UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK NR 280/XXIX/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK NR 280/XXIX/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R."

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK NR 280/XXIX/17 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R. Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 219, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 1 do Uchwały, z tego: zł, - dochody majątkowe zł. 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 2 do Uchwały, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu długoterminowego. 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu Powiatu w łącznej kwocie zł - jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2018 roku do kwoty zł, z tego: - na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - do kwoty zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych - do kwoty zł. - na udziały własne Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych i innych źródeł zagranicznych - do kwoty zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego - odnawialnego, zaciąganego w 2018 r. na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu Powiatu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu Powiatu w łącznej kwocie zł, z tego: a) rezerwę na zadania oświatowe i edukacyjne zł, b) rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej, rodziny i polityki społecznej zł, c) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł, d) rezerwę na sprawę sądową zł, e) rezerwę na wydatki inwestycyjne zł. Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 1

2 8. Dochody i wydatki budżetu Powiatu obejmują: 1) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami - jak w Załączniku Nr 4 do Uchwały. 2) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w Załączniku Nr 5 do Uchwały. 3) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w Załączniku Nr 6 do Uchwały Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu w roku jak w Załączniku Nr 7 do Uchwały. 2. Określa się łączną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej - w wysokości zł, z tego: dotacja przedmiotowa zł i dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zł. 3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 0,50 zł do utrzymania 1 m 2 powierzchni obiektów i terenów PZAZ oraz zł do kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej jednego pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w PZAZ. 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 8 do Uchwały. 10. W ramach planowanych wydatków budżetu Powiatu, udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie zł, z tego dla: 1) Miasta Nowego Sącza w wysokości zł na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego, 2) Gminy Gródek n/dunajcem w wysokości zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2018 roku. 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Nowosądeckiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł - jak w Załączniku Nr Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do: 1) Dokonywania zmian w wydatkach w granicach działu, w zakresie innym niż określony w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 2) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w granicach rozdziału, w obrębie grupy wydatków planowanych: - na realizację zadań statutowych jednostki, - na poszczególne projekty finansowane z udziałem dotacji z UE oraz środków z innych źródeł zagranicznych, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia w ramach tych projektów. 13. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do: 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów, określonych w 5 i 6 uchwały. 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 3) Udzielania w 2018 r. pożyczek krótkoterminowych z budżetu Powiatu do kwoty zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego. Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo ,06% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,02% ,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,02% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Pozostała dzialalność ,04% ,04% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,04% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Leśnictwo ,00% Gospodarka leśna ,00% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Transport i łączność ,54% Drogi publiczne powiatowe ,54%, z tego: ,12% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ,11% udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) dochody majątkowe, z tego; Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) ,42% ,13% ,28% Pozostała działalność ,00% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Gospodarka mieszkaniowa ,96% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,96% 4 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 4

5 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i , z tego: Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) Struktura % ,81% ,01% ,07% ,14% ,59% ,14% ,14% alność usługowa ,63% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,05%, z tego: ,68% Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,25% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) ,12% ,31% dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) ,37% ,62% ,76% Nadzór budowlany ,57%, z tego: ,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,57% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 474 0,00% Administracja publiczna ,41% Urzędy wojewódzkie ,02% 5 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 5

6 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Struktura % ,02% ,02% Starostwa powiatowe ,17%, z tego: ,17% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób ,01% prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) Wpływy z różnych opłat ( 0690) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z pozostałych odsetek( 0920) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,01% ,01% ,06% ,09% Kwalifikacja wojskowa ,05% ,05% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,05% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,17% ,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,16% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,01% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Wymiar sprawiedliwości ,40% Nieodpłatna pomoc prawna ,40% ,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,40% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 6 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 6

7 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ,19% i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego: Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) ,00% ,14% ,21% ,64% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,19% państwa, z tego: ,19% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010) ,62% Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) ,57% Różne rozliczenia ,70%, z tego: ,70% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,32% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,32% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,89% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,89% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,49% Subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) ,49% Oświata i wychowanie ,29% Technika ,50%, z tego: ,11% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie ,00% świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) Wpływy z różnych opłat ( 0690) 535 0,00% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,05% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) ,02% ,01% ,03% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) ,00% 7 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 7

8 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i dochody majatkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) Struktura % ,39% ,37% ,02% Licea ogólnokształcące ,47%, z tego: ,06% Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 460 0,00% świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) Wpływy z różnych opłat ( 0690) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 190 0,00% ,00% 0,02% Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) dochody majatkowe, z tego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) ,02% ,02% ,41% ,39% ,02% Szkoły zawodowe 200 0,00%, z tego: 200 0,00% Wpływy z różnych opłat ( 0690) 200 0,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,22% dokształcania zawodowego, z tego: ,22% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) ,20% Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) ,01% 8 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 8

9 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,10%, z tego: ,10% ,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) ,01% Ochrona zdrowia ,04% Szpitale ogólne ,07% dochody majątkowe ,07% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ,07% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,01% ,01% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,01% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla ,96% osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) ,96% ,96% Pomoc społeczna ,62% Domy pomocy społecznej ,69%, z tego: ,69% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,02% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) ,80% ,01% ,86% Ośrodki wsparcia ,92% ,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,92% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 9 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 9

10 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiatowe centra pomocy rodzinie 100 0,00% 100 0,00% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 100 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,18% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,05% ,05% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,05% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,16%, z tego: ,16% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,16% zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 369 0,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,11% ,11% Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,11% Powiatowe urzędy pracy ,64% ,64% Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z ,64% przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Pozostała działalność ,22%, z tego: ,22% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,20% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,02% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) Edukacyjna opieka wychowawcza ,83% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,00% specjalistyczne ,00% Wpływy z usług ( 0830) ,00% Internaty i bursy szkolne ,58%, z tego: ,58% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,05% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 10 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 10

11 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z usług ( 0830) Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Struktura % ,52% ,01% Domy wczasów dziecięcych ,25% ,25% Wpływy z usług ( 0830) ,25% Rodzina ,55% Rodziny zastępcze ,95%, z tego: ,95% Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy ,01% zastępczej ( 0680) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,47% bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci ( 2160) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) ,25% ,23% alność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,60%, z tego: ,60% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,51% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek ,09% samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,02% Gospodarka odpadami ,23% dochody majatkowe ,23% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,23% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,09% z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,09% Wpływy z różnych opłat ( 0690) ,09% Pozostała działalność ,69% dochody majątkowe ,69% 11 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 11

12 w tym; z tytułu dotacji Plan i środków na Nazwa Lp. na 2018 rok dofinansowanie Struktura Rozdział działu, rozdziału, źródła dochodów wydatków z % ogółem: udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z ,69% udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( z UE) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00% ,00% Wpływy z usług ( 0830) ,00% Kultura fizyczna ,59% Obiekty sportowe ,59% dochody majątkowe ,59% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na ,59% finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) OGÓŁEM DOCHODY POWIATU: z tego: - - dochody majątkowe ,00% ,67% ,33% 12 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2018 ROK Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % Rolnictwo i łowiectwo ,05% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% Pozostała działalność ,04% ,04% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,04% ,04% Leśnictwo ,37% Gospodarka leśna ,00% ,00% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% ,00% Nadzór nad gospodarką leśną ,37% ,37% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,37% ,01% ,36% Transport i łączność ,97% Lokalny transport zbiorowy ,04% ,04% Dotacje na zadania bieżące ,04% Drogi publiczne powiatowe ,12% I ,65% ,60% ,26% ,34% 2. Dotacje na zadania bieżące ,02% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,47% ,29% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,81% I ,41% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,41% ,41% II.Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,40% Pozostała dzialalność ,00% ,00% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% ,00% Turystyka ,08% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,08% 13 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 13

14 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % ,08% ,07% ,07% 2. Dotacje na zadania bieżące ,01% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Gospodarka mieszkaniowa ,32% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32% I ,22% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,22% ,12% ,10% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,10% alność usługowa ,14% Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,54% I ,41% ,40% ,07% ,34% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 850 0,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,13% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,13% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Nadzór budowlany ,61% ,61% ,60% ,50% ,10% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Administracja publiczna ,34% Urzędy wojewódzkie ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% Rady powiatów ,42% ,42% ,03% ,03% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,39% Starostwa powiatowe ,98% I ,78% ,76% ,23% ,52% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,20% Kwalifikacja wojskowa ,04% ,04% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,04% ,03% ,01% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,25% ,25% ,10% ,00% ,10% Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 14

15 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % Dotacje na zadania bieżące ,03% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,12% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,62% I ,62% ,62% ,53% ,09% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 0,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Pozostała działalność ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Obrona narodowa ,00% Pozostałe wydatki obronne ,00% ,00% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00% ,00% ,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,27% Komendy wojewódzkie Policji ,04% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,04% Straż Graniczna ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,02% I ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,01% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Ochotnicze straże pożarne ,10% I ,05% Dotacje na zadania bieżące ,05% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,05% Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,01% I ,00% Dotacje na zadania bieżące ,00% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% Zarządzanie kryzysowe ,04% ,04% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,04% ,04% Pozostała działalność ,05% ,05% ,03% ,00% ,03% 2. Dotacje na zadania bieżące ,02% Wymiar sprawiedliwości ,38% Nieodpłatna pomoc prawna ,38% 15 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 15

16 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % ,38% ,17% ,17% 2. Dotacje na zadania bieżące ,20% Obsługa długu publicznego ,04% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,04% samorządu terytorialnego ,04% ,03% ,03% 2. Obsługa długu powiatu ,01% Różne rozliczenia ,90% Rezerwy ogólne i celowe ,90% I ,43% : ,43% - rezerwa ogólna ,20% - rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne ,27% - rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej, ,20% rodziny i polityki społecznej - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania ,15% kryzysowego - rezerwa celowa na sprawę sądową ,61% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne ,47% 0,00% Oświata i wychowanie ,82% Gimnazja ,17% ,17% ,16% ,14% ,02% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,01% Technika ,10% I ,59% ,40% ,34% ,06% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,14% 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,05% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,51% ,41% Branżowe szkoły I i II stopnia ,89% ,89% ,93% ,80% ,13% 2. Dotacje na zadania bieżące ,94% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02% Licea ogólnokształcące ,08% I ,05% ,97% ,22% ,75% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08% 16 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 16

17 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,03% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,43% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoły zawodowe ,12% ,12% ,80% ,55% ,25% 2. Dotacje na zadania bieżące ,28% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,24% dokształcania zawodowego ,24% ,24% ,15% ,10% Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,30% ,30% ,30% ,26% ,04% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,10% ,10% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,10% ,10% Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,11% ,11% ,11% ,10% ,01% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,01% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji ,29% nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,29% ,28% ,21% ,07% ,00% Pozostała działalność ,41% ,41% ,37% ,09% ,28% 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,04% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia ,74% Szpitale ogólne ,87% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,87% 17 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 17

18 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % Ratownictwo medyczne ,03% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,03% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ,79% nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,79% ,78% ,78% 2. Dotacje na zadania bieżące ,00% Pozostała działalność ,04% ,04% ,01% ,01% 2. Dotacje na zadania bieżące ,03% Pomoc społeczna ,64% Domy pomocy społecznej ,59% I ,57% ,56% ,15% ,41% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,02% Ośrodki wsparcia ,87% ,87% ,87% ,62% ,25% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,01% ,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,01% ,00% ,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,15% ,15% ,14% ,87% ,28% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ,03% i ośrodki interwencji kryzysowej ,03% Dotacje na zadania bieżące ,03% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,62% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,28% ,28% Dotacje na zadania bieżące ,28% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,20% ,20% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,20% ,15% ,05% Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 18 18

19 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % Powiatowe urzędy pracy ,62% I ,57% ,56% ,06% ,50% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,05% Pozostała działalność ,53% I ,43% 1. Dotacje na zadania bieżące ,11% 2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,32% o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,09% Edukacyjna opieka wychowawcza ,32% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie ,23% specjalistyczne ,23% ,22% ,99% ,23% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,01% Placówki wychowania pozaszkolnego ,63% ,63% ,63% ,53% ,10% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Internaty i bursy szkolne ,40% ,34% ,33% ,75% ,58% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,01% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,06% Domy wczasów dziecięcych ,31% ,31% ,70% ,51% ,20% 2. Dotacje na zadania bieżące ,61% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,05% ,05% Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,05% Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,06% ,06% Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06% Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze ,61% ,61% Dotacje na zadania bieżące ,61% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,02% ,02% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,02% ,02% 19 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 19

20 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % Pozostała działalność ,01% ,01% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,01% ,01% Rodzina ,40% Rodziny zastępcze ,03% ,03% ,19% ,15% ,05% 2. Dotacje na zadania bieżące ,09% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74% alność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,37% ,37% ,73% ,51% ,22% 2. Dotacje na zadania bieżące ,59% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,76% Gospodarka odpadami ,26% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,26% Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których ,26% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,50% I ,02% ,00% ,00% 2. Dotacje na zadania bieżące ,02% II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,48% ,48% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,52% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,11% ,11% ,03% ,03% 2. Dotacje na zadania bieżące ,05% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,03% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,13% ,13% Wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,13% ,12% ,02% Biblioteki ,21% ,21% Dotacje na zadania bieżące ,21% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,05% ,05% Dotacje na zadania bieżące ,05% Pozostała działalność ,01% ,01% Dotacje na zadania bieżące ,01% 20 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 20

21 Lp. Wyszczególnienie Plan Struktura Rozdz. (nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków) na 2018 rok % Kultura fizyczna ,32% Obiekty sportowe ,19% Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,19% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,13% ,13% ,08% ,02% ,06% 2. Dotacje na zadania bieżące ,03% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02% OGÓŁEM WYDATKI POWIATU, z tego: ,00% I ,52% ,90% ,10% ,80% 2. Dotacje na zadania bieżące ,34% 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74% 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. Obsługa długu Powiatu II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,53% ,01% ,48% ,00% 21 Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2018 ROKU Wyszczególnienie Plan na Struktura 2018 rok w % A. Planowane dochody budżetu Powiatu, z tego: ,0% ,7% - dochody majątkowe ,3% B. Planowane wydatki budżetu Powiatu, z tego: ,0% - wydatki bieżące ,5% - wydatki majątkowe ,5% C. Wynik finansowy Deficyt (A-B) D. Przychody budżetu Powiatu - ogółem, z tego: ,0% 952 Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku ,9% krajowym, z tego: a) na finansowanie planowanego deficytu b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych c) na udziały własne Powiatu w realizacji projektów UE Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych ,1% na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych E. Rozchody budżetu Powiatu ,0% 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych (w latach ) Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 rok I. Plan dotacji celowych i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - realizowanych przez powiat (w zł) Plan na 2018 rok Rozdz. N a z w a Dochody Wydatki Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 23

24 Rozdz. N a z w a (w zł) Plan na 2018 rok Dochody Wydatki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań alność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; Nadzór budowlany Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 24

25 Rozdz. N a z w a (w zł) Plan na 2018 rok Dochody Wydatki Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; wydatki związane z realizacją statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące, w tym; Wydatki jednostek budżetowych, w tym; Id: 33637E9C E-8817-BC85DD1F252D. Podpisany Strona 25