do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SKŁAD I ŁAMANIE WYDAWCA: OŚRODEK SZKOLENIA Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax (55) tel./fax (55) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupełnienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. " KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA". Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów lub zagadnień prawnych, mogą być wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadań, dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej a występujące wątpliwości powinny być rozpatrywane indywidualnie i w zależności od potrzeb, należy uzyskać wyjaśnienie wiążące lub decyzję, wydawane przez właściwe organy administracji państwowej. Uprzejmie informujemy, że najnowsze wydanie KODEKSU UBEZPIECZEŃ ukaże się w styczniu 2011r. i będzie obejmowało wszystkie aktualne przepisy na datę wydania. Dodatkowo zmiany przepisów, wprowadzone w 2010r. zostaną oznaczone grubszym drukiem, co pozwoli na szybkie zwrócenie uwagi na dokonaną zmianę. Będziemy dbali o bieżącą AKTUALIZACJĘ KODEKSU UBEZPIECZEŃ, zamieszczając w KOMENTARZACH przedruki z Dzienników Ustaw najnowszych zmian przepisów, znajdujących się w KODEKSIE wraz z komentarzem do tych zmian. W 2011r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, w których problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, będzie omawiana w formie pytań i odpowiedzi. Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego sporządzania zaświadczeń o zarobkach, do naliczenia emerytury, renty i kapitału początkowego, została wydana książka: KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat , która zawiera przepisy dotyczące składników wynagrodzeń, od których były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, z czego w przyszłości będzie naliczana podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Od stycznia 2011r. będą organizowane na terenie całego kraju szkolenia specjalistyczne, dotyczące najnowszych zmian w przepisach, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegółowy program oraz terminy szkoleń, podajemy na naszych stronach internetowych a bliższych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Z poważaniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - grudzień Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe str. II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. Wskaźniki, stawki, wysokość świadczeń

5 KOMENTARZ - grudzień JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE str W jaki sposób należy dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego dwóch wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu, z tytułu zatrudnienia na podstawie dwóch umów o pracę? Czy kwota premii, wypłaconej pracownikowi za zerwanie z nałogiem palenia tytoniu, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy ZUS może odmówić płatnikowi zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli upłynęło 10 lat uprawniających do żądania ich zwrotu? Czy przedsiębiorca powinien opłacać składki na FGŚP za osobę spokrewnioną? Czy żonie zmarłego pracownika, przysługuje zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych? Kto jest płatnikiem składek ZUS za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, na rzecz własnego pracodawcy? Czy odszkodowanie wypłacone na podstawie ugody sądowej, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy występuje obowiązek naliczenia składki zdrowotnej za członka rady nadzorczej, będącego równocześnie pracownikiem spółki? Jakie są zasady rozliczania podatkowo-składkowego pracownika młodocianego? Jakie są zasady rozliczenia zwrotu byłym pracownikom nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe? Czy świadczenie urlopowe nauczycieli, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? Jakie są zasady objęcia ubezpieczeniami społecznymi, osoby współpracującej? Czy przedsiębiorca, który przez dwa lata prowadził działalność gospodarczą i opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od 30 % minimalnego wynagrodzenia, po likwidacji działalności, nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Od jakiej podstawy należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne dla osoby korzystającej z urlopu wychowawczego, jeśli jej wynagrodzenie za pracę było niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia? Czy podstawę składek na ubezpieczenia społeczne stanowią składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składki od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opłaty na pakiet medyczny, opłacane za menedżera firmy? Czy ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom za odzież roboczą i jej pranie, są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego? Czy wypłata dokonana w styczniu 2011r. za grudzień 2010r. wchodzi do limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010r., czy w 2011r.? Czy niedopłacona przez przedsiębiorcę składka na kwotę 4 złote, spowoduje wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego? Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci osoba z ustalonym prawem do emerytury, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej? Czy zleceniobiorca może wnioskować o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, jeżeli podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu? W jaki sposób należy rozliczyć składkę zdrowotną po zakwalifikowaniu wynagrodzenia chorobowego, jako zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?... 19

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - grudzień W jaki sposób należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy za żonę przedsiębiorcy, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę? Jakie są zasady rozliczenia przez ZUS wpłaconych składek na koncie płatnika? W jakim okresie pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP, za pracownicę po urlopie macierzyńskim? Jaka jest odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne? W jaki sposób należy dokonać rozliczenia składkowo-podatkowego zleceniobiorcy, który jest pracownikiem na pełnym etacie w innym zakładzie pracy i z tytułu umowy zlecenia, uzyskał wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200,00 zł? Czy siostra może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny, swojego brata? Czy zleceniodawca jest zwolniony z przekazywania zleceniobiorcom objętym tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, informacji na druku ZUS RMUA? Czy żona obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce na podstawie wizy, w celu wykonywania pracy, podlega w Polsce ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy osoba współpracująca, posiadająca ustalone prawo do renty, podlega ubezpieczeniu społecznemu? Jakiemu ubezpieczeniu podlegają pracownicy delegowani do pracy za granicę, do kraju spoza Unii Europejskiej? Czy należy zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne od nagrody jubileuszowej, dla pracownika przechodzącego na świadczenie przedemerytalne? Czy finansowane przez pracodawcę szczepienia przeciw grypie, są oskładkowane i opodatkowane? Czy bezpłatny deputat w postaci gruntów rolnych, przysługujący pracownikom nadleśnictwa, podlega oskładkowaniu? Czy kwota odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jest oskładkowana i opodatkowana? Czy dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielowi za okres urlopów macierzyńskiego i wychowawczego, podlega oskładkowaniu? Za które osoby pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na Fundusz Pracy? Jakie podmioty są obowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy? Od jakiej podstawy wymiaru są naliczane składki na Fundusz Pracy? Jakie są zasady rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne w razie nadpłaty wynagrodzenia za pracę, jeżeli pracownik po wypłacie dostarczył zwolnienie lekarskie? Jakie są zasady rozliczania składki na Fundusz Pracy? Czy należy naliczać składkę na Fundusz Pracy za osobę, która z powodu choroby osiągnęła wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna? Jakie są zasady rozliczenia składkowo-podatkowego, wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy po jego śmierci? Czy ponoszone przez pracodawcę koszty grupowego ubezpieczenia na życie, są oskładkowane i opodatkowane? Czy wartość pakietu świadczeń medycznych jest oskładkowana? Czy od ekwiwalentu dla zleceniobiorcy za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne? Jakie składki na ubezpieczenie zdrowotne płaci przedsiębiorca, prowadzący równocześnie kilka działalności gospodarczych?... 34

7 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Czy data wypłaty premii miesięcznej, wpływa na jej uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego? Czy pracownik zatrudniony w dwóch firmach, który uległ wypadkowi przy pracy w jednej z firm, otrzyma od dwóch pracodawców zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego? Czy dodatek prowizyjny powinien zostać uwzględniony w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, należy uzupełniać premię miesięczną, jeżeli jej wysokość jest pomniejszana proporcjonalnie za czas choroby? W jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który nabył prawo do świadczeń chorobowych po upływie okresu wyczekiwania? Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem, należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Czy utrata prawa do zasiłku chorobowego, przedłuży okres zasiłkowy? Czy wysokość podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych po ustaniu zatrudnienia, jest ograniczona, jeżeli pracownik zachorował jeszcze w trakcie zatrudnienia? Na podstawie jakiego dokumentu, można wypłacić zasiłek chorobowy pracownikowi, który zgubił zwolnienie lekarskie? Czy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, jeżeli we wspólnym gospodarstwie domowym przebywają dziadkowie dziecka? Czy pracownik zatrudniony w dwóch szkołach, w razie choroby, powinien otrzymać dwa zaświadczenia lekarskie? W jakiej wysokości należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego nagrodę roczną, jeżeli w roku poprzedzającym niezdolność do pracy, pracownik przepracował tylko kilka miesięcy? W jaki sposób należy udokumentować związek choroby z wypadkiem w drodze do pracy? Kiedy zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego? Czy zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy również musi być dostarczone przez pracownika w terminie 7 dni od daty wystawienia? Kiedy pracownik niezdolny do pracy, może ubiegać się w ZUS o skierowanie na rehabilitację leczniczą? Czy pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli zostało przyznane po powrocie pracownika do pracy? Czy osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy? W jaki sposób należy ustalić wynagrodzenie za pracę i za czas choroby pracownika, który zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia? Czy absolwent szkoły wyższej, który podjął pracę, dla nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego, powinien posiadać okres wyczekiwania? Czy pracownikowi należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, jeżeli zachorował i za okres niezdolności do pracy otrzyma 80 % wynagrodzenia chorobowego? Kiedy osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ma prawo do zasiłku chorobowego? W jakich przypadkach przysługuje prawo do świadczeń chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do pracy? Jakie są zasady przyznawania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego po długotrwałej chorobie? Czy przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego osobie współpracującej przy prowadzeniu działalności gospodarczej?... 48

8 JAKRO 36 KOMENTARZ - grudzień Czy osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, może ubiegać się o zasiłek macierzyński, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko? Czy w ramach redukcji zatrudnienia z powodu złej sytuacji finansowej pracodawcy, można również wypowiedzieć umowę o pracę pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich? Czy od dnia następującego po zakończeniu urlopu bezpłatnego, pracownikowi który zachorował w okresie tego urlopu, przysługuje prawo do świadczeń chorobowych? Jeżeli zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem obejmuje dni wolne od pracy, czy za te dni pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku, jeżeli jest inny domownik mogący zapewnić tę opiekę? Czy pracownicy przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku macierzyńskiego, jeżeli dziecko urodzi się w trakcie urlopu wychowawczego? Czy dodatek funkcyjny należy wliczać do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, należy uwzględniać premię regulaminową, jeżeli pomimo choroby, pracownik otrzymuje premię w wysokości 20 % wynagrodzenia za czas przepracowany? Jakie są zasady uzupełniania wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego i chorował? W jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu? W jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownikowi, który uzyskuje minimalne wynagrodzenie? Jakie dokumenty dotyczące wypłaty świadczeń chorobowych, muszą być przechowywane przez pracodawcę? Czy osiąganie przychodu w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, zawsze pozbawia prawa do zasiłku chorobowego? Kto wypłaca zasiłek chorobowy pracownikowi, zatrudnionemu w dwóch firmach, w przypadku rozwiązania umów o pracę w jednym zakładzie z końcem września br., a w drugim miesiąc później? Czy dodatek ryczałtowy podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Czy należy przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, przysługującego bezpośrednio po zasiłku chorobowym, jeżeli w okresie choroby pracownika, w zakładzie pracy wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń? Czy zmiana wymiaru czasu pracy, wpływa na ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego? Czy należy ustalić nową podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, jeżeli w regulaminie wynagradzania, dodatek stażowy przysługuje pracownikom za dni przepracowane oraz za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby i opieki, jeżeli pracownica chorowała przez cały okres ciąży, a następnie nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego? Czy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego za okres opieki nad noworodkiem, którego matka pozostaje w szpitalu? Czy należności wypłacane z tytułu podróży zleceniobiorcy, będą wliczane do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Jakie konsekwencje poniesie pracownik, jeżeli nie zgłosi się na badania kontrolne do lekarza orzecznika ZUS? Czy do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, należy przyjąć wynagrodzenie wypłacone z kolejnych umów o pracę? Czy pracodawca może wyrównać wysokość zasiłku za cały okres niezdolności do pracy w razie błędnego ustalenia podstawy jego wymiaru?... 59

9 KOMENTARZ - grudzień JAKRO Jakie są zasady wliczania premii kwartalnej i nagrody rocznej, do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? W jaki sposób przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego po świadczeniu rehabilitacyjnym, jeżeli do obliczenia wysokości tego zasiłku należy włączyć dodatek stażowy? Czy dodatek za pracę przy komputerze, należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Czy w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, należy uwzględnić wynagrodzenie wypłacone w przejętym zakładzie pracy? Czy wykonywanie przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, pracy w innym zakładzie, powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego? Czy pracownik utraci prawo do wynagrodzenia chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, jeżeli w czasie zwolnienia wykonywał prace zarobkowe? Jakie są zasady ustalania świadczeń chorobowych i wynagrodzenia za pracę dla niepełnoetatowca? Czy pracownica uprawniona do renty rodzinnej, ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia? Czy data wypłaty premii miesięcznej, wpływa na jej uwzględnianie w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego? Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, premia miesięczna wypłacana za dany miesiąc w miesiącu następnym, jest przyjmowana do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, za który została wypłacona. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, które nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych, uwzględnia się w podstawie wymiaru tych świadczeń w kwotach wypłaconych pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru. Jeżeli podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za dany okres, to premie miesięczne uwzględnia się w kwotach wypłaconych za te same miesiące. W razie niewypłacenia premii do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat świadczeń chorobowych, wówczas do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, przyjmuje się premię wypłaconą za okres poprzedni. W przypadku, kiedy premia została wypłacona zaliczkowo, w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, uwzględnia się premię w wysokości wypłaconej zaliczki a po wyrównaniu premii, przelicza się podstawę wymiaru świadczenia i dokonuje wyrównania. W przypadku, kiedy premia nie przysługuje za okres, za który wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, podstawę wymiaru świadczenia ustala się bez uwzględniania premii za ten okres. Jeżeli premia przysługuje, ale nie została wypłacona do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat świadczeń chorobowych, wówczas w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, uwzględnia się ostatnio wypłaconą premię w podwójnej wysokości. Wypłata premii po ustaleniu podstawy wymiaru, nie powoduje jej przeliczenia. W przypadku, kiedy premia przysługuje, ale nie została wypłacona również za okresy poprzednie, wówczas podstawę wymiaru świadczeń chorobowych ustala się bez premii a po wypłaceniu premii, dokonuje się przeliczenia podstawy wymiaru i wyrównania wysokości świadczenia.

10 JAKRO 64 KOMENTARZ - grudzień ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3.1. Czy przy obliczaniu lat pracy uprawniających do emerytury, będzie zaliczona praca na część etatu? Czy pracodawca musi wydać pracownikowi zaświadczenie ZUS Rp-7? Czy wykonywanie pracy na emeryturze, daje podstawę do przeliczenia jej wymiaru od nowej kwoty bazowej? Czy praca na podstawie umowy zlecenia w okresie pobierania emerytury, daje możliwość przeliczenia wysokości pobieranego świadczenia? Czy każdy pracodawca ma obowiązek tworzenia wykazu prac w szczególnych warunkach i informowania o tym pracowników? Czy dodatkowe przychody emeryta, osiągane przez część roku, mają wpływ na rozliczenie ZUS i ewentualne zawieszenie lub zmniejszenie emerytury? Czy praca w domu pomocy społecznej, daje prawo do emerytury pomostowej? Czy wynagrodzenie za udział w posiedzeniu rady nadzorczej, ma wpływ na pobierane świadczenie emerytalne? Na czym polega ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym? Czy przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia, ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury? Czy jest obowiązek powiadomienia ZUS o zatrudnieniu rencisty na umowę o dzieło? Czy kwota ryczałtu z tytułu używania własnego samochodu, podlega uwzględnieniu w przychodzie, mającym wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury, jeżeli ryczałt nie podlega oskładkowaniu? Czy rencista musi powiadomić ZUS o podjęciu działalności gospodarczej? Czy emeryt ponosi konsekwencje za błędy pracodawcy, popełnione w zaświadczeniu ZUS Rp-7? Czy wszystkie przychody z pracy zarobkowej, wpływają na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych? Czy przychody z działalności gospodarczej osoby, która pobiera wcześniejszą emeryturę i jednocześnie pracuje, będą uwzględniane w przychodzie mającym wpływ na pobieraną emeryturę? Czy ZUS wypłaci emeryturę w razie kontynuowania zatrudnienia? str Czy przy obliczaniu lat pracy uprawniających do emerytury, będzie zaliczona praca na część etatu? Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948r., które będą przechodziły na emeryturę na nowych zasadach, uzyskanie prawa do emerytury jest uzależnione wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn i bez znaczenia pozostaje okres pozostawania w ubezpieczeniu emerytalnym jak również i tytuł ubezpieczenia np. umowa o pracę czy prowadzenie działalności gospodarczej. Dla celów ustalenia uprawnień do emerytury nie będzie miał znaczenia również wymiar czasu pracy. Podstawę obliczenia nowej emerytury, stanowi suma zwaloryzowanych składek, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz wysokość zwaloryzowanego kapitału

11 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 4. ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str Z jaką datą można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, jeżeli po otrzymaniu wypowiedzenia, pracownica dostarczyła zaświadczenie stwierdzające stan ciąży? Czy jest możliwe rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę, zawartej na czas wykonania określonej pracy? Czy pracodawca może skrócić czas trwania terminowej umowy o pracę, za pomocą aneksu do tej umowy? Czy pracownicy będącej w ciąży, można wypowiedzieć warunki pracy i płacy z powodu likwidacji stanowiska pracy? Czy pracodawca odpowiada za szkodę, jaką wyrządził pracownik osobie trzeciej? W jaki sposób należy dokonać potrąceń z tytułu egzekucji komorniczej i pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej? Czy pracodawca jest zobowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych? W jaki sposób stan zatrudnienia wpływa na stosowanie ustawy o zwolnieniach grupowych? Czy pracodawca może domagać się od pracownika informacji o jego planach związanych z założeniem rodziny? Jeżeli pracownik w dniu rozwiązania umowy o pracę, był niezdolny do pracy z powodu choroby i wypłatę zasiłku chorobowego pracodawca przekazał do ZUS, czy powinien zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? W jakich przypadkach pracownik będzie obowiązany do zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów na jego kształcenie? W jakim terminie i formie należy powiadomić inspekcję pracy o rozpoczęciu działalności? Czy pracodawca powinien powiadomić pracownika przed zakończeniem umowy terminowej, że nie zamierza go nadal zatrudniać? Czy w świadectwie pracy należy wyszczególniać wszystkie okresy zatrudnienia, jeśli pracownik był zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę, ze wskazaniem rodzaju i czasu ich trwania, oraz o sposobie rozwiązywania poszczególnych umów? Czy dla ustalenia biegu wypowiedzenia umowy o pracę, liczy się data otrzymania pisma, czy data wysłania? Czy pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery, przysługują z tego tytułu dodatkowe przerwy w pracy? Czy pracodawca może wprowadzić dla dozorców pracę 24-godzinną? Jakie zasady obowiązują w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania? Czy pracodawca, który nie ma problemów finansowych, może zawierać z pracownikami dowolną ilość umów o pracę na czas określony? Czy pracownica może korzystać z obniżenia wymiaru etatu oraz z ochrony zatrudnienia na każde dziecko, jeżeli wychowuje dwoje małych dzieci? Jakie obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy ma każdy pracodawca? Na jakich zasadach mogą być zatrudniani młodociani w okresie wakacji? Czy pracownica, której przedłużono umowę o pracę do dnia porodu, będzie mogła skorzystać z urlopu wychowawczego? Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Czy pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o karalności?... 91

12 JAKRO 76 KOMENTARZ - grudzień Czy w treści świadectwa pracy, należy zamieścić informację o okresie pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy? Jakie elementy potwierdzające zawarcie umowy, powinna zawierać w swej treści umowa o pracę? Jakie obowiązują zasady przy zatrudnianiu młodocianych? Czy jest możliwe zamieszczanie w umowach o pracę postanowień określających rozkład lub system czasu pracy albo okresową waloryzację wynagrodzenia za pracę? Czy umowa na zastępstwo w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, może być poprzedzona dwutygodniowym okresem próbnym? Czy dostarczenie poprzednich świadectw pracy po ustaniu zatrudnienia, daje pracownikowi możliwość domagania się sprostowania świadectwa pracy? Czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę z powodu przeciwwskazań lekarskich? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego? Czy w razie likwidacji pracodawcy, pracownikom przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy pracodawca może zatrudnić na umowę zlecenia własnego pracownika, przebywającego na urlopie wypoczynkowym? Z jaką datą można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym, jeżeli zaistnieje przyczyna uzasadniająca jej zastosowanie. Taką przyczyną może być nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, stanowiąca ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie umowy może nastąpić w ciągu jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o wymienionej przyczynie i powinno być ono poprzedzone zasięgnięciem opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wymaga zachowania formy pisemnej, wskazania przyczyny rozwiązania umowy oraz pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pisemne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie musi wskazywać terminu ustania stosunku pracy, który to skutek następuje zawsze w dacie dojścia oświadczenia do adresata w sposób umożliwiający mu realne zapoznanie się z jego treścią. Oświadczenie pracodawcy w sprawie niezwłocznego rozwiązania umowy jest najczęściej przekazywane pracownikowi i kwitowane przez niego bezpośrednio w miejscu pracy. Jeżeli pracownik odmawia przyjęcia pisma, wówczas pracodawca sporządza odpowiednią adnotację o ustnym zapoznaniu pracownika z jego treścią i odmowie potwierdzenia odbioru oświadczenia pracodawcy, co w zasadzie wyklucza wątpliwości odnośnie terminu ustania stosunku pracy. Pracownikowi nieobecnemu w pracy pisemne oświadczenie woli doręcza się w inny sposób, często przez pocztę, za dowodem doręczenia, jednak bez poświadczenia odbioru przesyłki, a więc również w razie jej zwrotu w związku z niepodjęciem w terminie, pomimo awizowania przez pocztę, pracodawca nie może być pewien daty ustania stosunku pracy podanej w świadectwie i musi się liczyć z koniecznością jej ewentualnej zmiany.

13 JAKRO 98 KOMENTARZ - grudzień WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE str Jak należy obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika, którego wynagrodzenie składa się ze składników stałych oraz zmiennych? Jakie są skutki niepodpisania aneksu do umowy o pracę, zmieniającego wysokość wynagrodzenia? Czy premię uznaniową uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego? W jakich przypadkach, pracownikowi należy wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę? Czy miesięczną nagrodę uznaniową, można wypłacić w innym terminie, niż wynagrodzenie za pracę? Czy czasowe zamieszkiwanie w miejscowości, w której mieści się zakład pracy, daje prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? Jak zmiana częstotliwości i terminów wypłaty wynagrodzenia, wpływa na koszty uzyskania przychodów w trakcie roku kalendarzowego? Jaka jest różnica w obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy a wynagrodzenia urlopowego? Czy w umowie o pracę, należy wskazać wynagrodzenie pracownika w kwocie brutto lub netto? Czy osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, a następnie na zasiłku macierzyńskim, przysługuje podwyżka, która została przyznana innym pracownikom w trakcie roku? Jak należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent od zmiennych składników wynagrodzenia, jeśli pracownik nie przepracował wymaganych trzech miesięcy? W jaki sposób należy ustalić termin wypłaty wynagrodzenia za pracę? Jakie świadczenia z ZFŚS przysługują emerytom, będącym pracownikami? Czy pracownik ma prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku, któremu uległ w podróży służbowej? Czy emerytowanemu nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe? Czy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie pracownikom w związku z przestojem z powodu powodzi? Jakie koszty uzyskania będą stosowane w przypadku przychodów pracownika, którego miejsce zamieszkania jest inne, niż miejsce zameldowania? Czy przy zawarciu dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą, jest możliwość stosowania kosztów uzyskania przychodu tylko z jednego stosunku pracy, na wniosek pracownika? Czy zmiana miejsca zamieszkania pracownika w ciągu roku, wpływa również na zmianę w stosowaniu kosztów uzyskania przychodu? Czy nadpłacone wynagrodzenie oraz bezpodstawnie wypłacone zasiłki z ubezpieczenia chorobowego, powinno się uwzględniać w informacji PIT-11? W jakich przypadkach, do wynagrodzenia pracownika, można zastosować koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich? Kiedy przysługuje dodatek wyrównawczy w związku z chorobą zawodową? W jaki sposób należy ustalić wynagrodzenie urlopowe po podwyżce? Czy płatnik musi sporządzić informację PIT, w razie śmierci pracownika i zleceniobiorcy? Czy świadczenia z ZFŚS dla wdowy po zmarłym pracowniku, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy premie uznaniowe i prowizyjne, wchodzą w skład normalnego wynagrodzenia za pracę nadliczbową?...113

14 KOMENTARZ - grudzień JAKRO Czy jest dopuszczalne przeznaczenie części zgromadzonych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na lokatę bankową? Czy pracownik ma możliwość egzekwowania niewypłaconego świadczenia urlopowego? Czy równoległe zatrudnienie w dwóch zakładach pracy, pozwala na stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu? Czy zmiana wysokości stawek płacy zasadniczej, wprowadzona w zakładzie pracy, obejmie również pracownicę powracająca z urlopu wychowawczego? Po jakim okresie zatrudnienia, pracownikowi należy się świadczenie urlopowe? Czy świadczenie urlopowe i świadczenia świąteczne, mogą być wypłacane ze środków obrotowych zakładu pracy? Jak ustalić wysokość świadczenia urlopowego dla pracownika zatrudnionego przez kilka miesięcy w roku? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za udzielone pracownikowi zwolnienie od pracy na poszukiwanie pracy? Jak dokonywać potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika? W jaki sposób ustalić wysokość odprawy emerytalnej? Czy można wypłacać pracownikom dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wczasów zagranicznych? Jak należy obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika, którego wynagrodzenie składa się ze składników stałych oraz zmiennych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla celów ustalenia wynagrodzenia urlopowego, przeliczania wymagają tylko składniki o charakterze zmiennym, ponieważ składniki o charakterze stałym, uwzględnia się w tym wynagrodzeniu, w wysokości należnej w miesiącu wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, w stałej wysokości, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym, w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe, niż jeden miesiąc, należy uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości, wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu a w przypadkach znacznego wahania ich wysokości, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości, wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego. Pracodawca decyduje w oparciu o wewnętrzne przepisy płacowe, w jaki sposób należy kwalifikować dany składnik wynagrodzenia. Wynagrodzenie ustalone według wymienionych zasad, stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się: dzieląc podstawę wymiaru, przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona

15 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE str Czy pracownica, która podczas urlopu wychowawczego urodziła kolejne dziecko i pobierała zasiłek macierzyński, za ten okres nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? Czy przekroczenie limitu godzin pracy niepełnoetatowca, będącego pracownikiem tymczasowym, powoduje potrzebę wypłacenia należności za nadgodziny? Czy pracodawca może udzielić urlopu wypoczynkowego po długim okresie niezdolności do pracy z powodu choroby? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi, zatrudnionemu w placówce feryjnej? Czy w jednym zakładzie pracy, mogą być stosowane różne okresy rozliczeniowe? Czy wykorzystywany przez pracownika urlop na żądanie, można odpisać z puli urlopu zaległego? W jakich przypadkach, pracodawca może polecić wykonywanie pracy w niedzielę lub w święto? Czy przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń należnych pracownicy, przebywającej na urlopie macierzyńskim, należy stosować koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek? W jaki sposób należy rozliczyć czas pracy w wolną sobotę i niedzielę, pracownika delegowanego w podróż służbową? W jaki sposób należy określić w umowie o pracę liczbę godzin, powyżej której przysługuje dodatek do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową pracownika, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? W jaki sposób należy sporządzić harmonogram pracy dla kierowcy, zatrudnionego w mieszanym systemie czasu pracy? Czy udzielając pracownikowi pierwszego urlopu wypoczynkowego, pracodawca może zaokrąglać należny wymiar urlopu do pełnych godzin albo dni? Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Jak ustalać wymiar i jak udzielać urlopów wypoczynkowych pracownikom, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy? W jaki sposób pracodawca wypełnia obowiązek zapewnienia pracownikowi prawa do odpoczynku? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy? Czy w każdym przypadku, pracownik ma prawo do odpoczynku po podróży służbowej? W jaki sposób ustalić czas pracy i obliczyć wynagrodzenie, jeżeli pracownik pracuje przez część okresu rozliczeniowego? Czy czas pełnienia dyżuru, może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego? Czy pracownik ma obowiązek świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych? Jaki jest limit godzin nadliczbowych kierowcy samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony? W jakiej formie można wprowadzić stosowanie indywidualnego czasu pracy na podstawie ustawy antykryzysowej? Czy jest dopuszczalne w systemie równoważnym, zatrudnienie pracowników po 6 dni w tygodniu, co drugi tydzień? Czy pracodawca może wypłacać ryczałt za podróże służbowe kierowcy, podróżującemu po całym kraju? Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy trenerów podczas wyjazdu na obóz treningowy? W jaki sposób należy dokumentować podróż służbową kierowcy? Czy pracodawca może prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej?

16 JAKRO 120 KOMENTARZ - grudzień Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze 5 godzin tygodniowo, w celu podjęcia dodatkowej pracy jako nauczyciel zawodu? Czy pracownicy przysługuje urlop okolicznościowy w związku z pogrzebem byłego teścia? Czy pracownica, która korzysta z przerwy na karmienie dziecka piersią, ma również prawo do przerwy 15 minutowej, jak wszyscy pracownicy? W jaki sposób można zmienić okres rozliczeniowy w małym zakładzie pracy? W jaki sposób ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w razie zmiany etatu w trakcie miesiąca? W jaki sposób należy rozplanować czas pracy pracownikom domu pomocy społecznej na wyjeździe z podopiecznymi? Jakie są zasady udzielania dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego? W jakim wymiarze należy udzielić urlopu wypoczynkowego po kilkuletniej przerwie w zatrudnieniu? Jakie warunki muszą być spełnione przez pracownika w celu uzyskania urlopu wychowawczego? W jaki sposób jest rekompensowana kierowcy, praca w nadgodzinach? Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na część etatu? Jeżeli pracownik nie zgłosi odpowiedniego wniosku, czy przysługują mu dwa dni wolne na poszukiwanie następnej pracy? Czy pracownica, która podczas urlopu wychowawczego urodziła kolejne dziecko i pobierała zasiłek macierzyński, za ten okres nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w czasie trwania urlopu wychowawczego, pracownica nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownica urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego, nie następuje przerwanie tego urlopu i jego zamiana na urlop macierzyński, jednak pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie. Pracownica nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego dopiero po powrocie do pracy z urlopu wychowawczego. Pracownikowi, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie niewykonywania pracy, np. z powodu urlopu wychowawczego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego. Przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym, niepełny kalendarzowy miesiąc pracy, zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, natomiast niepełny dzień urlopu, zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Ustalając wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego przyjmuje się, że kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi. Pracownica nabyłaby prawo do urlopu wypoczynkowego, gdyby przerwała urlop wychowawczy, wówczas mogłaby korzystać z urlopu macierzyńskiego, po którym nabyłaby prawo do urlopu wypoczynkowego i pracodawca byłby obowiązany udzielić pracownicy na jej wniosek urlopu wypoczynkowego, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim Czy przekroczenie limitu godzin pracy niepełnoetatowca, będącego pracownikiem tymczasowym, powoduje potrzebę wypłacenia należności za nadgodziny? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowienia regulaminu wynagradzania nie są wiążące w odniesieniu do pracowników tymczasowych, ponieważ nie są oni pracownikami

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Co i jak robić, kiedy straci się pracę?

Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Szef właśnie dał ci wypowiedzenie? A może jakiś czas temu straciłeś pracę i nie wiesz, jak odnaleźć się w tej sytuacji? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie.

dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/IV/2013 Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie z dnia 26 kwietnia2013 r. dotyczy: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Rozliczanie zasiłków chorobowych ZA TYDZIEŃ: Komu przysługuje urlop rodzicielski UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.09.97.800 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo