CSIOZ-WZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CSIOZ-WZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Finansowo-Księgowego i Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia jednostki budżetowej (zatrudniającej co najmniej 150 pracowników) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), tj. dostawa i wdrożenie programu finansowo-księgowego z rejestrem bankowym oraz kadrowo-płacowego i systemu do obsługi środków trwałych działających w systemie MS Windows Server 2008 (który Zamawiający posiada) wraz z przeniesieniem do nowego systemu danych z systemu obecnie używanego. System musi zapewniać właściwą obsługę finansowo księgową oraz kadrowo - płacową zadań realizowanych w ramach środków krajowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji oraz w ramach działań podejmowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako IP II dla XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadaniowym. Liczba użytkowników oprogramowania: Program Finansowo księgowy 6 stanowisk; Program kadrowo płacowy 4 stanowiska; Moduł Środki Trwałe wraz z Systemem do elektronicznej inwentaryzacji i ewidencji majątku 2 stanowiska. Stanowisko kontrolno monitorujące 1 stanowisko. System musi posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezależnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z ustawą o rachunkowości oraz z ustawami podatkowymi. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zakresu rachunkowości, finansów publicznych i prawa pracy. System powinien zapewnić spełnienie wszelkich wymagań dla jednostek budżetowych wynikających z przepisów prawa w zakresie prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej oraz kadrowo płacowym. System musi zapewnić kompleksową (całościową) obsługę w zakresie finansowo księgowym, sprawozdawczości budżetowej oraz kadrowo płacowym jednostki budżetowej. Oferent zobowiąże się także do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników oraz administratora. Oferent przez okres 24 miesięcy zapewni bezpłatny serwis na wypadek błędów i awarii programu wynikłych po końcowym zainstalowaniu programu i przeniesieniu danych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego po zakończeniu gwarancji na niezawodne działanie systemu na okres minimum 60 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wdrożenie systemu informatycznego, wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego. 2. Udzielenie stosownych licencji. 1/11

2 3. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 4. Przeprowadzenie szkolenia w CSIOZ z zakresu obsługi systemu (9 osób) oraz administratora (2 osoby) w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych. 5. Termin zakończenia wdrażania systemu wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. II. WYMAGANIA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wdrożenie systemu informatycznego wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego, 2. Udzielenie stosownych licencji, w tym: a) dostarczenie i zainstalowanie na sprzęcie użytkowanym przez Zamawiającego, programów zapisanych na nośnikach danych; wydanie pełnej dokumentacji użytkownika w języku polskim, b) udzielenie licencji na sieciowe użytkowanie programów na następującą liczbę użytkowników: 3. Dostarczenie i zainstalowanie sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Systemu do elektronicznej inwentaryzacji i ewidencji majątku, w tym: a) przenośne czytniki (kolektory danych) kodów kreskowych 3 sztuki, b) drukarka etykiet z kodami kreskowymi 1 sztuka, c) materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet w ilości umożliwiającej oznakowanie sztuk składników majątku. Tabela nr 1 Lp. Moduł/system Liczba użytkowników 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 6 2 Kadry-Płace 4 3 Środki trwałe wraz z systemem do elektronicznej 2 inwentaryzacji i ewidencji majątku 4 Stanowisko kontrolno monitorujące 1 4. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w CSIOZ z zakresu obsługi wszystkich systemów wymienionych w Tabeli nr 1 oraz w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych. 6. Szkolenia użytkowników będą się odbywały wg poniższego zestawienia: Tabela nr 2 Lp. Moduł/system Liczba godz. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 20 2 Kadry-Płace 20 3 Środki trwałe wraz z systemem do elektronicznej 15 inwentaryzacji i ewidencji majątku 4 Stanowisko kontrolno monitorujące 15 5 Administrator systemu 15 2/11

3 Liczby godzin podane w tabeli nr 2 są wartościami minimalnymi. Uwaga liczba godzin w szkoleniu nie może być większa niż 5 godzin dziennie na 1 moduł 7. Okres wdrażania wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym w Tabeli nr 3: 8. Harmonogram ramowej realizacji umowy Tabela nr 3 Lp. Rodzaj zadania Termin Potwierdzenie wykonania prac 1 Dostawa licencji 14 dni od daty podpisania Protokół odbioru 2 Instalacja, konfiguracja, wdrożenie modułów umowy Zakończenie prac 3 miesiące od podpisania umowy Protokół odbioru Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją, konfiguracją i szkoleniami, wybrany Oferent przedstawi pisemnie do akceptacji Zamawiającego plan szkoleń do poszczególnych etapów. III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONALNOŚCI 1. Zintegrowany system musi na dzień składania ofert realizować następujące funkcje i spełniać określone poniżej wymogi: Musi być zgodny obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247); 3/11

4 ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622); ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 poz. 306 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 82, poz. 496 z późn. zm.); ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.); ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.); ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024). Uwaga: W każdym wierszu poniższych tabel w puste pola po prawej stronie należy wpisać 1 (warunek spełniony) lub 0 (warunek nie spełniony). Niewpisanie cyfry 1 lub 0 w którymkolwiek z wierszy tabeli spowoduje brak przyznania punktów w danym kryterium funkcjonalności! Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie wymagań i dokładne przygotowanie oferty. 2. MODUŁY - OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH - warunki oceniane w ramach kryterium funkcjonalności 4/11

5 2.1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym: Budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki (definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb) Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) Prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych według dowolnej liczby systemów ewidencji (Budżety i Plany, NKUP, MSR) Możliwość definicji wielu dzienników księgowych oraz sposobu ich numeracji Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów, Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych Możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności Możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych Automatyczna generacja deklaracji VAT-7, Kwartalnej UE, Intrastat na podstawie automatycznych zapisów w rejestrach VAT - owskich zakupu oraz sprzedaży Możliwość ręcznego zapisu w rejestrach VAT zakupu oraz sprzedaży Możliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald w walucie transakcji z kontrahentem Możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentem lub kontrahentami zawierających zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta księgowego posortowane po różnych elementach zestawień Możliwość generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych Automatyczne generowanie sprawozdań, do których sporządzania zobowiązane są jednostki budżetowe na podstawie stosownych przepisów prawa Możliwość zapisu zestawień do plików PDF Możliwość zapisu zestawień do plików XML Możliwość zapisu większości zestawień do Excela, w tym wg wzoru określonego w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia Możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, dysponenta środków czy zadania lub 5/11

6 podzadania w dowolnym momencie roku Bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych Automatyczne przeksięgowanie sald wybranych kont Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów) Możliwość wprowadzenia planów kont, grup Kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów) Możliwość syntetycznej/ analitycznej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem Możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczania odsetek Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty Możliwość zmiany terminu zapłaty Wydruk raportu należności i raportu zaległości Możliwość importu wyciągu bankowego do systemu ewidencji księgowejautomatyczne księgowanie wyciągów bankowych na podstawie plików otrzymanych z systemu bankowego Wydruki: kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych Automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na funduszu Automatyczne tworzenie sprawozdań GUS F - 03 sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych Z - 06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z - 03 sprawozdania o zatrudnieniach i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca kwartału (w miejsce wykropkowania wstawia się żądany kwartał). Wydruk planów w różnym wariancie (tylko jeden paragraf, tylko jeden dysponent środków, itp.) Import danych z ewidencji księgowej w formie raportu z wybranych kont do zakładki plan Rejestr umów Kontrola stopnia zaawansowania realizacji umowy Tworzenie plików w formacie XML (plany, sprawozdania budżetowe, zapotrzebowanie na środki) Identyfikacja osoby wprowadzającej, modyfikującej oraz zatwierdzającej dokument do dziennika obrotów Mechanizmy ochrony zapewniające rejestracje i kontrolę pracy osób obsługujących system oraz kontrolę wprowadzonych dokumentów Data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu 6/11

7 Rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem Możliwość księgowania na czerwono Wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez administratora i użytkowników Archiwizację i odtwarzanie danych na nośnikach zewnętrznych (zewnętrzny dysk twardy, dyskietka, CD) Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu Oferowany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe, itp. Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak; zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w okresach tygodniowych lub na żądanie użytkownika Możliwość definiowania własnych raportów Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Excel poprzez udostępnianie danych Możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do księgi głównej wraz z zakładkami rozrachunków poprzez wczytanie danych z plików eksportowanych w uzgodnionym formacie (dbf, xls,) Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika Pełna obsługa pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prowadzenie rejestru umów udzielonych pożyczek eksport do płac zestawień potrąceń w ustalonych kwotach do czasu spłaty zadłużenia Obliczanie narastająco sald zadłużenia z uwzględnianiem automatycznych potrąceń z list wypłat a także spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy) Możliwość drukowania aktualnych sald pracowników w zestawieniu indywidualnym lub zbiorczym według stanu zadłużenia Liczba spełnionych funkcjonalności 7/11

8 2.2 Kadry-Płace Prowadzenie kartotek personalnych przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (m. in. kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany stawek zaszeregowania, staż, informacji dot. wykształcenia, danych osobowych / w tym: stan cywilny, informacja o dzieciach/, rekrutacja i nabór, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, szkolenia /w tym rejestracja odbytych szkoleń/, świadczenia socjalne) Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji (urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych. Automatyczne wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu, urlopu wykorzystanego, zaległego) Wydruk raportów wg stażu, stanowisk, stawek zaszeregowania, -w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu stwierdzający przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy, raport średniego miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach zatrudnionych na czas określony. Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę Sprawozdania dotyczące zatrudnienia Rejestr kartotek pracowników w systemie płac - rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS), z możliwością modyfikacji Karty zasiłkowe pracowników Automatycznie przeliczany staż pracy Możliwość parametryzowania składników list płac według wielu kategorii Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych składników z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika obsługującego program Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników (w dowolnej ilości) Możliwość konstruowania wielu szablonów (oddzielnych do naliczania list płac oraz wynikowych do wydruku) Deklaracje PIT Tworzenie rozdzielników kosztów do systemu Finansowo-Księgowego eksport danych do systemu księgowego Tworzenie sprawozdań budżetowych oraz dla GUS Współpraca z czytnikami Rejestrującymi Czas Pracy (RCP) Przesyłanie danych w formatach PDF, HTML, XLS, XML Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników (grupy pracownicze, komórki, stanowiska, itd.) Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych Dostęp do danych z lat ubiegłych Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika Rejestr wniosków kartoteka zgłoszonych wniosków Import danych do systemu finansowo-księgowego Rejestr Umów Zleceń, Umów o Dzieło Import danych do zaangażowania w systemie finansowo-księgowym Sporządzanie list płac Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu F-K rozdzielnika płac według ustalonego klucza na poszczególne konta 8/11

9 Realizacja wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do kasy CSIOZ. Możliwość przelewu wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia. Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop dla pracowników. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także możliwość zaokrąglania obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia Ewidencja absencji pracowników Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach (przy zatrudnionych w niepełnym wymiarze) - automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu Możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze - automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego Obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w rozbiciu na urlop bieżący i zaległy Informacja o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270 dni zasiłku chorobowego Możliwość zdefiniowania kwot bazowych dla poszczególnych grup pracowników Wynagrodzenia - automatyczne przeliczanie wynagrodzeń przy zmianie kwot bazowych (możliwość wyliczenia wyrównania wynagrodzenia za miesiące poprzedzające zmianę) Generowanie raportów, o stanie zatrudnienia oraz sprawozdań z analizami zatrudnienia dla GUS oraz ZUS z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Elektroniczna wymiana danych z programem ZUS - PŁATNIK, obsługa deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ZUS Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, Zaświadczeń ZUS Rp-7 Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze Wykonywanie korekt ZUS np. 30 krotności składki emerytalnej i rentowej, także z poprzednich lat zgodnie z obowiązującymi przepisami Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika Roczne karty ewidencji czasu pracy z podziałem miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z kwartalnym zestawieniem faktycznego czasu pracy pracowników Liczba spełnionych funkcjonalności 9/11

10 2.3 Środki Trwałe Prowadzenie rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS Rejestru współczynników odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych Prowadzenie wykazu pomieszczeń z uwzględnieniem wielu (minimum 2) różnych obiektów (budynków) Możliwość przypisania pomieszczenia do komórki organizacyjnej Możliwość zastosowania dla wybranego środka trwałego w części amortyzacji podatkowej i niepodatkowej Możliwość wyłączenia tej funkcji dla określonych grup majątku Możliwość definiowania typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, w tym OT - przyjęcie środka trwałego, PT - przekazanie środka trwałego, LT - likwidacja środka trwałego, kartę środka Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość definiowania kategorii środków innych niż grupy, podgrupy i rodzaje KŚT Wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie i rozliczanie spisu z natury, w tym raportowanie o brakach i nieujawnionych przemieszczeniach, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość rejestrowania związków między wartościami niematerialnymi i prawnymi a środkami trwałymi (np. dla programów komputerowych wskazanie komputerów, na których oprogramowanie jest zainstalowane) Możliwość automatycznego przeszacowania wartości składników majątku trwałego Import danych z ewidencji środków trwałych do systemu finansowo-księgowego, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Sporządzanie sprawozdań do GUS. Możliwość tworzenia różnych zestawień, sprawozdań, raportów, wydruków przez użytkownika. Możliwość drukowania samoprzylepnych, trwałych etykiet z kodem kreskowym, służących do znakowania składników majątku. Możliwość zamieszczania na etykietach dodatkowych znaków graficznych, np. logo programu operacyjnego. Czytanie kodów kreskowych z etykiet za pomocą przenośnego czytnika, który dane z etykiet zapisuje w swojej pamięci, a następnie umożliwienie automatycznego rozliczenia inwentaryzacji w systemie. Porównanie danych o składnikach majątku, zebranych w trakcie spisu z natury, ze stanem ewidencyjnym, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość generowania arkuszy spisu z natury. Możliwość generowania zestawień różnic inwentaryzacyjnych. Możliwość generowania raportów zgodności. Możliwość generowania raportów braków. Możliwość generowania raportów nadwyżek. Możliwość generowania raportów przesunięć, z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). 10/11

11 Prowadzenie kartoteki zbiorczej oraz równocześnie wielu kartotek składników majątku z uwzględnieniem poszczególnych projektów (CSIOZ, POIG, POIiŚ). Możliwość prowadzenia ewidencji części składowych poszczególnych składników majątku Możliwość przypisania / rozliczania osób odpowiedzialnych materialnie / użytkowników poszczególnych składników majątku LICZBA SPEŁNIONYCH FUNKCJONALNOŚCI liczba uzyskanych punktów za funkcjonalność 1. Liczba spełnionych funkcjonalności z poz Liczba spełnionych funkcjonalności z poz Liczba spełnionych funkcjonalności z poz. 2.3 Razem liczba spełnionych funkcjonalności (liczba punktów) 3. GWARANCJA I ASYSTA TECHNICZNA warunki wymagane, nie oceniane w kryterium funkcjonalności. Okres gwarancji na dostarczone programy musi wynosić co najmniej 24-miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń a) usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji waz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów b) dokonywanie upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów c) bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji d) pomoc na telefon (hot-line) w dni robocze 08:00 16:00 e) konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia w dni robocze f) wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 1. przystąpić do usunięcia awarii oprogramowania, niezależnie od jej przyczyn, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia (czas reakcji), Maksymalnym czasem usunięcia awarii są 24 godziny od zgłoszenia, 2. do bezpłatnej aktualizacji systemu w zakresie bieżącego dostosowywania do zmian w przepisach prawa. 4. Obecnie w CSIOZ używany jest system Softlab ERP (dawniej Softlab SQL) moduł: a. Lista Płac i Kadry wersja 7.2 b. Finanse i Księgowość wersja 5.2 c. ST 2001 SQL wersja /11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Finansowo-Księgowego

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 7 2011-11-18 10:56 Lublin: Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Terminy i miejsce: Program. Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół.

Terminy i miejsce: Program. Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół. www.szkolenia.wolterskluwer.pl : Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół Dla tych z Państwa, którzy pracują na systemie Progman Finanse lub Progman Płace i chcieliby skorzystać z udziału w samej części

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.:21/dost./2008. BA/zp/ /2008. Warszawa, 26 czerwca 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.:21/dost./2008. BA/zp/ /2008. Warszawa, 26 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.:21/dost./2008 BA/zp/ /2008 Warszawa, 26 czerwca 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk Z dnia 01 marca 2017 r. Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych W jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Kotlin i Urzędu Gminy Kotlin. Na podstawie art40

Bardziej szczegółowo

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu PULPIT MENADŻERA wybrane korzyści korzystania z modułu Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 72/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA. Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2010 r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo