PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ"

Transkrypt

1 PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV VI) Autor: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber Zatwierdzony na rok szk / 2016 Wymagane przybory szkolne na każdej lekcji: Książka ucznia i ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, długopis, ołówek, kredki i/lub kolorowe cienkopisy/ flamastry. Podręczniki: Podstawowe: książka Evolution Plus 2, zeszyt ćwiczeń Evolution Plus 2 Zakres i orientacyjny termin prac klasowych i sprawdzianów: Sprawdzian wiadomości po każdym rozdziale tematycznym: 1. Lekcja 11 - Sprawdzian po Module 1 2. Lekcja 20 Sprawdzian po Module 2 3. Lekcja 30 Sprawdzian po Module 3 4. Lekcja 40 Sprawdzian po Module 4 5. Lekcja 50 Sprawdzian po Module 5 6. Lekcja 60 Sprawdzian po Modu;le 6 7. Lekcja 71 Sprawdzian po Module 7 8. Lekcja 81 Sprawdzian po Module 8 9. Lekcja 91 Sprawdzian po Module 9 FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI 1 Sprawdziany co najmniej 4 w półroczu 2 Kartkówki co najmniej 1 w półroczu 3 Odpowiedź ustna - co najmniej 1 w półroczu 4 Praca domowa co najmniej 20 w półroczu Planowane konkursy przedmiotowe: 1. English Master Inne źródła oceny pracy ucznia:. Aktywność na lekcji Projekt- praca indywidualna i grupowa Zeszyt przedmiotowy Zeszyt ćwiczeń Udział w konkursach 2. Spelling Bee 3. Christmas Traditions Udział w konkursach jest dobrowolny

2 Uwagi o ocenianiu: ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 5 Sprawdziany pisemne 45 minutowe obejmujące zakres materiału z każdego działu programowego. Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Będą zapowiadane uczniom co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany po ocenieniu przez będą do wglądu na lekcji, a ocena wpisywana do zeszytu i przekazywana do podpisu rodzicom. Kartkówki obejmujące materiał z 1-3 ostatnich jednostek lekcyjnych mogą być niezapowiadane i mogą być przeprowadzane na każdej lekcji. Poprawa sprawdzianu z oceny niedostatecznej jest obowiązkowa i powinna odbyć się poza lekcjami języka angielskiego w ciągu dwóch tygodni ( dotyczy to także uczniów, którzy nie pisali sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole). Dokładny termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej oceny. Uczeń ma prawo poprawić z innej oceny niż niedostateczna tylko jeden sprawdzian lub kartkówkę w ciągu półrocza. Zadania domowe. Obserwacja aktywności uczniów na zajęciach (wypowiedzi ustne, praca w grupie, indywidualnie itp.) Uczeń może otrzymać +, - lub ocenę cyfrową. Za trzy + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy - niedostateczną. Ocenę cyfrową otrzymuje uczeń, jeśli wkład jego pracy był znaczny, a stopień trudności zadania duży. Wytwory samodzielnych prac uczniowskich np.: plansze, tablice, gazetki Udział w konkursach z języka angielskiego. Ocenę cyfrową otrzymuje uczeń, który zdobył punktowane miejsce. Uczeń, który uczestniczył w konkursie, lecz nie zajął wysokiej lokaty otrzymuje + oraz punkty z zachowania. Trzykrotne nieprzygotowanie (zaznaczone w dzienniku. lub np. ) będzie podstawą do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde następne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. UWAGI! Uczeń stara się estetycznie, poprawnie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić brakujące wiadomości ( również w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń). Ocena półroczna i końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych ( decydujący wpływ mają oceny zaznaczone kolorem czerwonym w dzienniku- prace pisemne). Ocena końcowa jest oceną całoroczną. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania ucznia z j. angielskiego są do wglądu uczniów i rodziców. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy: a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: Procent prawidłowo wykonanych zadań Ocena 99 % - 100% celujący 86% - 98% bardzo dobry 66% - 85% dobry 46% - 65% dostateczny 30% - 45% dopuszczający 0% - 29% niedostateczny Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania: Procent prawidłowo wykonanych zadań Ocena 90 % - 100% celujący 71% - 89% bardzo dobry 55% - 70% 40% - 54% dobry dostateczny 20% - 39% dopuszczający 0% - 19% niedostateczny

3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie V: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności z podstawy programowej nauczania oraz doskonale rozumie nawet dłuższe wypowiedzi oraz reaguje na nie całkowicie rozumie teksty w zakresie słownictwo i gramatyki zawarte w podstawie programowej wypełnia poprawnie wszystkie ćwiczenia do słuchanego tekstu swobodnie rozmawia na tematy interesujące dziecko w jego wieku (opis ludzi, przedmiotów, miejsc; czynności życia codziennego; upodobania i uczucia) ma duży zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia nieznanych wyrazów z kontekstu potrafi szybko wyszukać informacje ogólne i szczegółowe w nieznanym tekście potrafi przeczytać skomplikowane teksty pod względem słownictwa i form gramatycznych rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych potrafi napisać tekst spójny i interesujący na tematy, które dotyczą dziecko w tym wieku (opis ludzi, przedmiotów, miejsc, czynności dnia codziennego, swoje upodobania i uczucia). potrafi poprawnie operować prostymi strukturami potrafi budować spójne zdania używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym i abstrakcyjnym. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności z podstawy programowej nauczania oraz potrafi: rozumie wszystkie polecenia w zakresie poznanego słownictwa i reaguje na nie rozumie wszystkie poznane zwroty rozumie zadawane pytania dotyczące przerobionej części materiału rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i bez kłopotów umie wyszukać w nim potrzebne informacje zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia poprawnie odpowiada na pytania i nie robi błędów przy zadawaniu pytań samodzielnie tworzy wypowiedzi na omawiany wcześniej temat (opis ludzi, przedmiotów, miejsc; czynności życia codziennego; upodobania i uczucia) poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów czyta poprawnie poznane wyrazy i zwroty płynnie, prawidłowo intonuje dany tekst potrafi znaleźć w tekście konkretne informacje rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa w wypowiedziach pisemnych stosuje pełny zakres poznanego słownictwa i form gramatycznych, w których nie popełnia błędów tworzy wypowiedzi pisemne według nauczonego wzoru nie popełnia błędów pisząc ze słuchu potrafi poprawnie operować prostymi strukturami gramatycznymi buduje spójne zdania stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do wypowiedzi używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową a także potrafi: rozumie polecenia dotyczące pracy na lekcji i reaguje na nie rozumie poznane zwroty rozumie większość pytań dotyczących przerobionego materiału rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i umie znaleźć w nim niektóre informacje potrafi dobrze wykonać ćwiczenia do słuchanego tekstu powtarza za wzorem nawet dość trudne wyrażenia odpowiada pełnym zdaniem na pytania często zadaje poprawne pytania dot. danego materiału

4 umie formułować kilkuzdaniową poprawną wypowiedź o sobie i najbliższym otoczeniu, życiu codziennym, uczuciach oraz swoich upodobaniach zapamiętuje prawie wszystkie poznane słowa i zwroty poprawnie wymawia głoski angielskie, a błędy w wymowie zdarzają mu się tylko w trudniejszych wyrazach czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne czasem ma kłopoty z przeczytaniem trudnych lub długich wyrazów rozumie ogólny sens czytanego tekstu w zakresie przerobionego materiału często potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje ma problemy z określaniem znaczenia słów pracuje ze słownikiem rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa w wypowiedziach pisemnych stosuje zakres poznanego słownictwa i form gramatycznych, w których zdarzą się popełniać błędy pisząc ze słuchu popełnia błędy tylko w trudniejszych wyrazach pisze samodzielnie krótkie wypowiedzi wg nauczonego wzoru pisze pełnymi zdaniami, nie popełniając wielu błędów gramatycznych i ortograficznych potrafi operować większością prostych struktur gramatycznych potrafi budować zdania w większości przypadków spójne na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na: rozumie proste polecenia i reaguje na nie rozumie proste zwroty grzecznościowe stosowane na lekcji rozumie proste pytania rozumie ogólny sens słuchanego tekstu potrafi wykonać większą część ćwiczenia do słuchanego tekstu potrafi powtórzyć za wzorem podane wcześniej wyrażenia odpowiada pełnym zdaniem na proste pytania potrafi zadać proste pytania powie kilka zdań o sobie i najbliższym otoczeniu, życiu codziennym, uczuciach oraz swoich upodobaniach z błędami zna słownictwo, które pozwala na porozumiewanie się w zakresie przerobionego materiału błędy w wymowie nie utrudniają zrozumienia jego wypowiedzi czyta poprawnie większość poznanego tekstu umie przeczytać prosty tekst tak, aby był zrozumiały rozumie ogólny sens prostego czytanego tekstu z trudnością wyszukuje w tekście potrzebne szczegółowe informacje rozpoznaje z małymi błędami różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa nie popełnia błędów przy przepisywaniu pisząc ze słuchu popełnia liczne błędy konstruuje samodzielnie krótkie wypowiedzi pisemne (opis ludzi, przedmiotów i miejsc, opis czynności dnia codziennego, opis swoich upodobań i uczuć), zrozumiałe pomimo błędów ortograficznych lub gramatycznych. potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami buduje zdania niekiedy w miarę spójne czasami używa bogatszego słownictwa odpowiedniego do zadania używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym lub abstrakcyjnym Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: rozumie proste polecenia często poparte gestem rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania nie potrafi wykonać ćwiczenia do słuchanego tekstu bez większego trudu powtarza za wzorem odpowiada na bardzo proste pytania jednym słowem próbuje opowiedzieć o sobie i najbliższym otoczeniu lecz zdania są błędnie budowane, a jego błędna wymowa

5 utrudnia zrozumienie wypowiedzi ma bardzo ograniczony zasób słownictwa ma trudności z wymową angielską często zapomina o różnicy pomiędzy pisownią a wymową wiele wyrazów czyta tak jak są one napisane rozumie proste zdania nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnej informacji szczegółowej czasami rozumie ogólny sens tekstu, jeśli jest on prosty przeważnie pamięta o tym, aby nie używać polskich liter przy przepisywaniu popełnia często błędy stara się pisać starannie ze słuchu pisze poprawnie tylko proste wyrazy nie potrafi napisać samodzielnej wypowiedzi pisemnej potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur buduje zdania ale przeważnie niespójne dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania czasami używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny enę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej w takim zakresie, że: nie rozumie prostych poleceń, prostych pytań, ani poznanych do tej pory zwrotów grzecznościowych nie potrafi powtórzyć wyrazów i krótkiego zdania za nauczycielem nie umie odpowiedzieć na proste pytania jego wymowa uniemożliwia zrozumienie nie zachowuje różnicy między pisownią a wymową czyta tekst tak, jak jest napisany z tekstu rozumie tylko pojedyncze słowa nie zna różnic między alfabetem angielskim i polskim popełnia dużo błędów przy przepisywaniu pisze wyrazy tak, jak je słyszy nie umie napisać najprostszego opisu ludzi, przedmiotu i miejsca, czynności dnia codziennego, swoich upodobań i uczuć nie notuje na lekcji oraz bardzo często nie wykonuje zadania domowego. nie zna podstawowych zwrotów z życia codziennego nie zna podstaw gramatycznych, umożliwiających postęp w nauce języka nie zna podstawowego słownictwa nie umie zastosować gotowych wyrażeń gramatycznych mimo podanego wzoru Wymagania programowe uporządkowane według poziomów wymagań Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Unit 1 Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów, oraz nazwy instrumentów muzycznych Słabo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got) Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze i dopełniacz saksoński Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków pytających (What, Where, Whose, How old) oraz przedimków nieokreślonych (a, an) Z trudem rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma znaczne trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców

6 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty, stan posiadania i potrawy, określa położenie obiektów Ma znaczne trudności z odgrywaniem dialogów Z trudem wymawia dźwięk /ɜ:/ Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek i miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi co posiada, podaje swoje upodobania Słabo zna i z trudem podaje nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu wolnego (koncert) Zna zastosowanie, jednak ma trudności z użyciem konstrukcji There is/there are Słabo zna i z trudem stosuje określniki ilościowe: some,any, a lot of Ma duże trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych Zna, ale z trudem rozróżnia zaimki pytające (How much, How many) Z trudem buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym móc (can) Słabo zna i z trudem stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Często błędnie rozpoznaje rodzaje tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca i sposoby zdrowego odżywiania Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca Ma znaczne trudności z odgrywaniem dialogów Z trudem wymawia dźwięk /ð/ Popełniając liczne błędy, wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Słabo zna i z trudem podaje słownictwo potrzebne do opisania czynności życia codziennego i sposobów spędzania czasu wolnego Słabo zna i z trudem pyta o czas oraz podaje godziny Słabo zna zastosowanie czasu Present Simple i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie Słabo zna i często niewłaściwie stosuje przyimki czasu Ma trudności z rozróżnianiem pytań ogólnych i szczegółowych w czasie Present Simple Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Często błędnie rozpoznaje rodzaje tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Napotyka znaczne trudności przy rozumieniu zwrotów dnia codziennego Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców Ma liczne problemy z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego W niewielkim stopniu opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego Ma duże problemy z odgrywaniem dialogów Z trudem wymawia dźwięk /θ/ Popełniając liczne błędy, wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Słabo zna i z trudem podaje opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to) Rzadko pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi uczucia Słabo zna przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe

7 Unit 5 Unit 6 Z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Słabo zna i często błędnie stosuje tryb rozkazujący Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy W większości przypadków nie rozpoznaje różnych rodzajów tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców Ma problemy z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych Popełniając liczne błędy, opisuje częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta Używając ubogiego słownictwa przedstawia swoje upodobania Popełniając dużą liczbę błędów, przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia codziennego Ma duże problemy z odgrywaniem dialogów Z trudem wymawia dźwięk /əu/ Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Słabo zna i z trudem podaje zainteresowania, opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch Z trudem wymienia słownictwo dotyczące działalności charytatywnej Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous Z trudem rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous Ma trudności ze rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu Popełniając liczne błędy, opisuje czynności Ma problemy z odgrywaniem dialogów Z trudem wymawia dźwięk /eɪ/ Popełniając liczne błędy, wyraża preferencje, opinie i emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Słabo zna i z trudem opisuje zainteresowania, czynności życia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego Słabo zna i z trudem wymienia typy filmów i programów telewizyjnych, gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne Ma trudności z tworzeniem formy twierdzącej, przeczącej i pytającej czasowników w czasach Present Simple i Present Continuous Ma duże problemy z porównaniem czasów Present Simple i Present Continuous Popełnia liczne błędy stosując czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości Słabo zna wyrażenia czasowe używane z czasem Present Continuous Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego oraz ulubionych kompozytorów Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje czynności dnia codziennego i przedstawia swoje upodobania Popełnia liczne błędy odgrywając dialogi Z trudem wymawia dźwięk /aɪ/ Popełniając liczne błędy, wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Unit 7

8 Unit 8 Unit 9 Słabo zna i z trudem podaje nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji Ma problemy z opisywaniem czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego Niezbyt dobrze zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi oraz czasownikiem nieregularnym być (be) w czasie Past Simple Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy W większości nie rozpoznaje różnych rodzajów tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości Z trudem odgrywa dialogi Wymowa końcówki /ed/ sprawia mu znaczne problemy Popełniając liczne błędy wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, opisuje czynności dnia codziennego i formy spędzania czasu wolnego W niewielkim stopniu zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym Ma problemy z podawaniem i zapisywaniem dat, słabo zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów Słabo zna i z trudem podaje czasowniki nieregularne i liczebniki porządkowe Z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Z trudem rozpoznaje rodzaje tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma problemy z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego z przeszłości, opisuje osoby, tworzy tekst użytkowy Popełniając liczne błędy, opisuje czynności w przeszłości Popełniając liczne błędy, odgrywa dialogi Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ sprawia mu znaczne problemy Popełniając liczne błędy, podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Słabo zna i z trudem podaje środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca W ograniczonym stopniu, popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego Słabo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got) Słabo zna i z trudem stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of Ma duże trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych Zna, ale z trudem rozróżnia zaimki pytające (How much, How many) Słabo zna i z trudem stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to) Rzadko pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi uczucia Popełnia liczne błędy stosując czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości Słabo zna przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy

9 Z trudem rozpoznaje różne rodzaje tekstów Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu Ma trudności z rozpoznawaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych Popełniając liczne błędy, opisuje codzienne czynności wykonywane na wakacjach, opisuje fotografie, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia swoje uczucia Popełniając liczne błędy, opisuje atrakcje turystyczne Wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy Popełnia liczne błędy odgrywając dialogi Wymowa dźwięków /æ/ /a/ sprawia mu znaczne problemy Popełniając liczne błędy, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, upodobania, prośby i podziękowania, plany na przyszłość i umiejętności, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Na ocenę dostateczną uczeń potrafi: Unit 1 Unit 2 Częściowo zna i umie podać dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów, oraz nazwy instrumentów muzycznych Częściowo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got) Częściowo zna przymiotniki dzierżawcze oraz zasady użycia dopełniacza saksońskiego, ma problemy z ich zastosowaniem Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków pytających (What, Where, Whose, How old) oraz przedimków nieokreślonych (a, an) Częściowo rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje przedmioty, stan posiadania i potrawy Popełniając błędy, opisuje ludzi i przedmioty, określa położenie przedmiotów Ma trudności z odgrywaniem dialogów Popełniając błędy, wymawia dźwięk /ɜ:/ Popełniając błędy, przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek i miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi co posiada, podaje swoje upodobania Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Niezbyt dobrze zna i przy pomocy podaje nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu wolnego (koncert) Zna zastosowanie, czasami ma problemy z użyciem konstrukcji There is/there are Niezbyt dobrze zna, przy pomocy stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of Ma trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych Zna i częściowo rozróżnia zaimki pytające (How much, How many) Ma niewielkie trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających z czasownikiem modalnym móc (can) Niezbyt dobrze zna i często błędnie stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Z pomocą rozpoznaje różne rodzaje tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu, z pomocą rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Popełniając błędy, opisuje miejsca i sposoby zdrowego odżywiania Popełniając błędy, wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 3

10 Częściowo zna i umie podać słownictwo potrzebne do opisania czynności życia codziennego i sposobów spędzania czasu wolnego Częściowo zna i z trudem pyta o czas oraz podaje godziny Częściowo zna zastosowanie czasu Present Simple, podczas tworzenia zdań twierdzących, przeczących i pytających w tym czasie, popełnia liczne błędy Częściowo zna, ale często niewłaściwie stosuje przyimki czasu Z pomocą rozróżnia pytania ogólne i szczegółowe w czasie Present Simple Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Z pomocą rozpoznaje różne rodzaje tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Dzięki wskazówkom rozumie zwroty dnia codziennego Częściowo rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców Ma problemy z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych Popełniając błędy, używając podstawowego słownictwa, opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego Opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego, ale popełnia błędy Sporadycznie ma problemy z odgrywaniem dialogów Popełniając błędy, wymawia dźwięk /θ/ Popełniając błędy, wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 4 Częściowo zna i umie podać opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody Częściowo zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to) Sporadycznie pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi uczucia Zna niektóre przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe Częściowo umie tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Częściowo zna i z pomocą stosuje tryb rozkazujący Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Z pomocą rozpoznaje różne rodzaje tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Z pomocą rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Popełniając błędy, opisuje częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta Używając bardzo podstawowego słownictwa opisuje swoje upodobania Popełniając błędy, przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia codziennego Ma problemy z odgrywaniem dialogów Popełniając błędy, wymawia dźwięk / əu/ Popełniając błędy, przedstawia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 5 Częściowo zna i podaje zainteresowania, opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch Z pomocą wymienia słownictwo dotyczące działalności charytatywnej Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous Częściowo rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Czasami ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu Popełniając błędy, opisuje czynności Czasami ma problemy z odgrywaniem dialogów Popełniając błędy, wymawia dźwięk /eɪ/

11 Popełniając błędy, wyraża preferencje, opinie i emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Unit 6 Częściowo zna i umie podać słownictwo potrzebne do opisania zainteresowań, czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego Częściowo umie nazywać typy filmów i programów telewizyjnych, gatunki muzyczne oraz instrumenty muzyczne Częściowo zna i umie utworzyć formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników w czasach Present Simple i Present Continuous Ma problemy z porównaniem czasów Present Simple i Present Continuous Z trudem używa czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości Zna niektóre wyrażenia czasowe używane z czasem Present Continuous Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Czasami ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu Z pomocą potrafi podać intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje czynności dnia codziennego oraz ulubionych kompozytorów Popełniając błędy, opisuje czynności dnia codziennego i przedstawia swoje upodobania Czasami popełnia błędy odgrywając dialogi Popełniając błędy, wymawia dźwięk /aɪ/ Popełniając błędy, wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, udziela i uzyskuje informacji Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Unit 7 Unit 8 Częściowo zna i umie podać nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji Opisuje, z pomocą, czynności życia codziennego i formy spędzania czasu wolnego Częściowo zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi oraz z czasownikiem nieregularnym być (be) w czasie Past Simple Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Z pomocą rozpoznaje różne rodzaje tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta Popełniając błędy, opisuje miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości Z pomocą odgrywa dialogi Wymowa końcówki /ed/ sprawia mu problemy Popełniając błędy wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Częściowo zna i umie podać dane osobowe, opisać czynności dnia codziennego i formy spędzania czasu wolnego W ograniczonym stopniu zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym Podając i zapisując daty popełnia liczne błędy Częściowo zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów Częściowo zna i umie podać czasowniki nieregularne i liczebniki porządkowe Popełniając błędy, tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Z pomocą, rozpoznaje rodzaje tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Częściowo rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Popełniając błędy, opisuje czynności dnia codziennego z przeszłości, opisuje osoby, tworzy tekst użytkowy Popełniając błędy, opisuje czynności w przeszłości

12 Unit 9 Z pomocą odgrywa dialogi Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ sprawia mu problemy Popełniając błędy, podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Częściowo zna i umie podać środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca W dostatecznym stopniu, z pomocą, opisuje czynności dnia codziennego Częściowo zna i z trudem tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got) Niezbyt dobrze zna, przy pomocy stosuje określniki ilościowe: some, any, a lot of Częściowo rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Zna i częściowo rozróżnia zaimki pytające (How much, How many) Niezbyt dobrze zna i stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia Częściowo zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to) Sporadycznie pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi uczucia Z trudem używa czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości Zna niektóre przysłówki częstotliwości i wyrażenia czasowe Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Z pomocą, rozpoznaje rodzaje tekstów Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych Popełniając błędy, opisuje codzienne czynności wykonywane na wakacjach, opisuje fotografie, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia swoje uczucia Popełniając błędy, opisuje atrakcje turystyczne Wypowiada się dość chętnie, ale raczej niespójnie Sporadycznie popełnia błędy odgrywając dialogi Wymowa dźwięków /æ/ /a/ sprawia mu problemy Popełniając błędy, wyraża stan posiadania, wyraża emocje oraz upodobania, prośby i podziękowania, plany na przyszłość Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Na ocenę dobrą uczeń potrafi: Unit 1 W większości zna i umie podać dane osobowe, miejsce zamieszkania, nazwy członków rodziny oraz popularnych zawodów, nazwy artykułów spożywczych, nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów, oraz nazwy instrumentów muzycznych W większości zna i umie podać formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got) Zna przymiotniki dzierżawcze oraz zasady użycia dopełniacza saksońskiego, ma problemy z ich zastosowaniem Z reguły poprawnie używa zaimków pytających (What, Where, Whose, How old) oraz przedimków nieokreślonych (a, an) W większości rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje przedmioty, stan posiadania i potrawy Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi i przedmioty,określa położenie obiektów Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /ɜ:/ Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie oraz członków rodziny, podaje wiek i miejsce zamieszkania, prosi o informacje, udziela informacji, mówi co posiada, podaje swoje upodobania W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 2

13 W większości zna i umie podać nazwy sklepów i artykułów spożywczych, rozmiary (ubrań), słownictwo związane ze zdrowym odżywianiem i formą spędzania czasu wolnego (koncert) Zna zastosowanie i zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z konstrukcją There is/there are Zna i przeważnie poprawniestosuje określnik ilościowe: some, any, a lot of Nie ma większych trudności z rozróżnianiem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych Zna i przeważnie rozróżnia zaimki pytające (How much, How many) Zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym móc (can) Zna zastosowanie i najczęściej poprawnie używa zaimków osobowych w formie dopełnienia Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje W większości rozpoznaje różne rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca i sposoby zdrowego odżywiania Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /ð/ Popełniając nieliczne błędy, wyraża możliwości, wyraża prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 3 Unit 4 W większości zna i umie podać słownictwo potrzebne do opisania czynności życia codziennego i sposobów spędzania czasu wolnego W większości wie jak zapytać o czas i podawać godziny W większości zna i zazwyczaj poprawnie używa czasu Present Simple, podczas tworzenia zdań w tym czasie zazwyczaj nie popełnia błędów Zna i najczęściej poprawnie stosuje przyimki czasu Zazwyczaj poprawnie rozróżnia pytania ogólne i szczegółowe w czasie Present Simple Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozpoznaje różne rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Najczęściej rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu oraz intencje rozmówców Nie ma większych problemów z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego Zazwyczaj poprawnie opisuje czynności dnia codziennego i sposoby spędzania czasu wolnego Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /θ/ Popełniając nieliczne błędy, wyraża sugestie, reaguje na propozycje, określa czas, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje i opinie W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego W większości zna i umie podać opis wyposażenia domu, obowiązki domowe, obowiązki szkolne, czynności dnia codziennego, dni tygodnia, obiekty w mieście, słownictwo potrzebne do wskazywania drogi, słownictwo związane ze światem przyrody W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to) Najczęściej pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi uczucia Zna większość przysłówków częstotliwości i wyrażeń czasowych Tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Zna i prawie zawsze poprawnie stosuje tryb rozkazującyrozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Najczęściej poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstówrozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Najczęściej rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Popełniając nieliczne błędy,opisuje częstotliwość wykonywania czynności dnia codziennego, opisuje miejsce, opisuje zwierzęta Używając podstawowego słownictwa opisuje swoje upodobania

14 Unit 5 Unit 6 Unit 7 Popełniając nieliczne błędy, przedstawia swoje upodobania i opowiada o czynnościach życia codziennego Czasami popełnia drobne błędy podczas odgrywania dialogów Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk / əu/ Popełniając nieliczne błędy, przedstawia swoje opinie i upodobania, wyraża prośby i podziękowania, wskazuje drogę, pyta o drogę, wyraża obowiązki, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego W większości zna i podaje zainteresowania, opisuje dom, pomieszczenia domu i ich wyposażenie, nazywa dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy oraz czasowniki określające ruch Zna i stosuje słownictwo dotyczące działalności charytatywnej W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające w czasach Present Simple i Present Continuous Przeważnie rozróżnia zastosowanie czasów Present Simple i Present Continuous Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rzadko ma problemy z rozpoznawaniem rodzajów tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności Nie ma większych problemów z odgrywaniem dialogów Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /eɪ/ Popełniając nieliczne błędy, wyraża preferencje, opinie i emocje, sugeruje, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości zna i umie podać słownictwo potrzebne do opisania zainteresowań, czynności życia codziennego i form spędzania czasu wolnego Najczęściej poprawnie nazywa typy filmów oraz programów telewizyjnych, gatunki muzyczne i instrumenty muzyczne W większości poprawnie tworzy formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous Zazwyczaj poprawnie porównuje czasy Present Simple oraz Present Continuous Popełnia błędy stosując czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości Zna większość wyrażeń czasowych używanych z czasem Present Continuous Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Przeważnie poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu Najczęściej poprawnie wskazuje intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Przeważnie poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu Najczęściej poprawnie wskazuje intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego oraz ulubionych kompozytorów Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego i przedstawia swoje upodobania Bez większych problemów odgrywa dialogi Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /aɪ/ Popełniając nieliczne błędy, wyraża podziękowania i prośby, opinie i emocje, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości zna i umie podać nazwy pomieszczeń szkolnych, przedmiotów szkolnych, miesięcy, pór roku, słownictwo przydatne do opisywania krajobrazu i lokalizacji Na ogół w sposób poprawny opisuje czynności życia codziennego i formy spędzania czasu wolnego W większości zna słownictwo potrzebne do opisu świąt i obrzędów Zna i zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi oraz z czasownikiem nieregularnym być (be) w czasie Past Simple Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje

15 Unit 8 Unit 9 Najczęściej poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia upodobania, opisuje święta Popełniając nieliczne błędy, opisuje miejsca i czynności życia codziennego w przeszłości W większości poprawnie odgrywa dialogi Wymowa końcówki/ed/ czasami sprawia mu problemy Popełniając nieliczne błędy wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości zna i umie podać dane osobowe, opisać czynności dnia codziennego i formy spędzania czasu wolnego W zadowalającym stopniu zna i stosuje słownictwo związane z obsługą komputera, programów komputerowych oraz sprzętem komputerowym Podając i zapisując daty popełnia sporadyczne błędy W większości zna słownictwo potrzebne do opisu świat i obrzędów W większości zna i umie podać czasowniki nieregularne i liczebniki porządkowe Zazwyczaj poprawne tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające (ogólne i szczegółowe) z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie Past Simple Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje W większości poprawnie rozpoznaje rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego z przeszłości, opisuje osoby, tworzy tekst użytkowy Popełniając nieliczne błędy, opisuje czynności w przeszłości W większości poprawnie odgrywa dialogi Wymowa dźwięków /ɪ/ /i:/ sprawia mu nieznaczne problemy Popełniając nieliczne błędy podaje przyczyny zaistniałych sytuacji, opisuje problemy, proponuje rozwiązania, wyraża emocje, wyraża upodobania, prośby i podziękowania, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości zna i umie podać środki transportu, obiekty w mieście, kierunki świata, nazwy państw, przedmioty oraz przymiotniki opisujące miejsca W zadowalającym stopniu, opisuje czynności dnia codziennego W większości zna i umie podać formy twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami: być (be) i mieć (have got) Zna i przeważnie poprawnie stosuje określnik ilościowe: some, any, a lot of W większości rozróżnia rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Zna i przeważnie rozróżnia zaimki pytające (How much, How many) Zna zastosowanie i najczęściej poprawnie używa zaimków osobowych w formie dopełnienia W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem musieć (have to) Najczęściej pamięta o stosowaniu formy gerund z czasownikami wyrażającymi uczucia Popełnia błędy stosując czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości Zna większość przysłówków częstotliwości i wyrażeń czasowych W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników w czasach Present Simple, Present Continuous, Past Simple Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje W większości poprawnie rozpoznaje rodzaje tekstów Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych Popełniając nieliczne błędy, opisuje codzienne czynności wykonywane na wakacjach, opisuje fotografie, opisuje wydarzenia z przeszłości, przedstawia swoje uczucia Popełniając nieliczne błędy, opisuje atrakcje turystyczne Wypowiada się chętnie i dość spójnie

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI Opracowała: Magdalena Zając I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: a) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska 2014

Macmillan Polska 2014 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL. WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ KLASA: II

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ KLASA: II PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: II TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV PODRĘCZNIK : Junior Explorer 4 Zakres tematyczny/ słownictwa : -członkowie rodziny - przymiotniki określające charakter - wygląd zewnętrzny - przedmioty codziennego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI I.ZASADY OGÓLNE Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo