SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie oraz dane archiwalne. Możliwość pracy programów w sieci komputerowej. Zalecane parametry dla wersji sieciowej programy będą zainstalowane na serwerze z oprogramowaniem Windows serwer 2003 lub nowszy, o parametrach: procesor klasy Pentium III, RAM 1 GB, ok. 20 GB wolnego miejsca na dysku. Wymagania dla komputerów programy: kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy mają funkcjonować na komputerach PC o parametrach: procesor klasy Pentium IV, 512 MB RAM, Windows XP PL, dysk twardy min. 30 GB, monitor pracujący w rozdzielczości 1024x768 (16 bitów) i wyższych. Program kadrowo-płacowy i program księgowo-finansowy umożliwiają pracę wielostanowiskową przy równoczesnym użytkowaniu przez minimum 4 osoby. Możliwość pracy 4 komputerów na tych samych zbiorach danych. Możliwość zdefiniowania użytkowników (minimum 4 użytkowników) i zróżnicowania uprawnień dla użytkowników zabezpieczonych hasłem np. ograniczanie dostępu do angaży i absencji tylko dla wybranych osób. Historia dostępu do programów. Zgodność z obowiązującym prawem w dziedzinie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisów ZUS, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpraca programów z pakietem Microsoft Office. Program umożliwia eksport wybranych danych i zestawień z programu kadrowo-płacowego i programu księgowo-finansowego do programu MS Excel, MS Word. Możliwość samodzielnego rozwijania funkcjonalności przez Zamawiającego możliwość tworzenia przez użytkownika spersonalizowanych raportów. Pełna ewidencja zmian w programie kadrowo-płacowym zgodnie z wymaganiami GIODO. Współpraca programów z drukarką sieciową. Możliwość wykonania wszystkich wydruków z pozycji podglądu wydruku i przeglądu na monitorze. Program zapewnia tworzenie kopii archiwalnych na dowolny moment i odtwarzanie z nich danych na wypadek awarii. Możliwość udoskonalenia programu poprzez rozszerzenie jego funkcjonalności. Możliwość rozpoczęcia pracy w programach w dowolnym okresie roku. Bezpłatne szkolenie startowe dla pracowników obsługujących programy. Bezpłatna migracja danych osobowych z programu Płatnik do programu kadrowopłacowego: imiona, nazwisko, data urodzenia, Pesel, NIP, adres zameldowania. Bezpłatna instalacja i konfiguracja oprogramowania na serwerze. Bezpłatna instalacja i konfiguracja programu kadrowo-płacowego na 4 wyznaczonych przez zamawiającego komputerach. Bezpłatna instalacja i konfiguracja programu księgowo-finansowego na 3 wyznaczonych przez zamawiającego komputerach. Obydwa programy: kadrowo-płacowy i finansowo-księgowy są produktami gotowymi, wdrożonymi i są już użytkowane z opisanymi tu funkcjonalnościami (w tym w jednostkach sektora finansów publicznych). WYMAGANIA DLA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO MODUŁ KADRY 1 Program musi posiadać słowniki kadrowe (wymagane: kody ZUS, kwalifikacja zawodów, gminy, urzędy skarbowe, oddziały NFZ). Możliwość definiowania dodatkowych słowników użytkownika. 1

2 2 Kartoteka osobowa musi zawierać szeroko pojęte dane: osobowe (identyfikacyjne), zawodowe, o osobach spokrewnionych i uzupełniające, w tym również: wykształcenie, kierunek, specjalność, tytuły naukowe, wykształcenie uzupełniające, nazwa ukończonej szkoły, data ukończenia szkoły, posiadane uprawnienia zawodowe, poziom znajomości języków obcych, posiadane certyfikaty językowe, dane wojskowe, itd. Możliwość definiowania dodatkowych pól przez użytkownika. 3 Rejestrowanie dodatkowych danych o pracowniku umożliwiające automatyzację rozliczeń ZUS: historia zatrudnienia i inne zatrudnienia aktualne, dane o uprawnieniach emerytalnych, rentowych, niepełnosprawności, jednostki ZUS. 4 Kontrola zgodności wprowadzanych danych: formaty i poprawność PESEL, NIP. 5 Automatyczne, na podstawie zdefiniowanych zasad zaliczanie wykształcenia, okresów zatrudnienia i umów, wyliczanie stażu pracownika oraz pokazanie algorytmu wyliczenia stażu, przysługujących wymiarów urlopów, dodatków (nagród) zależnych od stażu pracy. 6 Pamiętanie historii zmian związanych z okresem obowiązywania danej informacji dotyczy to praktycznie wszystkich informacji mających charakter zmienny, w szczególności zmian stanowiska pracy, zmiany komórki organizacyjnej. Możliwość przeglądania przebiegu zatrudnienia pracownika szczegółowo, dla każdego warunku umowy. 7 Możliwość definiowania różnych rodzajów nieobecności, limitowanych (np. urlopy) lub nie limitowanych. 8 Grupowanie rodzajów nieobecności w kategorie dla celów zestawień, obliczeń i kontroli. 9 Rejestrowanie danych o nieobecności, dokumentach uprawniających (np. L-4), okresie. Automatyczne wyliczanie dni kalendarzowych lub roboczych przypadających w okresie nieobecności. 10 Kontrola kolizji wprowadzanych nieobecności: wykrywanie próby wprowadzenia nieobecności z dwóch różnych przyczyn w tym samym okresie czasu (np. jednoczesny urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie). 11 Automatyczne obliczanie wymiaru należnego urlopu z uwzględnieniem ukończonej szkoły i historii zatrudnienia. 12 Możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego ( w tym na żądanie ) za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji w automatycznym wyliczaniu wymiaru urlopu za rok bieżący. 13 Możliwość zarejestrowania ilości dni wykorzystanego wynagrodzenia chorobowego za dany rok w poprzednim zakładzie pracy oraz uwzględnienie tej informacji do naliczania okresu zasiłkowego. 14 Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych (w tym urlopu na żądanie), zamykanie roku i naliczanie urlopów zaległych. 15 Automatyczne rozliczanie urlopów i innych absencji (zwolnień lekarskich) w płacach. 16 Możliwość wprowadzania badań lekarskich wg rodzaju, wprowadzanie terminów badań oraz innych informacji zawartych w zaświadczeniu lekarskim. Możliwość wydrukowania skierowania na badania lekarskie. 17 Możliwość wprowadzania szkoleń bhp do programu. 18 Definiowanie słowników kar i nagród. 19 Rejestrowanie udzielonych pracownikowi kar i nagród. 20 Możliwość przeglądu historii kar i nagród. 21 Możliwość generowania sprawozdań do GUS: Z-03, Z-05, Z Możliwość generowania sprawozdań wewnętrznych: a) lista pracowników z podziałem na stanowiska, datę zatrudnienia itp., b) lista osób zwolnionych w określonym czasie, c) lista osób zatrudnionych w określonym czasie, d) lista osób zbliżających się do wieku emerytalnego. 2. Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień, definiowanych przez użytkownika. 23 Sporządzanie zestawień o przypadających w danym miesiącu: 1. terminie wygaśnięcia umów na czas określony, 2. terminie nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej, 3. terminie nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat i jego zwiększenia, 4. terminie badań lekarskich oraz szkoleń bhp. 2

3 24 1. Wystawianie dokumentów i zaświadczeń. 2. Możliwość eksportu generowanego dokumentu do pakietu Microsoft Office. 3. Kadrowe dokumenty standardowe obsługiwane przez program: a) umowa o pracę, aneksy, b) powołanie na stanowisko, c) zmiana stawki, zmiana stanowiska, d) zaświadczenie o dodatku za staż pracy (wysługa lat), e) zaświadczenie o nagrodzie jubileuszowej, f) świadectwo pracy. 4. Możliwość definiowania własnych dokumentów użytkownika Rejestracja szkoleń pracowników przeprowadzanych przez firmy szkoleniowe. 2. Rejestracja szkoleń wewnętrznych. 3. Możliwość wydrukowania sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń za dany rok. 26 Prognozowanie skutków podwyżek wynagrodzeń. WYMAGANIA DLA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO MODUŁ PŁACE 1 Składniki list płac: 1. możliwość swobodnego definiowania składników płacowych na podstawie funkcji, których parametrami są dane kadrowe, informacje o nieobecnościach, karach, nagrodach, potrąceniach, 2. automatyczne wyliczenie nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za urlop oraz odprawy emerytalnej, 3. generowanie list płac z uwzględnieniem zmian składników płacowych i wymiaru czasu pracy wprowadzanych w trakcie miesiąca, 4. automatyczne zaczytywanie nadgodzin i godzin nocnych z ewidencji czasu pracy z modułu kadry, 5. automatyczne naliczanie dodatku stażowego z danych o zatrudnieniu wprowadzonych w module kadry, 6. automatyczne naliczanie kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego jaka będzie brana do podstawy naliczenia świadczenia chorobowego. 2 Generowanie list płac wynagrodzeń i zasiłkowych. 1. automatyczne wyliczanie wynagrodzenia lub zasiłku za dni nieobecności w pracy na podstawie danych kadrowych, 2. generowanie dowolnej liczby list płac z uwzględnieniem potrąceń, dodatków dla pracowników w ciągu miesiąca, 3. możliwość wprowadzania na stanowisku płacowym składników stałych bądź zmiennych (np. jednorazowych), 4. możliwość wprowadzenia danych osoby nie będącej już pracownikiem i wygenerowanie listy płac (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne), 5. możliwość usunięcia pracownika z listy płac, 6. konfigurowalne zestawienia zbiorcze z jednej lub kilku typów list płac w ramach jednostki lub osób z podziałem na składniki, wynagrodzenia, potrącenia lub składki płacone przez pracodawcę, 7. generowanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS (możliwość eksportu danych płacowo-kadrowych z wyborem listy wypłat do Programu Płatnik i za jego pomocą wysyłanie ich do ZUS-u), 8. przenoszenie stałych składników wynagrodzenia na następny miesiąc, 9. sporządzanie dwóch wypłat za dany miesiąc: w bieżącym miesiącu listy wypłat ze stałych składników i w następnym miesiącu ze zmiennych składników. 10. możliwość wprowadzenia bilansu otwarcia wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków z ZUS, 11. możliwość przeglądania i wydruku list archiwalnych. 3 Sporządzanie korekt list płac: 1. możliwość dokonywania korekty list płac w miesiącu następnym, tj. po wypłaceniu wynagrodzeń, 2. wyrównanie wynagrodzeń z dowolną datą. 3

4 4 Listy płac 1. Wykazywanie na listach płac pracowników: a) kwot wynagrodzenia zasadniczego brutto wyliczonego za dni pracy oraz wszystkich zdefiniowanych składników płacowych, b) podstaw składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, c) kwot potrąconych na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz podatek dochodowy, d) kwot świadczenia chorobowego oraz zasiłków płaconych z ZUS z poddziałem na ich rodzaje, e) kwot za nadgodziny płatne 50% i nadgodziny płatne 100%, kwot za godziny nocne, kwot za godziny przekroczenia z doby pracowniczej, kwot wynagrodzenia urlopowego, f) kwot potrącenia na: ubezpieczenie grupowe, zajęć komorniczych, związki zawodowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne potrącenia, g) dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, h) ekwiwalentu za pranie odzieży. 2. Automatyczne podsumowanie listy płac powinno zawierać sumy wszystkich składników wynagrodzenia, potrąceń oraz składek na ZUS i FP płaconych przez pracodawcę oraz możliwość parametryzacji wydruku. 3. Miejsce na podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej pod względem formalnorachunkowym, sprawdzającej pod względem merytorycznym, Główny Księgowy, Kierownik Jednostki. 4. Lista powinna zawierać numer, datę sporządzenia oraz datę wydrukowania. 5. Oddzielne drukowanie list płac podstawowych, dodatkowych, umów cywilno prawnych, świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 6. Możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płac. 7. Możliwość wpisania potrąceń kwotowych lub procentowych z wynagrodzenia na okresy przyszłe. 8. Wydruk odcinków płacowych dla pracownika. 5 Kartoteki wynagrodzeń 1. prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń w sposób przejrzysty z uwzględnieniem obowiązujących składników płac, 2. automatyczne sumowanie kolumn i wierszy na kartotekach wynagrodzeń, 3. możliwość stworzenia kartoteki wynagrodzeń wykorzystującej dane kadrowe. 6 Dokumenty do ZUS 1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: a) pracownicy w momencie powstania tytułu do ubezpieczeń (zatrudnienia), b) rodziny pracowników, c) osoby niebędące pracownikami zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej, d) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. 2. Możliwość wykrywania umów wymagających zgłoszenia, zmian w danych osobowych, osób spokrewnionych, zmian w umowach skutkujących koniecznością wygenerowania odpowiedniego zgłoszenia (wyrejestrowania, korekty, zmiany) do ZUS (ZUA, ZWUA). 3. Generowanie zgłoszenia na podstawie danych zgromadzonych w programie kadrowopłacowym do programu PŁATNIK. 4. Obsługa zgłoszeń związanych z wielokrotnymi umowami cywilno-prawnymi. 5. Generowanie dokumentu wyrejestrowującego. 6. Możliwość wygenerowania wszystkich zgłoszeń wymaganych przez ZUS: a) z tytułu stosunku pracy, b) umowy cywilno-prawnej, c) ubezpieczenia osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, d) zgłoszenia do ubezpieczeń członków rodziny. 7. Sporządzenie zestawienia danych do deklaracji ZUS DRA 7 Export danych do PŁATNIKA (rejestrowanie, dokumenty korygujące, wyrejestrowanie). 4

5 8 Ubezpieczenia ZUS 1. Możliwość odwzorowania reguł podlegania ubezpieczeniom w przypadku zatrudnienia (powstania tytułu do ubezpieczeń) i w przypadku zbiegu uprawnień. a) prowadzenie imiennej kartoteki zasiłków z ewidencją zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, macierzyńskich i ojcowskich z wyliczeniem wynagrodzenia za ten okres, b) przygotowanie danych do programu PŁATNIK (ZUS), c) możliwość przygotowania zestawienia składek ZUS, d) naliczanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, e) naliczanie zasiłków i wynagrodzeń chorobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS. Możliwość automatycznej zmiany podstawy do naliczenia wynagrodzenia oraz zasiłków chorobowych, sumowanie okresów choroby. 2. Kontrolowanie ilości dni zwolnień chorobowych oraz zasiłków opiekuńczych, ewidencjonowanie okresu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego informacje o przekroczeniu 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także dla osób powyżej 50 roku życia 14 dni zwolnienia, informacja o upływie 182 bądź 270 dni zasiłku chorobowego. 3. Kontrola obowiązku płacenia składki na Fundusz Pracy powyżej 55/60 lat, po urlopie macierzyńskim. 4. Automatyczne śledzenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z bieżącą ewidencją podstawy ubezpieczenia. 5. Kontrola naliczanych składek przy kilku umowach zleceniach. 9 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. naliczanie podatku po uwzględnieniu ulg podatkowych, zwolnień, potrąceń oraz generowanie przelewów do Urzędu Skarbowego, 2. indywidualne rozliczanie podatku od osób fizycznych, 3. naliczanie podatku (dochodowy i zryczałtowany) z umów zlecenia i o dzieło, 4. generowanie wydruków obowiązujących formularzy PIT dotyczących zarówno płatnika i podatnika, 5. wydruk druków PIT, 6. w programie możliwe jest automatyczne wypełnienie deklaracji miesięcznych/rocznych PIT 4/ PIT 4R, 7. uwzględnienie: progów podatkowych, skali podatkowej, zwiększonych kosztów uzyskania przychodu, wspólne opodatkowanie, zaniechanie podatku, podwójną ulgę podatkową, 8. zestawienie miesięcznych potrąceń podatku od wynagrodzenia pracownika, 9. możliwość elektronicznego przesyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego z UPO. 10 Automatyczne tworzenie przelewów naliczonych wypłat i eksport do programu bankowego PEKAO BIZNES Automatyczna kontrola kwoty minimalnego wynagrodzenia wolnej od potrąceń: 1. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, 2. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 3. zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi, 4. kary pieniężnej z odpowiedzialności porządkowej, 5. wolnej od konieczności naliczania składki na Fundusz Pracy. 12 Automatyczne przygotowanie danych do sporządzenia deklaracji do PFRON: 1. średnie zatrudnienie ogółem, 2. etaty i osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym w podziale na szczególne schorzenia oraz pozostałe oraz lekkim stopniu niepełnosprawności. 5

6 13 Dodatkowe funkcjonalności: 1. dostosowanie oprogramowania do obowiązującego regulaminu wynagradzania oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2. liczenie średniego zatrudnienia do dokonania odpisu podstawowego na ZFŚS. 14 Obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i o dzieło). Wprowadzanie rachunków do umów cywilno-prawnych. 15 Automatyczne tworzenie dokumentu polecenie księgowania (PK) naliczonej listy płac, które będzie zawierało konta księgowe o raz klasyfikację wydatków zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów. 16 Możliwość dołączenia w późniejszym okresie modułu RCP. WYMAGANIA DLA PROGRAMU KSIĘGOWO FINANSOWEGO 1 Prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zgodnej z obowiązującymi normami prawa. Spełnianie wymogów: a) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, d) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 2 Tworzenie planu kont z możliwością ustalenia budowy struktury konta z uwzględnieniem zapisów alfanumerycznych. Konta wykazują salda zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3 Bieżąca informacja o obrotach i saldzie konta, z możliwością uwzględnienia obrotów niezaksięgowanych. 4 Obsługa budżetu zadaniowego z podziałem na: funkcje, zadanie, podzadanie, działanie. 5 Obsługa planu finansowego z uwzględnieniem ewidencji decyzji zmian planu, wniosków o zmianę planu, projektu planu finansowego w podziale na budżet zadaniowy. 6 Informowanie użytkownika o możliwości przekroczenia planów w poszczególnych pozycjach wydatków budżetowych. 7 Ewidencja dowodów księgowych zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki rachunkowości budżetowej. Prowadzenie dziennika dokumentów. Prowadzenie księgi głównej w układzie syntetycznym i analitycznym. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej. 8 Automatyczne generowanie dekretów księgowych na podstawie wzorców. Możliwość tworzenia różnych automatycznych schematów księgowania dla dokumentów. 9 Możliwość wprowadzenia dokumentów z ręcznym określeniem sposobu dekretacji. 10 Możliwość wprowadzenia różnych typów dokumentów np. Polecenie Księgowania, Wyciąg Bankowy, Raport Kasowy, Nota Księgowa, itp. 11 Możliwość wyszukiwania dokumentów według wybranych kryteriów, takich jak: zakres dat, typ dokumentu, numer konta na wybranym poziomie analitycznym, nazwy kontrahenta, kwoty. 12 Możliwość księgowania storna czerwonego. Możliwość całkowitego usunięcia błędnie wprowadzonego dokumentu przez ostatecznym zaksięgowaniem. 13 Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami. Możliwość wydrukowania zestawienia wybranych kontrahentów z uwzględnieniem podziału zobowiązań i należności według klasyfikacji budżetowej. 6

7 14 Prowadzenie rozliczeń Projektów Unijnych z możliwością ewidencji wydatków kwalifikowanych. 15 W pełni automatyczne przygotowywanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Automatyczne sporządzanie sprawozdań w układzie zadaniowym. Sporządzanie wydruków sald kont księgowych wymaganych do wyżej wymienionych sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem o sprawozdawczości budżetowej. 16 Przygotowanie szeregu zestawień pozwalających na bieżącą kontrolę i ocenę sytuacji finansowej jednostki w szczególności: raport obejmujący dane z kilku kont księgowych we wskazanym okresie czasowym wybranego roku, kwota i klasyfikacja budżetowa zobowiązań, kwota i klasyfikacja budżetowa należności, pozostała kwota planu wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach, zaangażowanie wydatków budżetowych w podziale na paragrafy. porównanie kosztów i wydatków 17 Elektroniczna realizacja obowiązku sprawozdawczego, współpraca z programem 18 Współpraca z zewnętrznym systemem bankowym. Generowanie elektronicznych przelewów do PEKAOBIZNES24 z wprowadzonych do programu dokumentów zakupowych. 19 Automatyczne wykonywanie operacji kończących rok obrotowy: a) Przeksięgowania kont zespołu 4 i 7 na wynik finansowy z możliwością nie uwzględniania takich przeksięgowań w zestawieniu obrotów i sald. b) Przeksięgowanie zaangażowania. c) Rozliczenie sald kont pozabilansowych. 20 Automatyczne sporządzenie sprawozdań finansowych: a) Bilansu jednostki. b) Rachunku zysków i strat. c) Zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Automatyczne sporządzenie bilansu otwarcia. Możliwość tworzenia wielokrotnie próbnych bilansów zamknięcia i otwarcia. 21 Kontrola kwot dokumentów zakupowych pod względem zgodności zakupów z ustawą o zamówieniach publicznych. Sumowanie zakupów w ramach kodów CPV. 22 Przygotowanie na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów wydruków niezbędnych do określenia wartość sprzedaży i zakupu (rejestry sprzedaży, zakupu). 23 Ewidencja kontrahentów z podziałem na dostawców i odbiorców. 24 Automatyczne generowanie dokumentów sprzedaży/zakupu, not księgowych. Tworzenie dokumentów korygujących. 25 Bieżący wgląd w stan rozrachunków z kontrahentami. a) prowadzenie windykacji należności: b) wystawianie upomnień, c) wezwań do zapłaty, d) naliczanie odsetek. 26 Możliwość archiwizacji i odtworzenia danych archiwalnych. Możliwość zapisu danych i dziennika na nośnikach zewnętrznych (zewnętrzny dysk twardy, CD) w postaci plików pdf. WSPÓŁDZIAŁANIE PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO I PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO 1 Moduł Płace zapewnia automatyczne tworzenie dokumentu polecenie księgowania naliczonych list płac i zaczytanie ww. dokumentu w programie finansowo-księgowym. 7

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA:

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Straż Miejska w Białymstoku ul. Składowa 11, 15-399 Białystok tel. fax NIP REGON 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE Załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn WYKAZ ZBIORÓW DANYCH TWORZĄCYCH KSIĘGI RACHUNKOWE 1 1. Wykaz programów z zakresu rachunkowości dopuszczonych do stosowania w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI 1. WYMAGANIA KONIECZNE : Wykształcenie średnie lub wyższe min. 1 rok pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.11.2012 Gliwice, 18 styczeń 2013 nr kor. UM-500218/2012 PANI MGR MARIOLA BUCHER DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 UL. ELSNERA 25 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w programie komputerowym VULCAN, działalności

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Rozliczenia z budżetem państwa WARSZAWA 2009 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁADOWY PLAN KONT Rozliczenia z budżetem państwa Stan na dzień 1 maja 2008

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Symfonia Kadry i Płace 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo