(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (1) Int. Cl. G07G1/00 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/2 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: System automatycznego wydawania produktów (30) Pierwszeństwo: IE (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/16 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 06/07 (73) Uprawniony z patentu: Intacta Software Holdings Limited, Waterford, IE PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: De Valera Eamonn, Dublin, IE (74) Pełnomocnik: Łazewska i Łazewski sp. j. rzecz. pat. Łazewska Sławomira Warszawa skr. poczt. 0 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 EP B1 Z-4377/07 System automatycznego wydawania produktów Opis Niniejszy wynalazek dotyczy systemu automatycznego wydawania produktów. W przypadku przedstawionego na fig. 1 znanego w obecnym stanie techniki systemu 1 automatycznego wydawania produktów, urządzenie wydające produkty, zawierające różnego rodzaju produkty, sterowane jest z wykorzystaniem zdalnego modułu klawiaturowego 12, który nazywany jest tu dla uproszczenia po prostu klawiaturą. Użytkownik naciska odpowiedni klawisz (lub kombinację klawiszy) klawiatury odpowiadający pożądanemu rodzajowi produktu, zaś urządzenie wydające wydaje produkt wybranego rodzaju. Powszechnie wykorzystywanym przykładem takiego rodzaju urządzenia jest urządzenie wydające papierosy umieszczone za ladą w supermarkecie, gdzie każdy z rodzajów produktu stanowi inną markę papierosów. W tym przypadku, jeżeli paczka posiada kod paskowy, może być on zeskanowany z wykorzystaniem terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) w celu zarejestrowania sprzedaży tego produktu wraz z innymi towarami kupowanymi przez klienta. Terminal znajdujący się w 2 miejscu sprzedaży (POS) oparty jest zwykle o komputer osobisty (PC). Należy zdawać sobie sprawę z tego, że papierosy są produktami o względnie dużej wartości, a więc istotne jest upewnienie się, że liczba wydanych paczek odpowiada liczbie paczek sprzedanych, co ma na celu uniknięcie wydawania paczek, za które nie zapłacono. W przypadku systemu przedstawionego na fig. 1 moduł klawiatury 12 obejmuje złącze drukarki 13, które

3 2 połączone jest z drukarką 14, dzięki czemu możliwe jest drukowanie raportów. Wymaga to jednak ręcznego uzgodnienia danych z danymi dotyczącymi sprzedaży, które zostały zapisane przez terminal znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS). W innym znanym w obecnym stanie techniki rozwiązaniu tego problemu przedstawionym na fig. 2 zmodyfikowany terminal 16 znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) jest bezpośrednio połączony z urządzeniem wydającym produkty. Dla producenta urządzenia wydającego produkty oznacza to jednak, że aby uzyskać pewność, że każde wydanie produktu zostanie zarejestrowane jako sprzedaż, dla każdego terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) oraz dla każdej wersji oprogramowania kasowego uruchomionego na terminalu znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS) realizującym funkcje klawiatury 12 musi zostać utworzone dedykowane oprogramowanie. W patencie US03/02292 A1 ujawniono system automatycznego wydawania produktów przeznaczony do wykorzystania z terminalem znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS) posiadającym skaner przeznaczony do skanowania produktów i dostarczający odpowiednie dane 1 po zeskanowaniu każdego produktu, przy czym ujawniony system wydawania produktów obejmuje urządzenie do selektywnego wydawania poszczególnych produktów różnego rodzaju w odpowiedzi na otrzymane żądanie wydania identyfikujące rodzaj produktu, pamięć danych przeznaczoną do przechowywania identyfikatorów różnego rodzaju produktów oraz wielu pochodzących ze skanowania danych powiązanych z identyfikatorami poszczególnych rodzajów produktów, oraz sterownik automatycznie dostarczający do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) dane dotyczące produktów, których wydanie przez urządzenie wydające produkty po otrzymaniu żądania wydania zakończyło się sukcesem. W niniejszym wynalazku ujawniono system automatycznego wydawania produktów przeznaczony do wykorzystania z terminalem znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS) 2 posiadającym skaner przeznaczony do skanowania produktów i dostarczający odpowiednie dane po zeskanowaniu każdego produktu, przy czym ujawniony system wydawania produktów obejmuje urządzenie do selektywnego wydawania poszczególnych produktów różnego rodzaju w odpowiedzi na otrzymane żądanie wydania identyfikujące rodzaj produktu, pamięć danych przeznaczoną do przechowywania identyfikatorów różnego rodzaju produktów oraz wielu

4 3 pochodzących ze skanowania danych powiązanych z identyfikatorami poszczególnych rodzajów produktów, oraz sterownik posiadający wejście skanera kodów paskowych i wyjście danych odczytanych z kodów paskowych, gdzie wyjście danych odczytanych z kodów paskowych może być połączone z wejściem skanera kodów paskowych terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) w taki sposób, że sterownik jest włączony szeregowo pomiędzy skanerem kodów paskowych i terminalem znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS), sterownik automatycznie dostarcza do wejścia skanera kodów paskowych terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) dane odczytane z kodów paskowych dotyczące produktów, których wydanie przez urządzenie wydające produkty po otrzymaniu żądania wydania zakończyło się sukcesem, oraz sterownik dostarcza do wejścia skanera kodów paskowych terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) dane odczytane przez skaner z produktów, które nie zostały wydane przez urządzenie wydające produkty. Wykonania wynalazku zostaną poniżej przykładowo opisane w odniesieniu do załączonych rysunków, na których: 1 fig. 1 przedstawia konwencjonalny system automatycznego wydawania produktów; fig. 2 przedstawia inny konwencjonalny system automatycznego wydawania produktów; fig. 3 przedstawia pierwsze wykonanie systemu automatycznego wydawania produktów według niniejszego wynalazku; fig. 4 przedstawia drugie wykonanie systemu automatycznego wydawania produktów według niniejszego wynalazku; fig. przedstawia wielokasowe wykonanie systemu automatycznego wydawania produktów według niniejszego wynalazku; fig. 6 przedstawia drugie wielokasowe wykonanie systemu automatycznego wydawania produktów według niniejszego wynalazku; 2 fig. 7 przedstawia układ interfejsu, który może być wykorzystywany w wykonaniach przedstawionych na fig. 3 do fig. 6. W przedstawionym na fig. 3 pierwszym wykonaniu wynalazku zmodyfikowana klawiatura 12 sterująca urządzeniem wydającym produkty wyposażona jest w złącze przeznaczone dla skanera kodów paskowych 18, który jest skanerem typu zwykle wykorzystywanego w

5 4 konwencjonalnym terminalu 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS). Jest to zwykle złącze typu PS/2 lub RS-232, jednak wynalazek nie jest ograniczony do żadnego szczególnego typu złącza. Klawiatura 12 posiada również złącze 22 zapewniające połączenie ze złączem 24 w terminalu 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS), do którego w konwencjonalny sposób podłączany jest skaner kodów paskowych. Złącza i 24 korzystnie są złączami tego samego typu. Klawiatura 12 jest wstępnie oprogramowana w taki sposób, by odczytane przez skaner różne dane pochodzące z kodów paskowych powiązane były z odpowiadającymi im rodzajami produktów wydawanymi przez urządzenie wydające produkty. Realizowane jest to albo przez załadowanie wcześniej zaprogramowanych informacji do klawiatury 12 na przykład za pośrednictwem złącza, albo z wykorzystaniem funkcji uczenia się klawiatury 12. W tym ostatnim przypadku klawiatura 12 przestawiana jest w tryb programowania, na przykład przez wciśnięcie określonych klawiszy lub zmianę położenia przełącznika. Następnie skanowany jest każdy rodzaj produktu wydawany przez urządzenie wydające produkty. 1 Klawiatura 12 otrzymuje uzyskane z wykorzystaniem skanera kodów paskowych pochodzące z kodów paskowych dane dotyczące każdego rodzaju produktu i po naciśnięciu określonego klawisza (lub kombinacji klawiszy) zapisuje je wraz z powiązanym z nimi identyfikatorem (ID) rodzaju produktu, przy czym zapis korzystnie dokonywamy jest w nieulotnej pamięci wewnętrznej urządzenia. Dzięki temu w pamięci klawiatury znajduje się tablica umożliwiająca powiązanie różnych rodzajów produktu z odpowiadającymi im różnymi kodami paskowymi oraz odpowiadającymi im różnymi klawiszami lub kombinacjami klawiszy, przy czym podczas normalnego wykorzystywania systemu te klawisze lub kombinacje klawiszy służą do wydania produktu odpowiadającego im rodzaju. Klawiatura 12 umożliwia sterowanie przedstawionym bardziej szczegółowo w dalszej 2 części opisu zespołem obwodów przełączających w taki sposób, że podczas normalnego użytkowania złącze skanera połączone jest bezpośrednio ze złączem 22 terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). A zatem w przypadku skanowania produktów innych niż wydawane przez urządzenie wydające produkty dostarczone przez skaner 18 dane pochodzące z kodu paskowego dostarczane są w zwykły sposób bezpośrednio do terminala 16

6 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). Jednak w przypadku naciśnięcia na klawiaturze 12 klawisza lub kombinacji klawiszy odpowiadających produktowi rodzaju wydawanego przez urządzenie wydające produkty, klawiatura wysyła najpierw do urządzenia żądanie wydania, które powoduje wydanie przez urządzenie wydające produkty produktu odpowiadającego temu klawiszowi lub kombinacji klawiszy. Jeżeli wydanie zakończy się sukcesem, klawiatura 12 automatycznie wyłącza skaner 18 i dostarcza odpowiadające produktowi wydanemu przez urządzenie wydające produkty pochodzące z kodu paskowego dane, które przechowywane są w pamięci wewnętrznej klawiatury 12. Tak jak zostanie to opisane poniżej w tym wykonaniu, jak również w trybie programowania, klawiatura 12 może zostać zaprogramowana na nasłuchiwanie kodu paskowego odczytywanego przez skaner 18. W przypadku zeskanowania przez operatora produktu rodzaju wydawanego przez urządzenie wydające produkty klawiatura 12 może albo zignorować odczyt, albo ostrzec operatora o tym, że sprzedaż może zostać zarejestrowana dwukrotnie. Na fig. 7 przedstawiono przykład zespołu obwodów przełączających 70 umieszczonego w 1 klawiaturze 12 i nadającego się do wykorzystania w różnych wykonaniach wynalazku. Zespół obwodów przełączających składa się głównie z dwóch podobwodów: podobwodu 70A sterującego złączem typu PS/2 przeznaczonym dla terminali znajdujących się w miejscu sprzedaży (POS) i skanerów oraz podobwodu 70B sterującego złączem typu RS-232 przeznaczonym dla terminali znajdujących się w miejscu sprzedaży (POS), skanerów i drukarek. W wykonaniu przedstawionym na fig. 3 zespół obwodów klawiatury posiada w porównaniu do konwencjonalnego zespołu obwodów klawiatury 4 dodatkowe linie sterujące DL1 DL4 połączone z obwodem przełączającym za pośrednictwem zworki J7. Sygnały przekazywane za pośrednictwem linii sterujących DL1 DL4 sterują odpowiadającymi im przekaźnikami LS1 LS4. Na fig. 7 przedstawiono położenia przekaźników odpowiadające sygnałom OFF na 2 liniach sterujących (aktywne stany logiczne sygnałów sterujących są niskie ( active low ), a więc poziom sygnału jest wysoki dla stanu OFF i niski dla stanu ON). Główny przekaźnik LS steruje napięciem odniesienia VEE doprowadzanym do każdego z przekaźników LS1 LS4, dzięki czemu możliwe jest przełączanie tych przekaźników z wykorzystaniem linii sterujących DL1 DL4.

7 6 Linie sterujące klawiatury przeznaczone dla drukarki 14, które wcześniej połączone były ze złączem 13, są teraz połączone ze złączem J3, zaś złącze drukarki klawiatury 13 jest teraz połączone ze zworką J. W przypadku, gdy stan linii sterującej DL3 ustawiony jest przez klawiaturę 12 na OFF, styki przekaźnika LS3 znajdują się w ich dolnych położeniach, tak jak jest to widoczne na fig. 7, dzięki czemu połączone ze zworką J złącze drukarki klawiatury 13 połączone jest za pośrednictwem przekaźnika LS3 ze złączem J3. A zatem, jeżeli pożądane jest utworzenie raportu, może on być wydrukowany tak jak przedtem, niezależnie od tego czy wykorzystywany jest skaner/terminal znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) wyposażony w złącze typu RS232 czy PS/2. Jednak podczas normalnego użytkowania urządzenia (tj. nie w sytuacji, gdy konieczne jest wydrukowanie raportu) stan linii sterującej DL3 ustawiony jest na ON, dzięki czemu styki przekaźnika LS3 znajdują się zwykle w ich górnych położeniach. W przypadku, gdy skaner i terminal znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) wyposażone są w złącza typu RS232, skaner 18 podłączany jest do złącza J4, zaś terminal znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) podłączany jest do złącza J6. Nóżka 1 każdego ze złączy J3 J6 1 stanowi linię TX, nóżka 2 stanowi linię RX, zaś nóżka 3 połączona jest z uziemieniem. Normalnie stanem linii sterującej DL4 jest OFF i łączy się ona z linią TX skanera, linią RX terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) i linią RX złącza drukarki klawiatury (linia RX skanera jest na stałe połączona z linią TX terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) dzięki czemu skaner 18 zawsze nasłuchuje na sygnał z terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). Po zeskanowaniu z wykorzystaniem skanera 18 produktu różnego od znajdujących się w urządzeniu wydającym produkty terminal 16 znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) odbiera sygnały ze skanera i może sterować skanerem w wymagany sposób. W tym trybie klawiatura może oczekiwać na sygnały pochodzące ze skanera za pośrednictwem portu drukarki w złączu J3. Dzięki temu, jeżeli 2 zostanie wykryty pochodzący ze skanera sygnał odpowiadający przechowywanemu w pamięci kodowi paskowemu powiązanemu z produktem rodzaju znajdującego się w urządzeniu wydającym produkty, może zostać uruchomiony sygnał dźwiękowy oznaczający dwukrotne zarejestrowanie sprzedaży (w tym trybie nie ma jednak możliwości zablokowania dostarczania sygnału ze skanera do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS).

8 7 W przypadku naciśnięcia klawisza lub kombinacji klawiszy na klawiaturze 12 odpowiadających produktowi znajdującemu się w urządzeniu wydającym produkty i zakończonego sukcesem wydania produktu stan linii sterującej DL4 przełączany jest na ON łącząc linię TX złącza drukarki klawiatury z linią RX terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) za pośrednictwem przekaźnika LS4, przy czym obwód linii TX skanera jest w tym momencie tymczasowo otwarty. Klawiatura 12 pobiera ze swojej pamięci wewnętrznej pochodzące z kodu paskowego dane odpowiadające produktowi wydanemu przez urządzenie wydające produkty i wysyła uzyskane dane do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS), dzięki czemu bez ingerencji użytkownika zapewniona jest rejestracja sprzedaży produktu. W przypadku, gdy skaner 18 i terminal 16 znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) wyposażone są w złącza typu PS/2, połączone ze zworką J2 pojedyncze złącze połączone jest za pośrednictwem przewodu rozdzielającego zarówno ze skanerem, jak i z terminalem znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS); innymi słowami skaner i terminal znajdujący się w miejscu 1 sprzedaży (POS) połączone są równolegle ze zworką J2. Klawiatura 12 wysyła i odbiera sterujące złączami PS/2 sygnały, które połączone są ze zworką J1. Jeżeli stan linii sterujących DL1 i DL2 to OFF, tak jak jest to widoczne na fig. 7, linie sygnałowe skanera 18 połączone są za pośrednictwem przekaźnika LS1 z odpowiadającymi im liniami sygnałowymi terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). Tak więc, linie skanera Data_Out i CK-Out połączone są odpowiednio z liniami terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) Data_IN1 i CK_IN1. Jeżeli zarówno skaner 18, jak i terminal 16 znajdujący się w miejscu sprzedaży (POS) połączone są równolegle z tym samym złączem, linie terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) Data_IN1 i CK_IN1 są również połączone z liniami skanera Data_IN1 i CK_IN1 za pośrednictwem przekaźnika LS1. Ma to 2 miejsce w przypadku normalnego trybu pracy systemu, tj. gdy skanowane są produkty nie znajdujące w urządzeniu wydającym produkty. Jeżeli stan linii DL1 to ON, zaś stan linii DL2 to OFF, skaner 18 jest tak jak wcześniej połączony z terminalem 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS), lecz klawiatura 12 oczekuje na sygnały z wyjścia skanera dostępne na zworce J1 za pośrednictwem przekaźnika LS2.

9 8 W przypadku naciśnięcia klawisza lub kombinacji klawiszy na klawiaturze 12 odpowiadających produktowi znajdującemu się w urządzeniu wydającym produkty i zakończonego sukcesem wydania produktu stan linii sterujących DL1 i DL2 przełączany jest na ON. Powoduje to odłączenie skanera 18 od terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) i połączenie klawiatury 12 z terminalem 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS) za pośrednictwem J1, LS2 i J2. Tak jak poprzednio umożliwia to pobranie przez klawiaturę 12 ze swojej pamięci wewnętrznej pochodzących z kodu paskowego danych odpowiadających produktowi wydanemu przez urządzenie wydające produkty i wysłanie uzyskanych danych do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). Ustawienie stanu ON linii DL1 i DL2 powoduje również oczekiwanie przez klawiaturę 12 na sygnały pochodzące ze skanera 18 i komunikację klawiatury 12 z terminalem 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS). Umożliwia to tymczasowe przechowywanie ręcznie zeskanowanych danych pochodzących z kodu paskowego przed dokonaniem wyboru czy przesyłać te dane do terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) czy nie. A zatem w celu uniknięcia dwukrotnego zarejestrowania 1 sprzedaży produktu klawiatura 12 może dokonać wyboru, czy przekazać dalej ręcznie zeskanowany kod paskowy produktu odpowiadający pochodzącym z kodu paskowego danym przechowywanym w nieulotnej pamięci wewnętrznej klawiatury 12. Poza możliwością wdrożenia wynalazku z wykorzystaniem złącza RS232, co opisano powyżej, podobwód 70A zespołu obwodów przełączających 70 umożliwia również wdrożenie wynalazku bez potrzeby stosowania klawiatury 12. W przedstawionym na fig. 4 drugim wykonaniu wynalazku zespół obwodów sterujących umożliwiających wdrożenie wynalazku umieszczony jest nie w klawiaturze, lecz w zmodyfikowanym urządzeniu wydającym produkty. Zespół obwodów sterujących połączony jest ze zworką J1 podobwodu 70A i terminalem 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS), zaś skaner kodów paskowych 18 połączony jest 2 równolegle ze zworką J2, co zostało opisane powyżej. Zespół obwodów sterujących umieszczony w zmodyfikowanym urządzeniu wydającym produkty przechowuje w swojej pamięci wewnętrznej tablicę umożliwiającą powiązania każdego rodzaju produktu wydawanego przez urządzenie z odpowiadającym mu kodem paskowym.

10 9 W tym wykonaniu utrzymywany jest stan ON linii sterujących DL1 i DL2 w podobwodzie 70A. W ten sposób, tak jak opisano to w przedstawionym na fig. 3 przykładzie opartym o złącze RS232, zespół obwodów sterujących w urządzeniu może zarówno odczytywać dane ze skanera 18 za pośrednictwem LS1, jak również komunikować się z terminalem 16 znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS) za pośrednictwem LS2. Podczas normalnego użytkowania zespół obwodów sterujących umieszczony w urządzeniu wydającym produkty odczytuje przez J1 dane pochodzące z kodu paskowego zeskanowanego przez skaner 18 oraz sprawdza, czy jakikolwiek kod paskowy odpowiada kodowi paskowemu przechowywanemu w pamięci wewnętrznej urządzenia, tj. odpowiada kodowi paskowemu produktu rodzaju wydawanego przez urządzenie. Jeżeli kody paskowe nie mogą być do siebie dopasowane, otrzymane dane pochodzące z kodu paskowego przesyłane są za pośrednictwem J2 do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) w celu zarejestrowania sprzedaży. Jeżeli kody paskowe można do siebie dopasować, zespół obwodów sterujących urządzenia wydającego produkty próbuje wydać produkt rodzaju powiązanego z 1 kodem paskowym. Jeżeli wydanie zakończy się sukcesem, otrzymane dane pochodzące z kodu paskowego przekazywane są do terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) w celu zarejestrowania sprzedaży. W tym przypadku klawiatura zastąpiona została arkuszem 26 z etykietami, z których każda umożliwia identyfikację innego rodzaju produktu, który może być wydany przez urządzenie oraz zawiera odpowiadający temu produktowi kod paskowy. W przypadku potrzeby wydania takiego produktu operator po prostu skanuje kod paskowy znajdujący się na odpowiadającej produktowi etykiecie, dzięki czemu pochodzące z kodu paskowego dane przesyłane są do urządzenia jako żądanie wydania, po czym następuje wydanie odpowiedniego produktu i automatyczne przesłanie danych do terminala 16 znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). 2 Wynalazek może być również wdrożony w środowisku wielokasowym. Na fig. przedstawiono pewną liczbę kas typu opisanego w odniesieniu do fig. 3, lecz tutaj są one połączone ze wspólnym urządzeniem wydającym produkty. Każda z kas może być indywidualnie zidentyfikowana, zaś urządzenie wydające produkty ma możliwość komunikacji z klawiaturami 12 za pośrednictwem wspólnej magistrali 28. W przypadku, gdy

11 urządzenie wydające produkty wyda produkt wybrany na klawiaturze którejś z kas, urządzenie powiadamia o tym daną kasę oraz wysyła odpowiednie sygnały do odpowiadającego tej kasie terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) w celu zarejestrowania sprzedaży. Na fig. 6 przedstawiono inne wielokasowe wykonanie wynalazku, w którym tym razem wykorzystano kasy typu opisanego w odniesieniu do fig. 4, lecz tutaj są one połączone ze wspólnym urządzeniem wydającym produkty. Ponownie, każda z kas może być indywidualnie zidentyfikowana, zaś komunikacja pomiędzy kasami i urządzeniem wydającym produkty realizowana jest za pośrednictwem wspólnej magistrali 30. Wynalazek nie jest ograniczony opisanymi tu wykonaniami, które mogą być zmieniane bez odchodzenia od zakresu wynalazku. Intacta Software Holdings Limited Waterford, Irlandia Pełnomocnik:

12 EP B1 Z-4377/07 Zastrzeżenia patentowe 1. System automatycznego wydawania produktów przeznaczony do wykorzystania z terminalem (16) znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS), posiadający skaner kodów paskowych (18) przeznaczony do skanowania kodów paskowych znajdujących się na produktach i po zeskanowaniu kodu z każdego artykułu dostarczający powiązane z produktem dane pochodzące z kodu paskowego, przy czym system automatycznego wydawania produktów obejmuje: urządzenie () selektywnie wydające poszczególne produktu różnego rodzaju w odpowiedzi na żądanie wydania identyfikujące rodzaj produktu, pamięć danych przeznaczoną do przechowywania identyfikatorów różnych rodzajów produktów oraz wielu pochodzących ze skanowania danych powiązanych z identyfikatorami poszczególnych rodzajów produktów, oraz sterownik (12, 70) posiadający wejście skanera kodów paskowych () i wyjście danych pochodzących z kodów paskowych, przy czym wyjście danych pochodzących z kodów paskowych może być połączone z wejściem skanera kodów paskowych (24) terminala (16) znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) w taki sposób, że sterownik włączony jest szeregowo pomiędzy skanerem kodów paskowych i terminalem (16) znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS), gdzie sterownik (12, 70) automatycznie dostarcza do wejścia skanera kodów paskowych (24) terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) pochodzące z kodów paskowych dane dotyczące produktów, których wydanie przez urządzenie wydające produkty po otrzymaniu

13 2 żądania wydania zakończyło się sukcesem, oraz sterownik (12, 70) dostarcza do wejścia skanera kodów paskowych (24) terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) pochodzące z kodów paskowych dane zeskanowane przez skaner kodów paskowych dotyczące produktów, które nie zostały wydane przez urządzenie wydające produkty (). 2. System według zastrz. 1, w którym sterownik (12, 70) zwykle łączy skaner (18) z terminalem (16) znajdującym się w miejscu sprzedaży (POS) poza momentem odebrania żądania wydania, gdy skaner jest odłączany jest od terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS), zaś odpowiedni kod paskowy przesyłany jest z pamięci danych do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS). 3. System według zastrz. 1 albo 2, w którym żądanie wydania przesyłane jest z klawiatury posiadającej odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy odpowiadającą każdemu rodzajowi produktów. 4. System według zastrz. 1, w którym sterownik (70) odbiera wszystkie dane pochodzące z kodów paskowych dostarczane przez skaner (18) i w przypadku, gdy dane pochodzące z kodu paskowego odpowiadają produktowi rodzaju, który nie jest wydawany przez urządzenie (), dostarcza dane pochodzące z kodu paskowego do terminala (16) znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS), zaś w przypadku, gdy dane pochodzące z kodu paskowego odpowiadają produktowi rodzaju, który jest wydawany przez urządzenie (), powoduje wydanie przez urządzenie takiego produktu i dostarcza dane pochodzące z kodu paskowego do terminala znajdującego się w miejscu sprzedaży (POS) (16), przy czym odebrane przez sterownik dane pochodzące z kodu paskowego tworzą żądanie wydania.. System według zastrz. 4, w którym żądanie wydania tworzone jest przez zeskanowanie kodu paskowego z medium (26), na którym znajduje się wiele kodów paskowych i powiązanych z nimi etykiet odpowiadających poszczególnym rodzajom produktów. Intacta Software Holdings Limited Waterford, Irlandia Pełnomocnik:

14 EP B1 urządzenie wydające produkty Z-4377/07 (stan techniki) klawiatura drukarka urządzenie wydające produkty (stan techniki) urządzenie wydające produkty skaner klawiatura TU WKLEIĆ RYSUNKI urządzenie wydające produkty arkusz z etykietami i kodami kreskowymi skaner

15 2 EP B1 Z-4377/07 urządzenie wydające produkty skaner skaner skaner kontroler kontroler kontroler kasa 1 kasa 2 kasa 3 FIG. 6 urządzenie wydające produkty skaner skaner skaner klawiatura klawiatura klawiatura kasa 1 kasa 2 kasa 3 FIG.

16 3 EP B1 Z-4377/07 złącze PS/2 sterownika PCB skaner PS/2 / POS PC ze złączem RS232 skaner ze złączem RS232 wyświetlacz PCB drukarka ze złączem RS232 Drukarka ze złączem RS232 FIG. 7 Intacta Software Holdings Limited Waterford, Irlandia Pełnomocnik:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 3 1 6 4 8 2 (22) Data zgłoszenia- 1 1.1 0.1 9 9 6 (19) PL (11) 181236 (13) B1 (51) Int.Cl.7:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

XL 5800. Laserowy wolnostojący czytnik kodów kreskowych. Skrócona instrukcja obsługi.

XL 5800. Laserowy wolnostojący czytnik kodów kreskowych. Skrócona instrukcja obsługi. XL 5800 Laserowy wolnostojący czytnik kodów kreskowych. Skrócona instrukcja obsługi. Szybki odczyt z funkcją automatycznego wykrywania trybu. Odporna konstrukcja: wytrzymuje upadek z 1.5 m. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak

Koszalin, październik 2007. Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak !"#$%&'(')#*+,!-, 34567859:9 #',!(./#%#$.0%*&1&2($!#0 3!'2&;%$%# Koszalin, październik 2007 Opracowanie: Sławomir Hałka Współpraca i uzgodnienia: Paweł Skrzypczak, Leszek Bochniak Zastosowania Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o.

PS1X Waga Kalkulacyjna. Instrukcja Obsługi. ACLAS Polska Sp. z o.o. PS1X Waga Kalkulacyjna Instrukcja Obsługi ACLAS Polska Sp. z o.o. SPIS TREŚCI 1 CECHY... 1 2 UWAGI... 1 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA... 2 4 OBSŁUGA... 3 4.1 Obsługa klawiszy funkcyjnych...4 4.2 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1602257 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G06Q30/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1852534 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2006 06425299.2 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F25/00 D06F58/24

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.05.2006 06784477.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.05.2006 06784477.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1894194 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.05.2006 06784477.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl)

MAŁA PLUS E. Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Opublikowane na NOVITUS (http://www.novitus.pl) Strona główna > MAŁA PLUS E MAŁA PLUS E Kasa fiskalna MAŁA PLUS E to najnowsza technologia dedykowana dla małych punktów sprzedaży realizująca rejestrację

Bardziej szczegółowo

PC-POS Program wspomagający sprzedaż

PC-POS Program wspomagający sprzedaż PC-POS Program wspomagający sprzedaż Najważniejsze cechy PC-POS 7 -program przeznaczony dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows lub Linux PC-POS 7 posiada przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06.

PL 198457 B1. ABB Sp. z o.o.,warszawa,pl 17.12.2001 BUP 26/01. Michał Orkisz,Kraków,PL Mirosław Bistroń,Jarosław,PL 30.06. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198457 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340813 (51) Int.Cl. G06F 17/21 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1778553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2005 05782576.2 (51) Int. Cl. B65D33/34 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

STACJONARNY WIELOKIERUNKOWY LASEROWY CZYTNIK LADOWY MAGELLAN 2300HS

STACJONARNY WIELOKIERUNKOWY LASEROWY CZYTNIK LADOWY MAGELLAN 2300HS STACJONARNY WIELOKIERUNKOWY LASEROWY CZYTNIK LADOWY MAGELLAN 2300HS Uproszczona instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...2 2. INFORMACJE O CZYTNIKU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE... 3 4. WIDOK NA ZŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 60841

OPIS OCHRONNY PL 60841 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 60841 WZORU UŻYTKOWEGO (2n Numer zgłoszenia: 111013 (22) Data zgłoszenia: 25.05.2000 Y1 Intel7: G07C

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1488695 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2004 04102732.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A01K31/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493316 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.1 (51) Int. Cl. A01C21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

2 portowy przełącznik KVM USB z wbudowanymi przewodami KVM U202 Skrócona instrukcja obsługi

2 portowy przełącznik KVM USB z wbudowanymi przewodami KVM U202 Skrócona instrukcja obsługi 2 portowy przełącznik KVM USB z wbudowanymi przewodami KVM U202 Skrócona instrukcja obsługi 2005.10 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI...0 1. WPROWADZENIE...2 1.1 WŁAŚCIWOŚCI...2 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika kodów kreskowych AS8000

Instrukcja obsługi czytnika kodów kreskowych AS8000 Instrukcja obsługi czytnika kodów kreskowych AS8000 Importer: TORELL Danuta Wingert, Stanisław Fiedor Spółka Jawna 83-000 Pruszcz Gdański ul. Obrońców Westerplatte 5 1 Zastosowanie czytnika ArgoxScan 8000.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo