System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr /10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych. Ewidencja księgowa w Urzędzie Miasta prowadzona jest systemem komputerowym nabytym od Firmy REKORD Bielsko Biała i obejmuje : 1/ księgi budżetu gminy miasta Nowy Targ 2/ księgi jednostki budżetowej Urzędu Miasta Nowy Targ. W skład ksiąg budżetu gminy miasta wchodzą : - dziennik obrotów o symbolu ORGAN,drukowany w okresach miesięcznych przez system FK, - konta księgi głównej prowadzone przez wymieniony system, oznaczane symbolem ORGAN i drukowane na dni kończące miesiąc, - konta ksiąg pomocniczych / analityka / prowadzone przez program Rekord FK W skład ksiąg jednostki budżetowej wchodzą : - dzienniki obrotów drukowane na dzień kończący miesiąc, - konta księgi głównej i wydruki obrotów i sald za okresy miesięczne, - konta ksiąg analitycznych i wydruki ich obrotów oraz sald co najmniej na 31 grudnia roku budżetowego, - księgi pomocnicze prowadzone dla ewidencji wymiaru i poboru należności podatkowych i niepodatkowych. Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane a sumy zapisów / obroty / liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku umożliwia ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji pod którą został wprowadzony do dziennika a także posiada dane pozwalające na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Konta księgi głównej zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym. Na kontach księgi głównej następuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonych kontach księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej. Zapisy księgowe pochodzące zarówno z dowodów księgowych jaki tworzone automatycznie przez systemy modułowe oprogramowania następują w pełnym układzie analitycznym tj. do najniższego poziomu określonego w planie kont / dokumenty nie mogą być księgowane wprost na konta księgi głównej tj. bez uwzględnienia zapisów według ich podziałów analitycznych/. Zapisy na kontach księgi głównej występują jako sumy zapisów na składających się na nie kontach analitycznych. 1

2 Konta ksiąg analitycznych / pomocniczych, lub szczegółowych / zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, rejestrów, komputerowych zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej, stanowiący cały system przetwarzania danych. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w zasadzie dla wszystkich kont księgi głównej zarówno organu jak i jednostki budżetowej a w szczególności dla : 1/ środków trwałych, w tym także inwestycji / środków trwałych w budowie /, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 2/ środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie, oraz operacji gotówkowych w postaci raportów kasowych, 3/ rozrachunków z kontrahentami i instytucjami, 4/ rozrachunków z pracownikami a w szczególności jako imienną ewidencje wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji z całego okresu zatrudnienia, 5/ operacji sprzedaży tj. uzyskania dochodów podatkowych i niepodatkowych / odrębne programy komputerowe obsługujące poszczególne źródła dochodów budżetowych, rejestry sprzedaży VAT / 6/ operacji zakupu materiałów i usług / ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów /, 7/ ponoszonych kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej, 8/ operacji związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z budżetu środków europejskich, Szczegółowy opis sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych do poszczególnych kont syntetycznych księgi głównej ujęto w załącznikach nr 2 i nr 3 przy opisie zasad ewidencji księgowej na kontach ustalonych w planie kont dla budżetu miasta Nowego targu i w planie kont dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej / oraz ksiąg pomocniczych / prowadzonych w systemie komputerowym sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego nie rzadziej niż na koniec miesiąca zestawienia i inne niezbędne wydruki które są podstawą do sporządzenia odpowiednich sprawozdań budżetowych i bilansowych. Sposoby sporządzania sprawozdawczości budżetowej i bilansowej regulują odrębne przepisy. II. Opis informatycznego systemu przetwarzania danych 1. Do obsługi sfery finansowej w Urzędzie Miasta w Nowym Targu dopuszczono stosownymi zarządzeniami Burmistrza Miasta pakiet wewnętrznie zgodnych programów komputerowych nabytych od Firmy REKORD Bielsko Biała w skład którego wchodzą niżej wymienione systemy : 1. System Budżet ewidencja planu i wykonania budżetu miasta, ewidencja planów i wykonania rachunków dochodów własnych, GFOŚiGW, 2. System Finanse ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, rachunków dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ewidencja księgowa pozostałych rachunków, 3. Środki trwałe ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 4. System Wyposażenie ewidencja wyposażenia 2

3 5. Rejestr umów ewidencja umów zawieranych przez Urząd Miasta 6. System Dzierżawy ewidencja umów najmu i dzierżawy 7. System Użytkowanie wieczyste ewidencja użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 8. System Rejestr opłat ewidencja należności i opłat różnych 9. System Fakturowanie wystawianie faktur VAT 10. System Kadry ewidencja kadrowa pracowników 11.System Płace ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 12. System Kasa obsługa kasy Urzędu Miasta 13. System Posesja Wymiar wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 14. System Posesja Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych System 15. System Firmy PD Wymiar - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 16. System Firmy PD Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 17. System Pojazdy wymiar i ewidencja podatku od środków transportowych 18. System REX wymiar i ewidencja podatku od posiadania psów 19. Przelew elektroniczny emisja przelewów, 20. Słowniki system informacji o terenie, 21. Ewidencja podatkowa, 22. Moduł XML, 23. System Nota, 24. System - Administrator 2. Pozostałe programy komputerowe eksploatowane w Wydziale Finansowym : 1. System bankowości elektronicznej Pekso BIZNES System Płatnik ZUS 3. System sprawozdawczości budżetowej III. Opis i sposób działania programów. 1. System Budżet ewidencja planu i wykonania budżetu miasta obsługa danych dla poszczególnych dysponentów budżetowych, prowadzenie słownika aktualnej klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf), ewidencja planu dochodów i wydatków budżetowych w układzie wykonawczym, planu rachunków dochodów własnych, planu GFOŚiGW ( tworzenie załączników do projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń i decyzji Burmistrza, bieżące aktualizowanie planu dochodów i wydatków o zmiany wynikające z podjętych zarządzeń i decyzji, ), przenoszenie danych w zakresie zmian planu dochodów i wydatków do programu finansowoksięgowego, dane budżetowe mogą być ewidencjonowane wg klasyfikacji budżetowej jak i równolegle w tzw. układzie zadaniowym z zachowaniem zasady jednokrotnego wprowadzania dokumentów, z możliwością przypisywania wielu pozycji (paragrafów) klasyfikacji budżetowej do danego zadania,.pełny dostęp do danych archiwalnych, zarówno w ramach bieżącego roku obliczeniowego jak i lat ubiegłych, sporządzanie sprawozdań budżetowych na podstawie danych otrzymanych z systemu FK. 3

4 2. System Finanse ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, rachunków dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ewidencja księgowa pozostałych rachunków 1. pełna zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów publicznych, podatku od towarów i usług, 2. równoległa ewidencja syntetyczna (konta księgi głównej) i analityczna (wg podziałki budżetowej), 3. możliwość prowadzenia wykonania budżetu w układzie zadaniowym, 4. ewidencja pozabilansowa, 5. rejestr podatku VAT naliczonego i należnego z podziałem wg rodzaju i stawek VAT, 6. tworzenie sprawozdawczości budżetowej bezpośrednio na podstawie dekretów z kont księgowych oraz sprawozdań wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, 7. automatyczne dekretowanie danych pochodzących z systemów dziedzinowych; np. ST, Rejestr opłat, bazy podatkowe, KASA, Wyposażenie, Płace, Rejestr Umów (zaangażowanie), 8. prowadzenie dzienników cząstkowych, 9. moduł rozrachunków z kontrahentami w tym windykacja należności wraz z zapewnieniem odpowiedniej korespondencji: uzgodnienie sald, wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe, 10. prowadzenie kartoteki przelewów, współpraca z dowolnym programem bankowym w zakresie elektronicznej emisji danych. 3. System Środki trwałe ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1. wpisywanie środków trwałych do Kartoteki Środków Trwałych (KST) według klasyfikacji rodzajowej i numeru inwentarzowego. KST aktualizowana jest w zależności od potrzeb, 2. prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych, w której pamiętane są wszystkie informacje niezbędne do odtworzenia historii zapisów księgowych na danej pozycji. 3. dopuszczenie korekt dokumentów z automatyczną korektą umorzenia i amortyzacji. 4. sporządzanie dokumentów obrotu środkami trwałymi, 5. naliczanie umorzenia z możliwością przesłania danych do programu FK. 6. dokonywanie wyceny według zasad ustalanych każdorazowo przez Użytkownika (indywidualne przeszacowanie środków trwałych) lub na podstawie ogólnie obowiązujących wskaźników. 4. System Wyposażenie ewidencja wyposażenia 1. prowadzenie jednolitej kartoteki wyposażenia zapewniającej unikalność numerów inwentarzowych. 2. sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących obrotu wyposażeniem. 3. prowadzenie kartoteki ilościowej wyposażenia. 4. możliwość przesyłania noty do programu finansowo-księgowego. 5. możliwość przeszacowania wyposażenia. 6. sporządzanie rozliczeń w oparciu o spis z natury. 4

5 5. Rejestr umów ewidencja umów zawieranych przez Urząd Miasta 1. przewidywanie zaangażowania środków na podstawie tzw. wszczęć 2. ewidencja umów, zamówień publicznych i związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych, 3. ewidencja wniesionych zabezpieczeń, 4. generowanie wydruku rejestru umów, 5. powiązanie z systemem FK. 6. System Dzierżawy ewidencja umów najmu i dzierżawy 1. Wprowadzanie informacji dotyczących umów dzierżawnych i dzierżawionych nieruchomości z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów. 2. Wprowadzenie informacji dotyczących dzierżawców. 3. Drukowanie faktur VAT i faktur korygujących. 4. Tworzenie różnorodnych zestawień na podstawie wprowadzonych danych. 5. Możliwość podglądu treści dokumentów, np. umów zapisanych w postaci pliku dyskowego w dowolnym edytorze tekstów, np. Word lub arkuszu kalkulacyjnym, np. Excel. 6. Obsługa archiwum danych z lat poprzednich. 7. System Użytkowanie wieczyste ewidencja użytkowania wieczystego 1. wprowadzenie informacji dotyczących nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu, trwałym zarządzie z możliwością podglądu na dane z ewidencji gruntów, 2. wprowadzenie informacji dotyczących użytkowników i zarządców. 8. System Rejestr opłat ewidencja opłat różnych 1. wprowadzanie przypisów należności i ich rozliczanie w dowolnych rejestrach z możliwością wprowadzenia wielu terminów płatności, 2. księgowanie wpłat i zwrotów należności, 3. wydruki dzienników operacji, dowolnych zestawień dla dowolnych warunków, rozliczeń należności, 4. sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych, 5. definiowanie zapisu noty księgowej do systemu F-K, 6. uzyskanie danych do sprawozdań RB System Fakturowanie wystawianie faktur VAT 1. wystawianie faktur VAT (dokumentów korygujących). 2. możliwość wystawiania paragonów. 3. automatyczne naliczanie odpowiedniego % podatku VAT przy wystawianiu faktur i bieżąca kontrola naliczonego podatku VAT. 4. kompletna informacja dotycząca faktury (numer, data, pełna informacja o kontrahencie sposób i termin zapłaty, % podatku, terminy płatności, wartość faktury, wielkość naliczonego podatku itp.). 5. prowadzenie kartoteki zawierającej kompletne dane dotyczące kontrahentów, 6. tworzenie dowolnych zestawień dotyczących wystawionych faktur, sprzedanych usług, towarów i współpracujących kontrahentów. 7. współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi. 5

6 10. System Kadry ewidencja kadrowa pracowników 1. wprowadzanie pełnych danych o pracowniku: 2. prowadzenie kartoteki urlopowej w postaci czytelnej makiety urlopowej na zasadzie kalendarza z możliwością nanoszenia i sumowania wszystkich możliwych nieobecności pracownika, 3. prowadzenie kartoteki badań lekarskich, szkoleń BHP: 4. prowadzenie kartoteki szkoleń dla każdego pracownika, 5. wprowadzanie informacji o zleceniobiorcy, 6. automatyczne naliczanie wymiaru urlopu, sygnalizacja wymiaru urlopu szkolnego z możliwością bilansowania miesięcznego i rocznego urlopów (wg rodzajów), wydruk dla pracownika (czytelny), 7. wprowadzone wzory dokumentów kadrowych z automatycznym wypełnianiem: umowa o pracę, świadectwo pracy, porozumienie zmieniające, angaż, wypowiedzenie, skierowanie na badania lekarskie, karta obiegowa, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 8. naliczanie stażu pracy w zakładzie oraz stażu pracy ogólnego, 9. możliwość eksportowania podstawowych danych o pracowniku do programu ZUS PŁATNIK, 10. prognozowanie wynagrodzenia: 11. automatyczne generowanie statystycznych sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach typu ZZ 01, ZZ 03, ZZ 06, ZZ System Płace ewidencja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 1. naliczanie płac i przygotowanie wypłaty (sporządzanie list płac: głównej i dodatkowych), w tym naliczenie wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, zasiłków płatnych ze środków ZUS, pozostałych wypłat z tytułu stosunku pracy, 2. rozliczanie płac - funkcja ta obejmuje: a/ obliczanie narzutów od wynagrodzeń i przygotowanie informacji do księgowania danych w rozbiciu na rozdziały i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową b/ eksport danych do programu PŁATNIK, c/ rozliczanie zaliczek miesięcznych na poczet podatku dochodowego od łącznej kwoty wypłat dla Urzędu Skarbowego, d/ obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, e/ obliczanie i wypełnianie deklaracji PFRON, f/ sporządzanie wydruków związanych z wypłatą (odcinek dla pracownika, zestawienie do przelewu wynagrodzeń, zbiorówka listy płac), g/ ewidencja wypłat z tytułu umów-zlecenia i o dzieło, h/ wykonanie wydruków związanych z rocznymi rozliczeniami (roczna karta wynagrodzeń, dokumenty podatkowe PIT-11, PIT-4, PIT-40, zaświadczenia o wynagrodzeniu), i/ automatyczna zmiana procentu przy naliczaniu zaliczki na podatek od dochodów osobistych na podstawie corocznie aktualizowanych tabel progów podatkowych j/ automatyczne zaniechanie naliczania składek na ubezpieczenia społeczne po przekroczeniu przez pracownika określonego progu dochodów. Możliwość korygowania dochodu pracowników o kwoty uzyskane w innych miejscach zatrudnienia lub z innych tytułów 3. rejestracja i obsługa wypłat z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia zarówno dla pracowników własnych jak i obcych, 4. możliwość potrąceń jednokrotnych lub o stałym harmonogramie; % lub kwotowych na rzecz Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, funduszu socjalnego, innych, 6

7 5. prowadzenie rozliczeń w związku z udzielonymi pożyczkami z Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 12. System Kasa obsługa kasy Urzędu Miasta 1. prowadzenie wszelkich rozliczeń kasowych z równoczesną ich automatyczną dekretacją, 2. sporządzanie raportów kasowych z bieżącą kontrolą salda kasowego, 3. wystawianie dowolnych dokumentów kasowych typu KP, KW i in., 4. powiązanie z programami podatkowymi i umożliwienie zautomatyzowanego przyjmowania wpłat z tytułu dokonanych naliczeń. 5. definiowanie własnych dokumentów kasowych, ich wyglądu, sposobu drukowania. 6. prowadzenie dowolnej liczby kas. 13. System Posesja Wymiar wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 1. prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości, 2. wprowadzanie danych dotyczących podatników, ewidencjonowanie współwłaścicieli i innych osób prawnie związanych z daną nieruchomością, gospodarstwem, 3. nadawanie ulg kwotowych lub procentowych, 4. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gospodarstw, 5. możliwość tworzenia raportów o rozbieżnościach między danymi o podatnikach a danymi z ewidencji ludności oraz możliwość zbiorczej aktualizacji, 6. wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach z wykorzystaniem powiązania z danymi z ewidencji gruntów, 7. możliwość wprowadzenia ulg ustawowych dla gospodarstw rolnych, 8. automatyczne obliczanie wymiaru podatku oddzielnie dla poszczególnych grup: a. podatek od nieruchomości, b. łączne zobowiązanie pieniężne (nieruchomości rolne do 1 ha-podatek od nieruchomości, rolny, leśny), c. podatek rolny d. łączne zobowiązanie pieniężne (nieruchomości rolne powyżej 1 ha-podatek od nieruchomości, rolny, leśny), e. podatek leśny. 9. drukowanie decyzji wymiarowych-nakazów płatniczych 10. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, 11. możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek, 12. możliwość dokonywania zmian w ciągu roku oraz wydawania i drukowania decyzji zmieniających wysokość podatku, 13. możliwość korekty podatku za lata ubiegłe i wydawania decyzji o przypisie i odpisie dodatkowym, 14. prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień z możliwością drukowania ewidencji oraz poszczególnych rodzajów dokumentów, 15. prognozowanie kwoty podatku na rok przyszły na podstawie ewidencji nieruchomości i wprowadzonych stawek podatku, 16. rejestracja wydania danych osobowych, 17. obliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, 7

8 14. System Posesja Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych 1. wprowadzanie sald BO z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe, 2. księgowanie wpłat z podziałem na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, 3. wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na raty, 4. drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty, 5. prowadzenie dziennika obrotów, 6. prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością sporządzania oraz drukowania decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych, 7. przeglądanie danych historycznych nieruchomości, 8. kontrola terminowości wpłat podatków, 9. możliwość współpracy z kasą w dwóch wariantach: a. na zasadzie przesyłania do kasy dyspozycji wpłaty z możliwością wydruku blankietu wpłaty w kasie oraz zwrotnego przesłania z kasy informacji o wpłatach zrealizowanych po uzgodnieniu raportu kasowego, b. na zasadzie przyjmowania wpłat bezpośrednio w kasie z podglądem na dane o ratach podatnika z podpowiedzią odsetek. 10. uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s, w tym danych o skutkach ulg i umorzeniach, 15. System Firmy PD Wymiar - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 1. wprowadzanie danych dotyczących podatników, 2. wprowadzanie danych o opodatkowanych nieruchomościach na podstawie deklaracji podatkowych, 3. obliczanie wymiaru podatku, 4. możliwość wybrania podatników, którzy nie złożyli deklaracji podatkowych oraz wydrukowania wezwań do złożenia deklaracji, 5. wprowadzanie zmian na podstawie deklaracji korygujących, 6. prowadzenie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, 7. możliwość wprowadzania umorzeń należności głównej i odsetek, 8. prowadzenie ewidencji wydanych decyzji, postanowień, 9. obliczenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych 16. System Firmy PD Księgowość ewidencja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych 1. wprowadzanie sald BO oraz niezapłaconych rat podatku za lata ubiegłe, 2. księgowanie wpłat, 3. wydawanie decyzji o odroczeniu terminów płatności podatku, rozłożeniu zaległości na raty, 4. drukowanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty, 5. prowadzenie dziennika obrotów 6. prowadzenie ewidencji zaległości z możliwością wydawania oraz drukowania postanowień o wszczęciu postępowania, decyzji określających zaległość, upomnień oraz tytułów wykonawczych, 7. możliwość współpracy z kasą, 8. uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s. 8

9 17. System Pojazdy wymiar i ewidencja podatku od środków transportowych 1. wprowadzanie danych o podatnikach osobach fizycznych, prawnych i nie posiadających osobowości prawnej, 2. wprowadzenie aktualnych stawek podatku z uchwały rady, 3. wprowadzanie danych o pojazdach na podstawie deklaracji DT-1 i załączników DT1/, 4. wprowadzanie danych o pojazdach nie opodatkowanych w roku bieżącym, na których figurują zaległości, 5. wprowadzanie sald BO oraz rat podatku za lata ubiegłe dla zaległości dla pojazdów, 6. zapis wymiaru podatku za rok bieżący na karty kontowe pojazdów, 7. wprowadzanie zmian w ciągu roku na podstawie złożonych deklaracji, zapis przypisów i odpisów podatku na kartach kontowych pojazdów, 8. wprowadzanie przypisów i odpisów kwotowych za lata ubiegłe, 9. wprowadzanie umorzeń i odroczeń terminów płatności podatku, 10. księgowanie zaległych i bieżących wpłat, 11. wydruk upomnień i tytułów wykonawczych. 18. System REX wymiar i ewidencja podatku od posiadania psów 1. wprowadzenie informacji niezbędnych do wymierzenia kwoty podatku, 2. księgowanie początkowych sald podatników (BO) oraz zaległych i bieżących wpłat, 3 tworzenie przez program przypisów i odpisów podatku w ciągu roku, 4. druk decyzji określających zaległość, upomnień, tytułów wykonawczych, 5. obliczanie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych. 6. uzyskanie danych do sprawozdania Rb-27s 19. Moduł administracyjny programu Program jest przeznaczony do administrowania uprawnieniami użytkowników w poszczególnych aplikacjach: 1. Obsługa i zarządzanie ograniczeniami na hasła użytkowników jest zrealizowana przez Administratora Systemu za pomocą formularza profilu, który oprócz podstawowych funkcji (np. załóż profil, usuń profil) umożliwia: a) ochronę dostępu haseł b) okresu ważności haseł c) unikalności haseł d) weryfikacji haseł 2. Każdy użytkownik ma przypisane uprawnienia zgodnie z przydzielonymi mu do realizacji zadaniami. 3. Prawo do definiowania nowych użytkowników i przydzielania im uprawnień ma tylko Administrator Sytemu. 4. Administrator ma możliwość przeglądania informacji o stanie kont poszczególnych użytkowników, może sprawdzić: a) datę utworzenia konta użytkownika, b) nazwę profilu haseł, do którego przypisany jest dany użytkownik, c) status konta użytkownika - otwarte (działające), zablokowane (dlaczego?, np. przekroczony okres ważności hasła), d) datę zablokowania konta użytkownika, e) datę wygaśnięcia hasła, f) zablokowanie konta, g) odblokowywanie konta, h) unieważniania hasła do konta. 9

10 5. Administrator ma możliwość sporządzenia różnych raportów zawierających na przykład historię pracy użytkowników (również nieudane próby logowania się) 20. Moduł administracyjny bazy danych Administrator bazy danych powinien posiadać możliwość: 1) weryfikacji bazy danych, porządkowanie bazy danych lub przygotowanie uszkodzonej bazy danych do wykonania kopii bezpieczeństwa; dodatkowo można określić stopień szczegółowości kontroli bazy danych poprzez zdefiniowanie odpowiednich opcji, 2) wykonywania kopii bezpieczeństwa bazy danych; w funkcji oprócz parametrów połączenia z bazą danych można wskazać szereg opcji definiujących sposób wykonania. Ponadto należy określić miejsce przeznaczenia raportu z przebiegu operacji kopiowania oraz plik kopii, 3) przywrócenia bazy danych na podstawie wykonanej wcześniej kopii bezpieczeństwa; w funkcji oprócz parametrów połączenia z bazą danych można wskazać rozmiar strony odtwarzanej bazy oraz szereg opcji definiujących sposób odtwarzania bazy danych; ponadto należy określić miejsce przeznaczenia raportu z przebiegu operacji kopiowania oraz plik kopii; odtwarzanie bazy danych na podstawie kopii bezpieczeństwa polega na zbudowaniu całkiem nowej bazy danych na podstawie zarchiwowanych danych, 4) modyfikację właściwości bazy danych, dzięki czemu można sterować jej bezpieczeństwem i niezawodnością pracy. 5) możliwość automatycznego kopiowania baz danych w określonych przez administratora terminach. Proces archiwizowania może odbywać się podczas pracy użytkowników. Szczegółowe opisy funkcji i procedur podsystemów komputerowych wymienionych w ust.3 zawarte są w instrukcjach obsługi sporządzonych przez autorów oprogramowania i przekazanych użytkownikom wraz z oddaniem poszczególnych podsystemów do eksploatacji / w formie broszur, oraz zapisów w programach w zakładkach pomoc /.. IV. Pozostałe programy 1. System bankowości elektronicznej Pekso BIZNES 24 System umożliwia przygotowanie i przesyłanie w systemie elektronicznym do banku dyspozycji polecenia przelewu, podglądu na wyciągi bankowe wszystkich rachunków bankowych obsługiwanych przez Urząd Miasta oraz przygotowywania odpowiednich wydruków. System jest własnością banku obsługującego budżet miasta Nowego Targu. 2. System Program Płatnik System umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, oraz ewidencji pozostałych osób wykonujący na rzecz Urzędu Miasta usługi, a podlegających na podstawie obowiązujących przepisów składkom ZUS / umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło z własnymi pracownikami itp. /. System umożliwia sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do ZUS u. 3. System Program służy do zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego. Ma na celu wspomożenie służb finansowych jednostki w realizacji zadań w zakresie : 10

11 - planowania budżetu począwszy od etapu przygotowania projektu budżetu, poprzez wszystkie jego zmiany., - sporządzania sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w miesięcznych i kwartalnych okresach sprawozdawczych, - sporządzania bilansów jednostkowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, bilansów łącznych jednostek organizacyjnych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności, bilansów z wykonania budżetu JST oraz bilansu skonsolidowanego, - graficznego przedstawiania danych planistycznych i danych z wykonania budżetu za pomocą modułu raportowego, - wymiany danych miedzy jednostkami samorządu terytorialnego a regionalna izbą obrachunkowa bez użycia zewnętrznych programów pocztowych 11

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Kotlin i Urzędu Gminy Kotlin. Na podstawie art40

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 14 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Księgi rachunkowe przy użyciu komputera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk Z dnia 01 marca 2017 r. Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych W jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego.

2) Urząd Gminy Subkowy działa na podstawie regulaminu organizacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 96/10 Wójta Gminy Subkowy z dnia 31 grudnia 2010 r. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst

Bardziej szczegółowo

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu )

(wszystkie programy firmy RADIX pracują pod systemem MS DOS i występują w najnowszych wersjach na dzień przetargu ) załącznik 1 Załącznik nr l SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DOSTAW Charakterystyka systemu. Całość dostawy składać się będzie z: 1. Zakupu kompleksowego oprogramowania które obejmuje następujące moduły: a. Podatki Gminne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku

Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 10 listopada 2014 roku Zarządzenie Nr 276/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 14 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorcowego planu kont dla Urzędu Miasta Kielce oraz innych jednostek budżetowych Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, )

Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, ) ZARZĄDZENIE NR /0/P PREZYDENTA MIASTA PABIANIC z dnia 0 maja 0 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/0/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych

Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych Zakładowy plan kont  II. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych I. Zakładowy plan kont 1. Ustala konta syntetyczne bilansowe i pozabilansowe. 2. Zawiera nazwy i symbole kont syntetycznych przeznaczonych do rejestrowania operacji

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.160.2013 Wójta Gminy Klucze z dnia 15 lipca 2013r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/4/PK/10 Wójta Gminy Klucze z dnia 30 grudnia 2010r Ogólne zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH ORAZ OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ

WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH ORAZ OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO I SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. WYKAZ ZBIORÓW TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE NA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKACH DANYCH ORAZ OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.838..2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości Urzędu Gminy Stara Biała

Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości Urzędu Gminy Stara Biała Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80.2012 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31.12.2012 Aneks Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku pn. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 73/02/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykazu programów komputerowych i ochrony danych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego

Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 9.2012 z dnia 28 marca 2012 roku. Zasady rachunkowości oraz plan kont dla organu podatkowego Zasady rachunkowości organów podatkowych zawarte są w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ 3 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ II stopnia podziału Symbole klasyfikacyjne III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia podziału Hasła klasyfikacyjne 30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU 300 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE Załączniki do zarządzenia Nr 10 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 ROK OBROTOWY I WCHODZĄCE W JEGO SKŁAD OKRESY SPRAWOZDAWCZE 1. Rokiem obrotowym jest okres

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT

INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI PODATKÓW I OPŁAT 1 1. Instrukcja określa tryb postępowania w zakresie ewidencji i kontroli przyjmowania podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek

Aneks nr 1 do zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 0050.338.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31.12.2014 Aneks nr 1 do zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek wydanych Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo