Macmillan Polska 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Macmillan Polska 2014"

Transkrypt

1 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego, autorzy Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber, wydawnictwo Macmillan. OCENA NIEDOSTATECZNA: Uczeo nie spełnia większości kryteriów, by otrzymad ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonad zadao o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. OCENA CELUJĄCA: Uczeo spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘD: test sprawdzający po każdym rozdziale, kartkówki gramatyczne, kartkówki leksykalne, testy umiejętności, odpowiedź ustna, projekty indywidualne i wykonywane w grupach, prace pisemne. Uczeo może poprawid ocenę w terminie do 2 tygodni od jej otrzymania, na zajęciach wyrównawczych lub w innym terminie określonym przez UNIT 1 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. Welcome! Podawanie danych personalnych; uzyskiwanie i udzielanie informacji o zawodach. II 2.3, II 2.4, II 2.5, IV 6.1, IV 6.5, IV 6.2, V Whose is it? Nazywanie artykułów spożywczych. II 2.3, II 2.4, IV 6.5, V I ve got a smartphone. Określenie posiadania i przynależności. II 2.3, II 2.4, II 3.2, IV 6.5, IV English in action. The place where I live.wyszukiwanie informacji w tekście słuchanym II 2.3, II 2.4, II 2.5, IV 6.2, IV Skills. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności II 3.1, II 3.2, IV 6.1, IV 6.5, V 8.2, The Evolution Magazine. Utrwalenie wyrażania stanu posiadania oraz zaimków pytających. II 2.4, II 2.5, III 4.1, IV Culture. Food from around the world. Opisywanie potraw z różnych stron świata. 8. Revision Unit 1. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1. III 5.1, IV Unit 1 Test..Sprawdzian wiadomości z rozdziału 1. ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów Częściowo zna i umie podać dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów W większości zna i umie podać dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów Zna i poprawnie podaje dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów

2 2 Czytanie Słuchanie spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów. Słabo zna i z trudem wymienia zainteresowania. Słabo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze i dopełniacz saksoński. Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków pytających What, Where, Whose, How old oraz przedimków nieokreślonych (a, an). Z trudem rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów. Częściowo zna i umie wymienić zainteresowania. Częściowo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Częściowo zna przymiotniki dzierżawcze oraz zasady użycia dopełniacza saksońskiego, ma problemy z ich zastosowaniem. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków pytających What, Where, Whose, How old oraz przedimków nieokreślonych (a, an). Częściowo rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów. W większości zna i umie wymienić zainteresowania. W większości zna i umie podać formy twierdzące, z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Zna przymiotniki dzierżawcze oraz zasady użycia dopełniacza saksońskiego, ma problemy z ich zastosowaniem. Z reguły poprawnie używa zaimków pytających What, Where, Whose, How old oraz przedimków nieokreślonych (a, an). W większości rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów. Zna i swobodnie wymienia zainteresowania. Zna i swobodnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Zna przymiotniki dzierżawcze oraz zasady użycia dopełniacza saksońskiego, poprawnie ich używa. Zna zaimki pytające oraz przedimki nieokreślone (a, an) i poprawnie je stosuje. Zawsze rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje

3 3 Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Ma znaczne trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji opisuje przedmioty, stan posiadania i potrawy. opisuje ludzi i przedmioty, określa położenie obiektów. Ma znaczne trudności z odgrywaniem dialogów. Z trudem wymawia dźwięk /ɜ:/. przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek i miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi, co posiada, czego nie posiada, podaje swoje upodobania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. przedmioty, stan posiadania i potrawy. ludzi i przedmioty, określa położenie przedmiotów. Ma trudności z odgrywaniem dialogów. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /ɜ:/. Popełniając błędy, przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek i miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi, co posiada, czego nie posiada, podaje swoje upodobania. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. opisuje przedmioty, stan posiadania i potrawy. opisuje ludzi i przedmioty, określa położenie obiektów. Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów. wymawia dźwięk /ɜ:/. przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek i miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi, co posiada, czego nie posiada, podaje swoje upodobania. W większości przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Poprawnie, stosując rozbudowane słownictwo, opisuje przedmioty, stan posiadania i potrawy. Poprawnie, stosując rozbudowane słownictwo, opisuje ludzi i przedmioty, określa położenie obiektów. Poprawnie odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia dźwięk /ɜ:/. Poprawnie przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek oraz miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi, co posiada, czego nie posiada, podaje swoje upodobania. Bez problemów przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. UNIT 2 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. Is there a Polish food shop? Rodzaje sklepów i ich lokalizacja. II 2.3, II 2.4, IV 6.5, V How much meat is there? Zastosowanie określników ilościowych. II 2.3, II 2.4, IV 6.5, V I can t see them Wyrażanie możliwości. II 2.3, II 2.4, II 3.1, IV 6.5, 12, 13

4 4 4. English in action. Shopping. Pytanie o cenę i rozmiar ubrań. II 2.3, II 2.4, II 2.6, II 2.2, II 2.5, II 3.1, IV 6.5, IV 6.7, V Skills Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 2.3, II 2.4, II 3.3, III 5.1, V The Evolution Magazine. Utrwalenie czasownika modalnego can i konstrukcji There is / There are. II 2.4, II 2.6, III 4.1, IV CLiL. A healthy diet. Poznawanie słownictwa związanego ze zdrowym odżywianiem. II 2.3, II 2.4, II 3.1, II 3.2, 13, Revision Unit 2. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 2. IV 6.5, IV 6.6, 9 9. Unit 2 Test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału Skills plus. Units 1 2. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia krótkich tekstów użytkowych. II 3.2, III 4.3, IV 6.3, IV Skills plus. Units 1 2 Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. II 2.3, II 2.4, III 4.3, IV 6.3, IV 6.5, IV 6.6 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu wolnego (koncert). Zna zastosowanie, jednak ma trudności z użyciem konstrukcji There is/there are. Słabo zna i z trudem stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of oraz przymiotniki dzierżawcze. Ma duże trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Zna, ale z trudem rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Słabo zna i z trudem stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia. Niezbyt dobrze zna i przy pomocy nauczyciela podaje nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu. wolnego (koncert). Zna zastosowanie, czasami ma problemy z użyciem konstrukcji There is/there are. Niezbyt dobrze zna, przy pomocy nauczyciela stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of oraz przymiotniki dzierżawcze. Ma trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Zna i częściowo rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Niezbyt dobrze zna i często błędnie stosuje zaimki W większości zna i umie podać nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu wolnego (koncert). Zna zastosowanie i zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z konstrukcją There is/there are. Zna i przeważnie poprawnie stosuje określnik ilościowe: some, any, a lot of oraz przymiotniki dzierżawcze. Nie ma większych trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Zna i przeważnie rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Zna zastosowanie i najczęściej poprawnie używa zaimków osobowych Zna i bezbłędnie wymienia nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu wolnego (koncert). Zna zastosowanie i poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące oraz pytające z konstrukcją There is/there are. Zna i poprawnie stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of oraz przymiotniki dzierżawcze. Z łatwością rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zna i rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia.

5 5 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Często błędnie rozpoznaje rodzaje tekstów. tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne znaczenia zwrotów dnia Ma trudności ze wskazaniem intencji rozmówcy. ogólnego sensu tekstu oraz z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. opisuje miejsca i sposoby zdrowego odżywiania. opisuje miejsca. Ma znaczne trudności z odgrywaniem dialogów. Z trudem wymawia dźwięk /ð/. osobowe w formie dopełnienia. czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje Z pomocą nauczyciela rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje Częściowo rozumie znaczenie zwrotów dnia Częściowo właściwie wskazuje intencje rozmówcy. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu, z pomocą nauczyciela rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. miejsca i sposoby zdrowego odżywiania. miejsca. Ma trudności z odgrywaniem dialogów. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /ð/. w formie dopełnienia. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje W większości rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje Zazwyczaj rozumie znaczenie zwrotów dnia Zazwyczaj poprawnie rozumie intencje rozmówcy Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. opisuje miejsca i sposoby zdrowego odżywiania. opisuje miejsca. Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów. wymawia dźwięk /ð/. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Bez problemów rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Bez trudu rozumie znaczenie zwrotów dnia Zawsze bez trudu rozumie intencje rozmówcy. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i bez problemów rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Poprawnie opisuje miejsca i sposoby zdrowego odżywiania. Poprawnie opisuje miejsca. Poprawnie odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia dźwięk /ð /.

6 6 Reagowanie Przetwarzanie tekstu wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje, upodobania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Popełniając błędy, wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje, upodobania. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje, upodobania. W większości przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Z łatwością wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje, upodobania. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. UNIT 3 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. I don t get up late. Czynności dnia II 2.2, II 2.3, II 2.4, III 4.2, III 5.2, IV 6.5, V Does Zoe play computer games? Formy II 2.3, II 2.4, III 4.2, IV 6.5, V What time is it? Podawanie godziny. II 2.3, II 2.4, II 2.2, II 3.1, II 3.2, III 5.2, IV English in action. Let s go to the cinema. Wyrażanie sugestii. II 2.3, II 2.4, II 2.5, IV Skills. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 3.1, II 3.2, II 3.3, IV 6.5, IV The Evolution Magazine. Utrwalenie słownictwa dotyczącego czynności życia II 2.4, II 3.2, IV 6.5, V Culture. A typical day. Typowy dzień osób z różnych stron świata. II 2.4, II 3.2, III Revision Unit 3. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3. III Unit 3 Test.Sprawdzian wiadomości z rozdziału Thanksgiving Święto Dziękczynienia. II 3.1, II 3.2, 10 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne oraz słownictwo potrzebne do opisania czynności życia codziennego i sposobów Słabo zna i z trudem pyta o czas oraz podaje godziny. Słabo zna zastosowanie czasu Present Simple i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie. Częściowo zna i umie podać dane personalne oraz słownictwo potrzebne do opisania czynności życia codziennego i sposobów Częściowo zna i z trudem pyta o czas oraz podaje godziny. Częściowo zna zastosowanie czasu Present Simple, podczas tworzenia zdań twierdzących, przeczących W większości zna i umie podać dane personalne oraz słownictwo potrzebne do opisania czynności życia codziennego i sposobów W większości wie jak zapytać o czas i podawać godziny. W większości zna i zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Simple, podczas tworzenia zdań Bez trudu podaje dane personalne, zna i używa słownictwa potrzebnego do opisania czynności życia codziennego i sposobów Zna i umie pytać o czas oraz podawać godziny. Zna i poprawnie stosuje czas Present Simple, z łatwością buduje zdania twierdzące, w tym czasie.

7 7 Czytanie Słuchanie Pisanie Słabo zna i często niewłaściwie stosuje przyimki czasu. Ma trudności z rozróżnianiem pytań ogólnych i szczegółowych w czasie Present Simple. tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Często błędnie rozpoznaje rodzaje tekstów. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Napotyka znaczne trudności przy rozumieniu zwrotów dnia Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji Ma liczne problemy z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. codziennego i sposoby i pytających popełnia liczne błędy. Częściowo zna, ale często niewłaściwie stosuje przyimki czasu. Z pomocą nauczyciela rozróżnia pytania ogólne i szczegółowe w czasie Present Simple. czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje Z pomocą nauczyciela rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje Dzięki wskazówkom nauczyciela rozumie zwroty dnia Częściowo rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje Ma problemy z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Popełnia błędy, używając podstawowego słownictwa do opisania czynności dnia zazwyczaj nie popełnia błędów. Zna i najczęściej poprawnie stosuje przyimki czasu Zazwyczaj poprawnie rozróżnia pytania ogólne i szczegółowe w czasie Present Simple. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje Najczęściej rozumie znaczenie zwrotów dnia Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje Nie ma większych problemów z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Popełnia nieliczne błędy, opisując czynności dnia codziennego i sposoby Zna i poprawnie stosuje przyimki czasu. Poprawnie rozróżnia pytania ogólne i szczegółowe w czasie Present Simple. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Bez problemów rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Rozumie znaczenie zwrotów dnia Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Używając rozbudowanego słownictwa, poprawnie

8 8 Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu codziennego i sposoby Ma duże problemy z odgrywaniem dialogów. Z trudem wymawia dźwięk /θ/. wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie, podaje upodobania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. codziennego i sposobów Opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego, ale popełnia błędy. Sporadycznie ma problemy z odgrywaniem dialogów. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /θ/. Popełniając błędy, wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie, podaje upodobania. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Zazwyczaj poprawnie codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego. Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów. wymawia dźwięk /θ/. wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie, podaje upodobania. W większości przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. codziennego i sposoby Uużywając rozbudowanego słownictwa, poprawnie codziennego i sposoby Swobodnie, bez problemów odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia dźwięk / θ/. Poprawnie wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie, podaje upodobania. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. UNIT 4 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. We have to make the beds. Wyrażanie obowiązków. II 2.3, II 2.4, IV 6.5, V I love doing projects. Wyrażanie upodobań. II 2.3, II 2.4, II 3.2, III 5.3, IV 6.5, V I usually have lunch here. Miejsca w mieście. II 2.4, III 5.2, IV English in action. Giving directions Wskazywanie drogi. II 2.4, II 2.5, II 2.6, II 3.2, IV 6.5, V Skills. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 2.4, II 2.5, III 5.1, V The Evolution Magazine. Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. II 2.4, II 3.1, II 3.2, II CLiL. Cool Animals. Opis zwierząt. II 2.3, II 2.4, II 3.1, II 3.2, V 8.1, 13, Revision Unit 4. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. III 5.2, III Unit 4 Test..Sprawdzian wiadomości z rozdziału Skills plus. Units 3 4. Ćwiczenie umiejętności czytaniaze zrozumieniem oraz pisania krótkich tekstów użytkowych II 3.1, II 3.2, II 3.3, III Skills plus. Units 3 4. Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. II 2.3, II 2.4, III 4.2, IV 6.5, IV Exam practice test 1 Sprawdzian szóstoklasisty.

9 9 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, zzynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to). Rzadko pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi upodobania. Słabo zna przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe, ma duże trudności z określeniem miejsca przysłówków w zdaniu. Z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Częściowo zna i umie podać opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody. Częściowo zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to). Sporadycznie pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi upodobania. Zna niektóre przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe, ma trudności z określeniem miejsca przysłówków w zdaniu. Częściowo umie tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. W większości zna i umie podać opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody. W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to). Najczęściej pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi upodobania. Zna większość przysłówków częstotliwości i wyrażeń czasowych, nie ma większych trudności z określeniem miejsca przysłówków w zdaniu. Tworzy zdania twierdzące, w czasie Present Simple. Zna i umie podać opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody. Zna i bez problemów tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to). Zawsze pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi upodobania. Zna przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe, bez trudu określa miejsce przysłówków w zdaniu. Bez problemów tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Czytanie tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Rozpoznaje różne rodzaje

10 10 Słuchanie W większości przypadków nie rozpoznaje różnych rodzajów tekstów. tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne ogólnego sensu tekstu oraz intencji Ma problemy z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje Z pomocą nauczyciela rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Najczęściej poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje Najczęściej rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. tekstów, potrafi wskazać wyrażenia typowe dla poszczególnych tekstów. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Bez problemów rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Pisanie Mówienie opisuje częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta. Używając ubogiego słownictwa przedstawia swoje upodobania. Popełniając dużą liczbę błędów, przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia Ma duże problemy z odgrywaniem dialogów. Z trudem wymawia dźwięk /əu/. częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta. Używając bardzo podstawowego słownictwa, opisuje swoje upodobania. Popełniając błędy, przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia Ma problemy z odgrywaniem dialogów. Popełniając błędy, wymawia dźwięk / əu/. opisuje częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta. Używając podstawowego słownictwa, opisuje swoje upodobania. przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia Czasami popełnia drobne błędy podczas odgrywania dialogów. wymawia dźwięk / əu/. Poprawnie opisuje częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta. Używając rozbudowanego słownictwa, opisuje swoje upodobania. Poprawnie, używając bogatego słownictwa, przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia Swobodnie i bezbłędnie odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia dźwięk / əu/. Reagowanie Popełniając błędy, Poprawnie przedstawia swoje

11 11 przedstawia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, upodobania, udziela i uzyskuje przedstawia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, upodobania, udziela i uzyskuje przedstawia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, upodobania, udziela i uzyskuje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, upodobania, udziela i uzyskuje Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. W większości przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. UNIT 5 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. They re doing exercise. Opisywanie czynności w teraźniejszości. II 2.4, V He isn t running. Reguły dyscyplin sportowych. II 2.4, II 3.2, III 4.2, V What are you doing?nazywanie sprzętu sportowego w języku angielskim. II 2.4, III 3.1, III 3.2, III 5.2, IV 6.5, English in action. Talking about preference. Wyrażanie upodobań. II 2.4, IV 6.5, IV Skills Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 3.1, II 3.2, II 3.3, IV The Evolution Magazine. Opisywanie czynności w teraźniejszości. II 2.4, III 5.2, IV Culture. Sport Relief. Praca projektowa na temat akcji charytatywnej. II 2.3, II 2.4, II 3.2, 12, Revision Unit 5.Powtórzenie wiadomości z rozdziału 5. III 5.2, IV 6.5, IV Unit 5 Test.Sprawdzian wiadomości z rozdziału New Year in Scotland. Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem Nowego Roku w Szkocji. II 3.2, II 3.3, IV 6.5

12 12 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje zainteresowania, czynności życia codziennego, z trudem opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch. Z trudem wymienia słownictwo dotyczące działalności charytatywnej. Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, w czasach Present Simple i Present Continuous. Z trudem rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous. Częściowo zna i podaje zainteresowania, czynności życia codziennego, opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch. Z pomocą nauczyciela wymienia słownictwo dotyczące działalności charytatywnej. Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous. Częściowo rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous. W większości zna i podaje zainteresowania, czynności życia codziennego, opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch. Zna i stosuje słownictwo dotyczące działalności charytatywnej. W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous. Przeważnie rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous. Zna i umie podać zainteresowania, czynności życia codziennego, opisać dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywać dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch. Swobodnie stosuje słownictwo dotyczące działalności charytatywnej. Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous. Bez problemów rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous. Czytanie Słuchanie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy Ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów. Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje Czasami ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów. słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje Rzadko ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Zawsze rozumie ogólny sens

13 13 Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu informacje pomimo pomocy Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu. opisuje czynności. Ma problemy z odgrywaniem dialogów. Z trudem wymawia dźwięk /eɪ/. wyraża preferencje, opinie i emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu. czynności. Czasami ma problemy z odgrywaniem dialogów. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /eɪ/. Popełniając błędy, wyraża preferencje, opinie i emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu. opisuje czynności. Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów. wymawia dźwięk /eɪ/. wyraża preferencje, opinie i emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje informacje. W większości przekazuje z tekstu słuchanego. tekstu. Poprawnie opisuje czynności. Swobodnie odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia dźwięk /eɪ/. Poprawnie wyraża preferencje, opinie, emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. UNIT 6 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: We re writing the play tomorrow. Plany na najbliższą przyszłość. II 2.3, II 2.4, III 4.3, IV 6.5, V 8.2 Zoe writes beautiful songs. Definiowanie gatunków filmowych. II 2.3, II 2.4, III 4.2, V 8.2 Is she helping you? Gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne II 2.3, II 2.4, II 3.1, II 3.2, III 5.2, IV 6.5 English in action. Phoning a youth center. Uzyskiwanie informacji. II 2.3, II 2.4, II 2.5, II 2.2, II 3.2, IV 6.5, IV 6.3, IV 6.7 Skills Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 2.3, II 2.4, II 2.5, II 3.2, II 3.3 The Evolution Magazine. Formy II 2.4, II 3.1, III 4.2, IV 6.5 CLiL. Classical music. Rodzaje utworów muzyki klasycznej. II 2.3, II 2.4, II 3.2, IV 6.6, III 5.1, 10 Revision Unit 6. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6. III 5.2 Unit 6 Test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 6. Skills plus. Units 5 6 Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz reagowania na wypowiedz. II 3.1, II 3.2, II 3.3, IV 6.3, IV 6.4, IV 6.5, IV 6.6 Skills plus. Units 5 6 Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. II 2.3, II 2.4, III 5.2, II 3.2. St Valentine s Day Tradycje związane z obchodzeniem walentynek. II 3.2, II 3.3, 13 Znajomość Słabo zna i z trudem opisuje Częściowo zna i umie W większości zna Zna i umie podać słownictwo

14 14 środków językowych Czytanie zainteresowania, czynności życia codziennego i sposoby Słabo zna i z trudem wymienia typy filmów i programów telewizyjnych, gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne. Ma trudności z tworzeniem formy twierdzącej, przeczącej i pytającej czasowników w czasach Present Simple i Present Continuous. Ma duże problemy z porównaniem czasów Present Simple i Present Continuous. Popełnia liczne błędy, stosując czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Słabo zna wyrażenia czasowe używane z czasem Present Continuous. tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów podać słownictwo potrzebne do opisania zainteresowań, czynności życia codziennego i form Częściowo umie nazywać typy filmów i programów telewizyjnych, gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne. Częściowo zna i umie utworzyć formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników w czasach Present Simple i Present Continuous. Ma problemy z porównaniem czasów Present Simple i Present Continuous. Z trudem używa czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Zna niektóre wyrażenia czasowe używane z czasem Present Continuous. czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje Czasami ma problemy z rozpoznawaniem i umie podać słownictwo potrzebne do opisania zainteresowań, czynności życia codziennego i form Najczęściej poprawnie nazywa typy filmów oraz programów telewizyjnych, gatunki muzyczne i instrumenty muzyczne. W większości poprawnie tworzy formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous. Zazwyczaj poprawnie porównuje czasy Present Simple oraz Present Continuous. Popełnia błędy stosując czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Zna większość wyrażeń czasowych używanych z czasem Present Continuous. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje Przeważnie poprawnie rozpoznaje różne rodzaje potrzebne do opisania zainteresowań, czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego. Poprawnie podaje typy filmów i programów telewizyjnych, gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne. Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous. Bez problemów porównuje czasy Present Simple oraz Present Continuous. Poprawnie stosuje formy czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości. Zna wyrażenia czasowe używane z czasem Present Continuous. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Z łatwością rozpoznaje rodzaje tekstów.

15 15 Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu tekstów. rodzajów tekstów. tekstów. tekstu słuchanego, z trudem słuchany i z pomocą słuchanego i przeważnie odnajduje potrzebne nauczyciela odnajduje samodzielnie odnajduje Czasami ma trudności Zazwyczaj nie ma trudności znaczenia zwrotów dnia z rozumieniem znaczenia z rozumieniem znaczenia zwrotów dnia zwrotów dnia Ma problemy z rozumieniem Częściowo rozumie ogólny Zazwyczaj rozumie ogólny ogólnego sensu tekstu oraz sens tekstu. sens tekstu. intencji Z pomocą nauczyciela Najczęściej poprawnie potrafi podać intencje wskazuje intencje codziennego oraz ulubionych kompozytorów. Popełniając dużą liczbę błędów, codziennego i przedstawia swoje upodobania. Popełnia liczne błędy, odgrywając dialogi. Z trudem wymawia dźwięk /aɪ/. wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, upodobania, udziela i uzyskuje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. czynności dnia codziennego oraz ulubionych kompozytorów. czynności dnia codziennego i przedstawia swoje upodobania. Czasami popełnia błędy, odgrywając dialogi. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /aɪ/. Popełniając błędy, wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, upodobania, udziela i uzyskuje Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego. codziennego oraz ulubionych kompozytorów. codziennego i przedstawia swoje upodobania. Bez większych problemów odgrywa dialogi wymawia dźwięk /aɪ/. wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, upodobania, udziela i uzyskuje W większości przekazuje z tekstu słuchanego. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Bez trudu rozumie znaczenie zwrotów dnia Zawsze rozumie ogólny sens tekstu. Poprawnie wskazuje intencje Poprawnie opisuje czynności dnia codziennego oraz ulubionych kompozytorów. Poprawnie, używając rozbudowanego słownictwa, codziennego i przedstawia swoje upodobania. Swobodnie odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia dźwięk /aɪ/. Poprawnie wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, upodobania, udziela i uzyskuje Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego.

16 16 UNIT 7 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. It was awesome.. Opisywanie wydarzeń z przeszłości. II 2.3, II 2.4, V Were they on the hill? Nazywanie elementów krajobrazu. II 2.3, II 2.4, II 3.2, IV 6.5, V They visited 47 countries. Czasowniki regularne w czasie Past Simple. II 2.3, II 2.4, III English in action. Describing places. Określanie położenia przedmiotu. II 2.3, II 2.4, II 2.5, II 3.2, III 4.1, IV Skills Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 3.2, III 4.2, IV 6.5, IV The Evolution Magazine Opisywanie wydarzeń z przeszłości. II 2.3, II 2.4, II 3.2, II 3.3, III Culture Traditions in the United Kingdom. Święta obchodzone w Zjednoczonym Królestwie. II 2.3, II 2.4, II 3.1, II 3.2, III 5.3, Revision Unit 7. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 7. III 5.1, IV Unit 7 Test.Sprawdzian wiadomości z rozdziału St Patrick s Day. Poznawanie zwyczajów związanych z obchodzeniem dnia św. Patryka. II 3.2, 10 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji. Ma problemy z opisywaniem czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego. Niezbyt dobrze zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów. Słabo zna i z trudem podaje przyimki miejsca. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi oraz czasownikiem nieregularnym być (be) w czasie Past Simple. Częściowo zna i umie podać nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji. Opisuje, z pomocą nauczyciela, czynności życia codziennego i formy Częściowo zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów. Częściowo zna przyimki miejsca. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, z czasownikami regularnymi oraz z czasownikiem nieregularnym być (be) w czasie Past Simple. W większości zna i umie podać nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji. Na ogół w sposób poprawny opisuje czynności życia codziennego i formy W większości zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów. Zna i najczęściej poprawnie stosuje przyimki miejsca. Zna i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, z czasownikami regularnymi oraz z czasownikiem Zna i umie podać nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji. Poprawnie opisuje czynności życia codziennego i formy Zna i wykorzystuje słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów. Zna i bez trudu stosuje przyimki miejsca. Zna i poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi oraz z czasownikiem nieregularnym być (be) w czasie Past Simple.

17 17 Czytanie Słuchanie tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne W większości nie rozpoznaje różnych rodzajów tekstów. tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje Z pomocą nauczyciela rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje nieregularnym być (be) w czasie Past Simple. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje Najczęściej poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Rozpoznaje różne rodzaje tekstów, potrafi wskazać wyrażenia typowe dla poszczególnych tekstów. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Pisanie Mówienie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta. opisuje miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości. Z trudem odgrywa dialogi. Wymowa końcówki /ed/ sprawia mu znaczne problemy. Reagowanie Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta. miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości. Z pomocą nauczyciela odgrywa dialogi. Wymowa końcówki /ed/ sprawia mu problemy. Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta. opisuje miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości. W większości poprawnie odgrywa dialogi. Wymowa końcówki/ed/ czasami sprawia mu problemy. wyraża emocje, udziela Poprawnie opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta. Poprawnie opisuje miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości. Swobodnie odgrywa dialogi. Poprawnie wymawia końcówkę /ed/. Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje

18 18 Przetwarzanie tekstu i uzyskuje i uzyskuje W niewielkim stopniu Częściowo przekazuje W większości przekazuje przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. z tekstu słuchanego. z tekstu słuchanego. Bezbłędnie przekazuje z tekstu słuchanego. UNIT 8 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. I didn t have breakfast. Opisywanie wydarzeń z przeszłości. II 2.3, II 2.4, III 5.2, V Did you save your work? Słownictwo związane z obsługą komputera. II 2.3, II 2.4, IV 6.5, V When did you clean your room? Podawanie dat. II 2.3, II 2.4, II 3.1, II 3.2, IV English in action. Asking for help. Wyrażanie próśb i podziękowań. II 2.3, II 2.4, II 2.5, II 2.6, IV Skills Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 2.3, II 2.4, III 5.1, IV The Evolution Magazine. Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. II 2.3, II 2.4, II 2.5, II 2.6, III CLiL. A text editor Słownictwo związane z obsługą programów komputerowych. II 2.3, II 2.4, II 3.2, II 3.3, Revision Unit 8. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 8. III Test Unit 8.Sprawdzian wiadomości z rozdziału Skills plus. Units 7 8 Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia krótkiego tekstu użytkowego. II 3.1, II3.2, II 3.3, III Skills plus. Units 7 8 Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. II 2.3, II 2.4, III Exam practice test 2 Sprawdzian szóstoklasisty. Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, opisuje czynności dnia codziennego i formy spędzania czasu wolnego. W niewielkim stopniu zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym. Ma problemy z podawaniem i zapisywaniem dat. Słabo zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów. Częściowo zna i umie podać dane osobowe, opisać czynności dnia codziennego i formy W ograniczonym stopniu zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym. Podając i zapisując daty popełnia liczne błędy. Częściowo zna słownictwo potrzebne do opisu świąt W większości zna i umie podać dane osobowe, opisać czynności dnia codziennego i formy W zadowalającym stopniu zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym. Podając i zapisując daty, popełnia sporadyczne błędy. W większości zna Zna i umie podać dane osobowe, opisać czynności dnia codziennego i formy W stopniu dobrym zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym. Bez problemów podaje i zapisuje daty. Zna i swobodnie stosuje słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów. Zna i umie podać czasowniki

19 19 Czytanie Słuchanie Pisanie Słabo zna i z trudem podaje czasowniki nieregularne i liczebniki porządkowe. Z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple. tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Z trudem rozpoznaje rodzaje tekstów. tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. codziennego z przeszłości, i obrzędów. Częściowo zna i umie podać czasowniki nieregularne i liczebniki porządkowe Popełniając błędy, tworzy zdania twierdzące, (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple. czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje Z pomocą nauczyciela rozpoznaje rodzaje tekstów. słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje Częściowo rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. czynności dnia codziennego z przeszłości, opisuje słownictwo potrzebne do opisu świat i obrzędów. W większości zna i umie podać czasowniki nieregularne i liczebniki porządkowe Zazwyczaj poprawne tworzy zdania twierdzące, (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje W większości poprawnie rozpoznaje rodzaje tekstów. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. codziennego z przeszłości, nieregularne i liczebniki porządkowe. Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje Rozpoznaje rodzaje tekstów. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Poprawnie opisuje czynności dnia codziennego z przeszłości, opisuje osoby,

20 20 Mówienie opisuje osoby, tworzy tekst użytkowy. opisuje czynności w przeszłości. odgrywa dialogi. Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ sprawia mu znaczne problemy. osoby, tworzy tekst użytkowy. czynności w przeszłości. Z pomocą nauczyciela odgrywa dialogi. Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ sprawia mu problemy. opisuje osoby, tworzy tekst użytkowy. opisuje czynności w przeszłości. W większości poprawnie odgrywa dialogi. Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ sprawia mu nieznaczne problemy. tworzy tekst użytkowy. Poprawnie opisuje czynności w przeszłości. Poprawnie i swobodnie odgrywa dialogi. Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ nie sprawia mu problemów. Reagowanie Przetwarzanie tekstu podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego. Popełniając błędy, podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego. podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje. W większości przekazuje z tekstu słuchanego. Poprawnie podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje Bezbłędnie przekazuje z tekstu słuchanego. UNIT 9 Tematy wraz z punktami podstawy programowej: 1. We ve got a surprise for you. Nazwy środków transportu. Powtórzenie zagadnień gramatycznych z rozdziałów 1 3., II 2.3, II 2.4, IV 6.5, V We have to win it. Obiekty w mieście Powtórzenie zagadnień gramatycznych z rozdziałów 4 6. II 2.4, II 3.1, IV 6.3, IV 6.5, 12, Did you go to Hollywood? Nazwy państw Powtórzenie zagadnień gramatycznych z rozdziałów 7 8. II 2.4, II 3.1, III 5.2, English in action. Describing things. Opisywanie przedmiotów. II 2.4, II 2.6, III 4.1, IV Skills. Ćwiczenie poznanego materiału poprzez różne umiejętności. II 3.1, II 3.2, II 3.3, IV 6.5, IV The Evolution Magazine. Opisywanie wydarzeń z przeszłości. II 2.4II 3.1, II 3.3, IV Culture. Stonehenge Wybrane atrakcje turystyczne Zjednoczonego Królestwa. II 2.4, II 3.2, III 4.1, V Revision Unit 9.Powtórzenie wiadomości z rozdziału 9. III 5.2, 9 9. Unit 9 Test. Sprawdzian wiadomości z rozdziału 9.

21 21 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca. W ograniczonym stopniu, popełniając liczne błędy, Słabo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Słabo zna i z trudem stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of. Ma duże trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Zna, ale z trudem rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Słabo zna i z trudem stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to). Rzadko pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi Częściowo zna i umie podać środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca. W dostatecznym stopniu, z pomocą nauczyciela, Częściowo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Niezbyt dobrze zna, przy pomocy nauczyciela stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of. Częściowo rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zna i częściowo rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Niezbyt dobrze zna i stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia. Częściowo zna i tworzy zdania twierdzące, z czasownikiem musieć W większości zna i umie podać środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca. W zadowalającym stopniu, W większości zna i umie podać formy twierdzące, z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Zna i przeważnie poprawnie stosuje określnik ilościowe: some, any, a lot of. W większości rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zna i przeważnie rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Zna zastosowanie i najczęściej poprawnie używa zaimków osobowych w formie dopełnienia. W większości zna i tworzy zdania twierdzące, z Zna i umie podać środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca. Poprawnie, stosując zaawansowane słownictwo, Zna i swobodnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got). Zna i poprawnie stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of. Z łatwością rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Zna i rozróżnia zaimki pytające How much, How many. Zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia. Zna i bez problemów tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to). Zawsze pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S)

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S) 1 Evolution plus 2 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome back to school! lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2

Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 1 Wymagania edukacyjne dla kl. V do podręcznika Evolution Plus 2 Ocena 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Evolution plus 3 KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie 1 Evolution plus 1 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna Lekcja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo