SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa 2. Dodatek za pracę w porze nocnej 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 4. Zaliczka na podatek dochodowy 5. Składki na Fundusz Pracy i FGŚP 6. Składka na FEP 7. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe II. III. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 2. Objęcie ubezpieczeniami z kilku tytułów 3. Wypłata wynagrodzenia w styczniu 2018 r. należnego za grudzień 2017 r. 4. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP 4.1. Wiek 4.2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 4.3. Osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi 4.4. Pracownicy przejmowani 4.5. Skierowanie bezrobotnego do pracy 4.6. Zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy 4.7. Osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego 4.8. Rozpoczęcie urlopu wychowawczego po urlopie rodzicielskim 4.9. Podział urlopu na części Łączenie wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim Urodzenie martwego dziecka Powrót po urlopie ojcowskim 5. Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej Zasady wyrównywania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnej 1. Minimalne wynagrodzenie w 2018 r. 2. Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej 3. Wyrównanie wynagrodzenia przy miesięcznych stawkach wynagrodzenia 4. Wyrównanie wynagrodzenia przy różnych absencjach w danym miesiącu 5. Wyrównanie wynagrodzenia przy stawkach godzinowych 6. Wyrównanie wynagrodzenia a niepełny wymiar czasu pracy IV. Stosowanie kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodu w 2018 r. 1. Skala podatkowa obowiązująca od 01 stycznia 2018 r. 2. Stosowanie przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek 3. Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek 4. Termin złożenia oświadczenia PIT-2 wpływa na stosowanie kwoty wolnej od podatku w danym roku kalendarzowym 1

2 5. Warunki stosowania kosztów uzyskania przychodu 6. Warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu 6.1. Bezpłatny dowóz do pracy a możliwość zastosowania podwyższonych kosztów 6.2. Miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw 7. Oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów 8. Wykonywanie pracy na podstawie kilku stosunków pracy a koszty uzyskania 9. Przychód ze stosunku pracy niższy od wysokości kosztów uzyskania 10. Nie przepracowanie ani jednego dnia w miesiącu a prawo do zastosowania kup i ulgi podatkowej 11. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a stosowanie kup i ulgi podatkowej 12. Ograniczenia w stosowaniu 50% kup w 2018 r. V. Rozliczenie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 1. Wynagrodzenie za pracę gdy za pozostałą część miesiąca wypłacono świadczenie chorobowe 2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca z innych przyczyn niż wypłata świadczeń chorobowych 3. Wynagrodzenie w stawce godzinowej, akordowej i prowizyjnej a nie przepracowanie pełnego miesiąca 4. Liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu 5. Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 6. Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca, zwolnienia lekarskiego i urlopu wypoczynkowego 7. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy a wynagrodzenie za część miesiąca 8. Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca 9. Wynagrodzenie nauczyciela za część miesiąca 10. Wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni wolne od pracy 11. Wynagrodzenie za pracę gdy zwolnienie lekarskie przypada tylko na dni robocze 12. Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy 13. Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni 14. Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego 15. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego 16. Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego 17. Pracownik do czasu sporządzenia listy płac nie dostarczył zwolnienia lekarskiego 18. Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a niedopracowane godziny Dopłata do wynagrodzenia przy stałej stawce miesięcznej Dopłata do wynagrodzenia przy stawce godzinowej Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 2

3 VI. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 1. Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych 2. Rekompensata pieniężna pracy w godzinach nadliczbowych w formie czasu wolnego 2.1. Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego na wniosek pracownika 2.2. Ustalenie normalnego wynagrodzenia za pracę 2.3. Zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego bez wniosku pracownika 2.4. Odbiór czasu wolnego za nadgodziny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia 3. Ustalenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 3.1. Wysokość dodatków 3.2. Podstawa obliczania dodatków 4. Prawidłowe ustalenie wysokości dodatków wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 4.1. Dodatek a stała stawka wynagrodzenia i stawka godzinowa 4.2. Dodatek a wynagrodzenie prowizyjne akordowe 4.3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zmianie stawki wynagrodzenia 4.4. Wykonywanie pracy w dniu udzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych 4.5. Odwołanie wniosku o odbiór czasu wolnego a kwalifikacja nadgodzin 4.6. Choroba pracownika przypadająca na czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych 5. Wykonywanie pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 5.1. Udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego 5.2. Nie udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego 5.3. Choroba pracownika przypadająca na dzień wolny od pracy za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 6. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta 6.1. Rekompensata finansowa za niezaplanowaną pracę w niedzielę lub święto 6.2. Rekompensata finansowa za nadgodziny w zaplanowanej pracy w niedzielę lub święto 7. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy 7.1. Czas wolny za pracę ponadwymiarową 7.2. Finansowa rekompensata pracy ponadwymiarowej 8. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego 8.1. Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego a naruszenie norm czasu pracy 8.2. Nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego a naruszenie norm czasu pracy 8.3. Choroba pracownika a brak wypłaty wynagrodzenia w związku z ustaniem stosunku pracy 8.4. Nieudzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 3

4 9. Udzielenie czasu wolnego na część dnia a zlecenie w tym dniu pracy w godzinach nadliczbowych 9.1. Wykorzystanie opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym 9.2. Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych 9.3. Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza VII. VIII. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 1. Przepisy prawne 2. Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie 3. Stała wysokość składników wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 4. Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 4.1. Wydłużenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop do 12 miesięcy 4.2. Wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników wynagrodzenia 4.3. Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 4.4. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 4.5. Odwołanie wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 4.6. Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 4.7. Urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych 5. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w miesiącu podjęcia zatrudnienia 6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kolejnych miesiącach zatrudnienia 7. Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 7.1. Zaprzestanie wypłaty i wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia 7.2. Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 8. Długotrwała nieobecność w pracy a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 9. Zawarcie kolejnej umowy o pracę a ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 1. Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2018 r. 2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie 3. Stałe składniki wynagrodzenia 4. Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 4.1. Dopełnienie zmiennych składników wynagrodzenia do podstawy ekwiwalentu 4.2. Dopełnienie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 4

5 4.3. Dopełnienie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności nieusprawiedliwionej 5. Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc 5.1. Dopełnienie składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc 6. Dopełnienie podstawy do ekwiwalentu a wykonywanie pracy w dniach wolnych 7. Zmiana w składnikach wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu 7.1. Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawę do ekwiwalentu 7.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu 7.3. Zmiana wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu 8. Ekwiwalent za urlop w przypadku krótkotrwałego zatrudnienia 8.1. Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 8.2. Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc 9. Nowy składnik wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu IX. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w przypadku innych nieobecności w pracy 1. Zwolnienie od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 2. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 3. Szkolenie BHP 4. Karmienie dziecka piersią X. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę 1. Przepisy regulujące dokonywanie potrąceń 2. Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych 2.1. Kodeks postępowania cywilnego 2.2. Zbieg egzekucji od dwóch różnych komorników 2.3. Zbieg egzekucji alimentacyjnych i niealimentacyjnych od dwóch różnych komorników 2.4. Podanie innych dodatkowych informacji w tym rachunku bankowego 2.5. Zmiana danych w trakcie zatrudnienia oraz a obowiązek informacyjny 2.6. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2.7. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej 3. Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony przed potrąceniami 4. Jakie świadczenia podlegają potrąceniu w zależności od zapisów wskazanych w tytułach wykonawczych 5. Egzekucja ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku 6. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia bez zgody pracownika 7. Od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń 8. Maksymalna wysokość dokonywanych potrąceń oraz wysokość kwot wolnych obowiązujących w 2018 r. 9. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia 10. Czy kwota wolna od potrąceń ulega pomniejszeniu w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca 11. Możliwość dokonania potrąceń z otrzymanych nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 5

6 11.1. Egzekucja z dodatkowego wynagrodzenia rocznego Egzekucja alimentów z nagrody jubileuszowej 12. Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego 13. Składniki wynagrodzenia za okresy "dłuższe niż 1 miesiąc" 14. Wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna od potrąceń 15. Potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia w ciągu miesiąca 16. Potrącenie z wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego 17. Egzekucja z nieodpłatnych świadczeń 18. Kwoty wolne na przełomie roku kalendarzowego 19. Obowiązek potrącenia alimentów na wniosek wierzyciela 20. Potrącenie kary pieniężnej udzielonej pracownikowi 21. Pozostałe świadczenia wyłączone spod egzekucji XI. XII. XIII. Dokonywanie potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego i umów cywilnoprawnych 1. Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków 2. Od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia 3. Dopuszczalne kwoty potrąceń 4. Kwota wolna od potrąceń 5. Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku 6. Dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych Świadczenie z ZFŚS w interpretacjach i orzecznictwie 1. świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy 2. świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia 3. opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty zł w danym roku 4. zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r. 5. udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp. 6. świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach 7. świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18 Świadczenia dla pracowników mobilnych przebywających w podróży służbowej i pracowników oddelegowanych 1. dojazd do dworca taksówką 2. wyżywienie w podróży służbowej 3. wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracowników 4. ryczałt za nocleg kierowców najnowsze rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego 5. sfinansowanie noclegów, przejazdów, wyżywienia 6

7 XIV. Zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne a przychód podatkowy stanowisko Ministra Finansów na tle orzecznictwa sądowego 1. Interpretacje US 2. Wyroki sądów 3. Zapłata zaległych składek a koszty uzyskania przychodu dla firmy XV. XVI. Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne na bazie orzeczeń i interpretacjach ZUS, US 1. ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży 2. pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy 3. finansowanie przez pracodawców posiłków dla pracowników 4. zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych samochodów prywatnych 5. zwrot za dojazd do pracy 6. składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie niewykonywania pracy 7. korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących osobom będącym pracownikami 1. Przepisy prawne 2. Okresy przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 3. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2018 r Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru etatu 3.2. Nieobecność nieusprawiedliwiona a podwyższenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do kwoty najniższej 3.3. Brak podstaw do podwyższania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych do kwoty najniższej 4. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia 4.1. Przyjęcie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia pomniejszanych za czas choroby Zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia w okresie pobierania świadczeń chorobowych Brak postanowień o zachowaniu prawa do danego składnika wynagrodzenia za okres pobierania świadczeń chorobowych Zapisy regulaminu wynagradzania dotyczące pomniejszania danego składnika wynagrodzeń za okres pobierania świadczeń chorobowych 4.2. Niezdolność do pracy po okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego 5. Niezdolność do pracy po okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń 5.1. Okres wypłaty świadczeń chorobowych 5.2. Prawo do świadczeń od pierwszego dnia niezdolności do pracy 5.3. Podleganie ubezpieczeniu w KRUS a prawo do świadczeń chorobowych od pierwszego dnia niezdolności do pracy 5.4. Podstawa wymiaru świadczeń po okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych 6. Niezdolność do pracy w kolejnych miesiącach zatrudnienia 7

8 7. Kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego 8. Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na podstawę wymiaru 9. Uzupełnianie miesiąca w którym pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym 10. Wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń Zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność do pracy Zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy 11. Ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 12. Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego a ponowna niezdolność do pracy 13. Składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych 14. Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w podstawie wymiaru Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne Uzupełnianie premii kwartalnej Zatrudnienie przez okres krótszy niż 4 kwartały Wprowadzenie nowego składnika kwartalnego Składniki wynagrodzenia za okresy roczne Uzupełnianie składnika rocznego Zatrudnienie przez okres krótszy niż 1 rok XVII. XVIII. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 1. Niezdolność do pracy powstała po upływie pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego 2. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego 3. Ubezpieczony posiada wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu 4. Ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy w UE 1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym 1.1. Przepisy prawne 1.2. Oddelegowanie pracowników do pracy na terytorium UE 1.3. Liczenie okresu 24 miesięcy 1.4. Poświadczenie przez ZUS formularza A1 pracownika delegowanego do pracy za granicą 1.5. Odstępstwa od terminu 24 miesięcy 1.6. Zakończenie delegowania 1.7. Opłacanie składek za granicą 2. Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego 2.1. Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania dochodów pracownika oddelegowanego 2.1. Liczenie okresu 183 dni 2.2. Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu 8

9 2.3. Pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie 2.4. Wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie 3. Podstawa wymiaru składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy pracownika oddelegowanego w 2018 r Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek przy wykonywaniu pracy przez pełny miesiąc kalendarzowy Podstawa wymiaru składek przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca kalendarzowego Podstawa wymiaru składek przy wykonywaniu pracy w Polce i za granicą Podstawa wymiaru składek przy absencji chorobowej i urlopie wypoczynkowym 3.2. Zaliczka na podatek dochodowy 3.3. Zaprzestanie poboru zaliczek na podatek w związku z oddelegowaniem 3.4. Nienależnie potrącona zaliczka na podatek dochodowy 4. Dodatkowe świadczenia dla pracowników oddelegowanych 4.1. Koszty przelotu i dojazdu do miejsca oddelegowania finansowane przez pracodawców oraz koszty zakwaterowania 5. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń dla pracownika oddelegowanego urlop wypoczynkowy świadczenia chorobowe 5.1. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w razie czasowego wykonywania pracy za granicą 5.2. Urlop wypoczynkowy 6. Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego - PIT Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych 7.1. Ustalenie rezydencji podatkowej 8. Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy o pracę 9. Zatrudnienie obcokrajowców na podstawie umów cywilnoprawnych 9.1. Ważność certyfikatu rezydencji 9.2. Certyfikat rezydencji 9.3. Brak certyfikatu rezydencji 10. Podleganie ubezpieczeniom obywateli państw trzecich (osoby niebędące obywatelami UE, EOG, Szwajcarii) legalnie mieszkający w Polsce Wykonywanie pracy w kilku państwach członkowskich 11. Obywatele państw trzecich (osoby nie będące obywatelami UE, EOG czy Szwajcarii) 9

10 XIX. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 1. Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń i umów o świadczenie usług 1.1. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi 1.2. Wysokość minimalnej stawki godzinowej 1.3. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w treści zawartej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług 1.4. Szczególna ochrona minimalnej stawki godzinowej 1.5. Potwierdzenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usługi forma dokumentowa 1.6. Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom 2.1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom 2.2. Okresy podlegania ubezpieczeniom 2.3. Dokumenty zgłoszeniowe 2.4. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom 2.5. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 3. Rozliczenie składkowo podatkowe umów stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń 3.1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom 3.2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie 3.3. Kontrakt menedżerski 3.4. Osoby współpracujące wykonujące prace na podstawie zawartej umowy zlecenia 4. Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem 4.1. ustalenie podstawy wymiaru składek oraz zaliczki na podatek dochodowy 4.2. umowa zlecenia wykonywana na rzecz własnego pracodawcy 5. Umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym 6. Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia bądź studenta 6.1. Uczeń 6.2. Student 7. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem będącym studentem 8. Umowa zlecenia zawarta z osobą mającą ustalone prawo do renty bądź emerytury 9. Nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom 10. Zbieg tytułów do ubezpieczeń umowa zlecenia i inne tytuły Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u jednego zleceniodawcy 11. Rozliczenie składkowo podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń kilka zawartych umów zlecenia Zasady podlegania ubezpieczeniom obowiązującym od 01 stycznia 2016 r Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w tym samym dniu Wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umów 10

11 11.5. Objęcie ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi w trakcie miesiąca kalendarzowego Możliwość zmiany podlegania ubezpieczeniom Niezdolność do pracy a prawidłowe ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych 12. Rozliczenie składkowo podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń umowa zlecenia i inne tytuły umowa zlecenia i stosunek pracy umowa o pracę i stała stawka wynagrodzenia umowa o pracę i stawka godzinowa umowa o pracę a nieprzepracowanie pełnego miesiąca w związku z nieobecnością podjęcie zatrudnienia lub rozwiązanie umowy o pracy w trakcie zawartej umowy zlecenia 13. Rozliczenie składkowo podatkowe umowy o dzieło Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem Podleganie ubezpieczeniom w trakcie miesiąca kalendarzowego Umowa o dzieło zawarta z osobą pobierającą zasiłek macierzyński 14. Korekty w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku błędnie złożonych dokumentów uczniowie studenci do 26 roku życia Zapłata zaległych składek za byłego zleceniobiorcę zapłata składek za zleceniobiorcę Potrącenie zaległych składek z bieżącego wynagrodzenia zleceniobiorcy 15. Brak wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę a obowiązek podlegania ubezpieczeniom z zawartej umowy zlecenia 16. Rozwiązanie umowy o pracę a obowiązek podlegania ubezpieczeniom z umowy zlecenia Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne 17. Nadpłata składek w wyniku niepoinformowania płatnika o osiągnięciu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 18. Nadpłata składek emerytalno rentowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru 19. Przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych Zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia Zakwalifikowanie umowy zlecenia jako umowy o pracę 11

Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP...

Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP... Spis treści I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r... 14 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa... 14 2. Dodatek za pracę w porze nocnej... 15 3. Składki na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019 r. II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019 r. II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP Spis treści I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019 r. 19 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa 19 2. Dodatek za pracę w porze nocnej 20 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XVIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce szkolenia: 25 styczeń 2018r., godz. 9:00 14:00, Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data i miejsce szkolenia: 25 styczeń 2018r., godz. 9:00 14:00, Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i rozliczania wpłat składek ZUS od świadczeń pracowniczych obowiązujące od 1 stycznia 2018r. w aktualnych interpretacjach i orzecznictwie. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r.

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. Stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek w aspekcie wypłacanych wynagrodzeń - rozliczanie wynagrodzenia za urlop ekwiwalent oraz zasiłków w nietypowych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Kod szkolenia: 569117 Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski**** Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Blok: prawo

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY i SKŁADKI ZUS od ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH zmiany od 1 stycznia na bazie najnowszych organów podatkowych.

PODATEK DOCHODOWY i SKŁADKI ZUS od ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH zmiany od 1 stycznia na bazie najnowszych organów podatkowych. PODATEK DOCHODOWY i SKŁADKI ZUS od ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH zmiany od 1 stycznia 2018 - na bazie najnowszych organów podatkowych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r.

Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r. Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r. Kwoty wolne od potrąceń przy umowach zlecenia w 2019 roku Dla umów cywilnoprawnych ochronę przewiduje ustawa Kodeks postępowania cywilnego Stan

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 1. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli niezdolność do pracy

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych: ODW - Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów Kod szkolenia: 1122017 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1. Przepisy prawne Art. 172 K.p.: Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I ZASIŁKI OD TEORII DO PRAKTYKI JAK INTERPRETOWAĆ PRZEPISY SKŁADKI NA ZUS - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 30 KWIETNIA 2018 ROKU PO WPROWADZENIU PRZEPISÓW USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... XIII XVII XIX Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy (Dorota Twardo)... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... XIII XVII XXI Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy (Dorota Twardo)... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat

Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat 1 Prawidłowe rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z przychodów zwolnionych z opodatkowania dla osób do 26 lat Zwolnienie z opodatkowania przychodów osób do 26 lat Ustawa z dnia 04 lipca 2019

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki związanej z korygowaniem list płac, dokumentacją ZUS a uczestnicy będą

Bardziej szczegółowo

Przychody zwolnione z opodatkowania dla osób do 26 lat a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia

Przychody zwolnione z opodatkowania dla osób do 26 lat a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia Przychody zwolnione z opodatkowania dla osób do 26 lat a kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia i wierzytelności z umów zlecenia Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo