Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2"

Transkrypt

1 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS Windows Server 2003/2008 i MS SQL Server (które Zamawiający posiada) lub równoważnym wówczas cena dostarczonego przez oferenta serwera i systemu bazodanowego wliczona jest w cenę systemu. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa programu do obsługi Działu Finansowego i Działu Spraw Osobowych Zamawiającego (zatrudniającego ok. 160 pracowników) oparty na platformie bazodanowej typu MSSQL i działającym w systemie Windows Server 2003/2008. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do bezpośredniego zapoznania się z obecnym systemem Finansowo-Księgowym w siedzibie szpitala i szczegółowo ustalić funkcjonalność programu oraz liczbę użytkowników jeśli jest to wymagane (licencje). Jeśli w specyfikacji minimalnych wymagań pominięto funkcje uzgodnione później podczas zapoznawania się z obecnym systemem, oferent zobowiązuje się do zawarcia ich w ofercie i uwzględnienia przy przygotowaniu systemu. W cenie programu F-K oferent zobowiązuje się do przeniesienia starych danych do nowego systemu oraz import z bazy Środków Trwałych i Kadr będących w użyciu w MCRD. Oferta musi zawierać także instalację i konfigurację platformy bazodanowej, jeśli takiej wymaga działanie systemu F-K wraz z wymaganą (uzgodnioną) liczbą licencji na użytkowników. Oferent zobowiąże się także do przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników oraz administratora. Przez okres jednego roku zapewni bezpłatny serwis na wypadek błędów i awarii programu wynikłych po końcowym zainstalowaniu programu i przeniesieniu danych. Po tym okresie zapewni serwis na czas nieokreślony płatny zgodnie z wynikami przetargu. I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 1. Wdrożenie systemu informatycznego, 2. Udzielenie stosownych licencji, w tym: a) dostarczenie programów zapisanych na nośnikach danych, wydanie pełnej dokumentacji użytkownika w języku polskim, b) udzielenie licencji na sieciowe użytkowanie programów na następującą liczbę użytkowników. Tabela nr1 Lp. moduł/system Liczba użytkowników 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3 2 Kadry-Płace 2 3 Kasa 1 4 Środki trwałe 2 5 Gospodarka magazynowa 3 3. Oferowany system i bazy danych będą zainstalowane i skonfigurowane na serwerach i stacjach roboczych wskazanych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia w MCRD z zakresu obsługi wszystkich systemów wymienionych w Tabeli nr 3 i nr4 oraz w zakresie procedur technicznych dotyczących archiwizowania i odtwarzania danych. 5. Szkolenia użytkowników w grupach 5 osobowych, będą się odbywały wg poniższego harmonogramu; 1

2 Tabela nr 2 Lp. moduł/system Liczba godz. 1 Finansowo księgowy z rejestrem bankowym 30 2 Kadrowo/płacowy 15 w zakresie kadr/25w zakresie płac 3 Kasa 5 4 Środki trwałe 15 5 Gospodarka magazynowa 15 Liczba godzin podana w tabeli nr 2 są wartościami minimalnymi Uwaga liczba godzin w szkoleniu nie może być większa niż 5 godzin dziennie na 1 moduł 4. Okres wdrażania wszystkich modułów powinien być zgodny z harmonogramem zawartym w Tabeli nr3 II. Harmonogram ramowej realizacji umowy Tabela nr3 Lp. rodzaj zadania 1 Dostawa licencji modułów/systemów Termin (od daty potwierdzenie podpisania umowy) wykonania prac 14 dni Protokół odbioru 2 Instalacja, konfiguracja, wdrożenie systemów Zakończenie prac; do r. Protokół odbioru Przed przystąpieniem do prac związanych z instalacją, konfiguracją i szkoleniami, wybrany Oferent przedstawi pisemnie do akceptacji Zamawiającego plan Szkoleń do poszczególnych etapów. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymaga funkcjonalność systemu). Zintegrowany system musi na dzień składania ofert realizować następujące funkcje i spełniać określone poniżej wymogi. 1. Możliwość integracji systemu z dowolnym systemem szpitalnym na poziomie przesyłania informacji z systemu administracyjnego i stworzonych tam dokumentów rozchodowych i przychodowych. 2. System administracyjny ma mieć możliwość wysyłania miesięcznych kosztów ośrodków kosztów z podziałem na ich typy do dowolnego systemu szpitalnego. 3. Możliwość integracji z dowolnym systemem szpitalnym za pośrednictwem wymiany dokumentów xml owych. 4. System musi posiadać pozytywną opinię biegłego rewidenta lub niezależnej instytucji finansowej odnośnie zgodności z Ustawą o rachunkowości oraz z ustawami podatkowymi. System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami: TAK ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783, z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 2

3 115, poz. 781, z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U Nr 21, poz. 94 z póź. zm.) ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306, z późn. zm.) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r., z późn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r., z późn. zm. ) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r., z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z 1999 r., z późn. zm.) ustaw z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28, poz. 153 z 1997 r., z późn. zm.) MODUŁ/System - opis wymagań funkcjonalnych Finanse-księgowość z rejestrem bankowym Budowa wydzielonych rejestrów księgowych (w dowolnej ilości) zgodnych ze specyfiką działalności jednostki- (definiowanie przez użytkownika odrębnych planów kont, z odrębną analityką, możliwością sporządzania zestawień wg. potrzeb) Prowadzenie księgi głównej (konta syntetyczne), ksiąg pomocniczych (konta analityczne) i ewidencji pozabilansowej (konta pozabilansowe) Prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych według dowolnej liczby systemów ewidencji (Budżety i Plany, NKUP, MSR ) TAK/NIE Możliwość definicji wielu dzienników księgowych oraz sposobu ich numeracji Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia oraz otwarcia Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów, Możliwość określenia sposobu budowy kodów kont analitycznych Możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kont analitycznych na podstawie zdefiniowanego przez użytkownika zestawu grup analitycznych: katalogu kontrahentów, katalogu pracowników, katalogu ośrodków powstawania kosztów, źródeł finansowania działalności Możliwość zdefiniowania planu kont zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwość modyfikacji, rozbudowy i usuwania nieczynnych kont w dowolnym momencie pracy z systemem Bieżąca informacja o obrotach i stanie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych Automatyczna generacja deklaracji VAT-7, Kwartalnej UE, Intrastat na podstawie automatycznych zapisów w rejestrach Vat owskich zakupu oraz sprzedaży Możliwość ręcznego zapisu w rejestrach VAT zakupu oraz sprzedaży Możliwość automatycznego generowania faktur wewnętrznych do WNT Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald w walucie transakcji z kontrahentem Możliwość generowania zestawień zbiorczych jak i analitycznych rozliczeń z kontrahentem lub kontrahentami zawierających zapisy rozliczone, nierozliczone z wielu lub jednego konta księgowego posortowane po różnych elementach zestawień Możliwość generowania struktur wiekowych należności i zobowiązań Automatyczne przenoszenie i aktualizacja bilansu otwarcia kont księgi głównej nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji Możliwość wprowadzania dokumentów z automatycznym określeniem sposobu dekretacji poprzez zdefiniowane przez użytkownika schematy księgowania dokumentów dla określonych operacji gospodarczych Automatyczne generowanie sprawozdań : F-01 Możliwość zapisu zestawień do plików PDF, XML Możliwość zapisu większości zestawień do Excela Możliwość sporządzania raportów obejmujących dane z kilku kont księgowych w określonym zakresie np. projektu, dysponenta środków czy zadania lub podzadania w dowolnym momencie roku Bieżące sprawdzanie poprawności wprowadzanych dokumentów kontrola poprawności wprowadzonych dekretów przed ich ostatecznym zatwierdzeniem poprzez kontrolę bilansowania pozycji i zgodności kont 3

4 przeciwstawnych Automatyczne przeksięgowanie sald wybranych kont, Automatyczne rozksięgowanie kosztów na konta ośrodków powstawania kosztów zgodnie z określonym kluczem rozdziału Możliwość wykorzystania dodatkowych słowników nie stanowiących analityki kont przy dekretacji dokumentów (np. ewidencja kosztów wg samochodów) Możliwość wprowadzenia planów kont, grup Kont księgi głównej dla celów budżetu zadaniowego Gromadzenie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i ich obsługa Gromadzenie informacji identyfikacyjnych kontrahentów (kartoteka kontrahentów) Możliwość syntetycznej/ analitycznej informacji o stanie rozliczeń z kontrahentem Możliwość przeglądu stanu w aktualnym miesiącu, w danym roku rozrachunkowym i historii poszczególnych transakcji z kontrahentem Możliwość wydruku dokumentu potwierdzenia sald z kontrahentem Możliwość naliczenia odsetek i wydruku dokumentu noty odsetkowej dla wybranych należności od kontrahenta Możliwość automatycznego generowania dokumentu naliczania odsetek Możliwość wydruku dokumentu wezwania do zapłaty Możliwość zmiany terminu zapłaty Wydruk raportu należności i raportu zaległości Możliwość importu wyciągu bankowego do systemu ewidencji księgowej-automatyczne księgowanie wyciągów bankowych na podstawie plików otrzymanych z systemu bankowego Wydruki: kont księgi głównej (zestawienie stanu kont), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, wydruk zestawienia obrotów i sald ksiąg pomocniczych Automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych rocznych bilans, rachunek zysków i strat, zmiany na funduszu Automatyczne tworzenie sprawozdań GUS F - 03 sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych Z - 06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z - 03 sprawozdania o zatrudnieniach i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca.kwartału (w miejsce wykropkowania wstawia się żądany kwartał). Wydruk planów w różnym wariancie (tylko jeden paragraf, tylko jeden dysponent środków, itp.) Import danych z ewidencji księgowej w formie raportu z wybranych kont do zakładki plan Rejestr umów. Kontrola stopnia zaawansowania realizacji umowy Tworzenie plików w formacie XML (plany, sprawozdania budżetowe, zapotrzebowanie na środki) Identyfikacja osoby wprowadzającej, modyfikującej oraz zatwierdzającej dokument do dziennika obrotów Mechanizmy ochrony zapewniające rejestracje i kontrolę pracy osób obsługujących system oraz kontrolę wprowadzonych dokumentów Data wprowadzenia, modyfikacji, zatwierdzenia oraz data dokumentu Rejestrowanie operacji gospodarczych w dowolnej kolejności, z korektą błędnych zapisów, z możliwością przeglądania, drukowania i poprawiania przed ostatecznym zatwierdzeniem Możliwość księgowania na czerwono Wyszczególnione poziomy dostępu do systemu przez administratora i użytkowników, Archiwizację i odtwarzanie danych (dysk twardy, dyskietka, cd-rom) Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przed ostatecznym zaksięgowaniem Możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia na etapie wdrażania systemu, Oferowany system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą rozliczanie budżetu zadaniowego oraz wspomagać proces projektowania tego budżetu Możliwość stwarzania standardowego układu typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, Noty księgowe, itp. Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak; zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analityki, identyfikatora, kwoty, numer kontrahenta, nazwa kontrahenta, numer NIP Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych w okresach tygodniowych lub na żądanie użytkownika Możliwość definiowania własnych raportów Możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego księgowania Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym Exel poprzez udostępnianie danych Możliwość współpracy z systemami zewnętrznymi na poziomie dekretów do księgi głównej wraz z zakładkami rozrachunków poprzez wczytanie danych z plików emitowanych w uzgodnionym formacie (dbf, xls,) Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika 4

5 Kasa zapomogowo-pożyczkowa Pełna obsługa pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Prowadzenie rejestru umów udzielonych pożyczek eksport do płac zestawień potrąceń w ustalonych kwotach do czasu spłaty zadłużenia Prowadzenie rejestru członków KZP Prowadzenie rejestru wpłat kwoty wpisowej i składek Obliczanie narastająco wysokości wkładów zgromadzonych przez pracownika oraz sald zadłużenia z uwzględnianiem automatycznych potrąceń z list wypłat a także spłat dokonywanych poprzez indywidualne wpłaty (KP, na rachunek bankowy) Możliwość drukowania aktualnych sald pracowników w formacie indywidualnym lub zbiorczym z wyszczególnieniem wysokości wkładów i stanu zadłużenia Kasa Rejestrowanie dokumentów kasowych i bankowych w walucie polskiej w podziale na wyodrębnione przez użytkownika stanowiska (kasy) Ewidencja operacji kasowych - dekretacja operacji kasowych Sporządzanie raportów kasowych Obsługa dokumentów: Kasa przyjmie - KP i Kasa wypłaci KW Kadry-Płace: Prowadzenie kartotek personalnych przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (m.in. kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany stawek zaszeregowania, staż, informacji dot. wykształcenia, danych osobowych / w tym: stan cywilny, informacja o dzieciach/, rekrutacja i nabór, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, szkolenia /w tym rejestracja odbytych szkoleń/, świadczenia socjalne) Ewidencja nieobecności w podziale na rodzaj absencji (urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych. Automatyczne wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu, urlopu wykorzystanego, zaległego) Wydruk raportów wg stażu, stanowisk, stawek zaszeregowania, - w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu stwierdzający przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy, raport średniego miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach zatrudnionych na czas określony. Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę Sprawozdania dotyczące zatrudnienia Rejestr kartotek pracowników w systemie płac - rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS), z możliwością modyfikacji Karty zasiłkowe pracowników Automatycznie przeliczany staż pracy Możliwość parametryzowania składników list płac według wielu kategorii Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych składników z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika obsługującego program. Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników (w dowolnej ilości) Możliwość konstruowania wielu szablonów (oddzielnych do naliczania list płac oraz wynikowych do wydruku) Deklaracje PIT. Tworzenie rozdzielników kosztów do systemu Finansowo-Księgowego eksport danych do systemu księgowego Tworzenie sprawozdań budżetowych oraz dla GUS Współpraca z czytnikami Rejestrującymi Czas Pracy (RCP) Transmisja danych w standardzie PDF, HTML, XLS Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników (grupy pracownicze, komórki, stanowiska, itd.). -Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych. Dostęp do danych z lat ubiegłych Definiowanie dostępu do poszczególnych opcji oddzielne dla każdego użytkownika Rejestr wniosków kartoteka zgłoszonych wniosków Import danych do systemu finansowo-księgowego Rejestr Umów Zleceń, Umów o Dzieło Import danych do zaangażowania w systemie finansowo-księgowym Sporządzanie list płac Tworzenie i automatyczne przesyłanie do modułu F-K rozdzielnika płac według ustalonego klucza na poszczególne konta 5

6 Realizacja wypłat w zależności od woli pracownika/zleceniobiorcy: na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, do kasy MCRD. Możliwość przelewu wynagrodzenia pracownikowi wg udziału kwotowego (lub procentowego) do kilku banków lub gotówką a także możliwość wyboru formy płatności w zależności od tytułu wypłaty wynagrodzenia. Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop dla pracowników. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń w złotówkach a także możliwość zaokrąglania obliczanych składników do dowolnych kwot, w zależności od przepisów do pełnych złotówek, dziesiątek groszy lub groszy. Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia. Ewidencja absencji pracowników Możliwość rozliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach (przy zatrudnionych w niepełnym wymiarze) - automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do wymiaru etatu. Możliwość wprowadzania urlopów o zwiększonym wymiarze - automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego Obliczanie na bieżąco stanu posiadanego urlopu w rozbiciu na urlop bieżący i zaległy Informacja o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270 dni zasiłku chorobowego Możliwość zdefiniowania kwot bazowych dla poszczególnych grup pracowników Wynagrodzenia - automatyczne przeliczanie wynagrodzeń przy zmianie kwot bazowych (możliwość wyliczenia wyrównania wynagrodzenia za miesiące poprzedzające zmianę) Generowanie raportów, o stanie zatrudnienia oraz sprawozdań z analizami zatrudnienia dla GUS oraz ZUS z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione Elektroniczna wymiana danych z programem ZUS - PŁATNIK, obsługa deklaracji i formularzy zgłoszeniowych ZUS Możliwość sporządzania i drukowania: zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników i zleceniobiorców, Zaświadczeń ZUS Rp-7 Możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze Wykonywanie korekt ZUS np. 30 krotności składki emerytalnej i rentowej, także z poprzednich lat zgodnie z obowiązującymi przepisami Możliwość tworzenia różnych zestawień, raportów, wydruków przez użytkownika Roczne karty ewidencji czasu pracy z podziałem miesięcznym (normatywny i faktyczny czas pracy) wraz z kwartalnym zestawieniem faktycznego czasu pracy pracowników. Środki Trwałe Prowadzenie rejestru klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wg GUS Rejestru współczynników odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych Prowadzenie wykazu pomieszczeń z uwzględnieniem wielu (minimum 2) różnych obiektów (budynków) Możliwość przypisania pomieszczenia do komórki organizacyjnej Możliwość zastosowania dla wybranego środka trwałego w części amortyzacji podatkowej i niepodatkowej Możliwość wyłączenia tej funkcji dla określonych grup majątku Możliwość definiowania typów dokumentów używanych w ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, w tym: o OT przyjęcie środka trwałego, o PT przekazanie środka trwałego, o LT likwidacja środka trwałego, o karta środka Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu Możliwość definiowania kategorii środków innych niż grupy, podgrupy i rodzaje KŚT Wprowadzanie spisu z natury ręcznie lub automatycznie i rozliczanie spisu z natury, w tym raportowanie o brakach i nieujawnionych przemieszczeniach 6

7 Możliwość rejestrowania związków między wartościami niematerialnymi i prawnymi a środkami trwałymi (np. dla programów komputerowych wskazanie komputerów, na których oprogramowanie jest zainstalowane) Możliwość automatycznego przeszacowania wartości składników majątku trwałego Import danych z ewidencji środków trwałych do systemu finansowo-księgowego Sporządzanie sprawozdań GUS Możliwość tworzenia różnych zestawień, sprawozdań, raportów, wydruków przez użytkownika Gospodarka magazynowa Rejestr stanu materiałów w magazynie z możliwością przeksięgowania do FK Możliwość definiowania indywidualnie dla każdego indeksu progu zapasu minimalnego Zestawienia materiałów, według następujących kryteriów: SWW (systematycznego wykazu wyrobów) indeksów materiałowych Tworzenie dokumentów magazynowych (PZ, RW, WZ itp.) i ich drukowanie Raporty z obrotu magazynowego: miesięczne, roczne, za dowolny zadany okres GWARANCJA I ASYSTA TECHNICZNA 1. Okres gwarancji na dostarczone programy musi wynosić co najmniej 12-miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 2. W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca świadczył będzie przez okres trwania gwarancji gwarancyjne usługi serwisowe, które będą obejmować: a)usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji waz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów. b)dokonywanie upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów, c)bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji, d)pomoc na telefon (hot-line) w dni robocze , e)konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8- godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia w dni robocze f)wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi, niepotrzebne skreślić (Wykonawca zobowiązany zaznaczyć czy jego program spełnia lub nie wymogi określone w SIWZ poprzez skreślenie odpowiedniego słowa. Brak jakiegokolwiek skreślenia będzie traktowany jako odpowiedź negatywna i tym samym oferta będzie podlegała odrzuceniu). Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie wymagań i dokładne przygotowanie oferty. 7

8 FORMULARZ CENOWY DO PAKIETU II Oprogramowanie aplikacyjne TABELA nr 1 Wyszczególnienie modułu lub rodzaju oprogramowania Cena jedn. netto Ilość licencji Wartość netto Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto Moduł Moduł Moduł Moduł.. Łącznie: Usługi wdrożeniowe TABELA nr 2 Rodzaj usługi Nazwa produktu i wytwórca Analiza przedwdrożeniowa ( szt.) Instalacja na serwerze (dni) Instalacja na stacjach roboczych (dni...) Szkolenia użytkowników (dni) Szkolenia administratorów (dni) Konfiguracja, wdrożenie aplikacji( dni.) Łącznie: Cena jedn. netto Ilość dni./ miesięcy. Wartość netto Wartość podatku VAT (22%) Wartość brutto OGÓŁEM...,dnia... r.... (upełnomocniony przedstawiciel) MINIMALNY CZAS WDROŻENIA 8

9 MINIMALNY CZAS WDROŻENIA dla administratora i użytkowników ( minimum dni / godzin) Rodzaj modułu Liczba godzin wdrożeniowych dla użytkowników * Ilość dni/ilość godzin Finansowo księgowy z rejestrem bankowym /.. Kadrowo/płacowy Kasa /. /. Środki trwałe /.. Gospodarka magazynowa /. Ilość osób do przeszkolenia.. *Jeden dzień (osobodzień) = 5 godzin/ moduł Liczba osobodni wdrożeniowych:.. (min dni/ godz.)..., dnia...r.... (upełnomocniony przedstawiciel) 9

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo