Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady budowania prognoz ekonometrycznych"

Transkrypt

1 Zasad budowania prognoz ekonometrcznch

2 Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi modelu Znajomość wartości ocen parametrów strukturalnch Znajomość wartości ocen parametrów struktur stochastcznej (wariancji resztowej, macierz wariancji i kowariancji ocen parametrów strukturalnch) 2

3 3 2. Stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie. Model powinien bć dobrm odzwierciedleniem badanch prawidłowości nie tlko w okresie, z którego pochodzą dane do estmacji, lecz również w okresie, na któr się prognozuje Stabilność postaci analitcznej modelu Stabilność zbioru zmiennch objaśniającch Stabilność wartości parametrów strukturalnch

4 3. Stabilność rozkładu składnika losowego Rozkład składnika losowego nie ulega zmianom w czasie Mał i stabiln błąd szacunku modelu (odchlenie standardowe reszt) gwarantuje otrzmanie prognoz obarczonch małm błędem sstematcznm Założenia 2 i 3 mogą bć werfikowalne 4

5 5 4. Znajomość wartości zmiennch objaśniającch modelu w okresie prognozowanm Plan, założenia Prognoz zmiennch objaśniającch na podstawie tendencji rozwojowej lub na podstawie modeli opisowch

6 6 5. Dopuszczalność ekstrapolacji modelu poza zaobserwowan obszar zmienności zmiennch objaśniającch Ma na celu zapobieżenie bezkrtcznm uogólnieniom Nie ma gwarancji budow dobrch prognoz na podstawie zaobserwowanego poziomu zmienności zmiennch objaśniającch w przeszłości

7 UWAGA! W przpadku prognozowania krótkookresowego przjmuje się, że założenia klasczne są spełnione Wnioskowanie na dłuższe okres wmaga jednak modfikacji założeń ze względu na niestałość struktur ekonomicznej i możliwość zmian parametrów modeli w czasie 7

8 Zmodfikowane założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej, któr odzwierciedla prawidłowość rozwoju tej zmiennej także w przpadku prawie stabilności tej prawidłowości (zmian powolne, stabilne, mierzalne) 2. Stabilność lub prawie stabilność prawidłowości ekonomicznej w czasie 3. Stabilność lub prawie stabilność rozkładu składnika losowego modelu 4. Znajomość wartości zmiennch objaśniającch modelu lub ich rozkładu prawdopodobieństw w okresie prognozowanm 5. Możliwość ekstrapolacji modelu poza obszar zmienności z 8 błędem nie większm od zadanego

9 Zasad predkcji ilościowej reguł, na podstawie którch buduje się prognoz Zasada predkcji nieobciążonej: PROGNOZY PUNKTOWE E Y T T Wartość oczekiwana rozkładu zmiennej prognozowanej w okresie T Prognozę ustala się na poziomie nadziei matematcznej zmiennej prognozowanej w okresie, na któr się prognozuje z dokładnością do błędu estmacji modelu. 9 Uzasadnienie wted, gd proces wnioskowania jest wielokrotnie powtarzan a własność tej zasad: E Y T T 0 ujawnia się prz porównaniu wielu prognoz i odpowiadającch im realizacji.

10 Gd proces wnioskowania w przszłość ma charakter jednorazow lub powtarzaln w dużch odstępach czasu, znajduje zastosowanie: Zasada predkcji według największego prawdopodobieństwa: T M 0 Y T Wartość najbardziej prawdopodobna zmiennej prognozowanej (moda, dominanta) w okresie T Prognozę ustala się na poziomie wartości najbardziej prawdopodobnej. 10 ZASADY STATYSTYCZNE POKAZUJĄ JAK CZĘSTO SIĘ MYLIMY

11 ZASADA EKONOMICZNA POKAZUJE JAKIE SĄ KOSZTY POPEŁNIENIA POMYŁKI Zasada minimalizacji oczekiwanej strat: gdzie: T min u błąd predkcji W(u) funkcja strat u E W u W wniku realizacji tej zasad otrzmujem prognozę, która musi zapewniać najmniejsz poziom ewentualnch strat 11

12 Zmienna prognozowana ma rozkład smetrczn: Zasad statstczne dają takie same prognoz. Zmienna prognozowana ma rozkład asmetrczn: Większe uzasadnienie ma zasada największego prawdopodobieństwa. 12

13 Zasada predkcji oparta na przedziale ufności: PROGNOZY PRZEDZIAŁOWE P T I T T Przedział predkcji Wiargodność predkcji W przpadku predkcji powtarzalnej, wiargodność prognoz określa przbliżon procent prognoz trafnch w długim ciągu predkcji Obejmują przszłą realizację 13

14 Rola składnika losowego w procesie predkcji Jeśli przjmiem model ekonometrczn postaci: Xb Składnik losow można zdefiniować jako różnicę międz rzeczwistą wartością zmiennej objaśnianej a jej wartością teoretczną: u u Xb Wpłw składników losowch na proces predkcji realizuje się przez: wwołanie odchleń wartości zmiennej prognozowanej od prognoz fakt, że średnie błęd szacunku parametrów strukturalnch modelu zależą od wariancji składników losowch 14

15 Wpłw składników losowch na proces predkcji jest tm większ im większa jest ich wariancja Jeśli wariancja składników losowch jest duża, to nie możliwe jest oszacowanie modelu ekonometrcznego z wstarczającą do celów prognostcznch dokładnością. Nie możliwe jest też zbudowanie dokładnch prognoz. 15 Jeśli wariancja składników losowch zmienia się w czasie (wzrasta), oznacza to, że w miarę upłwu czasu rząd odchleń wartości zmiennej prognozowanej od prognoz jest coraz większ, tm samm dokładność wnioskowania w przszłość maleje. Jeśli dodatkowo wzrost wariancji składników losowch w czasie jest wraźn i trwał, nie możem wkorzstwać do celów prognostcznch zbudowanego modelu.

16 UWAGA: składnik losow nie jest bezpośrednio obserwowaln 16 Możem otrzmać ocen jego wartości poprzez obliczenie reszt: 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0,2 uˆ Xbˆ reszt Reszt osclują wokół zera wariancja składnika losowego nie zwiększa się w czasie

17 Wariancja składnika losowego nie jest stała wzrasta w miarę upłwu czasu, a oszacowan model nie jest aktualn. Ab wkorzstać go do celów predkcji należ go radkalnie poprawić. 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,15-0, reszt 17

18 Błąd ex-ante większ od zakładanego E T A P Y P R O G N O Z O W A N I A 18 Sformułowanie zadania prognostcznego Podanie przesłanek prognostcznch Wbór metod prognozowania Wznaczenie prognoz Ocena dopuszczalności prognoz Werfikacja prognoz Obiekt, zjawisko, zmienne, cel, dopuszczalność, horzont Co kształtuje dane zjawisko, zebranie materiału statstcznego Określenie błędu ex-ante Określenie błędu ex-post

19 Szeregi czasowe

20 Definicja szeregu Zbiór wartości badanej cech (zjawiska) uporządkowan chronologicznie nazwam szeregiem czasowm lub chronologicznm. Szereg czasow tworzą przkładowo dane określające wielkość produkcji energii elektrcznej w kolejnch miesiącach lat

21 Przkład 1. Produkcja energii elektrcznej w latach st lut mar kwi maj cze ,0 12,9 12,8 11,3 10,6 9, ,4 12,2 12,5 11,0 9,6 9, ,4 12,2 12,8 10,7 9,3 8, ,9 12,3 12,7 10,9 9,9 9,4 lip sie wrz paź lis gru ,0 9,0 9,3 11,2 12,1 13, ,0 9,0 9,7 12,0 12,3 13, ,7 9,1 9,8 11,5 13,0 13, ,3 9,5 9,8 12,3 12,3 13,6 21

22 22 Sposób prezentacji - tabela

23 Sposób prezentacji - graficznie 15 energia

24 Szereg czasow może dotczć badania tzw. zasobów (np. liczba ludności, liczba ciągników w rolnictwie, średnia temperatura dobowa). strumieni (np. wielkość wdobcia węgla, ilość wprodukowanej energii elektrcznej, wielkość produkcji mleka). 24 Szereg czasow zasobów otrzmam w wniku prowadzenia pomiarów danego zjawiska w ściśle określonm momencie czasowm. Szereg czasow strumieni otrzmam w wniku sumowania wartości badanego zjawiska w ściśle określonm przedziale czasowm.

25 Jednowmiarow szereg czasow (pokazuje stan zmiennej prognozowanej w momencie lub okresie t, gdzie: t = 1,2,3...,n) [ 3 1, 2,,..., n] Tabela 1. L. pracującch w roku 2000 w Polsce (stan w końcu kwartału) Liczba pracującch w ts. osób 2000 Q1 Q2 Q3 Q

26 Wielowmiarow szereg czasow (pokazuje stan kilku zmiennch w okresie lub momencie t) Y n 2n... m1 m2... mn Tabela 2. Podaż pieniądza M1 i M2 w Polsce w pierwszej połowie roku 2002 m1 m2 m3 m4 m5 m6 26 M1 111,7 115,4 114,8 116,3 121,6 126,1 M2 322,2 324,6 319,0 317,6 322,0 321,9

27 Jednowmiarow szereg przekrojow (pokazuje ciąg zaobserwowanch stanów zmiennej prognozowanej, z którch każd odnosi się do tego samego okresu [momentu] ale do różnch obiektów) k 27 Przkład: Samochod osobowe na 100 mieszkańców w wbranch krajach w roku 2003 Dochod ludności w Polsce w roku 2002 według województw

28 Wielowmiarow szereg przekrojow (dotcz kilku zmiennch opisującch zjawisko, w odniesieniu do tego samego momentu [okresu] ale do różnch obiektów) Y k 2k... m1 m2... mk 28 Przkład: Liczba lekarz w Polsce w roku 2003 według województw i według specjalności

29 Szereg przekrojowo-czasow (utworzon przez szeregi czasowe m zmiennch opisującch k obiektów) Y Y gdzie: Y k macierz z wielowmiarowego szeregu czasowego dla obiektu k Y Y k 29 Przkład: Samochod zarejestrowane w Polsce w latach według województw i tpów samochodów (osobowe, ciężarowe, autobus)

30 Składowe szeregów czasowch Stał (przeciętn) poziom zmiennej Składowa sstematczna Tendencja rozwojowa (trend) Składowa okresowa (periodczna) Składowa przpadkowa, (składnik losow, wahania przpadkowe) Wahania sezonowe Wahania ckliczne 30

31 31

32 Dekompozcja szeregu to proces wodrębnienia poszczególnch składowch danego szeregu czasowego. Identfikację poszczególnch składowch szeregu czasowego konkretnej zmiennej umożliwia: - ocena wzrokowa sporządzonego wkresu, - analiza autokorelacji, - odpowiednie test np. Danielsa, Bartletta lub von Neumanna. Dla wielu szeregów czasowch wstarczająco adekwatne mogą się okazać modele ujmujące tlko niektóre składowe szeregu czasowego: 32

33 Tendencja rozwojowa Ttuł wkresu = -0,003x + 11,227 R 2 = 0,

34 Analiza szeregu czasowego Wrównanie szeregu czasowego pozwala na weliminowanie z szeregu wahań przpadkowch, a prz odpowiednim postępowaniu także wahań okresowch. Porównanie szeregu pierwotnego z wrównanm pozwala z kolei na określenie wskaźników mierzącch wahania okresowe. 34

35 Podstawowe tp szeregów czasowch Badając zachowanie się szeregu czasowego oraz przeprowadzając dekompozcje, najczęściej rozpatruje się modele: a) model addtwn t = f(t) + g(t) + h(t) + t lub t = const + g(t) + h(t) + t b) model multiplikatwn t = f(t) g(t) h(t) t lub t = const g(t) h(t) t c) modele mieszane t = f(t) + g(t) + h(t) t t = f(t) h(t) +g(t) t t = f(t) g(t) t + h(t) t = f(t) h(t) t + g(t) 35

36 gdzie: Podstawowe tp szeregów czasowch f(t) - funkcja czasu, charakterzująca tendencję rozwojową, nazwaną funkcją trendu; g(t) - funkcja czasu, charakterzująca wahania sezonowe; h(t) - funkcja czasu, charakterzująca wahania ckliczne; - zmienna losowa (składnik losow); const. - stał (średni) poziom prognozowanej zmiennej. Zakłada się, że wartość oczekiwana składnika losowego dla modeli addtwnch równa się 0, a dla modeli multiplikatwnch l. 36

37 Szereg addtwn Zakłada się, że obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są sumą składowch szeregu czasowego (składowe są niezależne). Zakłada się, że wartość oczekiwana składnika losowego dla modeli addtwnch równa się 0. 37

38 Szereg multiplikatwn Zakłada się, że obserwowane wartości zmiennej prognozowanej są ilocznem składowch szeregu czasowego. Zakłada się, że wartość oczekiwana składnika losowego dla modeli multiplikatwnch wnosi l. 38

39 Przesłanki użcia modelu szeregu czasowego zjawisko jest zbt złożone, b można je opisać i zrozumieć bez użcia modeli zadaniem prognost jest przewidzenie tego, co się zdarz, a nie wjaśnienie, dlaczego to się zdarz koszt zdobcia wiedz o przcznach wstąpienia zjawisk są bardzo wsokie 39

40 Podstawowe tp szeregów czasowch Rodzaje szeregów czasowch: 1. Modele naiwne. 2. Modele średniej ruchomej. 3. Wgładzanie wkładnicze. 3.1.Prost model wgładzania wkładniczego. 3.2.Model liniow Holta. 3.3.Model Wintersa. 4. Modele tendencji rozwojowej Modele analitczne Modele adaptacjn. Trend pełzając. 5. Modele składowej periodcznej Metoda wskaźników Analiza harmoniczna Inne modele. 6. Modele ARMA i ARIMA. 40

41 Modele adaptacjne

42 Charakterstka ogólna metod adaptacjnch Stosowane prz szeregach czasowch; podstawą prognozowania są tu modele trendu Duża elastczność i zdolność dostosowawcza: do zmian kierunku lub prędkości trendu do zniekształceń lub wahań sezonowch Prognoz opierają się na założeniu segmentowego rozwoju zjawiska w czasie gładkość w pewnch przedziałach czasowch Doskonałe i bardzo proste narzędzia prognozowania krótkookresowego

43 Metod naiwne najprostsze metod adaptacjne Metoda oparta na błądzeniu przpadkowm: T n Zakłada, że wartość prognoz (w okresie T=n+1) jest równa ostatniej zaobserwowanej wartości zmiennej prognozowanej (w okresie n).

44 Przkład 1 t t T q 2 t S * , V * 2,12 49, ,3% 6 x 48 18

45 Metoda dla szeregu czasowego z trendem: T n n n 1 Prz obliczaniu prognoz uwzględniam ostatni przrost wartości zmiennej prognozowanej

46 Przkład 2 t t n - n-1 T q t S * , x x V * 3, ,73%

47 Metoda dla zmiennej wkazującej tendencję do zmian o pewien procent prognozowanie w oparciu o średnie tempo zmian: T n i T n Przkład 3: t t i T , x x 51

48 Metoda dla szeregu czasowego z wahaniami sezonowmi T n 1 m Zakłada się, że prognozą jest poziom ostatniej znanej realizacji badanej zmiennej w okresie jednoimiennm; m - oznacza liczbę faz w cklu

49 Przkład 4: t t T q t m S * , V * 2,06 49, ,18% 9 x 48 17

50 Podsumowanie metod naiwnch: Metod naiwne są najprostszmi metodami prognozowania krótkookresowego; Wkorzstuje się je najczęściej do porównań trafności prognoz zbudowanch na ich podstawie oraz na podstawie bardziej złożonch metod, oraz do ocen celowości stosowania innch metod prognozowania.

51 Metoda średniej ruchomej Gd zaobserwowan w okresie badawczm poziom wartości zmiennej prognozowanej jest względnie stał, z pewnmi niewielkimi odchleniami przpadkowmi. Średnia ruchoma prosta: t n n 1 T k t Prognoza jest tu średnią artmetczną wartości zmiennej prognozowanej z wbranego przedziału czasu (przedziału wgładzania); k stała wgładzania (przjmuje się tę, dla której wartość średniego błędu expost prognoz wgasłch jest najmniejsza) k 1

52 Średnia ruchoma ważona: T t n n Uwzględnia postulat nadawania zróżnicowanego znaczenia informacjom z różnch okresów; w t - waga w t t n n k k t 1 (0,1 w 1 t 1 w t

53 Gd zmienna charakterzuje się wraźnm trendem : Należ zastosować metodę podwójnej średniej ruchomej Wstępne wgładzenie danch obliczenie średnich ruchomch (zwkłch dla k nieparzstego i scentrowanch dla k parzstego) Obliczenie prognoz na podstawie wartości wgładzonch, zgodnie z formułą średniej prostej lub ważonej

54 Podsumowanie: Liczba wrazów średniej ruchomej (k) czli stała wgładzania, jest określana przez prognostę. Wraz ze wzrostem wartości stałej wgładzania rośnie efekt wrównwania. Średnia ruchoma wznaczona z większej liczb wrazów będzie silniej wgładzała szereg, lecz jednocześnie będzie wolniej reagowała na zmian poziomu prognozowanej zmiennej. Wznaczona z mniejszej liczb wrazów będzie szbciej odzwierciedlała aktualne zmian zachodzące w wartościach prognozowanej zmiennej, lecz większ wpłw będą wwierał na nią wahania przpadkowe (mniejsz będzie efekt wgładzania szeregu).

55 W przpadku modelu średniej ruchomej ważonej prognosta musi określić liczbę wrazów średniej oraz wagi nadawane poszczególnm wrazom. Modele średniej ruchomej stosuje się na ogół do prognozowania, gd w rozpatrwanm okresie poziom wartości zmiennej prognozowanej jest prawie stał, z niewielkimi odchleniami losowmi, a w szeregu czasowm nie wstępują tendencja rozwojowa i wahania sezonowe oraz ckliczne. Do ocen dopuszczalności prognoz można użć średniego kwadratowego błędu prognoz ex post (s*). W razie pojawienia się w szeregu czasowm liniowej tendencji rozwojowej, do konstrukcji prognoz można zastosować model podwójnej średniej ruchomej. Wgładzon (średnią ruchomą prostą lub ważoną) szereg wartości zmiennej prognozowanej poddaje się powtórnemu wgładzeniu metodą średniej ruchomej.

56 Metoda wrównania wkładniczego Założenie: przrost wartości trendu zmiennej prognozowanej są w przbliżeniu stałe lub zmieniają się w regularn sposób szereg czasow jest stacjonarn (nie wkazuje wraźnie zaznaczonego trendu, ale może mieć wahania sezonowe) 1. Wartości wgładzone (ocen wartości trendu): ˆ ˆ BEZ WAHAŃ SEZONOWYCH: 1 t 1 t 1 ˆ t 1 t > 1

57 α stała wgładzania (zależ od charakteru zmiennej prognozowanej jeśli wkazuje częste i nieregularne zmian, większą wagę nadaje się informacjom najnowszm, wówczas stała wgładzania jest bliska jedności) najczęściej wznacza się ją doświadczalnie na podstawie prognoz wgasłch prz różnch stałch

58 Prognozę dla okresu T wznacza się ze wzoru: T ˆ n h ˆ n ŷn - najnowsza ocena wartości trendu h realne czasowe wprzedzenie prognoz (odległość okresu, na któr się prognozuje, od wjściowego okresu prognoz) h T t n

59 ŷ t t T q t 2 t Przkład 5: 1 48,0 48, ,0 48,6 0, ,0 48,2-0,4 49,2 1, ,5 48,4 0,2 47,9 0, ,0 48,8 0,4 48,6 0, ,0 49,5 0,7 49,1 0, ,0 49,2-0,3 50,2 1, ,0 48,5-0,7 48,9 0, ,0 48,8 0,3 47,8 1,54 10 x x x 49,1 6,7 ŷ t S V * * 0,98 2,01%

60 Metoda wrównania wkładniczego może bć stosowana też dla szeregu z wahaniami sezonowmi. Algortm postępowania jest następując: -oczszczenie szeregu z wahań sezonowch poprzez utworzenie nowej zmiennej, zgodnie ze wzorem: t w z t g z j t t j t t -zbudowanie prognoz z T metodą wrównania wkładniczego -obliczenie prognoz T zgodnie ze wzorem: t w z t g z j T T j T T

61 Przpadek, gd szereg zmiennej prognozowanej charakterzuje się trendem (nie jest stacjonarn): METODA PODWÓJNEGO WYGŁADZANIA WYKŁADNICZEGO Wartości szeregu czasowego są dwukrotnie wgładzone

62 Podsumowanie: parametr a nazwa się stałą wgładzania i zawiera się w przedziale 0<a<1 ocena trendu t jest średnią ważoną najnowszej realizacji zmiennej oraz poprzedniej ocen trendu wartość wgładzania wznacza się z reguł ekspermentalnie, konstruując na podstawie próbki wstępnej prognoz dla różnch wartości a i wbierając te wartość, prz której wznaczon średni kwadratow błąd wgasłch bł najmniejsz.

63 PODSUMOWANIE metod adaptacjnch ZALETY: Prostota obliczeń Wgodne narzędzie prognozowania krótkookresowego WADY: Problem z właściwm określeniem stałch wgładzania oraz wag Komplikacja obliczeń w przpadku, gd poziom wartości zmiennej prognozowanej charakterzuje się wraźnm trendem lub wstępuje sezonowość

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania

Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030. Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport z badania Prognozowanie liczby studiujących w szkołach wyższych województwa mazowieckiego 2010-2030 Raport

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych

Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Zeszyty naukowe Working papers Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych Krzysztof Tymicki Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 32, rok

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo