Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych"

Transkrypt

1 PolishBotanical Society Elektronicznie podpisany przez Polish Botanical Society c=pl, st=warszawa, o=polish Botanical Society, ou=standardcertificate, ou=support, serialnumber=pt , title=managing Editor, sn=otreba, givenname=piotr,cn=polish Botanical Society Data: :13:54 +01'00' ACTA AGROBOTANICA Vol. 58, z s Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych TOMASZ P. KUROWSKI1, TADEUSZ BIENIASZEWSKI2, EDYTA JAŹWIŃSKA1 Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ul. Prawocheńskiego 17, Olsztyn 2 Katedra Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Department of Phytopathology and Entomology, University of Warmia and Mazury, ul. Prawocheńskiego 17, Olsztyn, Poland Department of Agriculture Engineering, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland 1 Sanitary state of yellow lupine (Lupinus luteus L.) in different agricultural conditions (Otrzymano: ) Summary In the effect of sowing method and plant density on the sanitary state of three cultivars of yellow lupine protected with fungicides against diseases was investigated. In spring of 2000 the seedlings on the experimental fields generally withered, which was most likely caused by the applied herbicide, however in 1999 and 2001 seedling black leg (complex of fungi) was reported. The plants germinating from the seeds sown in points were clearly less attacked by pathogens evoking seedling black leg than those sown in rows. The most serious disease of yellow lupine was antracnose (Colletotrichum gloeosporioides). It occurred in all experimental years and its intensity increased during vegetation period. Cultivars of lupine used to the experiment were attacked by Colletotrichum gloeosporioides in a different degree, however, the injury index was mainly determined by weather conditions and the lupine development phase. The applied fungicides significantly limited the development of lupine antracnose. The effect of sowing method and varied plant density on disease intensity was varied. Key words: cultivars of yellow lupine, diseases, density, sowing in rows, sowing in points, fungicides

2 396 Tomasz P. Kurowski, Tadeusz Bieniaszewski, Edyta Jaźwińska WSTĘP Pochodzący z krajów śródziemnomorskich łubin żółty jest rośliną gleb lekkich i kwaśnych. Nasiona jego stanowią wartościową, wysokobiałkową paszę dla zwierząt, a uprawa łubinu w zmianowaniach o dużej koncentracji zbóż pozwala poprawić właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne gleby (D z i e n i a, 1978; K r z e ś l a k, 2000). Spośród roślin strączkowych ma najmniejsze wymagania glebowe, jednak duży wpływ na jego rozwój wywiera przebieg pogody, determinujący wzrost i plonowanie poszczególnych odmian (J a s i ń s k a i K o t e c k i, 1999). Warunki klimatyczne mają również wpływ na nasilenie wielu chorób łubinu, w tym tak groźnej w ostatnich latach antraknozy łubinu powodowanej przez grzyb Colletotrichum gloeosporioides (B i e - n i a s z e w s k i i in., 2004; F r e n c e l, 1999; K u r o w s k i i B i e n i a s z e w s k i, 2001; K u r o w s k i i in., 2001). W zaleceniach agrotechnicznych dotyczących łubinu żółtego szczególną uwagę zwraca się na zagęszczenie roślin na jednostce powierzchni. Ma ono zapewnić optymalne warunki rozwoju i plonowania łubinu, jednak zbyt duża obsada może również niekorzystnie wpływać na zdrowotność roślin (J a s i ń s k a i K o t e c k i, 1999; K u r o w s k i i B i e n i a s z e w s k i, 2001). Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu sposobu siewu oraz obsady roślin na zdrowotność trzech odmian łubinu żółtego w warunkach chemicznej ochrony przed chorobami. MATERIAŁ I METODY Badania przeprowadzono w latach w ścisłym czteroczynnikowym doświadczeniu założonym metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie koło Olsztyna. Doświadczenie zlokalizowane zostało na glebie lekkiej, klasy IV b, kompleksu żytniego słabego. Przed siewem nasiona zaprawiano Zaprawą Funaben T. Na całej powierzchni doświadczenia we wszystkich latach badań bezpośrednio po siewie zastosowano herbicyd Stomp 330 EC. Powierzchnia poletek do zbioru wynosiła 10 m 2. Czynnikami doświadczenia były: 1. trzy odmiany łubinu żółtego (Juno, Legat, Markiz), 2. sposób siewu (rzędowy, punktowy), 3. zróżnicowana obsada (40, 60, 80, 100 roślin na 1 m 2 ), 4. stosowanie w okresie wegetacji ochrony fungicydami (Bravo Plus 500 SC w dawce 2,0 l na ha po zaobserwowaniu pierwszych objawów oraz Sarfun 500 SC w dawce 0,7 l na ha dwa tygodnie później) lub jej brak (obiekt kontrolny). W każdym sezonie wegetacyjnym trzykrotnie oceniano zdrowotność losowo wybranych 20. roślin z poletka. Pierwszej obserwacji w poszczególnych latach dokonywano około jednego miesiąca po siewie. Określano nasilenie zgorzeli siewek (lata 1999 i 2001) i marnienia siewek (rok 2000). Wyniki obserwacji przedstawiono jako procent porażonych roślin na poletku. W późniejszym okresie wegetacji wystąpiła jedynie antraknoza łubinu (Colletotrichum gloeosporioides). Jej nasilenie w każdym sezonie wegetacyjnym oceniano dwukrotnie: w pełni kwitnienia i pod koniec kwitnienia. Ze

3 Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego względu na duże zróżnicowanie terminu kwitnienia poszczególnych odmian obserwacje prowadzono uwzględniając jako wzorcową odmianę Juno. W badaniach zdrowotności liści i strąków posłużono się 5-stopniową skalą H i l l s t r a n d a i A u l d a (1982). Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci indeksu porażenia obliczonego według wzoru Mc Kinneya (Ł a c i c o w a, 1970) i opracowano statystycznie przy użyciu programu Statistica 6.0 z zastosowaniem testu Duncana, przy poziomie istotności 0,05. WYNIKI Pierwszy rok badań był ciepły, z bardzo mokrą wiosną. Szczególnie gorący, jednak bardzo suchy, był lipiec (tab. 1). Drugi rok charakteryzował się suszą panującą od wczesnej wiosny do trzeciej dekady czerwca, przy temperaturach znacznie przekraczających średnią z wielolecia. W lipcu i sierpniu opady były wyższe od przeciętnej, a temperatura utrzymywała się poniżej średniej. W trzecim roku badań po mokrym kwietniu nastąpił suchy maj. W czerwcu opady utrzymywały się na poziomie przeciętnej, a w lipcu ponad dwukrotnie ją przekroczyły. Temperatura w miesiącach wiosennych była zbliżona do średniej. Czerwiec okazał się chłodny, a lipiec i sierpień upalne. Tabela 1 Warunki pogody w okresie wegetacji w latach (dane wg Stacji Meteorologicznej w Tomaszkowie) Table 1 Weather conditions in growing periods (data according to the Meteorological Station in Tomaszkowo) Okres badań Season of the studies Miesiąc Month kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień April May June July August Średnia temperatura dobowa Daily mean temperature [ C] ,4 11,1 17,2 19,5 16, ,7 14,0 16,1 15,8 16, ,2 12,8 13,9 20,0 18,1 Średnie z wielu lat ( ) Mean for ,7 12,7 15,8 17,8 17,2 Suma opadów Sum of precipitation [mm] ,3 75,8 113,5 44,3 73, ,8 53,5 34,8 98,7 110, ,9 33,2 77,9 148,6 53,0 Średnie z wielu lat ( ) Mean for ,2 49,1 82,9 71,3 67,1

4 398 Tomasz P. Kurowski, Tadeusz Bieniaszewski, Edyta Jaźwińska Wiosną 1999 i 2001 roku na poletkach wystąpiła zgorzel siewek (kompleks grzybów). Odmiany łubinu nie różniły się podatnością (tab. 2). Rośliny kiełkujące z nasion wysiewanych punktowo były zdecydowanie słabiej atakowane przez patogeny powodujące zgorzel siewek niż siane rzędowo (odpowiednio: w 1999 roku 1,0 i 2,3%, a w 2001 roku 2,2 i 7,3%). Najwyższe nasilenie choroby odnotowano przy najmniejszej obsadzie roślin, a wraz ze zwiększaniem się obsady nasilenie objawów malało (odpowiednio: w 1999 roku 2,9; 1,9; 0,9; 0,4%, a w 2001 roku 12,0; 3,6; 2,7; 0,7%). Tabela 2 Nasilenie zgorzeli siewek łubinu żółtego (kompleks grzybów) % porażonych roślin Table 2 Intensity of black leg of yellow lupine (complex of fungi) % of infested plants Rok Year (1999) Odmiana Cultivar Siew rzędowy Sowing in rows Siew punktowy Sowing in points NUR 0,05 LSD Juno 3,50 3,00 1,00 1,17 3,00 1,17 0,67 0,00 I n.i. Markiz 3,67 3,50 1,50 0,67 2,67 1,00 0,67 0,00 Legat 3,00 2,00 1,00 0,33 1,67 0,67 0,33 0,00 II 0,32 III 0,48 Rok Year (2001) Odmiana Cultivar Siew rzędowy Sowing in rows Siew punktowy Sowing in points NUR 0,05 LSD Juno 18,67 2,67 2,67 1,33 6,67 1,33 1,33 0,00 I n.i. Markiz 18,33 6,33 3,33 1,00 3,67 1,00 1,00 0,00 Legat 17,33 7,33 7,00 2,00 7,33 3,00 1,00 0,00 II 0,76 III 0,69 40, 60, 80, 100 obsada density n.i. różnice nie istotne no significant differences Wiosną 2000 roku na poletkach doświadczalnych zaobserwowano ogólne marnienie siewek (tab. 3). Rośliny miały zahamowany wzrost i były jaśniejsze od zdrowych. U części siewek wystąpiło opadanie liści, a pojedyncze nawet zamierały. Choroba występowała rzędowo. Z chorych siewek nie wyizolowano potencjalnych patogenów łubinu. Ze względu na panującą suszę i wysokie temperatury powietrza za przyczynę porażenia roślin uznano działanie herbicydu, występujące głównie w tych miejscach, w których nasiona łubinu zostały umieszczone zbyt płytko w glebie. Najsilniej zareagowała odmiana Markiz, u której uszkodzenia dotknęły 25,9% roślin, słabiej Juno

5 Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego ,5%, a najsłabiej Legat 12,9%. Rośliny siane rzędowo porażone były w 15,6%, a siane punktowo w 20,5%. Przy obsadzie 40 roślin/m 2 16,8% roślin wykazywało objawy uszkodzenia, przy obsadzie 60 roślin/m 2 22,1%, 80 roślin m 2 15,0%, 100 roślin/m 2 18,5%. Tabela 3 Nasilenie marnienia siewek % porażonych roślin Table 3 Intensity of withering of seedlings % of infested plants Odmiana Cultivar Siew rzędowy Sowing in rows Siew punktowy Sowing in points NUR 0,05 LSD Juno 15,00 10,00 18,33 15,67 11,00 12,67 5,33 35,67 I 6,21 Markiz 6,33 17,30 12,33 21,67 17,00 14,67 2,00 11,67 Legat 20,00 24,70 17,33 8,67 31,00 53,33 34,33 17,33 II 0,84 III 3,22 40, 60, 80, 100 obsada density W drugim i trzecim terminie obserwacji na roślinach wystąpiła jedynie antraknoza łubinu (Colletotrichum gloeosporioides). Obserwowano zdecydowany wzrost porażenia roślin w okresie między pełnią a końcem kwitnienia łubinu żółtego. Nasilenie choroby na poszczególnych odmianach było zróżnicowane i zależało od przebiegu pogody od początku kwitnienia danej odmiany. W 1999 roku choroba rozwinęła się w bardzo dużym nasileniu (ryc. 1 A, B). Podczas pierwszej obserwacji, dokonanej 3 lipca, kiedy odmiana Markiz zaczynała kwitnąć, Juno była w pełni kwitnienia, a Legat kończyła kwitnąć, zdecydowanie najsilniej porażona była odmiana Legat (27,4%), słabiej odmiana Markiz (14,4%), a najsłabiej Juno (11,2%), natomiast 2 sierpnia (odmiana Markiz w pełni kwitnienia, Juno kończy kwitnąć, a Legat skończył kwitnąć) największe nasilenie choroby odnotowano na odmianie Juno (44,5%), nieco mniejsze na odmianie Markiz (38,4%), a najmniejsze na odmianie Legat (31,0%). Rośliny siane rzędowo były silniej atakowane przez patogena niż siane punktowo, a wraz ze wzrostem obsady roślin na m 2 nasilenie choroby rosło. Zastosowane fungicydy silnie ograniczyły porażenie łubinu żółtego.

6

7

8

9 Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego DYSKUSJA Przebieg pogody determinował wystąpienie i nasilenie chorób łubinu żółtego. Każdy rok badań charakteryzował się zarówno innym przebiegiem temperatur, jak i inną ilością i rozkładem opadów. Mokra i umiarkowanie ciepła wiosna 2001 roku sprzyjała rozwojowi zgorzeli siewek, z kolei bardzo mokra ale ciepła wiosna 1999 roku stwarzała bardziej korzystne warunki dla początkowego wzrostu i rozwoju łubinu, co spowodowało mniejsze nasilenie zgorzeli siewek. Gorąca i sucha wiosna 2000 roku (z zapasem wody w glebie jeszcze z okresu zimy) spowodowała bardzo szybkie wschody łubinu, co zmniejszyło zagrożenie ze strony patogenów powodujących zgorzel siewek. Jednak wówczas zaobserwowano szkodliwe działanie stosowanego bezpośrednio po siewie herbicydu Stomp 330 EC. Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze badania wielu autorów, według których w warunkach niesprzyjających kiełkowaniu nasion, czyli przy niższej temperaturze i wysokiej wilgotności gleby wzrasta możliwość atakowania siewek przez patogeny powodujące zgorzel siewek (F o r d o ń s k i i i n., 1994; K u r o w s k i i i n., 2001; M a j c h r z a k, 1998). Użyte w niniejszym doświadczeniu odmiany łubinu żółtego (Juno, Markiz, Legat) nie różniły się podatnością na zgorzel siewek. W prowadzonych w tym samym czasie przez K u r o w s k i e g o i i n. (2001) badaniach, zlokalizowanych na glebie bardzo lekkiej, stwierdzono różnice w nasileniu zgorzeli siewek u poszczególnych odmian; najlepszą zdrowotnością charakteryzowała się odmiana Legat. Rośliny kiełkujące z nasion wysiewanych punktowo były zdecydowanie słabiej atakowane przez patogeny powodujące zgorzel siewek niż z wysiewanych rzędowo. W literaturze nie znaleziono odniesienia do tych wyników, ponieważ do tej pory łubin wysiewano jedynie siewnikiem rzędowym, natomiast ten użyty w doświadczeniu do siewu punktowego łubinu był prototypem i powstał przy wydatnym udziale współautorów. W trakcie drugiej i trzeciej obserwacji we wszystkich latach badań występowała jedynie antraknoza łubinu (Colletotrichum gloeosporioides). Choroba rozwijała się z mniejszą lub większą intensywnością w zależności od przebiegu warunków pogodowych. Szczególnie sprzyjał jej rozwojowi mokry i ciepły 1999 rok, a najmniej sprzyjające warunki do rozwoju znalazł patogen w 2000 roku z gorącą i bardzo suchą wiosną. Jak podaje F r e n c e l (1999) to właśnie ciepły i mokry sezon wegetacyjny sprzyja epidemicznemu wystąpieniu antraknozy łubinu. W trakcie drugiej obserwacji we wszystkich latach badań odmianą w największym stopniu porażoną przez C. gloeosporioides była odm. Legat, jednak w okresie między drugą a trzecią obserwacją nasilenie choroby na tej odmianie rosło nieznacznie, w przeciwieństwie do odmian Juno i Markiz tak, że w trakcie trzeciej obserwacji odmiana Legat była słabiej porażana niż odmiany Juno i Markiz. Na podstawie przeprowadzonych badań nie można konkretnie uszeregować odmian według ich podatności na C. gloeosporioides. Wydaje się, że to właśnie wilgotność panująca w momencie zmasowanej infekcji (początek kwitnienia łubinu) i różnice w tempie rozwoju badanych odmian leżały w dużej mierze u podstaw ich zróżnicowanego opanowania przez patogena, chociaż nieco lepszą zdrowotnością charakteryzowała się odmiana Legat. Według F r e n c e l (2000) istnieją duże różnice

10 404 Tomasz P. Kurowski, Tadeusz Bieniaszewski, Edyta Jaźwińska w podatności odmian łubinu na antraknozę, a odmianę Legat należy uznać za bardziej odporną. Podobne wyniki uzyskali w prowadzonych w tym samym czasie badaniach K u r o w s k i i i n. (2001). Wzrost obsady roślin na m 2 powodował zwiększenie zagrożenia ze strony C. gloeosporioides. Mogło to być spowodowane większą wilgotnością panującą w zagęszczonym łanie łubinu, a takie warunki preferuje patogen (F r e n c e l, 1999; K u r o w s k i i i n., 2001). Użyte w doświadczeniu fungicydy (Bravo Plus 500 SC po zaobserwowaniu pierwszych objawów oraz Sarfun 500 SC dwa tygodnie później) ograniczyły rozwój antraknozy łubinu. O skuteczności wymienionych fungicydów w zwalczaniu antraknozy łubinu donosi J a ń c z a k (2000). WNIOSKI 1. Najgroźniejszą chorobą łubinu żółtego okazała się występująca we wszystkich latach badań antraknoza łubinu (Colletotrichum gloeosporioides). 2. Uprawiane w doświadczeniu odmiany były w różnym stopniu atakowane przez C. gloeosporioides, jednak ich indeks porażenia zależał przede wszystkim od przebiegu pogody w początkowej fazie kwitnienia danej odmiany łubinu. 3. Wzrost obsady roślin na m 2 powodował większe nasilenie antraknozy. 4. Zastosowane fungicydy istotnie ograniczyły rozwój antraknozy łubinu. 5. Punktowy siew łubinu żółtego przyczynił się do mniejszego porażenia roślin przez patogeny powodujące zgorzel siewek. LITERATURA B i e n i a s z e w s k i T., K u r o w s k i T.P., S z w e j k o w s k i Z., W ł a d y k o S., State of cultivation and occurrence of lupin anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides) in the province of Warmia and Mazury. Pol. J. Natur. Sci. 16 (1): D z i e n i a S., Studia nad uproszczeniem zmianowań na glebie lekkiej. Wyd. AR Szczec. Rozpr. 54: F o r d o ń s k i G., G ó r e c k i R., B i e n i a s z e w s k i T., M a j c h r z a k B., Wpływ tiuramu na kiełkowanie, wigor nasion i zdrowotność siewek roślin strączkowych w warunkach stresu chłodno-wodnego. Mat. Konf. Uszlachetnianie materiałów nasiennych. Olsztyn: F r e n c e l I., Postępy badań nad antraknozą lubinów (Glomerella cingulata / Colletotrichum gloeosporioides) w Polsce i Europie. Intern. Conf. Proc. Lupin in Poland and European Agriculture. Przysiek: F r e n c e l I., Kierunki i perspektywy hodowli odpornościowej łubinów na antraknozę w świetle aktualnych badań. Mat. Konf. Obecny stan i kierunki badań nad łubinem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem antraknozy. Poznań:

11 Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego H i l l s t r a n d D.S., A u l d D.J., Comparative evaluation of four techniques for screening winter peas for resistance to Phoma medicaginis var. pinodella. Euphytica 36: J a ń c z a k C., Badania nad ochroną łubinu przed antraknozą. Mat. Konf. Obecny stan i kierunki badań nad łubinem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem antraknozy. Poznań: J a s i ń s k a Z., K o t e c k i A., Rośliny strączkowe. PWN Warszawa. K r z e ś l a k S.J., Optymalizacja struktury zasiewów na glebach lekkich. Wyd. UWM Olsztyn. Rozprawy i Monografie 27: K u r o w s k i T.P., B i e n i a s z e w s k i T., Grzyby wyizolowane z nasion łubinu żółtego, ze szczególnym uwzględnieniem Colletotrichum gloeosporioides, w zależności od okresu przechowywania. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. 427, Rol. LXXXII: K u r o w s k i T.P., C w a l i n a - A m b r o z i a k B., S a d o w s k i T., Choroby czterech odmian łubinu żółtego uprawianego w zróżnicowanych płodozmianach. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc. 427, Rol. LXXXII: Ł a c i c o w a B., Badanie szczepów Helminthosporium sorokinianum (= H. sativum) oraz odporności odmian jęczmienia jarego na ten czynnik chorobotwórczy. Acta Mycol. 6 (2): M a j c h r z a k B., Wpływ stresu chłodno-wodnego na kiełkowanie nasion i zdrowotność siewek wybranych roślin strączkowych. Wyd. Uniw. Warm. Mazur. Olsztyn. Rozpr. i Monogr. 1: S t r e s z c z e n i e W latach przeprowadzono badania dotyczące wpływu sposobu siewu oraz obsady roślin na zdrowotność trzech odmian łubinu żółtego w warunkach chemicznej ochrony przed chorobami. Wiosną 2000 roku na poletkach doświadczalnych wystąpiło ogólne marnienie siewek spowodowane prawdopodobnie działaniem użytego w doświadczeniu herbicydu, natomiast w latach 1999 i 2001 roku odnotowano zgorzel siewek (kompleks grzybów). Rośliny kiełkujące z nasion wysiewanych punktowo były zdecydowanie słabiej atakowane przez patogeny powodujące zgorzel siewek niż siane rzędowo. Najgroźniejszą chorobą łubinu żółtego okazała się jednak antraknoza łubinu (Colletotrichum gloeosporioides). Występowała we wszystkich latach badań, a jej nasilenie w okresie wegetacji wzrastało. Uprawiane w doświadczeniu odmiany były w różnym stopniu atakowane przez Colletotrichum gloeosporioides, jednak indeks porażenia zależał przede wszystkim od przebiegu pogody i fazy rozwojowej łubinu. Zastosowane fungicydy ograniczyły rozwój antraknozy łubinu. Wpływ sposobu siewu i zróżnicowanej obsady roślin na nasilenie choroby był niejednoznaczny.

12 406 Tomasz P. Kurowski, Tadeusz Bieniaszewski, Edyta Jaźwińska VACAT

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

13. Łubin żółty

13. Łubin żółty 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sucha i ciepła pogoda w kwietniu przyczyniła się do szybkich, równomiernych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO JERZY SZUKAŁA 1, AGNIESZKA MYSTEK 1, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 2 AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 21 35 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Tadeusz Bieniaszewski 1, Janusz Podleśny 2, Jacek Olszewski 3, Maria Stanek

Bardziej szczegółowo

Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres

Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

Evaluation of yellow lupine plant infection by fungal pathogens in different regions of Poland

Evaluation of yellow lupine plant infection by fungal pathogens in different regions of Poland PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (4) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-072 Evaluation of yellow lupine plant infection by fungal pathogens in different regions of Poland Ocena porażenia roślin

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się zbiorowiska grzybów izolowanych z nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) pod wpływem okresu przechowywania

Kształtowanie się zbiorowiska grzybów izolowanych z nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) pod wpływem okresu przechowywania Polish Botanical Society Elektronicznie podpisany przez Polish Botanical Society DN: email=p.otreba@pbsociety.org.pl, c=pl, st=warszawa, o=polish Botanical Society, ou=standard Certificate, ou=support,

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU ŻÓŁTEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN

REAKCJA ŁUBINU ŻÓŁTEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 7 20 REAKCJA ŁUBINU ŻÓŁTEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Tadeusz Bieniaszewski 1, Janusz Podleśny 2, Jacek Olszewski 3, Maria Stanek 4, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW DARIUSZ ROPEK 1, BOGDAN KULIG

Bardziej szczegółowo

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. PW 2015-2020 Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. tritici sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta Zakład Fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ stosowania różnych herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych na stan zdrowotny pszenżyta ozimego

ANNALES. Wpływ stosowania różnych herbicydów i mieszanin herbicydowo-mocznikowych na stan zdrowotny pszenżyta ozimego ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 3 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 4 Katedra Fitopatologii i Entomologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ul. Prawocheńskiego 7, -7 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI

Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI Barbara BANASZKIEWICZ, Krystyna GRABOWSKA, Zbigniew SZWEJKOWSKI, Jan GRABOWSKI Katedra Meteorologii i Klimatologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Department of Meteorology and Climatology,

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI GROCHU SIEWNEGO I BOBIKU W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ, W WIELOLECIU

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW W OKRESIE WEGETACJI GROCHU SIEWNEGO I BOBIKU W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ, W WIELOLECIU WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 119 128 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW

Bardziej szczegółowo

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŁUBIN WĄSKOLISTNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Zainteresowanie nasionami łubinu wyraźnie wzrasta w ostatnich latach. Z racji swojego pochodzenia łubiny mają małe wymagania cieplne przez cały okres wegetacji. Nasiona

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Występowanie ospowatości (Rhizoctonia solani) na bulwach wybranych odmian ziemniaka

Występowanie ospowatości (Rhizoctonia solani) na bulwach wybranych odmian ziemniaka NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 EDWARD BERNAT Pracownia Ochrony Ziemniaka, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń GROCH SIEWNY Wyniki doświadczeń Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1).

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1). WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH

NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH Acta Agrophysica, 24, 3(1), 57-64 NIEDOBORY I NADMIARY OPADÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2-22 Krystyna Grabowska, Barbara Banaszkiewicz, Zbigniew Szwejkowski Katedra Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza plonowania tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.) w zależności od obsady roślin

Analiza plonowania tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus L.) w zależności od obsady roślin NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 22 JANUSZ PRUSIŃSKI Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy Analiza plonowania tradycyjnej i samokończącej odmiany łubinu białego (Lupinus albus

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285 23

Bardziej szczegółowo

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r.

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r. Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień 30.04.2014r. POWIAT bytowski chojnicki człuchowski gdański kwidzyński lęborski

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

Integrowana ochrona roślin strączkowych: jak to zrobić?

Integrowana ochrona roślin strączkowych: jak to zrobić? .pl https://www..pl Integrowana ochrona roślin strączkowych: jak to zrobić? Autor: prof. dr hab. inż. Marcin Kozak Data: 18 marca 2016 O integrowanej ochronie roślin polscy rolnicy wiedzą coraz więcej.

Bardziej szczegółowo

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach P A M I Ę T N I K P U Ł A W S K I ZESZYT 147 2008 JANUSZ PODLEŚNY Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach PRZYDATNOŚĆ NOWYCH ODMIAN

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU

WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 2008 WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU RYSZARD WEBER

Bardziej szczegółowo

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka

Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka .pl https://www..pl Formy ozime strączkowych, czyli co nas wkrótce czeka Autor: prof. dr hab. inż. Marcin Kozak Data: 1 stycznia 2016 W Polsce problem ocieplenia klimatu, a co za tym idzie jego wpływu

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Agrotechnika i mechanizacja

Agrotechnika i mechanizacja Ziemniak Polski 2016 nr 3 23 Agrotechnika i mechanizacja DŁUGOŚĆ OKRESU SPOCZYNKU BULW ZIEMNIAKA W ZALEŻNOŚCI OD WYSTĘPOWANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY I SUSZY W CZASIE WEGETACJI* prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje.

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Centrum Kompetencji BASF w Pągowie aktualna sytuacja ocena stanu roślin Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Przebieg warunków atmosferycznych w sezonie jesiennym i na przełomie jesieni/zimy

Bardziej szczegółowo

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures. Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures. Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (1) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-002 The healthiness of spring triticale in cereal-legume mixtures Zdrowotność pszenżyta jarego w mieszankach zbożowo-strączkowych

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Uprawa grochu siewnego może się opłacić!

Uprawa grochu siewnego może się opłacić! .pl https://www..pl Uprawa grochu siewnego może się opłacić! Autor: Małgorzata Srebro Data: 25 stycznia 2018 Uprawa grochu siewnego w Polsce wbrew krążącej wśród rolników opinii wcale nie jest trudna i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNOŚCI WARUNKÓW PLUWIOTERMICZNYCH OD KWIETNIA DO LIPCA W OKOLICACH KRAKOWA (1961-1990)

ANALIZA ZMIENNOŚCI WARUNKÓW PLUWIOTERMICZNYCH OD KWIETNIA DO LIPCA W OKOLICACH KRAKOWA (1961-1990) Acta Agrophysica, 2009, 13(2), 505-521 ANALIZA ZMIENNOŚCI WARUNKÓW PLUWIOTERMICZNYCH OD KWIETNIA DO LIPCA W OKOLICACH KRAKOWA (1961-1990) Barbara Ścigalska, Bernadetta Łabuz Katedra Ogólnej Uprawy Roli

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN Roślina: Pszenica ozima Agrofag: Septorioza liści pszenicy Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-22 Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy.

Bardziej szczegółowo

JKMSystem wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu, woj. pomorskie, r.

JKMSystem wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu, woj. pomorskie, r. JKMSystem wczesnego ostrzegania Stacja Doświadczalna BASF w Gurczu, woj. pomorskie, 18.10.2012 r. Suma opadów we wrześniu wyniosła 41,4 mm, natomiast w pierwszej i drugiej dekadzie października zanotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO ROMUALD GWIAZDOWSKI

Bardziej szczegółowo

Ochrona jęczmienia ozimego od siewu

Ochrona jęczmienia ozimego od siewu .pl https://www..pl Ochrona jęczmienia ozimego od siewu Autor: Karol Bogacz Data: 8 września 2017 Przed nami siew jęczmienia ozimego. To najdelikatniejsze zboże uprawiane w naszym kraju na szeroką skalę.

Bardziej szczegółowo

PR45D03. Produkt z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Pioneer w Polsce. Wczesność kwitnienia Zawartość oleju: Zawartość glukozynolanów:

PR45D03. Produkt z Katalogu Wspólnotowego, w doświadczeniach firmy Pioneer w Polsce. Wczesność kwitnienia Zawartość oleju: Zawartość glukozynolanów: PRD0 odporny na patogeny Posiej rzadziej, zbierz więcej MIESZANIEC PÓŁKARŁOWY REKO idealny do go i optymalnego terminu siewu nie wymaga stosowania regulatora wzrostu jesienią, tworzy nisko osadzoną rozetę

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rzepak- gęstości siewu

Rzepak- gęstości siewu Rzepak- gęstości siewu Technologia uprawy rzepaku ze Strip-till, ma w Polsce zaledwie kilkuletnią tradycję. Nie ustalono jak dotąd optymalnych gęstości siewu w tym systemie. Jednakże o samym siewie punktowym

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon bulw ziemniaka ANNALES UNVERSTATS MARAE CURESKŁ ODOWSKA LUBLN POLONA VOL. LXV (1) SECTO E 2009 Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20950 Lublin, email: czeslaw.szewczuk@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 60 318 Poznań, ul. Władysława Węgorka 20 ZAKŁAD MIKOLOGII SPRAWOZDANIE Tytuł badania: "Ocena skuteczności biologicznej zapraw nasiennych w kombinacjach

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION Fragm. Agron. 29(4) 2012, 5662 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) NA ZRÓŻNICOWANĄ ILOŚĆ WYSIEWU NASION Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro Katedra Produkcji Roślinnej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH

CHARAKTERYSTYKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH Acta Agrophysica, 24, 3(1), 5-11 CHARAKTERYSTYKA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2-22 Barbara Banaszkiewicz, Krystyna Grabowska, Zbigniew Szwejkowski Katedra

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV (2) SECTIO E 2010 Katedra Systemów Rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pl. Łódzki 3, 10-724 Olsztyn e-mail: irena.brzozowska@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005

NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 MAREK ĆWINTAL DOROTA KOŚCIELECKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2005: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 341 352 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2005 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW

Bardziej szczegółowo

RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI

RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI Adam Józef Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ warunków meteorologicznych na długość międzyfaz żyta ozimego

ANNALES. Wpływ warunków meteorologicznych na długość międzyfaz żyta ozimego ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 2 MARIAE LUBLIN CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 1 Katedra Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin, Poland 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto

Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A Kutno  OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent Monsanto Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno OFERTA : RZEPAK Odmiany : OZIME Producent : Monsanto Odmiany: DK EXSTROM (s. 2-4) DK EXQUISITE (s. 5-6) 1.

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 28 WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Adam Gawryluk OCENA POCZĄTKOWEGO WZROSTU I ROZWOJU WYBRANYCH GAZONOWYCH ODMIAN TRAW W ASPEKCIE ICH PRZYDATNOŚCI DO ZADARNIANIA PRZYDROŻNYCH SKARP

Adam Gawryluk OCENA POCZĄTKOWEGO WZROSTU I ROZWOJU WYBRANYCH GAZONOWYCH ODMIAN TRAW W ASPEKCIE ICH PRZYDATNOŚCI DO ZADARNIANIA PRZYDROŻNYCH SKARP Adam Gawryluk OCENA POCZĄTKOWEGO WZROSTU I ROZWOJU WYBRANYCH GAZONOWYCH ODMIAN TRAW W ASPEKCIE ICH PRZYDATNOŚCI DO ZADARNIANIA PRZYDROŻNYCH SKARP Streszczenie Celem badań była ocena przydatności wybranych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Kiedy siać zboża ozime? Terminy wysiewu w Polsce

Kiedy siać zboża ozime? Terminy wysiewu w Polsce .pl https://www..pl Kiedy siać zboża ozime? Terminy wysiewu w Polsce Autor: Karol Bogacz Data: 29 lipca 2017 Termin siewu ma bardzo duże znaczenie nie tylko na początkowy rozwój rośliny, ale też na jej

Bardziej szczegółowo