do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SKŁAD I ŁAMANIE WYDAWCA: OŚRODEK SZKOLENIA Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax (0-55) tel./fax (0-55) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupełnienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. " KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA". Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów lub zagadnień prawnych, mogą być wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadań, dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej a występujące wątpliwości powinny być rozpatrywane indywidualnie i w zależności od potrzeb, należy uzyskać wyjaśnienie wiążące lub decyzję, wydawane przez właściwe organy administracji państwowej. Uprzejmie informujemy, że najnowsze wydanie KODEKSU UBEZPIECZEŃ ukaże się w styczniu 2010r. i będzie obejmowało wszystkie aktualne przepisy na datę wydania. Dodatkowo zmiany przepisów, które zostały wprowadzone w 2009r. zostaną oznaczone grubszym drukiem, co pozwali na szybkie zwrócenie uwagi na dokonaną zmianę. Będziemy dbali o bieżącą AKTUALIZACJĘ KODEKSU UBEZPIECZEŃ, zamieszczając w KOMENTARZACH przedruki z Dzienników Ustaw, najnowszych zmian przepisów, znajdujących się w KODEKSIE wraz z komentarzem do tych zmian. W 2010r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, w których trudna problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytań i odpowiedzi. Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego sporządzania zaświadczeń o zarobkach, do naliczenia emerytury, renty i kapitału początkowego, została wydana książka: KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat , która zawiera przepisy dotyczące składników wynagrodzeń, od których były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, z czego w przyszłości będzie naliczana podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Od stycznia 2010r. będą organizowane na terenie całego kraju szkolenia specjalistyczne, dotyczące najnowszych zmian w przepisach, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegółowy program szkolenia oraz terminy szkoleń będą podane na naszych stronach internetowych a bliższych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Z poważaniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - grudzień Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe str. II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. Wskaźniki, stawki, wysokość świadczeń

5 KOMENTARZ - grudzień JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE str Czy świadczenia pieniężne, sfinansowane ze środków ZFŚS, są zwolnione z oskładkowania i opodatkowania? Jakie obowiązują ubezpieczenia z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą? Czy wartość biletów miesięcznych na dojazdy do pracy, zakupionych dla pracowników należy oskładkować i opodatkować? Czy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne? Czy od karnetów na basen i siłownię, należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy? Czy student zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega ubezpieczeniu społecznemu? Jakie są zasady podlegania ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu z umowy zlecenia? Czy posiłki dla pracowników sfinansowane przez pracodawcę, podlegają oskładkowniu i opodatkowaniu? Jakiemu ubezpieczeniu podlega zleceniobiorca, podejmujący w trakcie zlecenia, umowę o pracę w innym zakładzie pracy? Jakie są zasady rozliczania składkowo-podatkowego wypłaconych zleceniobiorcy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego? Jakie są zasady rozliczenia składkowo-podatkowego wynagrodzenia zasądzonego przez sąd? Jakie są zasady rozliczania składek zdrowotnych w razie wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego? Czy składki na Fundusz Pracy i FGŚP należy naliczać od łącznej kwoty wypłat dokonanych pracownikom, czy od każdej oddzielnie? W jaki sposób należy wykazać w raportach rozliczeniowych, pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim, wykonującą równocześnie umowę zlecenia? Czy za pracownika, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, jest obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy? Jak należy zgłosić w ZUS zawieszenie działalności gospodarczej? Czy zleceniobiorca, który podejmie studia, nadal będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu? Czy pracodawca powinien przechowywać kopie przekazanych pracownikom raportów ZUS RMUA w dokumentacji kadrowo-płacowej? Jakie są zasady ustalania tytułu do ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, wykonującego pracę nakładczą? Czy osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zawierając umowę zlecenia, ma wybór ubezpieczeń społecznych? Jakie są zasady rozliczenia składkowo-podatkowego dodatku stażowego, wypłacanego obok zasiłku chorobowego? Czy osoba, której obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustały, może złożyć wniosek o kontynuowanie tych ubezpieczeń? Czy nagroda jubileuszowa podlega oskładkowaniu? Czy dodatek stażowy, wypłacany za okres choroby jest zwolniony z oskładkowania?... 20

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - grudzień Czy wartość przyznanych pracownikom bonów z okazji święta branżowego, zakupionych ze środków obrotowych, należy oskładkować i opodatkować? Czy ponoszony przez pracodawcę koszt prywatnych rozmów telefonicznych pracowników, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy koszt szczepienia ochronnego dla pracowników powinien być oskładkowany i opodatkowany? W jaki sposób należy ustalić składkę zdrowotną od wynagrodzenia emeryta, zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy i jak wykazać ją w raporcie przekazywanym do ZUS, jeżeli zaliczka na podatek dochodowy jest niższa od tej składki? W jaki sposób wykazać pracownika w raporcie ZUS RCA, jeżeli otrzymał wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia, w którym został odsunięty od wykonywania pracy? Kiedy płatnik ma prawo do obniżenia stawki odsetek za zwłokę? Czy okazjonalna pomoc męża przy prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej, powoduje powstanie obowiązku ubezpieczeń społecznych? Czy przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli rozpoczyna działalność w Polsce a przez kilka lat prowadził działalność za granicą? Od jakiego terminu należy naliczyć odsetki za zwłokę, po przekazaniu do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych dotyczących 2007r., w wyniku której powstała niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP? Czy od uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu z umowy zlecenia, od którego pobrano zryczałtowany podatek, składkę zdrowotną należy obniżyć do zera? Czy przedsiębiorca, który zadeklarował opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wyższej niż 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, musi również podwyższyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne? Czy świadczenia pieniężne, sfinansowane ze środków ZFŚS, są zwolnione z oskładkowania i opodatkowania? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenia zarówno rzeczowe, jak i pieniężne, finansowane ze środków Funduszu nie podlegają oskładkowaniu. Świadczenia finansowane z Funduszu korzystają ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, bez względu na ich wysokość. Dla zwolnienia składkowego nie muszą też być one sfinansowane w całości ze środków Funduszu, z tym że wówczas część sfinansowaną ze środków obrotowych należy oskładkować. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Funduszu lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,00 zł. Do świadczeń rzeczowych ustawodawca nie zalicza bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Ze zwolnienia w granicach jednego łącznego limitu 380,00 zł w skali roku podatkowego korzystają zarówno świadczenia rzeczowe, jak i pieniężne. Jeżeli łączna wartość otrzymanych przez pracownika omawianych świadczeń pieniężnych i rzeczowych z Funduszu lub funduszy związków zawodowych w 2009r. przekroczy kwotę 380,00 zł, to nadwyżka ponad ten limit stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien obliczyć, pobrać

7 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą, sprawującej opiekę nad chorym dzieckiem, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego? Czy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, należy uwzględniać wynagrodzenia w kwocie należnej, czy faktycznie wypłaconej? Po jakim okresie zleceniobiorca, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego bezpośrednio po obronie pracy licencjackiej, nabywa prawo do zasiłku chorobowego? W jakim terminie osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, powinna dostarczyć zwolnienie lekarskie, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego? Jeżeli pracownik otrzymał jednorazową premię uznaniową, czy należy ją wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie wypłaty premii po sporządzeniu listy wypłat? Czy obliczając wynagrodzenie za niepełny miesiąc w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, bierze się pod uwagę liczbę dni miesiąca, czy też tylko dni robocze? Czy pracownikowi może przysługiwać zasiłek opiekuńczy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego? Czy pracownicy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne również w okresie ciąży? W jaki sposób należy liczyć okres opóźnienia w celu obniżenia pracownikowi zasiłku chorobowego o 25 %? Czy pracownik może mieć prawo do zasiłku chorobowego, po zakwestionowaniu poprzedniego zwolnienia przez lekarza orzecznika ZUS? Czy obniżeniu za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego, podlegają wszystkie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego? Jakie są zasady ustalania okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego? W jaki sposób należy uzupełnić dla celów ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, wynagrodzenie godzinowe? W jaki sposób należy ustalić okres wyczekiwania na prawo do zasiłku w razie kontynuowania nauki? W jaki sposób należy wliczać premie kwartalne do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, jeżeli pracownik nie otrzymuje premii w każdym kwartale? Czy dodatek za pracę w porze nocnej, powinien być uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Czy premie kwartalne należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12 sumy wypłaconej za cztery kwartały poprzedzające chorobę, w przypadku pracownika, zatrudnionego dopiero od kilku miesięcy? W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, jeżeli w czasie choroby pracownik rozpocznie drugi rok pracy, a otrzymuje wynagrodzenie minimalne? Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za czas choroby trwającej w okresie urlopu wypoczynkowego? W jaki sposób obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka, który korzysta z urlopu macierzyńskiego po rezygnacji matki dziecka z części tego urlopu? Czy premię uznaniową należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego? W jaki sposób ustala się aktualnie podstawę wymiaru zasiłków? Jakie są zasady uwzględniania dodatku ryczałtowego, w podstawie wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?... 36

8 JAKRO 26 KOMENTARZ - grudzień Jakie są zasady obliczania zasiłku chorobowego dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu? Czy zleceniobiorcy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy? Czy dodatek za wieloletnią pracę, wypłacany pracownikom samorządowym, należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego? Czy inna choroba przerywa wcześniej orzeczoną niezdolność do pracy z tytułu wypadku przy pracy? Jak należy ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorcy? Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, należy uwzględniać wynagrodzenie za dyżury zakładowe? Czy ustalając podstawę zasiłku chorobowego nauczycielowi, należy nagrodę roczną uzupełnić o dni urlopu dla poratowania zdrowia? Czy należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych prowizję, wypłaconą w okresie nieobecności w pracy, ale należną za pracę wcześniej wykonaną? Czy w razie wypadku przy pracy, zasiłek chorobowy przysługuje u każdego pracodawcy? Kiedy płatnicy składek zobowiązani są do sporządzania zaświadczenia ZUS Z-3? Czy należy się wynagrodzenie za jeden dzień pracy w miesiącu, w razie choroby pracownika przez pozostałe dni? Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu? Czy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, należy uwzględnić nagrody kwartalne, naliczane od kwoty wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany? Jakie konsekwencje występują w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego? Czy zaświadczenie o niezdolności do pracy wystawione przez zagranicznego lekarza, uprawnia do wypłaty zasiłku chorobowego? Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, która nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do zasiłku chorobowego na skutek wypadku przy prowadzonej działalności? Czy wprowadzenie dodatku stażowego w okresie pobierania zasiłku chorobowego, powoduje przeliczenie podstawy wymiaru? Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą, sprawującej opiekę nad chorym dzieckiem, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie ubezpieczonej, z ubezpieczenia chorobowego, zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Występując o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem, należy oprócz zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA, przedłożyć wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. W składanym wniosku należy wskazać, ile dni opieki zostało wykorzystanych przez członków jej rodziny w bieżącym roku kalendarzowym, a także czy we wspólnym

9 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 3. ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE str Czy jest możliwe ustalenie kapitału początkowego w razie braku dokumentacji płacowej? Czy okresy pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze będą sumowane dla celu ustalenia prawa do emerytury pomostowej? Czy ZUS przeliczy podstawę wymiaru emerytury od nowej kwoty bazowej dla pracownika, który po przejściu na emeryturę nadal kontynuuje zatrudnienie? Czy w zaświadczeniu o zarobkach emeryta za 2009r., przekazywanym do ZUS do końca lutego następnego roku, należy wskazać także wynagrodzenie za grudzień 2009r. wypłacone w styczniu 2010r.? Czy o wcześniejszą emeryturę może ubiegać się również przedszkolanka? W jaki sposób emeryt będzie miał przeliczone świadczenie, po przepracowaniu 30 miesięcy od czasu przyznania emerytury? Jakie informacje dla ZUS ma podać pracodawca w zaświadczeniu o przychodach pracującego emeryta, jeżeli emerytura została przyznana w trakcie bieżącego roku? Czy do emerytury zostanie zaliczony okres pracy wskazany przez prywatny zakład pracy w świadectwie pracy, czy okres faktycznie opłaconych składek? Czy jest możliwe ustalenie kapitału początkowego w razie braku dokumentacji płacowej? Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, jeżeli ZUS ustalił kapitał początkowy, przyjmując do jego obliczenia kwoty zerowe za lata pracy, za które nie udokumentowano zarobków, od 1 stycznia 2009r. jest możliwe przeliczanie kapitału na wniosek zainteresowanego. Przed zmianą przepisów ustawy emerytalnej, jeśli osoba zainteresowana nie udowodniła zarobków, ZUS przyjmował za lata pracy wskazane do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego, lata zerowe, przez co osoba zainteresowana traciła na wysokości kapitału początkowego. Obecnie osoba, której ZUS ustalił kapitał w ten sposób, może złożyć wniosek o jego przeliczenie. Z możliwości przeliczenia kapitału początkowego, może skorzystać osoba, która udowodniła podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, ale nie udokumentowała wysokości osiąganych zarobków z danego okresu. ZUS ustala kapitał początkowy ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r., którzy przed 1 stycznia 1999r. opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych dla ustalenia świadczeń emerytalno-rentowych. W przypadku udowodnienia zatrudnienia na pełnym etacie, ZUS zastąpi lata zerowe, kwotą najniższego lub minimalnego wynagrodzenia, obowiązującymi w danym okresie. Kwota minimalnego wynagrodzenia przyjmowana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Jeżeli pracownik był zatrudniony na 1/2 etatu, wówczas w podstawie wymiaru uwzględniona zostanie tylko połowa minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku zatrudnienia w wymiarze powyżej pełnego etatu, w podstawie wymiaru uwzględnia się wynagrodzenie proporcjonalnie wyższe. Minimalne wynagrodzenie przyjmuje się do podstawy wymiaru tylko za okres faktycznej pracy, nawet przez część roku a przy niepełnych miesiącach zatrudnienia, ZUS przelicza wynagrodzenie na dni. Ustalając podstawę wymiaru kapitału początkowego, nie uwzględnia się minimalnego

10 JAKRO 50 KOMENTARZ - grudzień ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str Jaki okres obejmuje ochrona pracownika korzystającego z obniżenia wymiaru etatu w celu opieki nad dzieckiem? Czy kandydaci do pracy składając dokumenty, powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Czy okres zasadniczej służby wojskowej jest zaliczany do stażu pracy? Jakie są zasady wykazania w świadectwie pracy faktu zatrudniania pracownika w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? Czy można rozwiązać umowę o pracę, jeżeli pracownik odmawia wykonania polecenia służbowego? Jakie korzyści ma pracodawca z tytułu zatrudnienia 50-latka? Czego dotyczy nowe rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy bezrobotnego? Czy pracodawca ma obowiązek wydawania na każde żądanie pracownika, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla celów kredytowych? Kiedy jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika? Czy pracodawca może zawierać z pracownikami umowy o pracę kilka dni wcześniej, niż następuje nawiązanie stosunku pracy? Czy pracodawca może do umów o pracę, wprowadzić dłuższy od ustawowego okres wypowiedzenia? Jakie uprawnienia przysługujące pracownikom, zależą od zakładowego stażu pracy? Jakie obowiązki ma pracodawca, w razie ustania stosunku pracy pracownika, który posiada zajęcie komornicze? W jakich okolicznościach pracownik może rozwiązać umowę o pracę, bez zachowania okresów wypowiedzenia? Jakie negatywne konsekwencje dla pracodawcy wynikają z racji nieprzyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika? Czy zawierając umowę o pracę na czas określony na jeden rok, można zastosować 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Czy można wprowadzić 6 dniowy tydzień pracy w niektórych miesiącach w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym? Czy nadmierny wysiłek może być uznany za przyczynę wypadku przy pracy? W jakich okolicznościach pracownik może odmówić wykonywania pracy? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, przeprowadzającego zwolnienia grupowe? Jakie są zasady zawierania umów terminowych po wejściu ustawy antykryzysowej? Jakie pracodawca ma obowiązki związane ze śmiercią pracownika? Jakie obowiązki ma pracodawca zatrudniający pracowników w celu skierowania ich do pracy na terenie Unii Europejskiej? Czy pracodawca może domagać się od kandydata do pracy, zaświadczenia o jego niekaralności? W jakich przypadkach można poprawić świadectwo pracy? Czy praca na roli jest okresem zaliczanym do stażu pracowniczego? Jakie dokumenty oprócz akt osobowych, musi prowadzić każdy pracodawca? Czy brak przydatności zawodowej, może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę? Czy pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy, jeżeli matka dziecka przebywa na urlopie wychowawczym?... 70

11 KOMENTARZ - grudzień JAKRO Czy po przerwie, można zawierać z pracownikiem kolejną umowę na okres próbny? W jaki sposób powołać zespół powypadkowy w małym zakładzie pracy? Czy w zakładzie pracy, po wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, można planować pracę w wolne soboty? Kiedy można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, w razie długotrwałej choroby? Czy w przypadku wcześniejszego podjęcia przez pracownika innej pracy, utraci on prawo do wynagrodzenia z tytułu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Jaka może być treść i forma wypowiedzenia umowy o pracę? Czy wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne, jeżeli pracownica odmówiła jego przyjęcia, jednocześnie informując pracodawcę, że jest w ciąży? Czy jest wymagana konsultacja związkowa przed wypowiedzeniem stosunku pracy? Komu przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czym można uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę? Czy umowa o pracę, zawarta z obcokrajowcem, musi być sporządzona w języku polskim? Czy do limitu czasowego umów na czas określony, zalicza się umowy na okres próbny? Jakie mogą być konsekwencje wadliwego wypowiedzenia warunków umowy o pracę? Czy umowy na zastępstwo, traktowane są tak samo, jak umowy na czas określony, zgodnie z ustawą antykryzysową? Czy niepełnosprawny dozorca może pracować 24 godziny? Czy umowa na czas określony trwająca 24 miesiące i 1 dzień, staje się z mocy prawa umową na czas nieokreślony? Jakie zasady obowiązują przy zatrudnianiu w systemie pracy weekendowej? Co grozi pracodawcy, gdy uchyla się od wykonania wyroku sądu, nakazującego przywrócenie pracownika do pracy? Czy spóźnione powiadomienie o przyczynie nieobecności, może spowodować dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę? Czy pracodawca może zaproponować zwalnianym pracownikom dalsze zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia? Jaki sąd należy wskazać w treści świadectwa pracy jako właściwy w przypadku pracownika pracującego w oddziale firmy w innym mieście? Jaki okres obejmuje ochrona pracownika korzystającego z obniżenia wymiaru etatu w celu opieki nad dzieckiem? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochrona pracownika korzystającego z obniżenia wymiaru etatu w celu opieki nad dzieckiem, obejmuje okres 12 miesięcy. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o obniżenie wymiaru etatu, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: pracownik legitymuje się stażem wynoszącym co najmniej 6 miesięcy; zmniejszenie wymiaru czasu pracy ma nastąpić do poziomu nie niższego niż 1/2 etatu; praca w obniżonym wymiarze będzie wykonywana tylko w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego, czyli w określonym wymiarze oraz do ukończenia przez dziecko 4 roku życia, albo 18 roku życia, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne i wymaga osobistej opieki rodzica. Obniżenie

12 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE str Czy w treści świadectwa pracy, należy informować o wykorzystaniu urlopu na żądanie? Czy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w razie całorocznej absencji w pracy? Jakie są zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca miał obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, jeżeli pracownik nie stawił się w pracy a dopiero dnia następnego wniosek dotarł do firmy pocztą elektroniczną? Czy w ewidencji czasu pracy, należy rozpisać rozkładową pracę w niedzielę? Czy urlop na żądanie przysługuje pracownikowi, zatrudnionemu na okres próbny w wymiarze 1/2 etatu? Czy dojazdy do miejscowości, w których wykonywana jest praca, należy wliczać do czasu pracy? W jaki sposób ustala się rozkład czasu pracy kierowcy? Jak należy ustalić czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeżeli jest zatrudniona na część etatu, a swoją pracę wykonuje tylko w niektóre dni tygodnia? Czy do stażu urlopowego, wlicza się okres pozostawania bezrobotnym? Czy pracodawca może odmówić pracownikowi, który wychowuje dziecko w wieku do 14 lat, wprowadzenia indywidualnego czasu pracy? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom młodocianym? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego przy umowie na czas wykonania określonej pracy? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po okresie niewykonywania pracy? Czy w razie niewykorzystania w bieżącym roku urlopu na żądanie, pracownik może go wykorzystać w następnym roku kalendarzowym? Czy pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę, może na ten okres żądać udzielenia urlopu wypoczynkowego? Jakie są normy czasu pracy w sezonie letnim, pracownika młodocianego? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, pracownikowi weekendowemu? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikowi, podejmującemu pracę po raz pierwszy? Komu przysługują dodatkowe urlopy wypoczynkowe? W jakich przypadkach może nastąpić przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia bezpłatnego urlopu pracownikowi, podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, bez skierowania zakładu pracy? Czy pracownica, która następnego dnia po wypowiedzeniu umowy o pracę, złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego, nabywa prawo do tego urlopu? Czy można udzielić pracownikowi dwóch dni wolnych od pracy, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, jeśli matka dziecka nie pracuje zawodowo? Jak należy prawidłowo podać w świadectwie pracy informację o urlopie wypoczynkowym i urlopie dodatkowym dla osoby niepełnosprawnej? W jaki sposób należy ustalać czas pracy pracownika w zagranicznej podróży służbowej? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany pracodawcy? Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia dłuższego okresu rozliczeniowego? Czy jest możliwe świadczenie pracy w tej samej dobie pracowniczej?

13 JAKRO 92 KOMENTARZ - grudzień Jak należy obliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie podstawowym, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, jeśli soboty są dniami wolnymi, a pracownik pracował przez kilka dni o parę godzin dłużej oraz pracował kilka godzin w wolną sobotę? Czy pracownik ma obowiązek wykorzystania dwóch dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat do końca danego roku kalendarzowego? Jakie zasady dotyczą udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego? Czy pracodawca może wypłacić ekwiwalent pieniężny w zamian za urlop wypoczynkowy? Czy urlop bezpłatny zalicza się do stażu urlopowego, dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego? Czy pracownikowi, który jest honorowym dawcą krwi, przysługuje dzień wolny od pracy? Kiedy jest możliwe stosowanie zadaniowego czasu pracy? Czy można wprowadzić 12 miesięczny okres rozliczeniowy pracownika, zatrudnionego przy pilnowaniu? Kiedy wystąpi przekroczenie łączonej normy czasu pracy? Na czym polega prawidłowe planowanie niedziel wolnych od pracy? Czy pracownik po stawieniu się w pracy, może złożyć wniosek o udzielenie urlopu na żądanie i nie czekając na zgodę, opuścić zakład pracy? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny pracownikowi, który w okresie wypowiedzenia nie wykorzystał z dni wolnych na poszukiwanie pracy? Czy w treści świadectwa pracy, należy informować o wykorzystaniu urlopu na żądanie? Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy. Pracownik jest uprawniony do wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym, bez względu na liczbę pracodawców, u których był zatrudniony, dlatego pracodawcy odrębnie ewidencjonują ten szczególny rodzaj urlopu. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, należy podać informację o jego wykorzystaniu w świadectwie pracy, w rubryce dotyczącej urlopu wypoczynkowego, aby następny pracodawca posiadał informację z ilu dni omawianego urlopu pracownik skorzystał u poprzedniego pracodawcy. W druku świadectwa wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, przysługującego w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za który przysługuje ekwiwalent pieniężny, oraz odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu na żądanie wykorzystanego, do dnia ustania stosunku pracy Czy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w razie całorocznej absencji w pracy? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik nabywa w każdym roku kalendarzowym, zasadniczo z góry, z wyłączeniem urlopu w pierwszym roku pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni, zależnie od stażu urlopowego. Urlop wypoczynkowy ma jednak charakter proporcjonalny co oznacza, że w razie podjęcia lub zakończenia przez pracownika pracy w ciągu roku kalendarzowego, pracodawca jest obowiązany odpowiednio zmniejszyć wymiar należnego urlopu. W przypadku, kiedy pracownik wcześniej wykorzystał więcej dni urlopu, niż to wynika z okresu

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Komentarz. do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) - wybrane zagadnienia Spis treści Prawo

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS

Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS dwutygodnik prawa pracy MONITOR i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC tom 6 Ustawa zasiłkowa 2014 z komentarzem ZUS Stan prawny na 1 listopada 2014 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo