Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS Windows Server 2003/2008 i MS SQL Server (które Zamawiający posiada) lub równoważnym wówczas cena dostarczonego przez oferenta serwera i systemu bazodanowego wliczona jest w cenę systemu. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa programu do obsługi Działu Finansowego i Działu Spraw Osobowych Zamawiającego (zatrudniającego ok. 160 pracowników) oparty na platformie bazodanowej typu MSSQL i działającym w systemie Windows Server 2003/2008. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do bezpośredniego zapoznania się z obecnym systemem Finansowo-Księgowym w siedzibie szpitala i szczegółowo ustalić funkcjonalność programu oraz liczbę użytkowników jeśli jest to wymagane (licencje). Jeśli w specyfikacji minimalnych wymagań pominięto funkcje uzgodnione później podczas zapoznawania się z obecnym systemem, oferent zobowiązuje się do zawarcia ich w ofercie i uwzględnienia przy przygotowaniu systemu. W cenie programu F-K oferent zobowiązuje się do przeniesienia starych danych do nowego systemu oraz import z bazy Środków Trwałych i Kadr będących w użyciu w MCRD. Oferta musi zawierać także instalację i konfigurację platformy bazodanowej, jeśli takiej wymaga działanie systemu F-K wraz z wymaganą (uzgodnioną) liczbą licencji na użytkowników. Oferent zobowiąże się także do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników oraz administratora. Przez okres jednego roku zapewni bezpłatny serwis na wypadek błędów i awarii programu wynikłych po końcowym zainstalowaniu programu i przeniesieniu danych. Po tym okresie zapewni serwis na czas nieokreślony płatny zgodnie z wynikami przetargu. I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1. Wdrożenie systemu informatycznego, 2. Udzielenie stosownych licencji, w tym: a) dostarczenie programów zapisanych na nośnikach danych, wydanie pełnej dokumentacji użytkownika w języku polskim, b) udzielenie licencji na sieciowe użytkowanie programów na następującą liczbę użytkowników. Tabela nr1 Lp. moduł/system Liczba użytkowników 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3 2 Kadry-Płace 2 3 Kasa 1 4 Środki trwałe 2 5 Gospodarka magazynowa 3 3. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w MCRD z zakresu obsługi wszystkich systemów wymienionych w Tabeli nr 3 i nr4 oraz w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych. 5. Szkolenia użytkowników w grupach 5 osobowych, będą się odbywały wg poniższego harmonogramu; 1

2 Tabela nr 2 Lp. moduł/system Liczba godz. 1 Finansowo księgowy z rejestrem bankowym 30 2 Kadrowo/płacowy 15 w zakresie kadr/25w zakresie płac 3 Kasa 5 4 Środki trwałe 15 5 Gospodarka magazynowa 15 Liczba godzin podana w tabeli nr 2 są wartościami minimalnymi Uwaga liczba godzin w szkoleniu nie może być większa niż 5 godzin dziennie na 1 moduł 4. Okres wdrażania wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym w Tabeli nr3 II. Harmonogram ramowej realizacji umowy Tabela nr3 Lp. rodzaj zadania 1 Dostawa licencji modułów/systemów Termin (od daty potwierdzenie podpisania umowy) wykonania prac 14 dni Protokół odbioru 2 Instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemów Zakończenie prac; do r. Protokół odbioru Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją, konfiguracją i szkoleniami, wybrany Oferent przedstawi pisemnie do akceptacji Zamawiającego plan Szkoleń do poszczególnych etapów. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymaga funkcjonalność systemu). Zintegrowany system musi na dzień składania ofert realizować następujące funkcje i spełniać określone poniżej wymogi. 1. Możliwość integracji systemu z dowolnym systemem szpitalnym na poziomie przesyłania informacji z systemu administracyjnego i stworzonych tam dokumentów rozchodowych i przychodowych. 2. System administracyjny ma mieć możliwość wysyłania miesięcznych kosztów ośrodków kosztów z podziałem na ich typy do dowolnego systemu szpitalnego. 3. Możliwość integracji z dowolnym systemem szpitalnym za pośrednictwem wymiany dokumentów xml owych. 4. System musi posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezależnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z Ustawą o rachunkowości oraz z ustawami podatkowymi. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami: TAK ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783, z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 2

3 115, poz. 781, z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306, z późn. zm.) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r., z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r., z późn. zm. ) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r., z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z 1999 r., z późn. zm.) ustaw z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 z 1997 r., z późn. zm.) MODUŁ/System - opis wymagań funkcjonalnych Finanse-księgowość z rejestrem bankowym Budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki- (definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb) Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) Prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych według dowolnej liczby systemów ewidencji (Budżety i Plany, NKUP, MSR ) TAK/NIE Możliwość definicji wielu dzienników księgowych oraz sposobu ich numeracji Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów, Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych Możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności Możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych Automatyczna generacja deklaracji VAT-7, Kwartalnej UE, Intrastat na podstawie automatycznych zapisów w rejestrach Vat owskich zakupu oraz sprzedaży Możliwość ręcznego zapisu w rejestrach VAT zakupu oraz sprzedaży Możliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald w walucie transakcji z kontrahentem Możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentem lub kontrahentami zawierających zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta księgowego posortowane po różnych elementach zestawień Możliwość generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych Automatyczne generowanie sprawozdań : F-01 Możliwość zapisu zestawień do plików PDF, XML Możliwość zapisu większości zestawień do Excela Możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, dysponenta środków czy zadania lub podzadania w dowolnym momencie roku Bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont 3

4 przeciwstawnych Automatyczne przeksięgowanie sald wybranych kont, Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów) Możliwość wprowadzenia planów kont, grup Kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów) Możliwość syntetycznej/ analitycznej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem Możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczania odsetek Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty Możliwość zmiany terminu zapłaty Wydruk raportu należności i raportu zaległości Możliwość importu wyciągu bankowego do systemu ewidencji księgowej-automatyczne księgowanie wyciągów bankowych na podstawie plików otrzymanych z systemu bankowego Wydruki: kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych Automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na funduszu Automatyczne tworzenie sprawozdań GUS F - 03 sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych Z - 06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z - 03 sprawozdania o zatrudnieniach i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca.kwartału (w miejsce wykropkowania wstawia się żądany kwartał). Wydruk planów w różnym wariancie (tylko jeden paragraf, tylko jeden dysponent środków, itp.) Import danych z ewidencji księgowej w formie raportu z wybranych kont do zakładki plan Rejestr umów. Kontrola stopnia zaawansowania realizacji umowy Tworzenie plików w formacie XML (plany, sprawozdania budżetowe, zapotrzebowanie na środki) Identyfikacja osoby wprowadzającej, modyfikującej oraz zatwierdzającej dokument do dziennika obrotów Mechanizmy ochrony zapewniające rejestracje i kontrolę pracy osób obsługujących system oraz kontrolę wprowadzonych dokumentów Data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu Rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem Możliwość księgowania na czerwono Wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez administratora i użytkowników, Archiwizację i odtwarzanie danych (dysk twardy, dyskietka, cd-rom) Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu, Oferowany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe, itp. Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak; zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w okresach tygodniowych lub na żądanie użytkownika Możliwość definiowania własnych raportów Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Exel poprzez udostępnianie danych Możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do księgi głównej wraz z zakładkami rozrachunków poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie (dbf, xls,) Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika 4

5 Kasa zapomogowo-pożyczkowa Pełna obsługa pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prowadzenie rejestru umów udzielonych pożyczek eksport do płac zestawień potrąceń w ustalonych kwotach do czasu spłaty zadłużenia Prowadzenie rejestru członków KZP Prowadzenie rejestru wpłat kwoty wpisowej i składek Obliczanie narastająco wysokości wkładów zgromadzonych przez pracownika oraz sald zadłużenia z uwzględnianiem automatycznych potrąceń z list wypłat a także spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy) Możliwość drukowania aktualnych sald pracowników w formacie indywidualnym lub zbiorczym z wyszczególnieniem wysokości wkładów i stanu zadłużenia Kasa Rejestrowanie dokumentów kasowych i bankowych w walucie polskiej w podziale na wyodrębnione przez użytkownika stanowiska (kasy) Ewidencja operacji kasowych - dekretacja operacji kasowych Sporządzanie raportów kasowych Obsługa dokumentów: Kasa przyjmie - KP i Kasa wypłaci KW Kadry-Płace: Prowadzenie kartotek personalnych przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (m.in. kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany stawek zaszeregowania, staż, informacji dot. wykształcenia, danych osobowych / w tym: stan cywilny, informacja o dzieciach/, rekrutacja i nabór, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, szkolenia /w tym rejestracja odbytych szkoleń/, świadczenia socjalne) Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji (urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych. Automatyczne wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu, urlopu wykorzystanego, zaległego) Wydruk raportów wg stażu, stanowisk, stawek zaszeregowania, - w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu stwierdzający przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy, raport średniego miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach zatrudnionych na czas określony. Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę Sprawozdania dotyczące zatrudnienia Rejestr kartotek pracowników w systemie płac - rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS), z możliwością modyfikacji Karty zasiłkowe pracowników Automatycznie przeliczany staż pracy Możliwość parametryzowania składników list płac według wielu kategorii Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych składników z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika obsługującego program. Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników (w dowolnej ilości) Możliwość konstruowania wielu szablonów (oddzielnych do naliczania list płac oraz wynikowych do wydruku) Deklaracje PIT. Tworzenie rozdzielników kosztów do systemu Finansowo-Księgowego eksport danych do systemu księgowego Tworzenie sprawozdań budżetowych oraz dla GUS Współpraca z czytnikami Rejestrującymi Czas Pracy (RCP) Transmisja danych w standardzie PDF, HTML, XLS Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników (grupy pracownicze, komórki, stanowiska, itd.). -Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych. Dostęp do danych z lat ubiegłych Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika Rejestr wniosków kartoteka zgłoszonych wniosków Import danych do systemu finansowo-księgowego Rejestr Umów Zleceń, Umów o Dzieło Import danych do zaangażowania w systemie finansowo-księgowym Sporządzanie list płac Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu F-K rozdzielnika płac według ustalonego klucza na poszczególne konta 5

6 Realizacja wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do kasy MCRD. Możliwość przelewu wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia. Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop dla pracowników. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także możliwość zaokrąglania obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy. Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia. Ewidencja absencji pracowników Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach (przy zatrudnionych w niepełnym wymiarze) - automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu. Możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze - automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego Obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w rozbiciu na urlop bieżący i zaległy Informacja o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270 dni zasiłku chorobowego Możliwość zdefiniowania kwot bazowych dla poszczególnych grup pracowników Wynagrodzenia - automatyczne przeliczanie wynagrodzeń przy zmianie kwot bazowych (możliwość wyliczenia wyrównania wynagrodzenia za miesiące poprzedzające zmianę) Generowanie raportów, o stanie zatrudnienia oraz sprawozdań z analizami zatrudnienia dla GUS oraz ZUS z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Elektroniczna wymiana danych z programem ZUS - PŁATNIK, obsługa deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ZUS Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, Zaświadczeń ZUS Rp-7 Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze Wykonywanie korekt ZUS np. 30 krotności składki emerytalnej i rentowej, także z poprzednich lat zgodnie z obowiązującymi przepisami Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika Roczne karty ewidencji czasu pracy z podziałem miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z kwartalnym zestawieniem faktycznego czasu pracy pracowników. Środki Trwałe Prowadzenie rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS Rejestru współczynników odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych Prowadzenie wykazu pomieszczeń z uwzględnieniem wielu (minimum 2) różnych obiektów (budynków) Możliwość przypisania pomieszczenia do komórki organizacyjnej Możliwość zastosowania dla wybranego środka trwałego w części amortyzacji podatkowej i niepodatkowej Możliwość wyłączenia tej funkcji dla określonych grup majątku Możliwość definiowania typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, w tym: o OT przyjęcie środka trwałego, o PT przekazanie środka trwałego, o LT likwidacja środka trwałego, o karta środka Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu Możliwość definiowania kategorii środków innych niż grupy, podgrupy i rodzaje KŚT Wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie i rozliczanie spisu z natury, w tym raportowanie o brakach i nieujawnionych przemieszczeniach 6

7 Możliwość rejestrowania związków między wartościami niematerialnymi i prawnymi a środkami trwałymi (np. dla programów komputerowych wskazanie komputerów, na których oprogramowanie jest zainstalowane) Możliwość automatycznego przeszacowania wartości składników majątku trwałego Import danych z ewidencji środków trwałych do systemu finansowo-księgowego Sporządzanie sprawozdań GUS Możliwość tworzenia różnych zestawień, sprawozdań, raportów, wydruków przez użytkownika Gospodarka magazynowa Rejestr stanu materiałów w magazynie z możliwością przeksięgowania do FK Możliwość definiowania indywidualnie dla każdego indeksu progu zapasu minimalnego Zestawienia materiałów, według następujących kryteriów: SWW (systematycznego wykazu wyrobów) indeksów materiałowych Tworzenie dokumentów magazynowych (PZ, RW, WZ itp.) i ich drukowanie Raporty z obrotu magazynowego: miesięczne, roczne, za dowolny zadany okres GWARANCJA I ASYSTA TECHNICZNA 1. Okres gwarancji na dostarczone programy musi wynosić co najmniej 12-miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 2. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca świadczył będzie przez okres trwania gwarancji gwarancyjne usługi serwisowe, które będą obejmować: a)usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji waz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów. b)dokonywanie upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów, c)bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji, d)pomoc na telefon (hot-line) w dni robocze , e)konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8- godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia w dni robocze f)wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi, niepotrzebne skreślić (Wykonawca zobowiązany zaznaczyć czy jego program spełnia lub nie wymogi określone w SIWZ poprzez skreślenie odpowiedniego słowa. Brak jakiegokolwiek skreślenia będzie traktowany jako odpowiedź negatywna i tym samym oferta będzie podlegała odrzuceniu). Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie wymagań i dokładne przygotowanie oferty. 7

8 FORMULARZ CENOWY DO PAKIETU II Oprogramowanie aplikacyjne TABELA nr 1 Wyszczególnienie modułu lub rodzaju oprogramowania Cena jedn. netto Ilość licencji Wartość netto Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto Moduł Moduł Moduł Moduł.. Łącznie: Usługi wdrożeniowe TABELA nr 2 Rodzaj usługi Nazwa produktu i wytwórca Analiza przedwdrożeniowa ( szt.) Instalacja na serwerze (dni) Instalacja na stacjach roboczych (dni...) Szkolenia użytkowników (dni) Szkolenia administratorów (dni) Konfiguracja, wdrożenie aplikacji( dni.) Łącznie: Cena jedn. netto Ilość dni./ miesięcy. Wartość netto Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto OGÓŁEM...,dnia... r.... (upełnomocniony przedstawiciel) MINIMALNY CZAS WDROŻENIA 8

9 MINIMALNY CZAS WDROŻENIA dla administratora i użytkowników ( minimum dni / godzin) Rodzaj modułu Liczba godzin wdrożeniowych dla użytkowników * Ilość dni/ilość godzin Finansowo księgowy z rejestrem bankowym /.. Kadrowo/płacowy Kasa /. /. Środki trwałe /.. Gospodarka magazynowa /. Ilość osób do przeszkolenia.. *Jeden dzień (osobodzień) = 5 godzin/ moduł Liczba osobodni wdrożeniowych:.. (min dni/ godz.)..., dnia...r.... (upełnomocniony przedstawiciel) 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Finansowo-Księgowego

Bardziej szczegółowo

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP-211.1.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ I ZADANIA SYSTEMU Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa i wdrożenie systemu wspomagającego pracę

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.:21/dost./2008. BA/zp/ /2008. Warszawa, 26 czerwca 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.:21/dost./2008. BA/zp/ /2008. Warszawa, 26 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.:21/dost./2008 BA/zp/ /2008 Warszawa, 26 czerwca 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programu

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 7 2011-11-18 10:56 Lublin: Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych.

System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2010 r. System zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych. I. Wykaz ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr.. z dnia... Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostka budżetowa Jednostka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego planu kont załącznik nr 3a do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania części płacowej

Wymagania części płacowej Wymagania techniczne System działa z wykorzystaniem serwera bazy danych MS SQL lub równoważnym Serwer bazodanowy działający pod kontrolą Windows 2003 Serwer lub nowszym System posiada zintegrowane środowisko

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli

Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli Cennik oprogramowania dla przedszkoli Jako jedyni w Polsce posiadamy tak obszerny pakiet oprogramowania dla przedszkoli ul. Budowlanych 52, 45-124 Opole tel.: (77) 442 77 20, fax: (77) 442 77 21 w.11 www.edusklep.pl

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji oprogramowania.

Opis funkcji oprogramowania. Opis funkcji oprogramowania. Zał. Nr 4 do zapytania I. WARUNKI OGÓLNE Lp Minimalna funkcjonalność Parametry proponowane 1 Termin realizacji zamówienia 31 grudzień 2016r, 2 System ma być zintegrowany pod

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 90/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu przetwarzania danych przy użyciu komputerów do prowadzenia ksiąg rachunkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG

Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG załącznik nr 8 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Dokumentacja systemu finasowo-księgowego organu OTAGO FKORG Marzec 2011 r. Uwaga: Niniejsza dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do zapytania I. WARUNKI OGÓLNE Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie systemu informatycznego, przeszkolenie pracowników w części administracyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

MIR Centrum Komputerowe

MIR Centrum Komputerowe Informacje o produkcie Abonament dla Rewizor GT Utworzono 30-09-2016 Najważniejsze cechy programu Rewizor GT Cena : 422,00 zł Nr katalogowy : 3423 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo