SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie oraz dane archiwalne. Możliwość pracy programów w sieci komputerowej. Zalecane parametry dla wersji sieciowej programy będą zainstalowane na serwerze z oprogramowaniem Windows serwer 2003 lub nowszy, o parametrach: procesor klasy Pentium III, RAM 1 GB, ok. 20 GB wolnego miejsca na dysku. Wymagania dla komputerów programy: kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy mają funkcjonować na komputerach PC o parametrach: procesor klasy Pentium IV, 512 MB RAM, Windows XP PL, dysk twardy min. 30 GB, monitor pracujący w rozdzielczości 1024x768 (16 bitów) i wyższych. Program kadrowo-płacowy i program księgowo-finansowy umożliwiają pracę wielostanowiskową przy równoczesnym użytkowaniu przez minimum 4 osoby. Możliwość pracy 4 komputerów na tych samych zbiorach danych. Możliwość zdefiniowania użytkowników (minimum 4 użytkowników) i zróżnicowania uprawnień dla użytkowników zabezpieczonych hasłem np. ograniczanie dostępu do angaży i absencji tylko dla wybranych osób. Historia dostępu do programów. Zgodność z obowiązującym prawem w dziedzinie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisów ZUS, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpraca programów z pakietem Microsoft Office. Program umożliwia eksport wybranych danych i zestawień z programu kadrowo-płacowego i programu księgowo-finansowego do programu MS Excel, MS Word. Możliwość samodzielnego rozwijania funkcjonalności przez Zamawiającego możliwość tworzenia przez użytkownika spersonalizowanych raportów. Pełna ewidencja zmian w programie kadrowo-płacowym zgodnie z wymaganiami GIODO. Współpraca programów z drukarką sieciową. Możliwość wykonania wszystkich wydruków z pozycji podglądu wydruku i przeglądu na monitorze. Program zapewnia tworzenie kopii archiwalnych na dowolny moment i odtwarzanie z nich danych na wypadek awarii. Możliwość udoskonalenia programu poprzez rozszerzenie jego funkcjonalności. Możliwość rozpoczęcia pracy w programach w dowolnym okresie roku. Bezpłatne szkolenie startowe dla pracowników obsługujących programy. Bezpłatna migracja danych osobowych z programu Płatnik do programu kadrowopłacowego: imiona, nazwisko, data urodzenia, Pesel, NIP, adres zameldowania. Bezpłatna instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze. Bezpłatna instalacja i konfiguracja programu kadrowo-płacowego na 4 wyznaczonych przez zamawiającego komputerach. Bezpłatna instalacja i konfiguracja programu księgowo-finansowego na 3 wyznaczonych przez zamawiającego komputerach. Obydwa programy: kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy są produktami gotowymi, wdrożonymi i są już użytkowane z opisanymi tu funkcjonalnościami (w tym w jednostkach sektora finansów publicznych). WYMAGANIA DLA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO MODUŁ KADRY 1 Program musi posiadać słowniki kadrowe (wymagane: kody ZUS, kwalifikacja zawodów, gminy, urzędy skarbowe, oddziały NFZ). Możliwość definiowania dodatkowych słowników użytkownika. 1

2 2 Kartoteka osobowa musi zawierać szeroko pojęte dane: osobowe (identyfikacyjne), zawodowe, o osobach spokrewnionych i uzupełniające, w tym również: wykształcenie, kierunek, specjalność, tytuły naukowe, wykształcenie uzupełniające, nazwa ukończonej szkoły, data ukończenia szkoły, posiadane uprawnienia zawodowe, poziom znajomości języków obcych, posiadane certyfikaty językowe, dane wojskowe, itd. Możliwość definiowania dodatkowych pól przez użytkownika. 3 Rejestrowanie dodatkowych danych o pracowniku umożliwiające automatyzację rozliczeń ZUS: historia zatrudnienia i inne zatrudnienia aktualne, dane o uprawnieniach emerytalnych, rentowych, niepełnosprawności, jednostki ZUS. 4 Kontrola zgodności wprowadzanych danych: formaty i poprawność PESEL, NIP. 5 Automatyczne, na podstawie zdefiniowanych zasad zaliczanie wykształcenia, okresów zatrudnienia i umów, wyliczanie stażu pracownika oraz pokazanie algorytmu wyliczenia stażu, przysługujących wymiarów urlopów, dodatków (nagród) zależnych od stażu pracy. 6 Pamiętanie historii zmian związanych z okresem obowiązywania danej informacji dotyczy to praktycznie wszystkich informacji mających charakter zmienny, w szczególności zmian stanowiska pracy, zmiany komórki organizacyjnej. Możliwość przeglądania przebiegu zatrudnienia pracownika szczegółowo, dla każdego warunku umowy. 7 Możliwość definiowania różnych rodzajów nieobecności, limitowanych (np. urlopy) lub nie limitowanych. 8 Grupowanie rodzajów nieobecności w kategorie dla celów zestawień, obliczeń i kontroli. 9 Rejestrowanie danych o nieobecności, dokumentach uprawniających (np. L-4), okresie. Automatyczne wyliczanie dni kalendarzowych lub roboczych przypadających w okresie nieobecności. 10 Kontrola kolizji wprowadzanych nieobecności: wykrywanie próby wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie). 11 Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu z uwzględnieniem ukończonej szkoły i historii zatrudnienia. 12 Możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego ( w tym na żądanie ) za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji w automatycznym wyliczaniu wymiaru urlopu za rok bieżący. 13 Możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego wynagrodzenia chorobowego za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji do naliczania okresu zasiłkowego. 14 Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych (w tym urlopu na żądanie), zamykanie roku i naliczanie urlopów zaległych. 15 Automatyczne rozliczanie urlopów i innych absencji (zwolnień lekarskich) w płacach. 16 Możliwość wprowadzania badań lekarskich wg rodzaju, wprowadzanie terminów badań oraz innych informacji zawartych w zaświadczeniu lekarskim. Możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie. 17 Możliwość wprowadzania szkoleń bhp do programu. 18 Definiowanie słowników kar i nagród. 19 Rejestrowanie udzielonych pracownikowi kar i nagród. 20 Możliwość przeglądu historii kar i nagród. 21 Możliwość generowania sprawozdań do GUS: Z-03, Z-05, Z Możliwość generowania sprawozdań wewnętrznych: a) lista pracowników z podziałem na stanowiska, datę zatrudnienia itp., b) lista osób zwolnionych w określonym czasie, c) lista osób zatrudnionych w określonym czasie, d) lista osób zbliżających się do wieku emerytalnego. 2. Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień, definiowanych przez użytkownika. 23 Sporządzanie zestawień o przypadających w danym miesiącu: 1. terminie wygaśnięcia umów na czas określony, 2. terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej, 3. terminie nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat i jego zwiększenia, 4. terminie badań lekarskich oraz szkoleń bhp. 2

3 24 1. Wystawianie dokumentów i zaświadczeń. 2. Możliwość eksportu generowanego dokumentu do pakietu Microsoft Office. 3. Kadrowe dokumenty standardowe obsługiwane przez program: a) umowa o pracę, aneksy, b) powołanie na stanowisko, c) zmiana stawki, zmiana stanowiska, d) zaświadczenie o dodatku za staż pracy (wysługa lat), e) zaświadczenie o nagrodzie jubileuszowej, f) świadectwo pracy. 4. Możliwość definiowania własnych dokumentów użytkownika Rejestracja szkoleń pracowników przeprowadzanych przez firmy szkoleniowe. 2. Rejestracja szkoleń wewnętrznych. 3. Możliwość wydrukowania sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń za dany rok. 26 Prognozowanie skutków podwyżek wynagrodzeń. WYMAGANIA DLA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO MODUŁ PŁACE 1 Składniki list płac: 1. możliwość swobodnego definiowania składników płacowych na podstawie funkcji, których parametrami są dane kadrowe, informacje o nieobecnościach, karach, nagrodach, potrąceniach, 2. automatyczne wyliczenie nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop oraz odprawy emerytalnej, 3. generowanie list płac z uwzględnieniem zmian składników płacowych i wymiaru czasu pracy wprowadzanych w trakcie miesiąca, 4. automatyczne zaczytywanie nadgodzin i godzin nocnych z ewidencji czasu pracy z modułu kadry, 5. automatyczne naliczanie dodatku stażowego z danych o zatrudnieniu wprowadzonych w module kadry, 6. automatyczne naliczanie kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jaka będzie brana do podstawy naliczenia świadczenia chorobowego. 2 Generowanie list płac wynagrodzeń i zasiłkowych. 1. automatyczne wyliczanie wynagrodzenia lub zasiłku za dni nieobecności w pracy na podstawie danych kadrowych, 2. generowanie dowolnej liczby list płac z uwzględnieniem potrąceń, dodatków dla pracowników w ciągu miesiąca, 3. możliwość wprowadzania na stanowisku płacowym składników stałych bądź zmiennych (np. jednorazowych), 4. możliwość wprowadzenia danych osoby nie będącej już pracownikiem i wygenerowanie listy płac (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne), 5. możliwość usunięcia pracownika z listy płac, 6. konfigurowalne zestawienia zbiorcze z jednej lub kilku typów list płac w ramach jednostki lub osób z podziałem na składniki, wynagrodzenia, potrącenia lub składki płacone przez pracodawcę, 7. generowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS (możliwość eksportu danych płacowo-kadrowych z wyborem listy wypłat do Programu Płatnik i za jego pomocą wysyłanie ich do ZUS-u), 8. przenoszenie stałych składników wynagrodzenia na następny miesiąc, 9. sporządzanie dwóch wypłat za dany miesiąc: w bieżącym miesiącu listy wypłat ze stałych składników i w następnym miesiącu ze zmiennych składników. 10. możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ZUS, 11. możliwość przeglądania i wydruku list archiwalnych. 3 Sporządzanie korekt list płac: 1. możliwość dokonywania korekty list płac w miesiącu następnym, tj. po wypłaceniu wynagrodzeń, 2. wyrównanie wynagrodzeń z dowolną datą. 3

4 4 Listy płac 1. Wykazywanie na listach płac pracowników: a) kwot wynagrodzenia zasadniczego brutto wyliczonego za dni pracy oraz wszystkich zdefiniowanych składników płacowych, b) podstaw składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, c) kwot potrąconych na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz podatek dochodowy, d) kwot świadczenia chorobowego oraz zasiłków płaconych z ZUS z poddziałem na ich rodzaje, e) kwot za nadgodziny płatne 50% i nadgodziny płatne 100%, kwot za godziny nocne, kwot za godziny przekroczenia z doby pracowniczej, kwot wynagrodzenia urlopowego, f) kwot potrącenia na: ubezpieczenie grupowe, zajęć komorniczych, związki zawodowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne potrącenia, g) dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, h) ekwiwalentu za pranie odzieży. 2. Automatyczne podsumowanie listy płac powinno zawierać sumy wszystkich składników wynagrodzenia, potrąceń oraz składek na ZUS i FP płaconych przez pracodawcę oraz możliwość parametryzacji wydruku. 3. Miejsce na podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej pod względem formalnorachunkowym, sprawdzającej pod względem merytorycznym, Główny Księgowy, Kierownik Jednostki. 4. Lista powinna zawierać numer, datę sporządzenia oraz datę wydrukowania. 5. Oddzielne drukowanie list płac podstawowych, dodatkowych, umów cywilno prawnych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 6. Możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac. 7. Możliwość wpisania potrąceń kwotowych lub procentowych z wynagrodzenia na okresy przyszłe. 8. Wydruk odcinków płacowych dla pracownika. 5 Kartoteki wynagrodzeń 1. prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń w sposób przejrzysty z uwzględnieniem obowiązujących składników płac, 2. automatyczne sumowanie kolumn i wierszy na kartotekach wynagrodzeń, 3. możliwość stworzenia kartoteki wynagrodzeń wykorzystującej dane kadrowe. 6 Dokumenty do ZUS 1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: a) pracownicy w momencie powstania tytułu do ubezpieczeń (zatrudnienia), b) rodziny pracowników, c) osoby niebędące pracownikami zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej, d) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. 2. Możliwość wykrywania umów wymagających zgłoszenia, zmian w danych osobowych, osób spokrewnionych, zmian w umowach skutkujących koniecznością wygenerowania odpowiedniego zgłoszenia (wyrejestrowania, korekty, zmiany) do ZUS (ZUA, ZWUA). 3. Generowanie zgłoszenia na podstawie danych zgromadzonych w programie kadrowopłacowym do programu PŁATNIK. 4. Obsługa zgłoszeń związanych z wielokrotnymi umowami cywilno-prawnymi. 5. Generowanie dokumentu wyrejestrowującego. 6. Możliwość wygenerowania wszystkich zgłoszeń wymaganych przez ZUS: a) z tytułu stosunku pracy, b) umowy cywilno-prawnej, c) ubezpieczenia osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, d) zgłoszenia do ubezpieczeń członków rodziny. 7. Sporządzenie zestawienia danych do deklaracji ZUS DRA 7 Export danych do PŁATNIKA (rejestrowanie, dokumenty korygujące, wyrejestrowanie). 4

5 8 Ubezpieczenia ZUS 1. Możliwość odwzorowania reguł podlegania ubezpieczeniom w przypadku zatrudnienia (powstania tytułu do ubezpieczeń) i w przypadku zbiegu uprawnień. a) prowadzenie imiennej kartoteki zasiłków z ewidencją zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, macierzyńskich i ojcowskich z wyliczeniem wynagrodzenia za ten okres, b) przygotowanie danych do programu PŁATNIK (ZUS), c) możliwość przygotowania zestawienia składek ZUS, d) naliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, e) naliczanie zasiłków i wynagrodzeń chorobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS. Możliwość automatycznej zmiany podstawy do naliczenia wynagrodzenia oraz zasiłków chorobowych, sumowanie okresów choroby. 2. Kontrolowanie ilości dni zwolnień chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych, ewidencjonowanie okresu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego informacje o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także dla osób powyżej 50 roku życia 14 dni zwolnienia, informacja o upływie 182 bądź 270 dni zasiłku chorobowego. 3. Kontrola obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy powyżej 55/60 lat, po urlopie macierzyńskim. 4. Automatyczne śledzenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z bieżącą ewidencją podstawy ubezpieczenia. 5. Kontrola naliczanych składek przy kilku umowach zleceniach. 9 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. naliczanie podatku po uwzględnieniu ulg podatkowych, zwolnień, potrąceń oraz generowanie przelewów do Urzędu Skarbowego, 2. indywidualne rozliczanie podatku od osób fizycznych, 3. naliczanie podatku (dochodowy i zryczałtowany) z umów zlecenia i o dzieło, 4. generowanie wydruków obowiązujących formularzy PIT dotyczących zarówno płatnika i podatnika, 5. wydruk druków PIT, 6. w programie możliwe jest automatyczne wypełnienie deklaracji miesięcznych/rocznych PIT 4/ PIT 4R, 7. uwzględnienie: progów podatkowych, skali podatkowej, zwiększonych kosztów uzyskania przychodu, wspólne opodatkowanie, zaniechanie podatku, podwójną ulgę podatkową, 8. zestawienie miesięcznych potrąceń podatku od wynagrodzenia pracownika, 9. możliwość elektronicznego przesyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego z UPO. 10 Automatyczne tworzenie przelewów naliczonych wypłat i eksport do programu bankowego PEKAO BIZNES Automatyczna kontrola kwoty minimalnego wynagrodzenia wolnej od potrąceń: 1. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3. zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi, 4. kary pieniężnej z odpowiedzialności porządkowej, 5. wolnej od konieczności naliczania składki na Fundusz Pracy. 12 Automatyczne przygotowanie danych do sporządzenia deklaracji do PFRON: 1. średnie zatrudnienie ogółem, 2. etaty i osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym w podziale na szczególne schorzenia oraz pozostałe oraz lekkim stopniu niepełnosprawności. 5

6 13 Dodatkowe funkcjonalności: 1. dostosowanie oprogramowania do obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2. liczenie średniego zatrudnienia do dokonania odpisu podstawowego na ZFŚS. 14 Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i o dzieło). Wprowadzanie rachunków do umów cywilno-prawnych. 15 Automatyczne tworzenie dokumentu polecenie księgowania (PK) naliczonej listy płac, które będzie zawierało konta księgowe o raz klasyfikację wydatków zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. 16 Możliwość dołączenia w późniejszym okresie modułu RCP. WYMAGANIA DLA PROGRAMU KSIĘGOWO FINANSOWEGO 1 Prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa. Spełnianie wymogów: a) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 2 Tworzenie planu kont z możliwością ustalenia budowy struktury konta z uwzględnieniem zapisów alfanumerycznych. Konta wykazują salda zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3 Bieżąca informacja o obrotach i saldzie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych. 4 Obsługa budżetu zadaniowego z podziałem na: funkcje, zadanie, podzadanie, działanie. 5 Obsługa planu finansowego z uwzględnieniem ewidencji decyzji zmian planu, wniosków o zmianę planu, projektu planu finansowego w podziale na budżet zadaniowy. 6 Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych. 7 Ewidencja dowodów księgowych zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej. Prowadzenie dziennika dokumentów. Prowadzenie księgi głównej w układzie syntetycznym i analitycznym. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej. 8 Automatyczne generowanie dekretów księgowych na podstawie wzorców. Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów. 9 Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji. 10 Możliwość wprowadzenia różnych typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg Bankowy, Raport Kasowy, Nota Księgowa, itp. 11 Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak: zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analitycznym, nazwy kontrahenta, kwoty. 12 Możliwość księgowania storna czerwonego. Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przez ostatecznym zaksięgowaniem. 13 Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. Możliwość wydrukowania zestawienia wybranych kontrahentów z uwzględnieniem podziału zobowiązań i należności według klasyfikacji budżetowej. 6

7 14 Prowadzenie rozliczeń Projektów Unijnych z możliwością ewidencji wydatków kwalifikowanych. 15 W pełni automatyczne przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Automatyczne sporządzanie sprawozdań w układzie zadaniowym. Sporządzanie wydruków sald kont księgowych wymaganych do wyżej wymienionych sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej. 16 Przygotowanie szeregu zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę i ocenę sytuacji finansowej jednostki w szczególności: raport obejmujący dane z kilku kont księgowych we wskazanym okresie czasowym wybranego roku, kwota i klasyfikacja budżetowa zobowiązań, kwota i klasyfikacja budżetowa należności, pozostała kwota planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach, zaangażowanie wydatków budżetowych w podziale na paragrafy. porównanie kosztów i wydatków 17 Elektroniczna realizacja obowiązku sprawozdawczego, współpraca z programem 18 Współpraca z zewnętrznym systemem bankowym. Generowanie elektronicznych przelewów do PEKAOBIZNES24 z wprowadzonych do programu dokumentów zakupowych. 19 Automatyczne wykonywanie operacji kończących rok obrotowy: a) Przeksięgowania kont zespołu 4 i 7 na wynik finansowy z możliwością nie uwzględniania takich przeksięgowań w zestawieniu obrotów i sald. b) Przeksięgowanie zaangażowania. c) Rozliczenie sald kont pozabilansowych. 20 Automatyczne sporządzenie sprawozdań finansowych: a) Bilansu jednostki. b) Rachunku zysków i strat. c) Zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Automatyczne sporządzenie bilansu otwarcia. Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia i otwarcia. 21 Kontrola kwot dokumentów zakupowych pod względem zgodności zakupów z ustawą o zamówieniach publicznych. Sumowanie zakupów w ramach kodów CPV. 22 Przygotowanie na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów wydruków niezbędnych do określenia wartość sprzedaży i zakupu (rejestry sprzedaży, zakupu). 23 Ewidencja kontrahentów z podziałem na dostawców i odbiorców. 24 Automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży/zakupu, not księgowych. Tworzenie dokumentów korygujących. 25 Bieżący wgląd w stan rozrachunków z kontrahentami. a) prowadzenie windykacji należności: b) wystawianie upomnień, c) wezwań do zapłaty, d) naliczanie odsetek. 26 Możliwość archiwizacji i odtworzenia danych archiwalnych. Możliwość zapisu danych i dziennika na nośnikach zewnętrznych (zewnętrzny dysk twardy, CD) w postaci plików pdf. WSPÓŁDZIAŁANIE PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO I PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO 1 Moduł Płace zapewnia automatyczne tworzenie dokumentu polecenie księgowania naliczonych list płac i zaczytanie ww. dokumentu w programie finansowo-księgowym. 7

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą

Zapytanie ofertowe. W związku z realizacją projektu pt. Platforma B2B automatyzująca procesy księgowe między firmą Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Aston Legal sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Platforma

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo