do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SKŁAD I ŁAMANIE WYDAWCA: Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax ( ) tel./fax ( ) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupełnienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów lub zagadnień prawnych, mogą być wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadań, dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej a występujące wątpliwości powinny być rozpatrywane indywidualnie i w zależności od potrzeb, należy uzyskać wyjaśnienie wiążące lub decyzję, wydawane przez właściwe organy administracji państwowej. Uprzejmie informujemy, że najnowsze wydanie KODEKSU UBEZPIECZEŃ ukaże się w styczniu 2009r. i będzie obejmowało wszystkie aktualne przepisy na datę wydania. Dodatkowo zmiany przepisów, które zostały wprowadzone w 2008r. zostaną oznaczone grubszym drukiem, co pozwali na szybkie zwrócenie uwagi na dokonaną zmianę. Będziemy dbali o bieżącą AKTUALIZACJĘ KODEKSU UBEZPIECZEŃ, zamieszczając w KOMENTARZACH przedruki z Dzienników Ustaw, najnowszych zmian przepisów, znajdujących się w KODEKSIE wraz z komentarzem do tych zmian. W 2009r. zostaną wydane cztery KOMENTARZE: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, w których trudna problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytań i odpowiedzi. Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego sporządzania zaświadczeń o zarobkach, do naliczenia emerytury, renty i kapitału początkowego, została wydana książka: KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat , która zawiera przepisy dotyczące składników wynagrodzeń, od których były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, z czego w przyszłości będzie naliczana podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Od stycznia 2009r. będą organizowane na terenie całego kraju szkolenia specjalistyczne, dotyczące najnowszych zmian w przepisach, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegółowy program szkolenia oraz terminy szkoleń będą podane na naszych stronach internetowych a bliższych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Z poważaniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - grudzień Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach... 5 str. 1. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. Wskaźniki, stawki, wysokość świadczeń JAKRO

5 KOMENTARZ - grudzień JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE str Jak od wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi przywróconemu do pracy, za okres pozostawania bez pracy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne? Czy nastąpi ograniczenie wyboru ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, wykonującego pracę nakładczą? Jakie są zasady postępowania o zwrot z ZUS, nadpłaty składek emerytalno-rentowych? Czy jednostka badawczo-rozwojowa jest obowiązana za pracowników opłacać składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? Czy można przedsiębiorcy przesunąć o miesiące, w których działalność gospodarcza była zawieszona, okres korzystania z uprawnienia do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 30 % minimalnego wynagrodzenia? Czy jest możliwe podpisanie umowy zlecenia na zarządzanie spółką między jedynym udziałowcem spółki z o.o. który jest również jedynym członkiem zarządu i pełni w niej funkcję prezesa zarządu a spółką z o.o.? Jakie są terminy zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych? W jaki sposób należy zgłosić w ZUS zawieszenie działalności gospodarczej? Czy zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracodawcą, powoduje obowiązek ubezpieczenia społecznego? Czy zleceniobiorcy wykonujący zlecenie za granicą, podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu? Czy od miesięcznych kwot z tytułu odszkodowania wynikającego z zawartej umowy o zakazie konkurencji, należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy? Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny żonę pracownika, która zarejestrowała się w urzędzie pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych? Czy wartość prezentu dla pracownika przechodzącego na emeryturę należy oskładkować? Czy należy zgłosić członka rady nadzorczej do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli z tego tytułu nie otrzymuje żadnych świadczeń? Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia należy rozliczyć wypłacone pracownikowi wynagrodzenie, jeżeli wypłata miała miejsce w następnym miesiącu po rozwiązaniu umowy o pracę? W jaki sposób należy skorygować składki wypadkowe, jeżeli od kwietnia 2008r. były opłacane od zaniżonej stopy procentowej? Czy przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą, jeżeli zatrudnia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, nadal podlega ubezpieczeniom w ZUS? Czy zawarcie umowy o dzieło z pracownicą, przebywającą na urlopie wychowawczym, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca składki na ubezpieczenia społeczne od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, która zawiesi działalność gospodarczą będzie mogła po jej wznowieniu, nadal opłacać składki od obniżonej podstawy wymiaru? Czy od odprawy wypłaconej pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, należy pobrać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy?... 14

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - grudzień Czy pracownica będąca na urlopie macierzyńskim, prowadząca jednocześnie działalność gospodarczą, jest obowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tej działalności? Czy wypłacany obok wynagrodzenia za czas choroby, dodatek stażowy należy oskładkować? Czy od odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wypłaconego na podstawie ugody zawartej przed sądem pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy? Czy ucznia wykonującego pracę na podstawie umowy zlecenia, należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych? Czy przedsiębiorca może zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli przez kilka dni pobierał zasiłek opiekuńczy? Jakie są zasady rozliczenia składkowo-podatkowego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego? Czy od wynagrodzenia w razie śmierci zleceniobiorcy, należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy? W jaki sposób należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, od wypłaty nieodebranej przez pracownika? Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. prowadzący działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegający ubezpieczeniom społecznym, po otrzymaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, nadal podlega obowiązkowo ubezpieczeniom? Czy kwota wyższego świadczenia urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego, korzysta ze zwolnienia składkowego? Czy zwrot pracownikowi kosztów zakupu biletów na dojazdy do pracy, jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne? Czy kwoty zapomóg na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników, podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego niepracującego męża i dziecko? Czy płatnik musi składać korekty deklaracji za miesiące, w których zaniżył nieznacznie składki na Fundusz Pracy i FGŚP, czy też może w bieżąco składanej deklaracji wyrównać i dopłacić różnicę? Przez jaki okres czasu można żądać zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne? W jakiej wysokości należy uwzględniać świadczenie w naturze, w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? W jaki sposób od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia, należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy? Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca może ubezpieczyć się w ZUS dobrowolnie?... 23

7 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Jakie są nowe zasady obliczanie podstawy wymiaru zasiłków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Jakie są zasady stosowane przy uzupełnianiu składników wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa za okres pobierania zasiłku? Czy zmiana polegająca na wprowadzeniu przez firmę premii miesięcznej w miejsce premii półrocznej, wpływa na sposób ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Czy do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownicy, należy przyjąć wynagrodzenie u poprzedniego pracodawcy, jeżeli podjęła pracę od następnego dnia po rozwiązaniu umowy? Czy w przypadku choroby pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego, nabędzie on prawo do świadczeń chorobowych? Czy pracodawca może zakwestionować wiarygodność wystawienia przez lekarza zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy? Jakie są zasady ustalania okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego? Czy pracownicy przysługują świadczenia chorobowe, po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy? Czy z zasiłku macierzyńskiego można dokonać potrąceń komorniczych? Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne, pozostająca w zatrudnieniu, po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, może nabyć prawo do świadczenia rehabilitacyjnego? Jak należy liczyć okres opóźnienia w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego w celu obniżenia zasiłku chorobowego? Czy pracownik będący emerytem ma prawo do świadczeń chorobowych? Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim? Czy nabycie prawa do dodatku stażowego w trakcie pobierania świadczeń chorobowych, powoduje przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? W jaki sposób należy wliczać nadgodziny i dodatki do podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego? Czy prowadząc działalność zarobkową w czasie zwolnienia lekarskiego, przedsiębiorca utraci prawo do zasiłku chorobowego? Czy premie uznaniowe oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, należy wliczać do podstawy świadczeń chorobowych? Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nie dokona wypłaty wyrównania świadczeń chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika? Czy wszystkie oskładkowane składniki wynagrodzenia, są wliczane do podstawy wymiaru zasiłków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób przy obliczaniu świadczeń chorobowych, należy stosować przepisy wewnątrzzakładowe, dotyczące zasad wypłaty poszczególnych składników wynagrodzenia? W jaki sposób należy obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia, ale prawo do świadczeń chorobowych nabył w następnym miesiącu, po upływie okresu wyczekiwania? Jak należy rozliczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od wyrównania wynagrodzenia za czas choroby, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób należy wykazać w dokumentach rozliczeniowych, wypłacone wyrównanie zasiłku macierzyńskiego? Czy pracownica może ubiegać się w ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, jeżeli jest w ciąży i została zwolniona z pracy w związku z likwidacją pracodawcy?... 37

8 JAKRO 8 KOMENTARZ - grudzień W jaki sposób należy wykazać kwoty wyrównań zasiłków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w dokumentach przekazywanych do ZUS? Czy należy przeliczyć podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przed jego waloryzacją w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? Czy premię od wypłaconej prowizji należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, jeżeli w regulaminie wynagradzania jest zapis mówiący, że pracownik zachowuje do niej prawo w okresie pobierania świadczenia chorobowego? Czy kwotę wyrównania wynagrodzenia za czas choroby należy wykazać w raporcie ZUS RSA? Komu przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego? Jakie były zasady postępowania w przypadku zasiłków przysługujących za okres przed dniem wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Jakie są skutki wypłaty zaległych wynagrodzeń i świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Czy zasiłek macierzyński przysługuje również po ustaniu zatrudnienia? Czy przedsiębiorca opłacający dobrowolnie składkę na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem? Czy pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego po wykorzystaniu okresu zasiłkowego? Jeżeli pracownica zachorowała bezpośrednio po urlopie macierzyńskim z powodu tej samej przyczyny, która spowodowała niezdolność do pracy przed urodzeniem dziecka, czy po urlopie macierzyńskim, należy ustalić nowy okres zasiłkowy? Jakie są podstawowe zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? W jaki sposób należy wypłacać zasiłek chorobowy, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje pobyt w szpitalu i okres poszpitalny? Czy przysługuje zasiłek chorobowy za miesiąc, w którym pracownik wypracował już obowiązujący czas pracy? Czy likwidacja składnika wynagrodzenia, powoduje przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku? Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, należy uwzględniać nagrodę przyznawaną przez dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jeżeli przy jej wypłacie nie bierze się pod uwagę okresów absencji chorobowej? W jaki sposób należy obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy będącej wcześniej uczennicą zawodu? Czy wypłacając pracownikom należne wyrównania zasiłku chorobowego, należy dokonać wraz z odsetkami? W jaki sposób waloryzuje się podstawę świadczenia rehabilitacyjnego? Czy należy przeliczyć podstawę zasiłku chorobowego w razie wypłaty premii kwartalnej po sporządzeniu listy wypłat świadczeń? Jakie są zasady naliczenia odsetek od kwoty wyrównania zasiłków chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Czy wypłacona nagroda roczna, której wysokość była uzależniona od absencji chorobowej, zostanie wliczona do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? Czy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku sprawowania opieki nad chorą konkubiną, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym? Jak należy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownikowi, który otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz premię kwartalną w zmiennej wysokości, która nie jest wypłacana za okresy choroby? Czy były pracownik powinien zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny, aby otrzymać zasiłek chorobowy, jeżeli po ustaniu zatrudnienia, otrzymał zwolnienie lekarskie na okres 30 dni? Czy kwoty wypłaconych diet ponad limit określony w rozporządzeniu, będą uwzględnione w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?... 49

9 KOMENTARZ - grudzień JAKRO Jakie są zasady postępowanie w przypadkach zasiłków przysługujących w dniu wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Jakie są zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Czy nagroda uznaniowa, której wysokość jest proporcjonalnie zmniejszana za okresy absencji chorobowej, ale bez takiego zapisu w przepisach płacowych, będzie uwzględniona w podstawie zasiłku chorobowego? Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, należy uwzględniać nagrodę uznaniową, przyznawaną za indywidualne osiągnięcia w pracy i terminowe wykonywanie zadań? Czy do okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, należy zaliczać okres urlopu wychowawczego? Czy premie uznaniowe, które nie są wypłacane za okresy choroby, należy uzupełniać przed uwzględnieniem ich w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Czy kwotę premii uznaniowej, której podstawowym kryterium jest ocena wywiązywania się pracownika z obowiązków zawodowych, należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Czy premię należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, jeżeli regulamin nie określa, że ulega ona zmniejszeniu za okresy absencji chorobowej, ale przewiduje wypłatę premii w wysokości zależnej od wyników finansowych firmy oraz indywidualnej oceny pracy pracownika, na którą wpływa jego absencja chorobowa? W jaki sposób należy uzupełnić wynagrodzenie za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe? W jaki sposób należy dokumentować składniki wynagrodzenia w celu ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, pracownikom małych zakładów pracy, którym zasiłki chorobowe wypłata ZUS? Czy nagrodę uznaniową, uzależnioną od wyników pracy zespołu, należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków? Czy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, zawartej z własnym pracownikiem, wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego? Czy premię, której wysokość jest zależna od środków finansowych firmy oraz od czasu efektywnie przepracowanego przez pracownika, należy wliczać do podstawy zasiłku chorobowego? Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym, w przypadku choroby na skutek wypadku, należy ustalać nowy okres zasiłkowy? Czy na podstawie zaświadczenia o przyjęciu do szpitala, można pracownikowi wypłacić zasiłek chorobowy? Jakie zmiany będą wprowadzone w zakresie okresu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby? Czy lekarz może zażądać od pracownicy aby skorzystała z urlopu macierzyńskiego i odmówić jej wydania zwolnienia lekarskiego na dwa tygodnie przed porodem? Czy podwyżka wynagrodzenia wpływa na wysokość zasiłku chorobowego? Czy od odsetek wypłaconych z tytułu wyrównania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego, należy pobrać zaliczki na podatek dochodowy? Czy pracownikowi, wykonującemu pracę tylko w dni robocze, który otrzymał zwolnienie lekarskie, należy wypłacić świadczenie chorobowe za wszystkie dni orzeczonej niezdolności do pracy? Czy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, uzupełnia się wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przez kilka dni był nieobecny w pracy z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego? Jeżeli pracownica świadczy pracę w dwóch szkołach na pół etatu w każdej z nich a płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne dla każdej szkoły jest Urząd Gminy, czy w razie choroby wystarczy jedno zaświadczenie ZUS ZLA?... 56

10 JAKRO 10 KOMENTARZ - grudzień ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE str Kiedy można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury od nowej kwoty bazowej? Jakie zarobki uwzględni ZUS obliczając emeryturę lub rentę w razie braku dokumentów płacowych? Czy świadczenia chorobowe i rekompensaty zostaną uwzględnione przy ustalaniu wymiaru emerytury? W jakim przypadku możliwe jest przeliczenie emerytury od nowej kwoty bazowej? Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, aby udokumentować okres zatrudnienia i zarobków dla celów emerytalno-rentowych? Czy ZUS przeliczy emeryturę wcześniejszą, obliczoną na starych zasadach na wniosek osoby zainteresowanej? Czy brak dokumentów potwierdzających zarobki, wpływa na ustalanie podstawy wymiaru emerytur i rent? Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy? Czy ubezpieczony, mający ukończone 61 lat, który od trzech lat wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której podlega ubezpieczeniom społecznym, posiadający 36 letni staż pracowniczy, może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Czy w stażu emerytalnym zostanie uwzględniona praca w gospodarstwie rolnym rodziców? Czy osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę, może zgłosić wniosek o ustalenie emerytury ze względu na wiek oraz przeliczenie jej wysokości? Czy okres studiów wyższych będzie uwzględniony w stażu emerytalnym? Czy zakład pracy ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zarobkach pracownika na druku ZUS Rp-7, jeżeli od stycznia 1999r. składane są imienne raporty? Kiedy można złożyć wniosek o przeliczenie emerytury od nowej kwoty bazowej? Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do obliczenia podstawy wymiaru kolejnej emerytury, nie można przyjąć innej kwoty bazowej niż ta, która została przyjęta do obliczenia podstawy wymiaru wcześniejszej emerytury. Ponowne ustalenie wysokości emerytury dla osoby, która ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury może nastąpić tylko wówczas, gdy po przyznaniu tego świadczenia, podlegała ona co najmniej przez 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W takim przypadku część socjalna ustalana jest od kwoty bazowej, obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę ze względu na wiek a pozostałe składniki, zależne od długości okresów składkowych i nieskładkowych, obliczane są od podstawy wymiaru wcześniej już ustalonego świadczenia Jakie zarobki uwzględni ZUS obliczając emeryturę lub rentę w razie braku dokumentów płacowych? Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych, stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z wybranych lat. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie może udowodnić zarobków, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, nie ma ustalanej

11 KOMENTARZ - grudzień JAKRO 4. ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po długotrwałej chorobie? Czy jest dopuszczalne zawarcie umowy zlecenia na czas nieokreślony? Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w formach pozaszkolnych? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę z powodu odmowy podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji? Jaki dzień należy wpisać na świadectwie pracy, jako datę zakończenia umowy o pracę? Jaki powinien być termin rozwiązania umowy o pracę, jeśli pracownik w ostatnim dniu zatrudnienia już nie świadczy pracy? Czy pracodawca ma obowiązek wysłuchania pracownika przed nałożeniem kary porządkowej? Czy jest dopuszczalne zawarcie kolejnej umowy o pracę z własnym pracownikiem? Czy jest możliwe wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji przed upływem terminu, na jaki została zawarta? Na czym polega ochrona stosunku pracy, pracownika powołanego do wojska? Od kiedy zostanie zniesiony obowiązek informowania urzędu pracy o zatrudnieniu zarejestrowanego bezrobotnego? Jakie uprawnienia i świadczenia związane z powołaniem do służby wojskowej ma pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej? Czy pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego, należy zapewnić stanowisko, które obejmowała przed urlopem? Czy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony? Czy służba zasadnicza jest uwzględniana w stażu pracowniczym? Czy firma może zatrudniać osoby młodociane na podstawie umowy zlecenia? Czy w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników, za podobne przewinienia mogą być stosowane różne kary? Czy zatrudniając pracownika, który bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, odbywał zasadniczą służbę wojskową, okres tej służby zwiększy jego staż urlopowy? Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego? W jaki sposób należy przeprowadzić zmianę w treści umowy o pracę, na którą zgadzają się obie strony stosunku pracy? Czy pracownik służby bhp może przeprowadzać szkolenia okresowe pracowników zakładu, zakończone wystawieniem każdemu z uczestników zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia? Czy pracodawcy przysługuje odszkodowanie w razie naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji? Jakie są skutki wypowiedzenia umowy terminowej? Jakie mogą być konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowego przez pracownika? Czy pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy pracownikom w wieku przedemerytalnym? Czy umowa o pracę na czas nieokreślony, może zawierać postanowienie o dłuższym niż ustawowy okresie wypowiedzenia? Czy zwalniany pracownik musi rozliczyć się z odzieży służbowej? Kogo należy zaklasyfikować do osób kierujących pracownikami, na które nałożono obowiązki z zakresu bhp? Czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, w związku z przeciwwskazaniem lekarskim? Czy przedsiębiorca może przekazać część swoich pracowników na pewien okres czasu innej firmie? Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego choroby?... 81

12 JAKRO 12 KOMENTARZ - grudzień WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE str Czy pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, obejmuje podwyżka wynagrodzenia? Czy listy płac mogą być przechowywane, również w formie elektronicznej? Czy nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy w dodatkowym miejscu pracy? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem dla pracowników wynagradzanych według stawki miesięcznej, a jak dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie godzinowe? Jakie są zasady wystawiania zaświadczeń o utraconym wynagrodzeniu dla pracownika powołanego na ćwiczenia wojskowe? Jak należy ustalić kwotę wolną od potrąceń, w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy wypłacone odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji, podlega ochronie przed potrąceniami? Czy pracownikom należy się wynagrodzenie za pracę wykonywaną o godzinę dłużej, w związku z przejściem na czas zimowy? Czy wypłacona zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia, może być uznana za pożyczkę? Jakie są zasady dokumentowania okresu zaliczanego do stażu pracy pracownika samorządowego? Czy podlega zaliczeniu do stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa i wysokość dodatku stażowego, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych? W jaki sposób należy rozliczyć się z nauczycielem, który opiekował się uczniami na wycieczce szkolnej? Czy zaświadczenie lekarza okulisty jest wystarczającą podstawą do zgłoszenia przez pracownika żądania sfinansowania przez pracodawcę okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym był na urlopie i przebywał na zwolnieniu lekarskim? Czy za czas przeprowadzania badań kontrolnych po długotrwałej chorobie, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie? Czy na podstawie pisemnego upoważnienia pracownika, pracodawca może potrącać wskazane należności z wynagrodzenia, które jest wypłacane na poziomie wynagrodzenia minimalnego? Czy dodatek za pracę w nocy, należy uwzględniać przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop i odprawy rentowej? Czy w każdym zakładzie pracy tworzącym zfśs, muszą być wypłacane dofinansowania do wypoczynku? Czy ograniczenia dotyczące potrąceń egzekucyjnych wynikające z Kodeksu pracy, mają również zastosowanie w przypadku wynagrodzenia z umowy zlecenia? Czy pracownik pozostający w nieformalnym związku, może korzystać ze świadczeń zakładowego fundusz świadczeń socjalnych? Czy nauczycielom należy się wynagrodzenie za strajk? Czy w umowach o pracę należy określać wynagrodzenie w kwocie brutto? Jakie są zasady naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy nagrodę za brak absencji i wynagrodzenie za nadgodziny, należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy pieniężnej pracownikowi, zatrudnionemu na czas nieokreślony na część etatu, jeżeli przyczyną rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jest reorganizacja zakładu?... 97

13 KOMENTARZ - grudzień JAKRO W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy? Czy pracodawca zatrudniający 21 pracowników, może wypłacać świadczenie urlopowe? Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, należy do zmiennych składników zaliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem za te godziny? Czy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej, jego prywatnym samochodem, przy codziennych powrotach do domu? Czy pracownikowi należy wypłacić kolejną nagrodę jubileuszową, w przypadku uzupełnienia dokumentacji stażowej? Czy pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym, obejmuje podwyżka wynagrodzenia? Zgodnie z obowiązującymi zasadami, pracodawca jest obowiązany podwyższyć pracownikowi wracającemu z urlopu bezpłatnego wynagrodzenie, jeżeli przeprowadził podwyżki o charakterze systemowym. W trakcie urlopu bezpłatnego, pracownik nie jest uprawniony do podwyżki wynagrodzenia, ponieważ na okres tego urlopu, stosunek pracy jest zawieszany i w tym czasie nie są realizowane żadne prawa i obowiązki z niego wynikające. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że był udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. W czasie kiedy stosunek pracy nie jest aktywny, nie może nastąpić wzrost wynagrodzenia, również powrót z urlopu bezpłatnego nie nakłada na pracodawcę obowiązku podwyższenia wynagrodzenia pracownika. Jeżeli pracodawca przeprowadza podwyżki pensji, obejmujące wszystkich pracowników, zmieniając np. regulamin wynagradzania, wówczas powinien przyznać pracownikowi za jego zgodą podwyżkę od dnia, w którym ponownie zaczął świadczyć on pracę. Zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga bowiem dla swej skuteczności wyraźnej lub dorozumianej zgody pracownika i taka zmiana nie wymaga zmiany umowy o pracę, ponieważ korzystniejsze uregulowania w aktach wewnątrzzakładowych, zastępują automatycznie postanowienia umów o pracę i innych aktów będących podstawą zatrudnienia pracownika Czy listy płac mogą być przechowywane, również w formie elektronicznej? Po zmianie ustawy o rachunkowości, treść dowodów księgowych, z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych, pozwalające zachować w trwałej postaci zawartość dowodów. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. Wprowadzona zmiana umożliwi więc przechowywanie list płac w formie elektronicznej. Aktualnie listy płac muszą być przechowywane w formie papierowej przez okres 50 lat, co wynika z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

14 JAKRO 14 KOMENTARZ - grudzień CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE 6.1. Jak oblicza się liczbę dni urlopu uzupełniającego, do którego pracownik str. nabył prawo w trakcie roku, po zmianie wymiaru czasu pracy? Czy pracownikowi przysługuje urlop na żądanie, na część dnia roboczego? Czy odmowa pracownika wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę? Czy okres służby wojskowej, do której pracownika powołano po szkole zawodowej, ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego? W jakich przypadkach może być wprowadzony dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy? Czy dojazd samochodem ciężarowym z garażu znajdującego się w miejscu zamieszkania kierowcy do siedziby przedsiębiorstwa, jest objęty czasem pracy? W jaki sposób należy pracowników poinformować o porze nocnej, występującej w zakładzie pracy? Czy zawierając umowę o pracę, można określić, że pracownik będzie zatrudniony w systemie pracy weekendowej? Czy w świadectwie pracy należy podać liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych? Czy pracownica po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, zamiast przejścia na urlop wychowawczy, może pracować w mniejszym wymiarze niż cały etat? Na czym polega różnica pomiędzy przerwaniem urlopu wypoczynkowego od odwołania z urlopu wypoczynkowego? W jaki sposób udziela się urlopu u kolejnego pracodawcy? Jaki wpływ na urlop wypoczynkowy ma zmiana wymiaru etatu? Czy można nakazać wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi, który wyczerpał limit pracy nadliczbowej w danym roku kalendarzowym? Czy pracodawca może w zamian za 1 listopada, przypadające w tym roku w sobotę, udzielić dodatkowego dnia wolnego w Wigilię Bożego Narodzenia? W jaki sposób można zmniejszyć pracownikowi wymiar jego czasu pracy? Jak należy rekompensować pracę w niedzielę, pracowników placówki handlowej? Czy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego? W jaki sposób należy rozliczać czas pracy pracowników, w tym kierowców delegowanych w podróż służbową, trwającą dłużej niż norma dobowa czasu pracy? Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego? Czy w jednym zakładzie pracy, mogą być stosowane różne okresy rozliczeniowe? Czy okres pobierania przez bezrobotnego stypendium z tytułu odbywania stażu, wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego? Jakie są zasady udzielania dnia wolnego za święto, w razie nieobecności pracownika w pracy? Czy pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przysługują należności z tytułu podróży służbowej? Czy główny księgowy może rozpoczynać pracę o różnych porach dnia? Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego, należy uwzględnić wynagrodzenie za dyżur pracownika? Czy nieodpracowane prywatne wyjścia pracownika, muszą być rozliczane w ewidencji czasu pracy? Czy pracownicy będącej w ciąży, należy zmniejszyć wymiar czasu pracy?

15 Zapraszamy do korzystania z naszych usług szkoleniowych i wydawniczych JAKRO

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom.

I. PRZEPISY WSTĘPNE. 2 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania nagrody rocznej Dyrektorom. Załącznik do zarządzenia Nr 84/17 Rektora UMP z dnia 6 lipca 2017 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ DLA KIEROWNIKÓW SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, DLA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników naukowych i badawczo technicznych instytutów badawczych oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo