Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zaproszenia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę oprogramowania do obsługi finansowej i administracyjnej dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie Zamawiającemu: Lubelskiemu Centrum Konferencyjnemu w Lublinie, programu do obsługi finansowej i administracyjnej wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania ww. oprogramowania. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia stosownych licencji, w tym: 1) dostarczenia programów zapisanych na nośnikach danych, wydania pełnej dokumentacji użytkownika w języku polskim, 2) udzielenie licencji na czas nieokreślony na sieciowe użytkowanie programu przez maksymalnie 5 użytkowników (z możliwością korzystania i pracy z programem przez wszystkich użytkowników jednocześnie). Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Zamawiającego (w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym) z zakresu obsługi wszystkich systemów zakupionych oraz w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników/użytkowników (3 osoby) w wymiarze 6 godzin dla każdego użytkownika systemu z każdego dostarczonego i zainstalowanego systemu/modułu. Oferowany system musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z: 1) Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) 2) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), 3) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz. 1616), 4) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119), 5) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r., Nr 247, poz.1622), 6) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2014 r., poz.82). Strona 1 z 10

2 System/moduł finansowo-księgowy: Oprogramowanie do obsługi księgowości i finansów powinno być łatwe w obsłudze, intuicyjne i funkcjonalne, ograniczać ryzyko popełnienia pomyłki, oferować użytkownikowi kompleksową pomoc na każdym etapie pracy i współpracować z innymi modułami systemu. Program/moduł do obsługi finansowo-księgowej musi umożliwiać wykonywanie zadań takich jak: 1) realizacja przelewów, 2) tworzenie rejestru VAT sprzedaż i zakupy, 3) budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki (definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb), 4) plan kont wielopoziomowy (min. 6 poziomów i 15 znaków), analityka z możliwością powiązania ze słownikami (danymi z innych miejsc systemu, w tym własnymi) na dowolnym miejscu i w dowolnej liczbie analityk; konta walutowe w standardzie; możliwe konta wielowalutowe, uwzględnienie klasyfikacji budżetowej w budowie kont, 5) rozliczenie międzyokresowe kosztów (RMK), 6) możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych, 7) możliwość filtrowania zapisów w dziennikach i zestawieniu obrotów i sald, 8) możliwość ręcznego wprowadzania kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalog kontrahentów, katalog pracowników, katalog ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności, 9) zbiorcza ewidencja dokumentów, 10) cechy/atrybuty dokumentów 11) możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem, 12) bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych 13) automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku, 14) możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji 15) Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowanie przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych, 16) możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, zadania lub podzadania w dowolnym momencie roku, 17) bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzanych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont przeciwstawnych, 18) automatyczne przeksięgowanie obrotów wybranych kont, Strona 2 z 10

3 19) automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału, 20) możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów), 21) możliwość wprowadzenia planów kont, grup Kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego, 22) gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa, 23) gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów), 24) możliwość syntetycznej/analitycznej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem, 25) możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem, 26) możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem, 27) możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta, 28) możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczania odsetek, 29) możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty, 30) możliwość zmiany terminu zapłaty, 31) możliwość określenia dla należności terminu przedawnienia, 32) wydruk raportu należności i raportu zaległości, 33) możliwość importu wyciągu bankowego do systemu ewidencji księgowej-automatyczne księgowanie wyciągów bankowych na podstawie plików otrzymanych z systemu bankowego, 34) automatyczne dekretowanie zapisów na konta pozabilansowe przy wprowadzaniu do ewidencji finansowo-księgowej wyciągu bankowego, 35) wydruk: kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych, 36) automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych na podstawie zapisów księgowych na kontach, 37) automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na funduszu, 38) automatyczne tworzenie sprawozdań GUS, 39) F 03 sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych, 40) wydruk sprawozdań w formacie zdefiniowanym w rozporządzeniu o sprawozdawczości, 41) wprowadzenie dokumentu ustawa budżetowa dla wielu użytkowników w układzie budżetu tradycyjnego i budżetu zadaniowego, 42) import dokumentu do ewidencji księgowej z wprowadzeniem dekretacji na konta, 43) mechanizmy ochrony zapewniające rejestracje i kontrolę pracy osób obsługujących system oraz kontrolę wprowadzanych dokumentów, 44) data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu, 45) rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem, 46) możliwość księgowania na czerwono, 47) wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez administratora i użytkowników, Strona 3 z 10

4 48) archiwizacja i odtwarzanie danych (dysk twardy, dyskietka, cd-rom), 49) możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem, 50) możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu, 51) oferowany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu, 52) możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe, itp., 53) możliwość tworzenia własnych słowników użytkownika, 54) możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak: zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP, 55) informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w okresach tygodniowych lub na żądanie użytkownika, 56) możliwość definiowania własnych raportów, zestawień, wydruków przez użytkownika 57) możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania, 58) współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Excel poprzez udostępnianych danych. Moduł do obsługi sprzedaży i zakupu musi umożliwiać wykonywanie zadań takich jak: 1) emisja faktur sprzedaży oraz faktur korygujących, 2) tworzenie hierarchicznego wykazu towarów i usług, 3) możliwość definiowania szczególnych cech charakteryzujących sprzedawane produkty i usługi, 4) dokumentacja sprzedaży w obcych walutach, 5) tworzenie cenników ogólnych oraz indywidualnych - dedykowanych dla wybranych klientów, 6) korygowanie cen zawartych na fakturze za pomocą rabatów, 7) stosowanie rabatów cenowych dla wskazanych grup kontrahentów, 8) prowadzenie dowolnej liczby rejestrów dla wystawionych faktur, 9) automatyczne księgowanie faktur, 10) sporządzanie zestawień sprzedaży na podstawie wyemitowanych faktur, 11) ewidencjonowanie faktur zakupowych, 12) prowadzenie dowolnej liczby rejestrów dla otrzymanych faktur, 13) obsługa VAT: kontrola wyliczanych stawek, rozbicie podatku VAT na odliczany i nieodliczany, 14) obsługa podatku do rozliczenia w przyszłym miesiącu, 15) dokumentowanie faktur zakupowych w walutach obcych, 16) automatyczne drukowanie informacji o obrotach na kontach księgowych, 17) tworzenie dowolnych zestawień ze zrealizowanych zakupów, 18) zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów/usług, Strona 4 z 10

5 19) kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem, 20) zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności, 21) zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty, 22) możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów/usług oraz dla określonego kontrahenta, 23) zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu, 24) możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym), 25) tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych, 26) możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną, 27) szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu, 28) możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program, 29) możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników, 30) definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program, 31) definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny), 32) możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji, 33) możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów), 34) indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar, 35) możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów, 36) zarządzanie promocjami okresowymi, 37) możliwość prowadzenia cenników w walutach, 38) możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów/usług lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów. System/moduł do obsługi kadrowo-płacowej: Oprogramowanie do obsługi kadrowo-płacowej powinno być łatwe w obsłudze, intuicyjne i funkcjonalne, ograniczać ryzyko popełnienia pomyłki, oferować użytkownikowi kompleksową pomoc na każdym etapie pracy i współpracować z innymi systemami. Ponadto musi być w pełni dostosowane do specyfiki działania instytucji samorządowej. Opis właściwości i funkcjonalności, jakie musi posiadać program do obsługi kadrowo płacowej: 1) program musi posiadać słowniki kadrowe (wymagane: kody ZUS, kwalifikacja Strona 5 z 10

6 zawodów, gminy, urzędy skarbowe, oddziały NFZ), możliwość definiowania dodatkowych słowników użytkownika, 2) kartoteka osobowa powinna zawierać szeroko pojęte dane: osobowe (identyfikacyjne), zawodowe, o osobach spokrewnionych i uzupełniające, w tym również między innymi: wykształcenie, kierunek, specjalność, tytuły naukowe, wykształcenie uzupełniające, nazwa ukończonej szkoły, data ukończenia szkoły, posiadane uprawnienia zawodowe, poziom znajomości języków obcych, posiadane certyfikaty językowe, dane wojskowe oraz posiadać możliwość definiowania dodatkowych pól przez użytkownika, 3) rejestrowanie dodatkowych danych o pracowniku umożliwiające automatyzację rozliczeń ZUS: historia zatrudnienia i inne zatrudnienia aktualne, dane o uprawnieniach emerytalnych, rentowych, niepełnosprawności, jednostki ZUS, 4) kontrola zgodności wprowadzanych danych: formaty i poprawność PESEL, NIP, 5) automatyczne, na podstawie zdefiniowanych zasad zaliczanie wykształcenia, okresów zatrudnienia i umów, wyliczanie stażu pracownika oraz pokazanie algorytmu wyliczenia stażu, przysługujących wymiarów urlopów, dodatków (nagród) zależnych od stażu pracy, 6) rejestrowanie danych w systemie: data zatrudnienia, stanowisko, komórka organizacyjna, okres zatrudnienia (próbny, określony, nieokreślony), wynagrodzenie zasadnicze (kwota i grupa zaszeregowania), wynagrodzenie ryczałtowe, premia, dodatki (%, kwotę wylicza program) wraz z informacją o czasie, na jaki jest przyznany (funkcyjny, stażowy, specjalny), 7) zapamiętywanie his torii zmian związanych z okresem obowiązywania danej informacji -dotyczy to praktycznie wszystkich informacji mających charakter zmienny, w szczególności zmian stanowiska pracy, zmiany komórki organizacyjnej, 8) możliwość przeglądania przebiegu zatrudnienia pracownika szczegółowo, dla każdego warunku umowy, 9) możliwość definiowania różnych rodzajów nieobecności, limitowanych (np. urlopy) lub nielimitowanych, 10) grupowanie rodzajów nieobecności w kategorie dla celów zestawień, obliczeń i kontroli, 11) rejestrowanie danych o nieobecności, okresie, dokumentach uprawniających (np. L-4), 12) automatyczne wyliczanie dni kalendarzowych lub roboczych przypadających w okresie nieobecności, 13) kontrola kolizji wprowadzanych nieobecności: wykrywanie próby wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie), 12) automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu z uwzględnieniem ukończonej szkoły i historii zatrudnienia, 13) możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego (w tym na żądanie) za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji w automatycznym wyliczaniu wymiaru urlopu za rok bieżący, 14) możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego wynagrodzenia chorobowego za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji do naliczania okresu zasiłkowego, Strona 6 z 10

7 15) kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych (w tym urlopu na żądanie), zamykanie roku i naliczanie urlopów zaległych, 16) automatyczne rozliczanie urlopów i innych absencji (zwolnień lekarskich) w płacach, 17) możliwość wprowadzania badań lekarskich wg rodzaju, wprowadzanie terminów badań oraz innych informacji zawartych w zaświadczeniu lekarskim, 18) ewidencjonowanie czasu pracy w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, 19) obliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, 20) a. automatyczne informowanie o zwolnieniach przysługujących z Funduszu Pracy, tj. w okresie 36 miesięcy po powrocie z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia, b. umożliwienie w części płacowej braku naliczeń Funduszu Pracy dla osób wymienionych w pkt. 19 a, c. naliczenie Funduszu Pracy od umów-zlecenia zawartych z własnymi pracownikami, a za których przysługuje zwolnienie z tytułu powrotu z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. 21) obliczanie daty uprawnienia do nagrody jubileuszowej i daty do emerytury z możliwością wykluczania okresów nakładających się na siebie na podstawie wprowadzonych świadectw pracy, 22) możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie, 23) możliwość wprowadzania odbytych przez pracowników szkoleń bhp do programu, 24) możliwość generowania sprawozdań do GUS: Z-03, Z-05, Z- 06, Z-12, 25) możliwość generowania sprawozdań wewnętrznych: a) lista pracowników z podziałem na stanowiska, datę zatrudnienia itp., b) lista osób zwolnionych w określonym czasie, c) lista osób zatrudnionych w określonym czasie, d) lista osób zbliżających się do wieku emerytalnego. 30) dodatkowo, możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień, definiowanych przez użytkownika, 31. sporządzanie zestawień o przypadających w danym miesiącu: a) terminie wygaśnięcia umów na czas określony, b) terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej, c) terminie nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat i jego zwiększenia, d) terminie badań lekarskich oraz szkoleń bhp, 32) wystawianie dokumentów i zaświadczeń, 33) możliwość eksportu generowanego dokumentu do pakietu Microsoft Office, 34) możliwość generowania: a) umowy o pracę, aneksy, b) powołanie na stanowisko, c) zmiana stawki, zmiana stanowiska, d) zaświadczenie o dodatku za staż pracy (wysługa lat), e) zaświadczenie o nagrodzie jubileuszowej, f) świadectwo pracy, g) listy obecności z podziałem na poszczególne wydziały, Strona 7 z 10

8 h) karty urlopowe, 35) możliwość definiowania własnych dokumentów użytkownika, 36) rejestracja szkoleń pracowników przeprowadzanych przez firmy szkoleniowe, 37) rejestracja szkoleń wewnętrznych, 38) prowadzenie archiwum odrębnie dla pracowników zwolnionych i obecnie pracujących, w przypadku ponownego przyjęcia do pracy osoby zwolnionej, możliwość łatwego przywrócenia danych, 39) możliwość samodzielnego generowania raportów na poziomie użytkownika i administratora z dowolnie wybranych elementów za różne okresy za pomocą generatorów raportów, 40) wbudowany moduł raportowania z możliwością stworzenia dowolnych raportów w postaci formatki wydruku, 41) możliwość wydrukowania sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń za dany rok, 42) prognozowanie skutków podwyżek wynagrodzeń, 43) eksport danych do PŁATNIKA, 44) możliwość generowania zgłoszeń na podstawie danych zgromadzonych w programie do programu PŁATNIK, 45) baza istniejących Urzędów Skarbowych, 46) naliczanie płac na podstawie wprowadzonych danych kadrowych (wynagrodzeń na podstawie angaży pracowniczych, świadczeń z ZUS, pomniejszenie wynagrodzenia w razie nieobecności pracownika), 47) rejestracja i obsługa wypłat z tytułu umów-zlecenia i o dzieło, 48) wprowadzanie potrąceń od wynagrodzeń tj. pożyczek z PKZP, ZFM, za prywatne rozmowy telefoniczne, związki zawodowe, zajecia komornicze itp., 49) możliwość definiowania własnych składników płacowych, 50) a. możliwość ewidencjonowania (prowadzenia kartotek) świadczeń z ZFŚŚ, b. umożliwienie kontroli kwoty wolnej od podatku z tytułu wypłat z ZFŚS (obecnie 380 zł), c. możliwość wypłat dofinansowań do wypoczynku i zapomóg. 51) tworzenie asygnat i wydruk kart zasiłkowych, 52) możliwość automatycznego wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pomniejszania przez program podstawy jej naliczania poprzez pobranie danych z części kadrowej, 53) możliwość automatycznego wyrównania wynagrodzenia w przypadku podwyżek z datą wstecz, 54) możliwość wyrównania zasiłku w przypadku np. wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub ciąży, 55) współpraca z programem do tworzenia przelewów wynagrodzeń, składkowopodatkowych, 56) naliczanie nadgodzin, premii i średnich urlopowych na podstawie danych z części kadrowych, 57) naliczanie ekwiwalentu za urlop, nagrody jubileuszowej, nagrody uznaniowej, różnego typu odpraw, 58) wydruk zaświadczenia Rp-7, ZUS Z-3, Strona 8 z 10

9 59) naliczenie podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 60) automatyczna zmiana progu podatkowego, jak również umożliwienie zwiększenia lub zmniejszenia jego procentu, 61) możliwość elektronicznego przekazania PIT-ów do Urzędów Skarbowych i pracowników, zleceniobiorców a zwłaszcza PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT C, PIT 8R, 62) możliwość symulacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podwyżek, 63) wydruk informacji o składach za cały rok (RMUA lub inna forma), 64) wydruk kartotek wynagrodzeń, podatkowych i ubezpieczeń pracowników i zleceniobiorców, 65) możliwość tworzenia kilku list dla jednego pracownika, 66) możliwość podziału wynagrodzenia pracownika według źródeł finansowania, 67) wydruk zbiorczych zestawień pojedynczych list płac oraz zbiorczych za wybrany okres. Oferowany przez Wykonawcę program musi spełniać wymogi wynikające z Ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a system identyfikatorów, haseł i uprawnień do wykonywania określonych czynności w programie musi uniemożliwiać dostęp osób niepowołanych. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone programy (na sprawność nośnika dystrybucyjnego na okres 12 miesięcy od jego dostarczenia. Niesprawny nośnik dystrybucyjny Wykonawca wymieni nieodpłatnie na sprawny, w terminie do 14 dni od zwrotu niesprawnego nośnika przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania). Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć przez okres trwania gwarancji nadzór autorski oraz gwarancyjne usługi serwisowe, które będą obejmować: 1) usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji wraz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów, 2) dokonywanie upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów, 3) bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji, 4) pomoc telefoniczną (hot-line) w dni robocze w godzinach , 5) konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8-godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, 6) Wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania lub umożliwi nieodpłatne samodzielne pobierania aktualizacji ze strony internetowej producenta lub wskazanej przez Wykonawcę, 10 godz./m-c konsultacji wdrożeniowej (tzw. Strona 9 z 10

10 help desk) w okresie gwarancji świadczony poprzez bezpośrednie osobiste wsparcie konsultanta Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego Po okresie pogwarancyjnym, przez okres 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia opieki serwisowej polegającej na: 1) nowelizacji użytkowanego oprogramowania wynikającej ze zmian legislacyjnych, 2) nowelizacji użytkowanego oprogramowania wynikającej z wprowadzonych przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych, 3) udzielaniu bieżącej pomocy telefonicznej, owej, lub osobistej dotyczącej eksploatacji oprogramowania. Zapłata za program nastąpi po jego dostarczeniu, zainstalowaniu, wdrożeniu, przeszkoleniu użytkowników oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi w formie przelewu, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury (7-dniowy termin płatności liczony od dnia wpływu faktury do Zamawiającego), przy zachowaniu czynności określonych w zdaniu poprzednim. Natomiast wynagrodzenie za aktualizacje i wsparcie techniczne oprogramowania w okresie pogwarancyjnym, płatne będzie przelewem bankowym z dołu w okresach comiesięcznych (po wykonaniu obowiązków umownych przez Wykonawcę). Uwaga: Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu/przedstawienia wersji demonstracyjnej oferowanego systemu (zawierającego wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności/moduły) np. poprzez podanie adresu stosownej strony WWW, gdzie Zamawiający będzie mógł skorzystać z wersji demo systemu. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował kryterium: cena oferowanego programu (70%) oraz kryterium: łatwość obsługi oraz funkcjonalność systemu i intuicyjny interfejs (30%). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie, iż na etapie oceny złożonych ofert, w przypadku wątpliwości będzie prosił Wykonawców o wyjaśnienia ewentualnych powstałych wątpliwości. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami/Wykonawcą, którzy/który przedstawią/przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Termin realizacji zamówienia: do 19 grudnia 2014 r. (jest to termin wykonania wszystkich czynności związanych z wdrożeniem programu i do którego należy przeszkolić użytkowników systemu). Strona 10 z 10

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Finansowo-Księgowego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 7 2011-11-18 10:56 Lublin: Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA:

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Straż Miejska w Białymstoku ul. Składowa 11, 15-399 Białystok tel. fax NIP REGON 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Terminy i miejsce: Program. Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół.

Terminy i miejsce: Program. Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół. www.szkolenia.wolterskluwer.pl : Warsztaty w ramach IV edycji Letnich Szkół Dla tych z Państwa, którzy pracują na systemie Progman Finanse lub Progman Płace i chcieliby skorzystać z udziału w samej części

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 10-07-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu PULPIT MENADŻERA wybrane korzyści korzystania z modułu Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych

Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych. nośnikach danych Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 114/2017 Wójta Gminy Szreńsk Z dnia 01 marca 2017 r. Opis systemu przetwarzania danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych W jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO

AKTYN PŁACE-KADRY PRO AKTYN PŁACE-KADRY PRO Program Pro jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Wymagania części płacowej

Wymagania części płacowej Wymagania techniczne System działa z wykorzystaniem serwera bazy danych MS SQL lub równoważnym Serwer bazodanowy działający pod kontrolą Windows 2003 Serwer lub nowszym System posiada zintegrowane środowisko

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA

ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA Moduł: Finanse i Księgowość Zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości oraz podatkowymi Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia, jako bilansu otwarcia nowego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo