1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1"

Transkrypt

1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w systemie Windows XP i Windows 7 (32 i 64-bit), opartego na platformie bazodanowej SQL działającej w architekturze klient-serwer. a) dostarczony System operacyjny serwera musi być systemem przeznaczonym dla serwerów, nie dopuszcza się systemu w wersji dla stacji roboczych. Zamawiający zapewni sprzęt serwerowy z uruchomionym środowiskiem wirtualnym, na którym Wykonawca utworzy maszynę wirtualną dysponującą zasobami systemowymi gwarantującymi płynne działanie systemu, a następnie zainstaluje i skonfiguruje dostarczony system operacyjny serwera i bazy danych. b) w cenie Systemu oferent zobowiązuje się do przeniesienia danych z programu finansowo-księgowego oraz płacowego użytkowanych aktualnie do nowych systemów w zakresie wskazanym przez zamawiającego, c) przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników oraz administratora. 2) dostawę, instalację i konfigurację platformy bazodanowej SQL działającej w architekturze klient-serwer wraz z licencją, jeżeli warunki licencyjne systemu bazodanowego wymagają takowych oraz dedykowanego dla niej systemu operacyjnego serwera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: Etap I. a) wykonanie Systemu, b) udzielenie bezterminowych licencji oprogramowania aplikacyjnego na liczbę użytkowników określonych w tabeli nr 1, c) instalacja i konfiguracja Systemu w siedzibie Zamawiającego, d) uruchomienie systemu wraz z jego testowaniem, e) odbiór Systemu przez Zamawiającego. Tabela Nr 1 Lp. moduł/system Liczba użytkowników 1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Etap II. a) przekazanie kodów źródłowych Systemu wraz z opisem systemu, b) przekazanie autorskich praw majątkowych i pokrewnych do Systemu, oprogramowania i dokumentacji, c) przeniesienie danych z obecnie użytkowanego oprogramowania, d) szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi poszczególnych modułów Systemu, 1

2 e) świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych w zakresie przedmiotu zamówienia. Szkolenia użytkowników w grupach będą się odbywały wg harmonogramu określonego w tabeli nr 2. Tabela Nr 2 Lp. moduł/system 1 Finanse -księgowość 60 2 Kadry płace 50 3 Środki trwałe 10 Liczba godzin Liczby godzin podane w tabeli nr 2 są wartościami minimalnymi. Liczba godzin szkolenia nie może być większa niż 5 godzin dziennie na 1 moduł. 2. Okres wdrażania Systemu powinien być zgodny z punktem 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dostawę urządzeń niezbędnych do drukowania kodów kreskowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji (drukarka i kolektory danych współpracujących z systemem). Przez okres jednego roku zapewni bezpłatny serwis na wypadek błędów i awarii programu wynikłych po końcowym zainstalowaniu systemu i przeniesieniu danych. 4. Wdrożenie Systemu informatycznego, którego opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności zawarty jest w tabeli nr 3. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. Prace wdrożeniowe obejmują w szczególności: - instalację i konfigurację systemu, - prowadzenie uzgodnień merytorycznych i wprowadzanie ewentualnych zmian w konfiguracji systemu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań Zamawiającego, - przeniesienie danych z programu finansowo-księgowego oraz płacowego użytkowanych aktualnie do nowych systemów w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rocznej gwarancji na oprogramowanie. Część III. Odpłatny serwis pogwarancyjny, obejmujący: 1) wykonywanie prac w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą połączenia zdalnego w godzinach pracy Zamawiającego w ramach limitu 8 godzin na kwartał z przeznaczeniem na: - uporządkowanie oprogramowania i bazy danych oraz diagnozowanie i ich naprawa, - wykonywanie zmian w raportach i w dokumentach wg projektu Zamawiającego, - wykonywanie zmian w algorytmach, wykonywanie zmian konfiguracji, - udzielanie porad, wskazówek oraz konsultacji telefonicznych mających na celu rozwiązanie problemów eksploatacyjnych, 2

3 - usuwanie skutków awarii- czynności mające na celu przywrócenie eksploatacji systemu w sytuacji braku jego aktualnej kopii oraz wolnej od błędów kopii bazy danych. 2) przygotowanie jednego nowego raportu lub dokumentu w kwartale zgodnie z projektem Zamawiającego, 3) udostępnianie Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania wynikających ze zmian w przepisach prawa dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych oraz księgowych, 4) udostępnianie Zamawiającemu nowych wersji oprogramowania, wynikających z ewaluacji systemu (nowe funkcje, opcje), 5) gotowość do przyjazdów do stanowisk użytkowania systemów na zlecenia Zamawiającego w celu wsparcia w ciągu 4 dni od daty przekazania faksem zamówienia, liczonych w dni robocze. Serwis pogwarancyjny obejmujący gotowość do przyjazdów do stanowisk użytkowania systemów na zlecenia Zamawiającego w celu wsparcia w ciągu 4 dni od daty przekazania faksem zamówienia czas realizacji 4 dni od daty zawiadomienia. Tabela nr 4. Moduł /System Szczegółowy opis funkcjonalności, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia: System jako całość System musi być: 1. Integralny w ramach poszczególnych jego modułów. 2. Integralny z systemem bankowym użytkowanym przez Zamawiającego. 3. Zgodny z obowiązującymi przepisami: - ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), - rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622), - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 późn. zm.), - ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), - ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 3

4 Moduł finansowo księgowy prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 307 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t. j. dz. U. z 2009 r. nr 205, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512 z późn. zm.). 4. Posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z określonych funkcji. 5. W całości spolonizowany, a więc posiadać polskie znaki. I. W zakresie ewidencji system musi mieć możliwość: 1. Prowadzenia księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych ( konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędu (jednostki budżetowej), 2. Budowy wydzielonych dzienników cząstkowych oraz sporządzenia zestawienia obrotów tych dzienników za dany okres sprawozdawczy lub inną możliwość wyodrębnienia ewidencji księgowej określonych rodzajowo zdarzeń w pełnym zakresie ewidencji ( tj. wynagrodzenia, środki trwałe, rozrachunki, koszty, przychody - w związku z realizacją projektów), 3. Określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych, 4. Prowadzenia ewidencji dla celów budżetu zadaniowego, 5. Przenoszenia i aktualizacji bilansu otwarcia kont księgi głównej i kont pomocniczych na podstawie bilansu zamknięcia roku poprzedniego, 6. Wprowadzania dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji, 7. Wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowanie przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych, 8. Automatycznego przeksięgowania sald wybranych kont, 9. Wykorzystania dodatkowych słowników niestanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. według źródeł finansowania działalności), 10. Rejestrowania dokumentów z możliwością przeglądania drukowania i poprawiania przed ostatecznym ich zatwierdzeniem 4

5 do dziennika obrotów, 11. Bieżącego sprawdzania poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzonych dekretów poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych, 12. Kopiowania wcześniej wprowadzonych dekretów, 13. Wyksięgowania dokumentu błędnie zaewidencjonowanego poprzez automatyczne utworzenie nowego dokumentu z wartościami ujemnymi. II. Wymagania w zakresie rozrachunków 1. System musi generować bieżącą informację o obrotach i stanie poszczególnych kont z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych. 2. Możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentem lub kontrahentami zawierających zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta księgowego z uwzględnieniem możliwości sortowania według różnych elementów zestawień. 3. Możliwość generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań. 4. System musi mieć możliwość generowania wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem. 5. System musi naliczać odsetki i drukować noty odsetkowe dla wybranych należności (odsetki zarówno ustawowe jak i podatkowe). Odsetki powinien naliczać w stosunku do należności zapłaconych po terminie jak również w stosunku do należności niezapłaconych na dzień naliczania odsetek. 6. System powinien generować dokumenty umożliwiające windykację należności (upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze). 7. System powinien mieć możliwość zmiany terminu zapłaty. III. Wymagania w zakresie sprawozdawczości: 1. System powinien automatycznie tworzyć sprawozdania finansowe roczne: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki. 2. System powinien generować deklaracje oraz rejestry zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług oraz umożliwiać wprowadzanie ręcznych zapisów w rejestrach zakupu oraz sprzedaży. 3. Możliwość automatycznego sporządzania sprawozdań budżetowych wraz z ich eksportem do programu i SJO (m. in. Rb-27, Rb-28, Rb-z, Rb-n, Rb-50) IV. Wymagania w zakresie wydruków: 5

6 Moduł kadrowo -płacowy System powinien: 1. Generować wydruki kont księgi głównej zestawienie stanów kont oraz karty kontowe, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych oraz dziennik obrotów, 2. Umożliwiać dokonywanie analiz porównawczych zaangażowania, planu oraz wykonania wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 3. Mieć możliwość generowania standardowego układu następujących dokumentów: Polecenie księgowania, Raport kasowy, Noty księgowe obciążeniowe, itp. 4. Mieć możliwość definiowania własnych raportów. 5. Umożliwiać zapis zestawień w formacie Excel, PDF, XML. 6. Umożliwiać sporządzanie dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków, faktur korygujących, not korygujących oraz ich zestawienie za wskazany okres) oraz umożliwiać automatyczne tworzenie dekretów księgowych do tych dokumentów oraz rozliczanie ich za pomocą wpłat gotówkowych w kasie oraz poprzez wyciąg bankowy. V. Pozostałe wymagania: System powinien: 1. Mieć możliwość importu wyciągu bankowego do systemu finansowo-księgowego oraz automatyczne księgowanie wyciągów bankowych, 2. Umożliwiać identyfikację osoby wprowadzającej modyfikującej oraz zatwierdzającej dokument do dziennika obrotów, 3. Umożliwiać archiwizację i odtwarzanie danych (dysk twardy, dyskietka, cd-rom), 4. Mieć możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak np.: zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, kwoty, numery lub symbolu kontrahenta, nazwy kontrahenta, numer NIP kontrahenta, 5. Umożliwiać obsługę kasy - generowanie dokumentów KP - kasa przyjmie, KW - kasa wypłaci oraz raportów kasowych dla kilku stanowisk kasowych 6. Umożliwiać automatyczne tworzenie dekretów księgowych do operacji kasowych. 7. Umożliwiać eksport przelewów do systemu bankowego. 8. Umożliwiać administratorowi zamianę stawek do naliczania odsetek. I. Kartoteki osobowe: System powinien umożliwiać: 6

7 1. Prowadzenie kartotek personalnych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz pracowników obcych, z którymi zostały zawarte umowy cywilno- prawne (umowy zlecenia i o dzieło) uwzględniając zatrudnienie w poszczególnych komórkach organizacyjnych, 2. Przegląd zmian w kartotekach pracowniczych (zmiany kategorii zaszeregowania, zmiany stażu pracy, informacji dotyczącej wykształcenia, danych osobowych, szkolenia, 3. Prowadzenie ewidencji nieobecności w podziale na rodzaj absencji (urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych, wolne za niedzielę, wolne za sobotę, czas wolny za nadgodziny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop dodatkowy, urlop ojcowski i t.p.). System powinien automatycznie wyliczać przysługujący wymiar urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz z uwzględnieniem urlopu wykorzystanego, urlop wykorzystany oraz zaległy, 4. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego w godzinach (a dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy automatyczne wyliczenie urlopu proporcjonalnie do wymiaru urlopu), 5. Wprowadzanie urlopu o zwiększonym wymiarze automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego (np. z tytułu niepełnosprawności), 6. Automatyczne przeliczanie stażu pracy. II. Wymagania dotyczące obliczeń wynagrodzeń: System powinien: 1. Umożliwiać parametryzowanie składników wynagrodzeń z uwzględnieniem podstawy ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego oraz podatku dochodowego oraz algorytmu naliczenia (np. procentowy, kwotowy). 2. Umożliwiać definiowanie innych składników list płac (potrąceń), 3. Automatycznie rozliczać zwolnienia lekarskie ( asygnata zastępcza, wnioski Z-15, NP.-7). System ma mieć możliwość wprowadzani algorytmów obliczenia wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu choroby oraz zasiłku chorobowego, 4. Naliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek za godziny nocne, 5. Posiadać możliwość sporządzania przelewów wynagrodzeń oraz innych należności w zależności od woli pracownika na rachunki bankowe lub do kasy. Jednocześnie system powinien umożliwiać sporządzanie przelewów z różnych kont bankowych pracodawcy. (Eksport przelewów do systemu bankowego użytkowanego przez zamawiającego). 6. Automatycznie wyliczać według odpowiednich algorytmów dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy 7

8 emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, 7. Umożliwiać zaokrąglanie obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy. 8. Automatycznie przeliczać podstawę do ubezpieczeń i ograniczyć naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem podstawy wynikającym z ustawy o ubezpieczeniu społecznym, 9. Umożliwiać rejestrację i prowadzenie rozliczeń wypłat z tytułu zawartych umów-zleceń oraz umów o dzieło oraz wypłat innych należności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (np. wynagrodzenia członków komisji, diety radnych), 10. Umożliwiać rejestrację i rozliczanie spłat pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, III. System powinien umożliwiać sporządzanie następujących wydruków: 1. Zestawienia pracowników z podziałem na staż pracy, stanowisk, zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych, kategorii zaszeregowania, stawek wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia brutto i t.p. 2. Raportu stwierdzającego przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy. 3. Zestawienia pracowników zatrudnionych na czas określony, nieokreślony. 4. Rejestrów osób uprawnionych do nagrody jubileuszowych w określonym przedziale czasowym. 5. Raportów osób uprawnionych do przejścia na emeryturę. 6. Kart zasiłkowych. 7. Kart ewidencji czasu pracy z podziałem miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z kwartalnym zestawieniem faktycznego czasu pracy pracowników. 8. Kart wynagrodzeń pracowników oraz wypłat innych należności. 9. Listy płac z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne oraz zbiorczo. 10. List na wypłaty dodatkowe. 11. Możliwość konstruowania własnych szablonów wydruków. 12. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i zleceniobiorców, Zaświadczeń ZUS Rp-7, Z_3. Oraz możliwość uzupełnienia tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze. 13. System powinien umożliwiać zapis zestawień w formacie Excel, 8

9 Moduł środki trwałe PDF, XML. 14. Sprawozdań GUS oraz deklaracji i informacji PFRON. 15. Deklaracji PIT-4R i PIT -8R do Urzędu Skarbowego. 16. Informacji podatkowych: PIT R, PIT- 11, PIT- 8C, PIT Umów o pracę. 18. Zmian warunków umowy o pracę (wynagrodzenia). 19. Świadectw pracy. IV. Pozostałe wymagania: 1. Import danych do systemu finansowo księgowego w zakresie naliczenia wynagrodzeń w koszty według ustalonego rozdzielnika kosztów łącznie z kosztami narzutów na wynagrodzenia - wydruk dokumentu PK- polecenia księgowania. 2. Możliwość przeglądania danych z lat ubiegłych. 3. Możliwość elektronicznej wymiany danych z programem ZUS - Płatnik, obsługę deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ZUS. Moduł ma umożliwiać: 1. ewidencję środków trwałych w układzie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) według GUS 2. Wyliczenie amortyzacji metodą liniową, degresywną lub jednorazową z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych wskazanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych lub stawki indywidualnie modyfikowane przez użytkownika. 3. Prowadzenie ewidencji analitycznej: a) środków trwałych, b) wartości niematerialnych i prawnych, c) drobnego inwentarza (składniki majątkowe podlegające ewidencji ilościowej nieewidencjonowane w ewidencji bilansowej). 4. Tworzenie rejestrów środków trwałych w podziale na: a) lokalizację, b) użytkowników, c) źródło finansowania. 5. Wprowadzanie zmian w stanie środków trwałych z zastosowaniem następujących dokumentów: a) przyjęcie środka trwałego (OT) b) zmiana miejsca użytkowania (MT) c) przekazania/ przyjęcie środka trwałego (PT) d) likwidacja środka trwałego (LT) i inne wskazane przez zamawiającego. 6. Zmniejszenie i zwiększenie wartości środka trwałego. 7. Sporządzenie karty środka trwałego zawierającej historię 9

10 wszystkich operacji na środku trwałym. 8. Przeprowadzanie inwentaryzacji ( ma umożliwiać generowanie arkuszy spisowych w podziale na lokalizacje) z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych. 9. Sporządzanie dokumentów dotyczących różnic inwentaryzacyjnych. 10. Generowanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F Automatyczny dekret księgowy do modułu finansowo-księgowego dokumentów wymienionych w pkt. 5 oraz naliczenie amortyzacji. 12. Drukowanie kodów kreskowych do oznakowania środków trwałych. 10

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 7 2011-11-18 10:56 Lublin: Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Finansowo-Księgowego

Bardziej szczegółowo

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. OR.AG Wykonawcy

Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. OR.AG Wykonawcy OR.AG. 272.2.2011 Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. Wykonawcy Zarząd Powiatu w Lublinie przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Terminy i miejsce: Program. Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół.

Terminy i miejsce: Program. Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół. www.szkolenia.wolterskluwer.pl : Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół Dla tych z Państwa, którzy pracują na systemie Progman Finanse lub Progman Płace i chcieliby skorzystać z udziału w samej części

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 10-07-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk Z dnia 01 marca 2017 r. Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych W jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo Księgowego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Kotlin i Urzędu Gminy Kotlin. Na podstawie art40

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA

ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA Moduł: Finanse i Księgowość Zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości oraz podatkowymi Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia, jako bilansu otwarcia nowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo