Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP..."

Transkrypt

1 Spis treści I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa Dodatek za pracę w porze nocnej Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek dochodowy Składki na Fundusz Pracy i FGŚP Składka na FEP Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca Objęcie ubezpieczeniami z kilku tytułów Składka na FP zleceniobiorców Wypłata wynagrodzenia w styczniu 2018 r. za miesiąc poprzedni Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP Wiek Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Osoby, które były wcześniej osobami bezrobotnymi Zawarcie umowy na krótki okres i kontynuacja zatrudnienia Zawarcie umowy na krótki okres i brak kontynuacji zatrudnienia Pracownicy przejmowani Skierowanie bezrobotnego do pracy Zatrudnienie po odbytym stażu z Urzędu pracy Osoby powracające z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego Zwolnienie z opłacania składek a koniec urlopu na ostatni dzień m-ca Rozpoczęcie urlopu wychowawczego po urlopie rodzicielskim Podział urlopu na części Łączenie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim Urodzenie martwego dziecka Powrót po urlopie ojcowskim Zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej III. Wpłata składek na jeden rachunek bankowy IV. Koszty pracodawcy w związku z wypłatą świadczeń pracowniczych Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe Wynagrodzenie za pracę i zasiłek Zasiłek opiekuńczy V. Zasady wyrównywania wynagrodzenia do wysokości minimalnej Minimalne wynagrodzenie w 2018 r Kiedy należy wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnej Wyrównanie wynagrodzenia przy miesięcznych stawkach Wyrównanie wynagrodzenia przy różnych absencjach Wyrównanie wynagrodzenia przy stawkach godzinowych Wyrównanie wynagrodzenia a niepełny etat VI. Stosowanie kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu w 2018 r Skala podatkowa obowiązująca od 01 stycznia 2018 r Stosowanie przez pracodawców kwoty zmniejszającej podatek Wspólne opodatkowanie małżonków a kwota wolna Termin złożenia oświadczenia PIT Warunki stosowania kosztów uzyskania przychodu Warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania

2 6.1. Bezpłatny dowóz do pracy a podwyższone koszty uzyskania Miejsce wykonywania pracy jako teren kilku województw Oddelegowanie pracownika bez podwyższonych kosztów Praca na podstawie kilku stosunków pracy a koszty uzyskania Przychód niższy od wysokości kosztów uzyskania Nie przepracowanie ani jednego dnia: koszty i ulga Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a kup i ulgi Ograniczenia w stosowaniu 50% kup w 2018 r VII. Rozliczenie wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca Wynagrodzenie za część miesiąca gdy wypłacono chorobowe Wynagrodzenie za część miesiąca z innych przyczyn niż choroba Zmienne składniki wynagrodzenia a przepracowanie części miesiąca Liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu Udzielenie dnia wolnego w innym miesiącu za święto w sobotę Okres wyczekiwania a wynagrodzenie za część miesiąca Urlop, choroba a zatrudnienie w trakcie miesiąca Niepełny etat a wynagrodzenie za część miesiąca Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca Wynagrodzenie nauczyciela za część miesiąca Wynagrodzenie a choroba w dni wolne od pracy Wynagrodzenie a choroba tylko w dniach roboczych Wynagrodzenie za część miesiąca w różnych systemach czasu pracy Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez 30 dni Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego Zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego Świadczenie chorobowe i urlop wypoczynkowy w danym miesiącu Świadczenie chorobowe za część dniówki roboczej Brak ZUS ZLA do momentu sporządzenia listy płac Rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego Dopłata do wynagrodzenia przy stałej stawce miesięcznej Dopłata do wynagrodzenia przy stawce godzinowej Dzień wolny za święto przypadające w sobotę VIII. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych Czas wolny a rekompensata pieniężna Czas wolny na wniosek pracownika Ustalenie normalnego wynagrodzenia za pracę Udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy Zmienne składniki wynagrodzenia a udzielenie czasu wolnego Czas wolny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia Zmiana wynagrodzenia w miesiącu odbioru czasu wolnego Wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych Podstawa obliczania dodatków Prawidłowe ustalenie wysokości dodatków za pracę nadliczbową Dodatek a stała stawka wynagrodzenia i stawka godzinowa Dodatek a wynagrodzenie prowizyjne akordowe Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zmianie stawki Praca w dniu udzielenia czasu wolnego za nadgodziny Odwołanie wniosku o czas wolny a kwalifikacja nadgodzin Choroba pracownika przypadająca na okres odbioru nadgodzin Wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy

3 4.1. Udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego Nie udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego Choroba w dniu wolnym za pracę w nadgodzinach Praca w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta Wynagrodzenie za niezaplanowaną pracę w niedzielę lub święto Nadgodziny przy planowanej pracy w niedzielę lub święto Praca w nadgodzinach a niepełny wymiar czasu pracy Czas wolny za pracę ponadwymiarową Finansowa rekompensata pracy ponadwymiarowej Ustalenie limitu przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym Nawiązanie i rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego Nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego Choroba a brak wypłaty wynagrodzenia Nieudzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu Wykorzystanie opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych Urlop wypoczynkowy a doba pracownicza IX. Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Przepisy prawne Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie Stałe składniki wynagrodzenia w podstawie Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Wydłużenie podstawy wynagrodzenia za urlop do 12 miesięcy Wynagrodzenie za urlop przy zmiennych składnikach Premia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Godziny nadliczbowe w podstawie urlopu wypoczynkowego Odwołanie wniosku o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny Godziny ponadwymiarowe niepełnoetatowca w podstawie Urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych Wynagrodzenie za urlop w miesiącu podjęcia zatrudnienia Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w kolejnych miesiącach Zmiana w składnikach wynagrodzenia a przeliczenie podstawy Zaprzestanie wypłaty i wprowadzenie nowego składnika Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wynagrodzenia za urlop Długotrwała nieobecność w pracy a wynagrodzenie za urlop Zawarcie kolejnej umowy a ustalenie wynagrodzenia za urlop X. Wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu w 2018 r Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie Stałe składniki wynagrodzenia Zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Dopełnienie zmiennych składników wynagrodzenia do podstawy Dopełnienie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe Dopełnienie wynagrodzenia a nieobecność nieusprawiedliwiona Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc Dopełnienie wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc Dopełnienie podstawy a praca w dniach wolnych Zmiana w składnikach wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawę Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu

4 7.3. Zmiana wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu Ekwiwalent za urlop a krótkotrwałe zatrudnienie Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc Nowy składnik wynagrodzenia a podstawa do ekwiwalentu XI. Wynagrodzenie za pracę w przypadku innych nieobecności w pracy Zwolnienia za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia Zwolnienie z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia Szkolenie BHP Karmienie dziecka piersią XII. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę Przepisy regulujące dokonywanie potrąceń Obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych Kodeks postępowania cywilnego Zbieg egzekucji od dwóch różnych komorników Zbieg alimentów i niealimentacyjnych od dwóch komorników Podanie innych informacji w tym rachunku bankowego Zmiana danych a obowiązek informacyjny Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej Pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony Potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych Egzekucja ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia bez zgody pracownika Od jakiej kwoty przychodu pracodawca może dokonać potrąceń Maksymalna wysokość potrąceń kwoty wolne w 2018 r Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia Pomniejszenie kwoty wolnej a nieprzepracowania miesiąca Potrącenia z nagród oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego Egzekucja z dodatkowego wynagrodzenia rocznego Egzekucja alimentów z nagrody jubileuszowej Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z chorobowego Składniki wynagrodzenia za okresy "dłuższe niż 1 miesiąc" Wypłata świadczeń w różnych terminach a kwota wolna Potrącenia w razie "dwukrotnej" wypłaty wynagrodzenia Potrącenie z wynagrodzenia za pracę i chorobowego Egzekucja z nieodpłatnych świadczeń Kwoty wolne na przełomie roku kalendarzowego Obowiązek potrącenia alimentów na wniosek wierzyciela Potrącenie kary pieniężnej udzielonej pracownikowi Pozostałe świadczenia wyłączone spod egzekucji XIII. Dokonywanie potrąceń z zasiłków i umów cywilnoprawnych Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków Od jakiej kwoty ustalana jest wysokość potrącenia Dopuszczalne kwoty potrąceń Kwota wolna od potrąceń Potrącenie z wynagrodzenia i zasiłku Dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych XIV. Rozliczenie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeń z ZFŚS Świadczenie urlopowe w 2018 r

5 3. Świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane w ramach ZFŚS Sfinansowanie bonu towarowego ze środków obrotowych firmy Opodatkowanie świadczeń przy urlopie wychowawczych Świadczenia z ZFŚS dla pracownika po ustaniu zatrudnienia Opodatkowanie świadczeń dla emerytów i rencistów Ponowne zatrudnienie emeryta lub rencisty Zapomogi losowe a zwolnienie z opodatkowania i oskładkowania Świadczenia związane z pobytem dzieci m.in. w żłobkach Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat Opodatkowanie świadczeń od związków zawodowych Zwolnienie z opodatkowania - wyrok TK z 08 lipca 2014 r Udział osób uprawnionych w tym członków rodzin Świadczenia dla pracowników mobilnych Wyżywienie w podróży służbowej Nocleg w podróży służbowej Nocleg pracownika mobilnego Nocleg pracownika oddelegowanego Rozliczenie sfinansowanego zakwaterowania Świadczenia pracownicze wyłączone ze składek na ubezpieczenia Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży Finansowanie przez pracodawców posiłków dla pracowników Zwrot kosztów w jazdach lokalnych Użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych Korzyści materialne wynikające z przepisów zakładowych Zwrot pracownikom kosztów dojazdu do pracy Zwrot wydatków za zakup biletów miesięcznych Bezpłatny dojazd do pracy wynajętym autokarem Współfinansowanie świadczeń rzeczowych (niepieniężnych) Rozliczenie świadczeń w okresie niewykonywania pracy XV. Rozliczenie członków zarządu spółek kapitałowych Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie aktu powołania Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie umowy o pracę Członek zarządu pełniący funkcję na podstawie umowy zlecenia XVI. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników Przepisy prawne Okresy przyjmowane do podstawy wymiaru świadczeń Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2018 r Najniższa podstawa wymiaru świadczeń po zmianie etatu Nieobecność nieusprawiedliwiona a podwyższenie podstawy Brak podstaw do podwyższania świadczeń chorobowych Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Przyjęcie do podstawy zmiennych składników wynagrodzenia Zachowanie prawa do danego składnika wynagrodzenia Brak postanowień o zachowaniu prawa do danego składnika Zapisy regulaminu wynagradzania dot. składników wynagrodzeń Niezdolność po okresie urlopu bezpłatnego i wychowawczego Niezdolność do pracy po okresie wyczekiwania Okres wypłaty świadczeń chorobowych Prawo do świadczeń od pierwszego dnia niezdolności do pracy Podleganie ubezpieczeniu w KRUS a prawo do świadczeń Podstawa wymiaru świadczeń po okresie wyczekiwania Niezdolność do pracy w kolejnych miesiącach zatrudnienia

6 7. Kilkugodzinna nieobecność w pracy a podstawa wymiaru Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na podstawę wymiaru Uzupełnianie miesiąca w przypadku urlopu wypoczynkowego Wpływ zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń Zmiana wymiaru etatu w miesiącach poprzedzających niezdolność Zmiana wymiaru etatu w miesiącu powstania niezdolności do pracy Ustalenie nowej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego a ponowna niezdolność Składniki nie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc Składniki wynagrodzenia za okresy kwartalne Uzupełnianie premii kwartalnej Zatrudnienie przez okres krótszy niż 4 kwartały Wprowadzenie nowego składnika kwartalnego Składniki wynagrodzenia za okresy roczne Uzupełnianie składnika rocznego Zatrudnienie przez okres krótszy niż 1 rok Zmiana wymiaru a składniki za okresy dłuższe niż 1 m-c Zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach Zmiana wymiaru etatu w pierwszym dniu miesiąca Zmiana wymiaru czasu pracy po upływie tych okresów Zmiana wymiaru czasu pracy w tych okresach i po ich upływie Wynagrodzenie wypłacone w formie zaliczki a podstawa wymiaru Brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia Zmiana regulaminu wynagradzania i jej wpływ na podstawę Nowy składnik wynagrodzenia Zaprzestanie wypłaty danego składnika wynagrodzenia Zmiana zasad pomniejszania danego składnika wynagrodzenia Włączenie składnika wynagrodzenia do płacy zasadniczej Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem a chorobowe Podstawa świadczeń chorobowych po przekroczeniu podstawy Wysokość zasiłku macierzyńskiego Wysokość zasiłku w przypadku łączenia urlopu z pracą Wysokości wynagrodzenia za pracę i zasiłku macierzyńskiego Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości XVII. Podstawa świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców Niezdolność do pracy po upływie miesiąca ubezpieczenia Niezdolność do pracy przed upływem pełnego miesiąca Posiadanie wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczony nie posiada wcześniejszego okresu ubezpieczenia XVIII. Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2018 r Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w 2018 r Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi Wysokość minimalnej stawki godzinowej Gwarancja minimalnej stawki godzinowej w treści umowy Szczególna ochrona minimalnej stawki godzinowej Potwierdzenie liczby godzin Sposoby ewidencjonowania godzin pracy Brak ustalenia w umowie sposobu ewidencji godzin pracy Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej Sankcje Zasady podlegania ubezpieczeniom z zawartych umów

7 10. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom Okresy podlegania ubezpieczeniom Dokumenty zgłoszeniowe Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Wysokość składek na ub. społeczne i zdrowotne w 2018 r Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne Dokumenty rozliczeniowe i terminy ich przekazywania Rodzaje dokumentów rozliczeniowych Terminy opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia Zasady ustalania podstawy wymiaru składek w 2018 r Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Roczne ograniczenie podstawy wymiary składek Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2018 r Płatnik zaliczek na podatek dochodowy Zasady poboru zaliczki na podatek od umów cywilnych Rozliczenie zawartej umowy zlecenia Rozliczenie zawartej umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem Zasady poboru zryczałtowanego podatku Rozliczenie umów stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom Umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie Kontrakt menedżerski Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem Umowa zlecenia wykonywana na rzecz własnego pracodawcy Zlecenie z osobą na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia bądź studenta Uczeń Student Zbieg tytułów do ubezpieczeń umowa zlecenia i inne tytuły Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu Zawarcie kilku umów zlecenia Rozliczenie w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń Zasady podlegania ubezpieczeniom w 2018 r Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach Rozpoczęcie wykonywania umów zlecenia w tym samym dniu Objęcie ubezpieczeniami w trakcie miesiąca Możliwość zmiany podlegania ubezpieczeniom Niezdolność do pracy a ustalenie obowiązku ubezpieczeń Zbieg tytułów do ubezpieczeń umowa zlecenia i inne tytuły Umowa o pracę i stała stawka wynagrodzenia Umowa o pracę i stawka godzinowa Umowa o pracę a nieprzepracowanie pełnego miesiąca Zatrudnienie lub rozwiązanie umowy o pracę Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim Korekty w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne

8 25.1. Uczniowie studenci do 26 roku życia Zapłata zaległych składek za byłego zleceniobiorcę Zapłata składek za zleceniobiorcę Potrącenie zaległych składek z bieżącego wynagrodzenia Brak wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę Rozwiązanie umowy a obowiązek podlegania ubezpieczeniom Nadpłata składek na ubezpieczenia społeczne Nadpłata składek w wyniku niepoinformowania płatnika Nadpłata składek emerytalno rentowych Przekwalifikowanie umów cywilnoprawnych Zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia Zakwalifikowanie umowy zlecenia jako umowy o pracę XIX. Rozliczenie błędnie wypłaconego wynagrodzenia Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia przez pracownika Zwrot wynagrodzenia na rachunek bankowy pracodawcy Zwrot nadpłaconych składek lub ich niedopłata Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych Zwrot składek byłemu pracownikowi Zwrot nadpłaconych składek pracownikowi Przeliczenie podstawy do chorobowego Korekta deklaracji w związku z przekroczeniem limitu Przekroczenie limitu w okresie zasiłku macierzyńskiego Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy XX. Składki na urlopach macierzyńskich i wychowawczym Urlop wychowawczy Urlop macierzyński Podwyższenie zasiłku do wysokości świadczenia rodzicielskiego Urlop ojcowski XXI. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych Podróż służbowa a oddelegowanie Podleganie ubezpieczeniom społecznym Przepisy prawne Oddelegowanie pracowników do pracy na terytorium UE Liczenie okresu 24 miesięcy Poświadczenie przez ZUS formularza A Odstępstwa od terminu 24 miesięcy Zakończenie oddelegowania Opłacanie składek za granicą Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego Ustalenie kraju właściwego do opodatkowania dochodów Liczenie okresu 183 dni Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę Wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę Podstawa wymiaru składek oraz zaliczki na podatek Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Podstawa wymiaru składek a praca przez pełny miesiąc Podstawa wymiaru składek przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca Podstawa wymiaru składek a praca w Polce i za granicą Podstawa wymiaru składek przy absencjach Zaliczka na podatek dochodowy Zaprzestanie poboru zaliczek w związku z oddelegowaniem Nienależnie potrącona zaliczka na podatek dochodowy

9 9. Ustalenie podstawy wymiaru świadczeń dla oddelegowanego Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Składniki wynagrodzenia wypłacane w danym miesiącu Składniki za dany miesiąc wypłacane w miesiącu następnym Zachowanie prawa do wynagrodzenia w okresie niezdolności Pierwszy miesiąc zatrudnienia i wykonywanie pracy za granicą Podstawa a nieprzepracowanie pełnego miesiąca Podstawa wymiaru a praca w Polsce i za granicą Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Pozostałe świadczenia dla pracowników oddelegowanych Ogólne założenia Koszty przeniesienia Organizacja dowozu do pracy Dodatek za rozłąkę Zapewnienie zakwaterowania Rozliczenie roczne pracownika oddelegowanego PIT Opodatkowanie przychodów cudzoziemców Ustalenie rezydencji podatkowej Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy o pracę Zatrudnienie obcokrajowców na podstawie umów cywilnych Ważność certyfikatu rezydencji Rozliczenie w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji Rozliczenie w przypadku braku certyfikatu rezydencji

SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r.

SPIS TREŚCI Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. SPIS TREŚCI I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2018 r. 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa 2. Dodatek za pracę w porze nocnej 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019 r. II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP

Spis treści Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019 r. II. Zasady opłacania i zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP Spis treści I. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019 r. 19 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa 19 2. Dodatek za pracę w porze nocnej 20 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2019 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XVIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Kod szkolenia: 569117 Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski**** Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Blok: prawo

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r.

WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. WYNAGRODZENIA i ZASIŁKI w 2017 r. Stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek w aspekcie wypłacanych wynagrodzeń - rozliczanie wynagrodzenia za urlop ekwiwalent oraz zasiłków w nietypowych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 1. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli niezdolność do pracy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne

Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Wyliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, w razie choroby i macierzyństwa, wynagrodzeń w ramach umów cywilnoprawnych Warsztaty praktyczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/21/7633/24232 Cena netto

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning

Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning SZKOLENIE Zrozumieć ZUS, zrozumieć prawo pracy - e-learning TERMIN SZKOLENIA CENA SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA TYP SZKOLENIA ORGANIZATOR SZKOLENIA 2017-11-16 356,70 zł (290,00 zł netto) Online e-kurs Podatkibiz

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych ZASADY KORYGOWANIA błędnie rozliczonych składek ZUS oraz podatku dochodowego Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki związanej z korygowaniem list płac, dokumentacją ZUS a uczestnicy będą

Bardziej szczegółowo

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem

PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem SZKOLENIA DLA WYMAGAJĄCYCH PŁACE I ROZLICZENIA ZUS OD PODSTAW kompleksowy kurs weekendowy zakończony certyfikatem Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kursie, którego celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie... XIII XVII XXI Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy (Dorota Twardo)... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego

Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Wysokość wynagrodzenia za pracę w przypadku przepracowania części miesiąca kalendarzowego Pracownikowi, którego wysokość wynagrodzenia określono w stawce miesięcznej w stałej wysokości, należy jego wysokość

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych: ODW - Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów Kod szkolenia: 1122017 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I ZASIŁKI OD TEORII DO PRAKTYKI JAK INTERPRETOWAĆ PRZEPISY SKŁADKI NA ZUS - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 30 KWIETNIA 2018 ROKU PO WPROWADZENIU PRZEPISÓW USTAWY PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Data i miejsce szkolenia: 25 styczeń 2018r., godz. 9:00 14:00, Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu

Data i miejsce szkolenia: 25 styczeń 2018r., godz. 9:00 14:00, Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek Węglokoksu Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i rozliczania wpłat składek ZUS od świadczeń pracowniczych obowiązujące od 1 stycznia 2018r. w aktualnych interpretacjach i orzecznictwie. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz autorów... XIII XVII XIX Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy (Dorota Twardo)... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH Jeśli Twój pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, masz obowiązek składać

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z - Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń

Płace od A do Z - Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń www.inforakademia.pl Płace od A do Z - Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie: Katarzyna Smulczyk Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu Przykład Pracownik

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY

KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY KOSZTY PRACY PEŁNE OBCIĄŻENIE PRACODAWCY Pracodawca zatrudniający pracownika musi liczyć się z tym, że umówiona kwota wynagrodzenia brutto to tylko część kosztów związanych z wynagradzaniem pracownika.

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 890 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00 PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 08.05.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 15 maj 2017 r. 30 maj 2017 r. 6 czerwiec 2017 r. godz. 10:00 MIEJSCE: RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1. Przepisy prawne Art. 172 K.p.: Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r.

Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r. Kwoty wolne od potrąceń po zmianach od 01 stycznia 2019 r. Kwoty wolne od potrąceń przy umowach zlecenia w 2019 roku Dla umów cywilnoprawnych ochronę przewiduje ustawa Kodeks postępowania cywilnego Stan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo