Kształtowanie się cen m 2 mieszkania we Wrocławiu w krótkim okresie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie się cen m 2 mieszkania we Wrocławiu w krótkim okresie"

Transkrypt

1 Kształtowanie się cen m 2 mieszkania we Wrocławiu w krótkim okresie Projekt prognostyczny ElŜbieta Bulak Piotr Olszewski Michał Tomanek Tomasz Witka IV ZI gr. 13. Wrocław 2007

2 I. Sformułowanie zadania prognostycznego: 1. Odbiorca prognozy inwestor zagraniczny, pragnący zainwestować część swoich środków na polskim rynku nieruchomości. Inwestycja ta ma być krótkoterminowa, gdyŝ eksperci doradzający inwestorowi obawiają się pęknięcia bańki cenowej mieszkań w Polsce, bazując na doświadczeniach z rynków Hiszpanii i USA. Są przy tym pewni, Ŝe jeśli nawet ceny nie zaczną w dłuŝszej perspektywie gwałtownie spadać, to z pewnością osiągnięty zostanie górny pułap cenowy, pod którym to zwrot z inwestycji nie będzie juŝ dalej rósł w satysfakcjonujący sposób. 2. Obiekt prognozowany wrocławski rynek mieszkaniowy. 3. Zjawisko prognozowane kształtowanie się średniej ceny mieszkań we Wrocławiu. 4. Zmienna prognozowana średnia cena metra kwadratowego [mkw.] mieszkania w granicach terytorialnych miasta Wrocław dla danego miesiąca. 5. Okres prognozy kolejne dwa miesiące: marzec i kwiecień 2007 roku. 6. Cel prognozy celem prognozy jest oszacowanie spodziewanego tempa wzrostu cen mieszkań wrocławskich w najbliŝszym czasie, co pozwoli inwestorowi określić, jak atrakcyjną lokatą kapitału jest wrocławski rynek mieszkań, po porównaniu z prognozami wykonanymi dla innych lokalizacji. 7. Wymagania co do jakości prognozy: dopuszczalność: niech wartość progowa względnego błędu ex ante będzie równa 8%. trafność: zakładamy próg względnego błędu ex post Ψ* = 5% II. Podanie przesłanek prognostycznych 1. Czynniki kształtujące badane zjawisko w przeszłości: poziom płac w sektorze budowniczym stymulanta dla badanego zjawiska, zmiany tego czynnika w ostatnich latach w duŝej części generowane są przez emigrację zarobkową.

3 stopa bezrobocia jej spadek pociąga za sobą wzrost zdolności społeczeństwa do zaciągania kredytów, w tym mieszkaniowych, a więc umoŝliwia wzrost popytu na mieszkania. koszt materiałów budowlanych rosnące koszty materiałów są tak jak koszty pracy elementem stymulujących ceny kosztów produkcji średnia cena (oprocentowanie) kredytu mieszkaniowego stymuluje popyt w podobny sposób jak stopa bezrobocia, wpływając na zdolność kredytową kurs franka szwajcarskiego do złotego odwrotnie proporcjonalny do atrakcyjności kredytów denominowanego we frankach dla polskich kredytobiorców, z których chętnie korzysta liczna, a przy tym szczególnie wraŝliwa na zmianę kosztów kredytu, grupa niezamoŝnych obywateli polskich 2. ZałoŜenia co do czynników kształtujących zjawisko w przyszłości. PoniewaŜ horyzont prognozy nie jest odległy, moŝemy z pewną dozą pewności załoŝyć, iŝ dotychczas wpływające na zjawisko czynniki nadal będą dla niego kluczowe, a sposób ich wpływu nie ulegnie istotnym zmianom. Eksperci rynkowi nie przewidują bowiem w najbliŝszym czasie istotnych zmian wskaźników makroekonomicznych takich jak stopy procentowe, emigracja czy kurs franka. 3. W związku z powyŝszym przyjmujemy postawę pasywną w prognozowaniu

4 III. Zebranie danych: 1. Szereg czasowy zmiennej prognozowanej i potencjalnych zmiennych objaśniających Średnie ceny za metr kw. brutto z gruntem Stopa bezrobocia Średnia stopa kredytów Koszty materiałów hipotecznych budowlanych Kurs franka szwajcarskiego Płace w budownictwie t m-c Y x1 x2 x3 x4 x5 1lis, ,00 17,3 6, ,8 2, ,8 2gru, ,00 17,6 6, ,8 2, ,4 3sty, , , ,9 2, lut, , , ,4 2, ,7 5mar, ,00 17,8 6, ,9 2, ,8 6kwi, ,00 17,2 5, ,2 2, ,2 7maj, ,00 16,5 5, ,0 2, ,5 8cze, , , ,9 2, ,5 9lip, ,00 15,7 5, ,3 2, ,1 10sie, ,00 15,5 5,78 27,4 2, ,3 11wrz, ,00 15,2 5,76 27,0 2, ,4 12paź, ,00 14,9 5,75 29,1 2, ,3 13lis, ,00 14,8 5,73 31,6 2, ,6 14gru, ,00 14,9 5,7 31,9 2, ,6 15sty, ,00 15,1 5,67 29,9 2, ,9 16lut, ,00 14,9 5,75 31,3 2, ,8 Źródła danych: rednetconsulting.com, Główny Urząd Statystyczny, NBP 2. Wykresy i analizy szeregów czasowych. a) Zmienna objaśniana Średnia cena mkw. cena w zł 8 000, , , , , , , ,00 0, okres

5 Wstępna wzrokowa analiza wykresu pozwala stwierdzić, Ŝe w przypadku kolejnych obserwacji zmiennej objaśnianej mamy do czynienia ze składową systematyczną w postaci rosnącego trendu liniowego oraz wahaniami przypadkowymi. b) Potencjalne zmienne objaśniające: Stopa bezrobocia X y = -0,2426x + 18,275 R 2 = 0,8585 bezrobocie Liniowy (bezrobocie) Szereg czasowy dla stopy bezrobocia charakteryzuje się składową systematyczną w postaci liniowego trendu malejącego i wahaniami przypadkowymi. Średnia stopa kredytów hipotecznych X2 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5, śr. stopa kredytów hipotecznych Liniowy (śr. stopa kredytów hipotecznych) y = -0,0475x + 6,3331 R 2 = 0,8317 Występuje składowa systematyczna trend liniowy malejący i wahania przypadkowe.

6 Procent firm budowlanych, których kierownictwo uwaŝa, Ŝe poziom cen materiałów budowlanych stanowi przeszkodę w prowadzeniu przez nie działalności i ogranicza rozwój. X3 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 ilość firm - ceny materiałów Liniowy (ilość firm - ceny materiałów) y = 0,9009x + 17,805 R 2 = 0,8655 0, Trend rosnący o liniowym charakterze(składowa systematyczna) oraz wahania przypadkowe. Kurs franka szwajcarskiego względem złotego X4 2,6500 2,6000 2,5500 2,5000 2,4500 2,4000 2,3500 2,3000 2,2500 2,2000 lis, 2005 gru, 2005 sty, 2006 lut, 2006 mar, 2006 kwi, 2006 maj, 2006 cze, 2006 lip, 2006 sie, 2006 wrz, 2006 paź, 2006 lis, 2006 gru, 2006 sty, 2007 lut, 2007 mar, 2007 kwi, 2007 Składowa systematyczna w postaci tendencji malejącej z wyraźnymi wahaniami przypadkowymi.

7 Średni poziom płac w budownictwie X y = 29,314x R 2 = 0,5218 płace w budownictwie Liniowy (płace w budownictwie) Na podstawie wzrokowej oceny wyróŝnić moŝemy składową systematyczną (rosnący trend) a takŝe składową przypadkową. IV. Wybór metod prognozowania Uprzednie przyjęcie postawy pasywnej oraz fakt, Ŝe w szeregu czasowy zmiennej objaśnianej wyodrębnić moŝna składową systematyczna w postaci liniowego trendu pozwala nam na zastosowanie dwóch metod prognozowania: modelu analitycznego oraz modelu ekonometrycznego. 1.MODEL ANALITYCZNY Prognozowanie przy uŝyciu tego modelu polega na ekstrapolacji funkcji trendu, wyznaczonej wcześniej tak, aby jak najlepiej dopasowana była do wszystkich obserwacji (minimalizowała współczynnik determinacji). Zmienną objaśniającą stanowią tu kolejne numery okresów czasu. a) oszacowanie parametrów modelu: W przypadku obranej zmiennej objaśnianej, jako najlepsze dopasowanie oszacowana została funkcja postaci: Y t =246,64t ,43 gdzie: Y t zmienna prognozowana t - zmienna czasowa

8 Na podstawie modelu moŝemy stwierdzić, Ŝe co miesiąc średnia cena mkw. mieszkania we Wrocławiu rośnie przeciętnie o 246zł 64gr. Do oceny dopasowania funkcji trendu do danych empirycznych posłuŝono się współczynnikiem determinacji R 2, którego wartość wyniosła: 0,9723 Oznacza to, Ŝe oszacowany model w 97,23% wyjaśnia zmienność ceny mkw. mieszkania we Wrocławiu. 3. MODEL EKONOMETRYCZNY W modelu tym równieŝ szacowana jest funkcja jak najlepiej dopasowana do danych empirycznych (przez minimalizację kwadratów reszt), z tym, Ŝe za zmienne objaśniane słuŝą tutaj czynniki wpływające na poziom zmiennej, inne niŝ czas. Kandydatami na zmienne objaśniające będą więc wspomniane czynniki wpływające na zmienną objaśnianą. Zanim jednak zakwalifikujemy je do modelu, naleŝy upewnić się, czy są one (kaŝda osobno) dobrze skorelowane ze zmienną objaśniającą, a jednocześnie nie za mocno skorelowane między sobą. Istotna będzie teŝ weryfikacja merytorycznej zgodności współczynników korelacji z realiami prognozowanej dziedziny. Y x1 x2 x3 x4 x5 Y 1,00 x1-0,90 1,00 x2-0,85 0,91 1,00 x3 0,92-0,94-0,85 1,00 x4-0,70 0,44 0,40-0,60 1,00 x5 0,80-0,85-0,76 0,86-0,58 1,00 Analiza powyŝszej macierzy korelacji doprowadza do wniosku, Ŝe w modelu nie powinny znaleźć się zmienne x1 i x2, jako powtarzającymi zbyt wiele informacji niesionej przez inne zmienne, lepiej skorelowane ze zmienną objaśniającą. Po wykonaniu oszacowania parametrów wstępnego modelu otrzymano funkcję postaci:

9 Y t = -0,07x 5 t 4925x 4 t + 201,78x 3 t ,76 Po ocenieniu istotności parametrów modelu testami F i Studenta... t x5 0,05119 x4 1, x3 3, t*= 1,78 F 28, F* 0, uznano za nieistotny wpływ zmiennej X5 na zmienną objaśnianą. Tak więc ostatecznie w modelu znajdą się zmienne: X3 koszty materiałów budowlanych, X4 kurs franka szwajcarskiego. Po oszacowaniu ich parametrów stwierdzamy, Ŝe model jest postaci: Y t = 4903x 4t + 199,65x 3t ,176 Wg modelu wzrost kursu franka szwajcarskiego o 10 groszy powoduje spadek ceny metra kwadratowego mieszkania we Wrocławiu o 490,3zł. Z kolei wzrost kosztów materiałów o złotówkę powoduje w rezultacie wzrost ceny metra mieszkania o 199zł 65gr. Na podstawie współczynnika determinacji, wynoszącego R 2 = 0,88, stwierdzamy, Ŝe model jest dobrze dopasowany do danych. Z kolei testowanie istotności parametrów... t x4-1, x3 6, t*= 1, F 28,24721 F* 2, pozwala stwierdzić, Ŝe wybrane do modelu zmienne mają istotny wpływ na zmienną objaśnianą.

10 V. WYZNACZENIE PROGNOZY: y* 17 marzec 2007 y* 18 kwiecień METODĄ ANALITYCZNĄ: y* 17 = 7511,00 y* 18 = 7774,00 2. MODELEM EKONOMETRYCZNYM y* 17 = 7257,2926 y* 18 = 7456,9738 Stosując do prognozowania średnich cen m 2 mieszkań na rynku wrocławskim model analityczny, przewidujemy wzrost cen do poziomu 7511,00 PLN w marcu oraz 7774,00 PLN w kwietniu 2007 roku. Odchylenie standardowe w tym przypadku wynosi 204,9826. W przypadku uŝycia modelu ekonometrycznego do prognozy cen mieszkań w tych samych okresach stwierdzamy, Ŝe zmienna osiągnie wartość 7257,29 PLN w marcu 2007 roku oraz 7456,97 PLN w kwietniu 2007 przy odchyleniu standardowym równym 468, VI. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI PROGNOZY (błędy ex ante) 1.MODEL ANALITYCZNY: η 17 [%] = 0, η 18 [%] =0, MODEL EKONOMETRYCZNY η 17 [%] = 6,97% η 18 [%] = - 6,90%

11 Wszystkie wartości są mniejsze od wartości krytycznej równej 8%. Oznacza to, Ŝe prognoza zawiera się w przedziale dopuszczalności, czyli model moŝe być uŝyty do prognozowania. VII. OCENA TRAFNOŚCI (błędy ex post): 1. Model analityczny Ψ 17 =0, % Ψ 18 =0, % 2. Model ekonometryczny Ψ 17 =-0,03 % Ψ 18 = -0,04 % Prognoza okazała się trafna dla przy uŝyciu obydwu modeli. Względny błąd ex post okazał się mniejszy od z góry ustalonego co oznacza, Ŝe obie prognozy moŝemy uznać za trafne.

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady)

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) PROGNOZOWANIE I SYMULACJE dr Tomasz Głuszkowski (wykłady) LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. P. Dittmann Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie (AE, Wrocław 1999 - wyd. 4) 2. Red. M.Cieślak Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995 2007

Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995 2007 45 Barometr Regionalny Nr 1(19) 2010 Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995 2007 Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Bardziej szczegółowo

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu

Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Metody analizy i prezentacji danych statystycznych Materiały do wykładu Dr Adam Kucharski Spis treści 1 Podstawowe pojęcia statystyczne 2 1.1 Populacja i zbiorowość................................. 2 1.2

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach

Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spółka 2C Partners znalazła niszę na rynku nieruchomości. To szansa na odnowione kamienice i mieszkania w przystępnych cenach Spis treści Rozdział 1 Wstęp...4 Rozdział 2 Najważniejsze fakty i liczby zawarte

Bardziej szczegółowo

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski

Recenzenci dr inż. Stanisław Gędek, UP w Lublinie dr Rafał Kusy, WSFiZ w Warszawie. Korekta Barbara Walkiewicz. Redakcja techniczna Leszek Ślipski Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewolucji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych w

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego

Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego Zjawisko denominowania walutowego portfela hipotecznego ocena skali i implikacji dla sektora bankowego, doświadczenia w Polsce i w wybranych krajach europejskich, perspektywa wejścia do strefy euro i inne

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI KURSU WALUTOWEGO Streszczenie Kryzys na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006

ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006 93 ZMIANY KONDYCJI FINANSOWEJ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2000-2006 Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 1. Wstęp W

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce Rynek nieruchomości w Polsce raport jesień 2011 brehipoteczny.pl Wyróżniają nas ludzie. 1 Spis treści O nas Wstęp Rynek powierzchni mieszkaniowej w Polsce Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. INSTYTUT EKONOMICZNY WE WSPÓŁPRACY Z ODDZIAŁAMI OKRĘGOWYMI Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r. WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 R. 1 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker

Drodzy Czytelnicy, Damian Milibrand Prezes Zarządu Home Broker Prognozy Drodzy Czytelnicy, Przełom roku to tradycyjnie czas podsumowań i prognoz. W tym czasie Home Broker i Lion s House pytają swoich doradców o to, jakich tendencji na rynku nieruchomości spodziewają

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZMIAN W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH Robert Lisowski Katedra Mikroekonomii, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Rynek deweloperski mieszkań

Rynek deweloperski mieszkań 25 września 2007 Raport analityczny Nazwa BRE Bank Securities Liczba spółek Kapitalizacja sektora Free float PLN Deweloperzy Polska WIG-Deweloperzy (3mies) - 12,9% Średni dzienny obrót (3 mies.) Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014

1/2014maj 2014. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Doświadczenie buduje zaufanie. Raport nr 19, data publikacji: 22 maja 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości Doświadczenie buduje zaufanie 1/214maj 214 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 19, data publikacji: 22 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce 1 w IV kwartale 2011 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 12 marca 2012 r. Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Polityki Makrostabilnościowej Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Ceny na rynku nieruchomości IV 2011 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 7 marca 212 Ceny na rynku nieruchomości IV 211 r. perspektywy głównych segmentów z uwzględnieniem rynków regionalnych Przedmiotem kwartalnego raportu o rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo