, rodzaju i wielkości dokonywanych operacji finansowych, liczby i kwalifikacji pracowników jednostki, działań jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną, sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego. Obszarem audytu wewnętrznego prowadzonego w Urzędzie Miasta w Sulejówku zostały objęte obszary działania, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie jednostki oraz bezpośrednio lub pośrednio 5

6 2. Opis metody analizy ryzyka są związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Wyodrębniono następujące obszary audytu: 1. BudŜet Miasta 2. Wydatki 3. Środki zewnętrzne 4. Rachunkowość 5. Sprawozdawczość budŝetowa 6. Zamówienia publiczne 7. Podatki i opłaty 8. komunalna i środowisko 9. nieruchomościami 10. Zagospodarowanie przestrzenne 11. Inwestycje 12. Usługi administracyjne 13. Zarządzanie i nadzór 14. Oświata 15. System obiegu informacji 16. Pomoc społeczna 17. Systemy informatyczne 18. Sprawy kadrowe 19. Wynagrodzenie pracowników 20. Bezpieczeństwo publiczne 21. Promocja miasta 22. Pozostałe W Urzędzie Miasta Sulejówek przygotowanie planu audytu wewnętrznego na 2009 r. zostało poprzedzone analizą ryzyka. W celu identyfikacji obszarów ryzyka przeprowadzono kompleksowe badanie obszarów działalności Urzędu oraz związanych z tymi obszarami zdarzeń i działań, które mogą spowodować wystąpienie ryzyk. 6

7 W trakcie analizy wzięto pod uwagę w szczególności: cele i zadania jednostki; przepisy prawne dotyczące działania jednostki; jakość i bezpieczeństwo uŝywanych systemów informatycznych; sprawozdania finansowe; liczbę rodzaj i wielkość wykonywanych operacji finansowych; wielkość majątku, którym dysponuje jednostka; wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki; wraŝliwość analizowanych obszarów na powstawanie błędów i ich skutki; złoŝoność analizowanego środowiska; informacje uzyskane od pracowników i kierownictwa jednostki. Analizę ryzyka wykonano w oparciu o ocenę potrzeb audytu, czyli identyfikacji moŝliwych do realizacji zadań audytowych. Obszary ryzyka wyliczone zostały w kolumnie 4, - załącznik nr 1. Następnie zostały określone kategorie ryzyka, dla których przyporządkowano określone wagi - załącznik nr 2. KaŜde z potencjalnych zadań audytowych zostało ocenione w skali od 1 do 4 pod względem wystąpienia określonej kategorii ryzyka. Ocena została wykonana na podstawie profesjonalnego osądu audytora - załącznik nr 1, kolumny 5-9. Przydzielone poszczególnym obszarom ryzyka oceny zostały przeliczone na procenty z zastosowaniem algorytmu obliczeń: [(waga istotność x liczba punktów) + (waga wraŝliwość x liczba punktów) + (waga kontrola wewnętrzna x liczba punktów) + (waga złoŝoność x liczba punktów) + (waga czynniki operacyjne x liczba punktów)] / 4 (4 to wartość maksymalna jaką moŝna przyznać dla danego kryterium). 7

8 Wyniki z obliczeń zostały zamieszczone w kolumnie 11 - załącznik nr 1. Po zasięgnięciu opinii Kierownictwa Urzędu (załącznik nr 3) określono priorytety kierownictwa i przyznano im wagi (kolumna 10 - załącznik nr 1). Następnie wynik z kolumny 11 powiększono o wagę priorytetu kierownictwa i umieszczono w kolumnie 12 - załącznik nr 1. Uzyskane wyniki procentowe sprowadzono do wspólnego mianownika. W tym celu wartości z kolumny 12 -załącznik nr 1, zostały podzielone przez 140 (100 % - maksymalny wynik oceny ryzyka po uwzględnieniu kryteriów + 40 % - maksymalna wartość wagi priorytetów kierownictwa), jest to maksymalna wartość, jaką moŝe uzyskać kaŝdy obszar ryzyka w przeprowadzanej analizie ryzyka. Wyniki obliczeń (końcową ocenę ryzyka) przedstawiono w kolumnie 13 - załącznik nr Wyniki analizy obszarów ryzyka Po uwzględnieniu priorytetów kierownictwa i znormalizowaniu oceny ryzyka dla kaŝdego obszaru ryzyka został wyznaczony ostateczny priorytet audytu według trzystopniowej skali: wysoki ocena ryzyka o wartości z przedziału 100% - 85% średni ocena ryzyka o wartości z przedziału 84% - 70% niski ocena ryzyka poniŝej wartości 69% Zastosowana metoda analizy ryzyka wyodrębniła: 16 obszarów ryzyka o wysokim priorytecie audytu 55 obszarów ryzyka o średnim priorytecie audytu 24 obszarów ryzyka o niskim priorytecie audytu 8

9 Wyniki analizy obszarów ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem poziomu ryzyka w danym obszarze Lp. Nazwa obszaru ryzyka 1 Proces opracowania, uchwalania i wykonania budŝetu zgodność z zasadami budŝetowymi Typ obszaru działalności Podstawowa / Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o.f.p. Opis obszaru działalności wspomagającej Poziom ryzyka w obszarze Podstawowa - Średni 2 Dochody własne planowanie i realizacja Podstawowa - Średni 3 Subwencje, dotacje wykorzystanie, rozliczenie 4 Kontrola wstępna w procesie wykonania budŝetu 5 Finansowanie i rozliczenie jednostek organizacyjnych Miasta 6 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 Wydatki inwestycyjne 8 Obsługa długu publicznego 9 Realizacja projektów donych ze środków UE zgodnie z wnioskiem o donie i zawartą umową 10 Wnioski i dokumentacja w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 11 Wnioski i dokumentacja w zakresie pozyskiwania środków z pozostałych źródeł zewnętrznych 12 Nadzór nad realizacją zadań z udziałem środków zewnętrznych 13 Zgodność z ustawą o rachunkowości i stosowanie Zakładowej Polityki Rachunkowości w Urzędzie Podstawowa - Niski Niski Podstawowa - Niski Niski Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Średni Podstawowa Tak - Wysoki Podstawowa Tak - Wysoki Podstawowa Tak - Średnie Tak Zarządzanie Średni Niski 9

10 Miasta 14 Prawidłowość ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów budŝetu Miasta 15 Prawidłowość ewidencji w zakresie podatku VAT 16 Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Miasta 17 kasowa w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta 18 Inwentaryzacja w zakresie przestrzegania zasad i przepisów, prowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Niski Niski Średni Średni Niski 19 Przestrzeganie instrukcji obiegu dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta 20 Kompletność i rzetelność dokumentacji księgowej oraz jej kontrola formalnorachunkowa w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta 21 Inwentaryzacja w jednostkach organizacyjnych Miasta 22 Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta 23 Roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta 24 Sprawozdania budŝetowe prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekazania w jednostkach organizacyjnych Miasta 25 Prace Komisji przetargowych - zgodnie z ustawą PZP i procedurami wewnętrznymi 26 Realizacja udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Miasta 27 Realizacja zamówień poniŝej ustawowego progu euro / Zarządzanie mieniem Średni Niski Średni Średni Podstawowa - Niski Podstawowa - Średni Zakupy Średni Zakupy Średni Zakupy Średni 10

11 28 Nadzorowanie prawidłowości wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową 29 Naliczanie podatków lokalnych decyzje o wysokości wymiaru podatku 30 Opłaty administracyjne przypis i aktualizacja 31 Opłaty targowe 32 Windykacja naleŝności budŝetowych 33 Zarządzanie zasobem mieszkaniowym 34 Administrowanie targowiskiem 35 Pobór i ewidencja czynszów 36 Utrzymanie dróg miejskich, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic 37 Planowanie, przygotowanie, koordynacja i nadzór nad prowadzonymi remontami mieszkaniowego zasobu Miasta 38 Utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych 39 odpadami 40 Wydawanie decyzji w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczenie opłat z tego tytułu 41 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 42 DzierŜawa, najem i sprzedaŝ lokali uŝytkowych 43 DzierŜawa gruntu 44 SprzedaŜ nieruchomości 45 UŜytkowanie wieczyste 46 Nabywanie, wykup nieruchomości i odszkodowania za Zakupy Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Niski Podstawowa - Niski Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Średni Podstawowa - Niski Podstawowa - Średni Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Niski Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni 11

12 nieruchomości przejmowane na cele publiczne 47 Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w sytuacji braku planu miejscowego 48 Przygotowanie, koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami 49 Odbiór i rozliczenie inwestycji 50 Prowadzenie Kart inwestycji 51 Opracowanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta priorytety inwestycyjne - aktualizacja 52 Usługi związane z ewidencją działalności gospodarczej 53 Wydawanie koncesji na alkohol Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Średni Podstawowa - Wysoki Podstawowa - Niski Podstawowa - Niski 54 Wydawanie dowodów osobistych Podstawowa - Niski 55 Usługi związane z ewidencją ludności Podstawowa - Niski 56 Akta stanu cywilnego Podstawowa - Średni 57 Terminowość wydawania decyzji administracyjnych Zarządzanie Średni skutki i przyczyny 58 Realizacja nadzoru nad jednostkami podległymi Podstawowa - Średni 59 Przestrzeganie wewnętrznych aktów regulujących pracę Zarządzanie Średni Urzędu 60 Realizacja kontroli funkcjonalnej Podstawowa - Średni 61 Zarządzanie pojazdami słuŝbowymi Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta 62 Zarządzanie szkołami 63 Zarządzanie przedszkolami Zarządzanie Niski Podstawowa - Średni Podstawowa - Średni 12

13 64 System oceny dyrektorów miejskich jednostek oświatowych Podstawowa - Niski 65 Transport dzieci do szkoły i ze szkoły Podstawowa - Średni 66 Decyzje o stypendiach i zasiłkach socjalnych dla Podstawowa - Średni uczniów 67 Realizacja instrukcji kancelaryjnej Zarządzanie Średni 68 Ochrona informacji niejawnych 69 System informacji wewnętrznej 70 Realizacja działań informacyjnych - BIP, prasa itp. 71 Realizacja zadań MOPS 72 Skuteczność i efektywność procedur bezpieczeństwa dla systemów informatycznych (Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Plan Awaryjny) 73 Zabezpieczenie dostępu do informacji przechowywanych i przetwarzanych w IT (zabezpieczenie fizyczne, logiczne, zewnętrzne) 74 Zapewnienie bezpieczeństwa, poufności i integralności informacji przechowywanych i przetwarzanych w IT 75 Procedury zakupów sprzętu i oprogramowania 76 Utrzymanie i serwis sprzętu i oprogramowania 77 Zgodność IT z przepisami prawa i umowami 78 System naboru pracowników Bezpieczeństwo Średni Zarządzanie Średni Zarządzanie Niski Podstawowa - Średni Systemy informatyczne Systemy informatyczne Systemy informatyczne Wysoki Wysoki Wysoki Zakupy Niski Systemy informatyczne Systemy informatyczne Średni Niski Zarządzanie Wysoki 79 Właściwe naliczanie i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i Zarządzanie Niski innych nieobecności w pracy 80 Prowadzenie akt osobowych Zarządzanie / Średnie 13

14 pracowników bezpieczeństwo 81 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Zarządzanie Średnie system szkoleniowy 82 Funkcjonowanie systemu motywacyjnego (polityka awansu, system wynagradzania Zarządzanie Średnie pracowników 83 Rozliczenie delegacji, podróŝy słuŝbowych Zarządzanie Średnie 84 Funkcjonowanie systemu oceny pracowników Zarządzanie Średnie 85 Badania profilaktyczne pracowników Bezpieczeństwo Średnie 86 Prawidłowość naliczenia wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń naleŝnych pracownikowi z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło/zlecenie Średnie 87 Realizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym w zakresie obowiązków pracodawcy 88 Rozliczenie i ewidencja podatku dochodowego od osób fizycznych 89 Zarządzanie kryzysowe Średnie Średnie Podstawowa - Średnie 90 Funkcjonowanie StraŜy Miejskiej Podstawowa - Średnie 91 Przedsięwzięcia mające na celu promocję Miasta Podstawowa - Średnie 92 Współpraca z organizacjami pozarządowymi- dotacje dla organizacji pozarządowych Średnie 93 Gospodarowanie środkami ZFŚS Średnie 94 Procedura rozpatrywania skarg Zarządzanie Średnie i wniosków 95 Archiwizacja dokumentów w UM Wspomagające Bezpieczeństwo Średnie 96 Organizacja wyborów i referendów Podstawowa - Średnie 14

15 3 Planowane tematy audytu wewnętrznego Planowane zadania zapewniające Lp. Temat audytu wewnętrznego Obszar Proponowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego liczba dni, inne 1 Uwagi 1 Windykacja naleŝności budŝetowych Podatki i opłaty Styczeń Luty Marzec 40 2 Realizacja projektów donych ze środków UE zgodnie z wnioskiem o donie i zawartą umową. Środki zewnętrzne Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 60 3 Przygotowanie koordynacja i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami Inwestycje Lipiec Sierpień Wrzesień 40 4 Kontrole 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych - Wrzesień Październik Listopad Grudzień 50 1 Do przeprowadzenia zadań audytowych nie przewiduje się powołania rzeczoznawcy 15

16 Planowane czynności doradcze Lp. 1 Planowana liczba audytów wewnętrznych wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze 1 Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych w dniach 10 Uwagi Według ewentualnych potrzeb Planowane czynności sprawdzające Lp. 1 Temat zadania zapewniającego którego dotyczą czynności sprawdzające Nazwa obszaru Uwagi Według ewentualnych potrzeb 4 Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach Lp Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego Obszar ryzyka Naliczanie podatków lokalnych decyzje o wysokości wymiaru podatku Nadzorowanie prawidłowości wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową Utrzymanie dróg miejskich, oświetlenia ulicznego oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic Nabywanie, wykup nieruchomości i odszkodowania za nieruchomości przejmowane na cele publiczne Opracowanie i realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta priorytety inwestycyjne aktualizacja Skuteczność i efektywność procedur bezpieczeństwa dla systemów informatycznych (Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego oraz Plan Awaryjny) 16

17 System naboru pracowników Dochody własne planowanie i realizacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie Miasta Realizacja zamówień poniŝej ustawowego progu euro Sprawozdania budŝetowe prawidłowość i terminowość sporządzenia i przekazania w jednostkach organizacyjnych Miasta System informacji wewnętrznej 5 Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego Lp. Zadania komórki audytu wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) 1 Przeprowadzenie zadań audytowych 95 Zasoby rzeczowe / finansowe Uwagi 2 Opracowanie technik przeprowadzenia zadania audytowego, plan zadania 45 3 Przeprowadzenie czynności sprawdzających 10 4 Współpraca z innymi słuŝbami kontrolnymi 3 5 Czynności organizacyjne w tym plan i sprawozdawczość 14 6 Szkolenia i rozwój zawodowy 7 Urlopy 8 Inne działania (kontrola 5% wydatków) w tym rezerwa PLN 17

18 czasowa Podsumowanie 253 osobodni 1 etat Roczny plan audytu został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sulejówek. Załączniki: 1. Matryca analizy ryzyka 2. Kategorie ryzyka 3. Priorytety kierownictwa 18

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.165.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2013 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r.

Gmina Drezdenko ul. Warszawska Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia r. Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Drezdenka z dnia 31.01.2011 r. PLAN AUDYTU NA ROK 2011 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz Bydgoszcz, październik 2009r. AW.0941/02/09 PLAN AUDYTU NA ROK 2010 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Urząd Miasta Lędziny ul Lędzińska 55 43-143 Lędziny (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Urząd Miasta Łańcuta 37-100 Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18 Lp. Nazwa jednostki 1. Urząd Miasta Łańcuta 2. Jednostki ol'2anizacyjne podporządkowane Miastu Łańcut funkcjonujące w obszarach Miasta Łańcuta:

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15

KATEGORIE RYZYK MATERIALNOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ KONTROLA AUDYTOWANYCH NAZWY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNA STABILNOŚĆ / PODATNOŚC 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 NAZWA OBSZARU AUDYTU LP ZADANIE AUDYTOWE NAZWY JEDNOSTEK AUDYTOWANYCH MATERIALNOŚĆ KATEGORIE RYZYK WRAŻLIWOŚĆ 0,25 0,25 0,20 0,15 0,15 PRIORYTET KIEROWNICTWA OCENA RYZYKA PO UWZGLĘDNIENIU 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia rocznego Planu audytu wewnętrznego na 2012 rok. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 AW-0941/03/07 Urząd Miasta Knurów Ul. Ogana 5 44-190 Knurów Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr OR-0151/397/2007 Prezydenta Miasta Knurów Z dnia 20.11.2007r PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1 AW-0941/03/07

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15a, 6-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 28 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy

Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy OPRACOWANIE PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Z WYKORZYSTANIEM WYNIKÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W JEDNOSTCE Zespół Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Częstochowy Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU NA ROK 2010 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Jednostki sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 18 61713 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN AUDYTU NA ROK 2012 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK Urząd Miejski w Będzinie ul 11 Listopada 20 42-500 Będzin Będzin, dnia 30 grudnia 2011 roku WAiKWII172152011 PLAN AUDYTU NA 2012 ROK 1 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007 Urząd Miejski w Cieszynie Rynek 1 Ratusz 43-400 Cieszyn (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10

Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Plan audytu wewnętrznego na rok 2008 - załączniki 10 Załącznik Nr 1. Wykaz obszarów ryzyka w określonych obszarach audytu Obszar audytu Lp. Obszar ryzyka Finanse 1 Opracowanie projektu budżetu 2 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-16/12 Warszawa, dnia 23 stycznia 2013 roku PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Planowane zadania zapewniające Lp Temat planowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2007 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 77 /04 z dnia 3..04r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 05 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego AW/AS/913/02/2014 ul. Barbary 21a 40-053 KATOWICE NIP 954-22-46-280 PLAN AUDYTU NA ROK 2015 Plan audytu obejmuje wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

OBSZARY AUDYTU I OBSZARY RYZYKA GMINY CZERSK

OBSZARY AUDYTU I OBSZARY RYZYKA GMINY CZERSK OBSZARY AUDYTU I OBSZARY RYZYKA GMINY CZERSK Załącznik nr 1 do Planu audytu wewnętrznego w Gminie Czersk na rok 2012. Lp. Obszar audytu Obszar ryzyka/temat zadania audytowego I Działalność Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010

UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010 UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/04 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007 Roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2007 Strona 1 z 8 Urząd Miejski w Wałbrzychu Plac Magistracki 1 58-300 Wałbrzych PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2007 1. Podstawowe informacje o jednostce Gmina Wałbrzych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011 ZARZĄDZENIE Nr 0/200 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 200 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 20 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2004. 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych Poznań, dnia 30 czerwca 2005r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 61-506 Poznań NIP 781-16-19-671 www.powiat.poznan.pl e-mail:starostwo@powiat.poznan.pl SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 161/13 Burmistrza Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1. 2 Nazwa jednostki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2012.

PLAN AUDYTU NA ROK 2012. ... (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Załącznik do uchwały Nr 42/130/2011 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 19 grudnia 2011 r. PLAN AUDYTU

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr z dnia PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012 Opracował: Audytor Wewnętrzny Paweł Piątek Skarżysko Kamienna marzec

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Al. podległości 34 61714 Poznań PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017. Na podstawie art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA 2008r. I. Zadania organizacyjne Realizowane przez biuro zadania o charakterze organizacyjnym obejmowały: 1. Opracowanie rocznego planu

Bardziej szczegółowo

Pomóż nam wydać zł!

Pomóż nam wydać zł! Pomóż nam wydać 2 000 000 zł! Słupsk, maj 2014 r. www.slupsk.pl dialog.slupsk.eu 1 Co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE BIAŁA NA ROK Gmina Biała

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE BIAŁA NA ROK Gmina Biała PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE BIAŁA NA ROK 2017 Istotne informacje dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 1 Nazwa jednostki samorządowej, w której przeprowadzony jest audyt wewnętrzny 2 Wykaz jednostek,

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień 30 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Rawski Budżet Obywatelski na 2017 rok - harmonogram.

Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Rawski Budżet Obywatelski na 2017 rok - harmonogram. Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Rawski Budżet Obywatelski na 2017 rok - harmonogram. Etap 1. Akcja informacyjna do 8 14 maja 2017 r. trwać będzie kampania informująca mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Sygnatura: BRPO-0930-23/07 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2017 Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU NA ROK 2017 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014 URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II0 Sygnatura : AK-AW 7.0 PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 0 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym *.... 6. 7. 8. 9. 0. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści:

Plan audytu wewnętrznego Miasta Lublin oraz Urzędu Miasta Lublin na 2006 rok. Spis treści: Spis treści: 1. Informacje o Mieście Lublinie i Urzędzie Miasta Lublin, istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego...3 2. Analiza ryzyka... 4 2.1. Identyfikacja obszarów ryzyka...5 2.2. Metody analizy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA Sygnatura : AW 0940 / 18 / 2007 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II 10

URZĄD MIASTA Sygnatura : AW 0940 / 18 / 2007 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II 10 URZĄD MIASTA Sygnatura : AW 0940 / 18 / 2007 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Jana Pawła II 10 P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2008 1. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2011 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 011 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2009 Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1) Lp. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Rok ostatniego badania audytowego/kontroli zewnętrznej

1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Rok ostatniego badania audytowego/kontroli zewnętrznej 0 1 1. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym : Lp. Nazwa jednostki Adres jednostki Forma organizacyjno prawna Gmina Miasto Działdowo 1 (jednostka nadrzędna), w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Poznaniu Szczepanowskiego 5A, 6-54 Poznań (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Poznań, dnia 20.03.2006 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 1. Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty

Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta. I. Prezydent Miasta 1 etat. II. Zastępcy Prezydenta Miasta 2 etaty Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem nr 1230/Or/2013 z dnia 15.01.2013 r. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej i etatyzacji Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEPRAWIU. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/343/2006 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 września 2006 r. sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej- Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Sieprawiu i nadania

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2013 Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego PLAN AUDYTU NA ROK 2013 1. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki. Audyt wewnętrzny, zgodnie z art. 272 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 986/2015 Prezydenta Miasta Płocka zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/ 166/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r. BR.0051.130.2011 Zarządzenie nr 130/11 Burmistrza Czerska z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budŝetu Gminy Czersk na 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo