SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 3/0050/2011 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia r. URZĄD GMINY W STARYM LUBOTYNIU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 WÓJT GMINY W STARYM LUBOTYNIU Stary Lubotyń, dn. 04 marca 2011 roku 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA 2010 ROK Budżet Gminy Stary Lubotyń uchwalony na początek roku budżetowego w kwotach: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł Na dzień r. wynosił: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie ,00 zł stanowi: Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł w tym: - spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie ,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarki Żywnościowej ,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego ,00 zł Planowane przychody w kwocie ,00 zł w tym: - wolne środki budżetowe z roku ubiegłego ,00 zł - planowany od zaciągnięcia kredyt na modernizację dróg gminnych ,00 zł - planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Według stanu na r. przypadające do spłaty zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą ,26 zł w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie ,26 zł - z kredytu zaciągniętego w BGŻ Ostrołęka w kwocie ,00 zł - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej ,00 zł Z działalności gminy za 2010 rok wynika deficyt budżetowy w kwocie ,08 zł. W wyniku całokształtu działalności budżet gminy na dzień roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ,68 zł. Na dzień r. gmina posiada wolne środki budżetowe w kwocie ,58 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/17/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 2

3 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Podbielko, Klimonty, Rogówek. W dniu 3 listopada 2005 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 198/05/GW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 października 2010 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 października każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie, stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu kwietniu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 7.500,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/24/06 z dnia 31sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniazdowie. W dniu 6 grudnia 2006 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 196/06/PNZ/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po zł w terminie do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej 3

4 przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu czerwcu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 2.720,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/ /0004/2006/3600 na kwotę ,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej Podbiele Podbielko. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu 4

5 naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej Podbiel - Podbielko. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie ,00 PLN, co stanowi 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV, raty kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/ /0005/2006/3600 kredytu na kwotę ,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie ,00 PLN, co stanowi 5

6 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r. - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r. W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV raty kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/42/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Lubotyń Włóki. W dniu 29 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 67/07/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 05 grudnia 2007 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2012 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu lipcu 2010 roku dokonano spłaty III raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr X/56/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej 6

7 Podbiele Podbielko. W dniu 31 października 2007 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/07/1416 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 września 2012 roku okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po ,00 zł w terminie do ostatniego dnia poszczególnego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03 pp. i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,26 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVIII/98/08 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Sulęcin Kolonia. W dniu 15 października 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0191/08/GW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 13 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 7

8 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVI/88/08z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Kosewo. W dniu 01 września 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0076/08/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 20 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł 8

9 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/134/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo. W dniu 23 września 2009 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0115/09/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 03 grudnia 2009 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 3 kwietnia każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, pożyczkodawcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W czerwcu 2010 roku dokonano spłaty I raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXIII/111/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009 został zaciągnięty długoterminowy kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo. W dniu 10 lipca 2009 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/09/702 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2014 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r. płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy 9

10 procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03npp.i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 6,35n% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/176/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Kosewo. W dniu 19 lipca 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/828 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. Na dzień 31grudnia 2010 do spłaty pozostało ,00 zł. 10

11 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/180/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Klimonty - Świerże W dniu 03 września 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/1035 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po ,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowy. Na dzień 31 grudnia 2010 do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z umową zawarta w dniu 21 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie mazowieckim, na finansowanie zadania Remont i adaptacja OSP Żochowo na świetlicę środowiskową. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości , 00 zł tj: kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 11

12 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont i adaptacja OSP w Żochowie na świetlicę środowiskową w ramach działania 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich została zaciągnięta w kwocie ,37 zł. Oprocentowanie pożyczki zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na r z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi ,37 zł. W dniu 2 września 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na finansowanie zadania Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubotyń Kolonia Etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości , 00 zł tj; kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) 12

13 wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie mazowieckim została zaciągnięta w kwocie ,39 zł. Oprocentowanie pożyczki, zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez kosztu kwalifikowanego w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi ,39 zł. W roku budżetowym 2005 została zawarta umowa Nr 3410/7/2005 z dnia roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń a firmą ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń. W umowie ustalono, że realizacja modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń finansowana będzie z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia po zrealizowaniu robót bez udziału 13

14 środków finansowych oraz zaciągania kredytu przez gminę. Wartość wykonanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą ustalono na łączną kwotę brutto ,82 zł. Termin wykonania prac związanych z modernizacją określono na 31 października 2005 roku. Termin wykonania prac związanych z budową nowych punktów świetlnych określono na 20 czerwca 2006r. Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie ratalnie, w ratach miesięcznych płatnych, co miesiąc od dnia podpisania protokołu częściowego zdawczo odbiorczego w okresie od do r. Z tytułu rozłożenia płatności na raty wykonawca naliczać będzie odsetki. Wartość kosztów finansowych zadania inwestycyjnego wynosiła ,82 zł, za okres spłaty zobowiązania naliczono odsetki od zobowiązania w kwocie ,79 zł. Łączne zobowiązanie gminy wobec wykonawcy wynosi ,61 zł. W roku 2010 roku dokonano spłaty dwóch ostatnich rat miesięcznych (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 7.114,64 zł. Według stanu na dzień r. zobowiązanie gminy wobec firmy ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadłużenie zostało spłacone. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Urząd Gminy nie posiadał lokat terminowych złożonych w bankach. W roku budżetowym Urząd Gminy nie udzielał pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadał papierów wartościowych. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wg działów przedstawia poniższa tabela, z której wynika, że dochody ogółem na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,76 zł, co stanowi 98,78 % planu, natomiast wydatki budżetowe na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,84 zł, co stanowi 95,59 % planu. 14

15 Dział. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w działach w 2010 roku Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,82 99, , ,20 96, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,93 94, Transport i łączność , ,80 97, , ,13 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,34 90, , ,00 97, Działalność usługowa , ,18 87, Administracja publiczna , ,30 99, , ,88 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,86 98, , ,86 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,93 95,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,22 97, , ,74 78,01 poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,38 98, Różne rozliczenia , ,52 99, , ,34 55, Oświata i wychowanie , ,00 99, , ,25 97, Ochrona zdrowia , ,55 85, Pomoc społeczna , ,74 100, , ,62 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,22 100, , ,23 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , ,73 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,02 80, , ,83 84, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 96, Kultura fizyczna i sport 7 420, ,99 100, , ,99 100,00 Razem , ,76 98, , ,84 95,59 15

16 Procentowa struktura udziału poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu budżetu za 2010 rok Wskaźnik Wskaźnik Lp. Treść Plan Wykonanie % % 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 3, ,00 3,73 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, ,99 0,05 3. Podatek od nieruchomości ,00 14, ,35 14,99 4. Podatek rolny ,00 1, ,01 1,54 5. Podatek leśny ,00 0, ,20 0,42 6. Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0,18 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 300,00 0, ,08 0,03 8. Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 0, ,00 0,02 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 2 900,00 0, ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 300,00 0, ,21 0, Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,15 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,50 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,53 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 0, ,55 0,89 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17. Wpływy z usług ,00 2, ,55 2, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,34 0, Pozostałe odsetki ,00 0, ,47 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 1, ,73 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w ,00 0, ,21 0,87 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 19, ,95 19,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ,00 0, ,30 0,76 organami administracji rządowej 25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 2, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,80 0,42 jednostkami samorządu terytorialnego 27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 0, ,84 0,04 zadań zleconych ustawami 28. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 48, ,00 48,77 Razem ,00 100, ,76 100,00 16

17 Dział Rozdział DOCHODY Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,82 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,00 50,00 25, Pozostałe odsetki 100,00 8,60 8, Wpływy z różnych dochodów 100,00 41,40 41, Pozostała działalność , ,82 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 400, ,33 90,24 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,93 94, Dostarczanie wody , ,93 94, Wpływy z różnych opłat 1 100, ,60 93, Wpływy z usług , ,47 94, Pozostałe odsetki 1 400, ,86 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,80 97, Drogi publiczne powiatowe , ,80 97, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , ,80 97,57 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,34 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 90, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 300, ,21 95,94 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,60 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,22 90,49 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100, ,31 91, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,30 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 95, Wpływy z różnych opłat 200,00 60,00 30, Pozostałe odsetki 6 000, ,30 96, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 97, Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,86 98,57 660,00 660,00 100,00 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100, Wybory Prezydenta RP , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,32 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,54 96, , ,54 96, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,22 97,33 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300, ,08 55, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 300, ,08 55, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,90 99, Podatek od nieruchomości , ,90 99, Podatek rolny 2 300, ,00 95, Podatek leśny 400,00 318,00 79, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 32,00 32, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,10 92, Podatek od nieruchomości , ,45 100, Podatek rolny , ,01 84, Podatek leśny , ,20 94, Podatek od środków transportowych , ,00 102, Podatek od spadków i darowizn 3 000, ,00 66, Wpływy z opłaty targowej 2 900, ,00 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 500,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 98, Wpływy z różnych opłat 1 200, ,60 85, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,34 96, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,15 87,22 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 91, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,15 86, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,99 96,40 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 43, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,52 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 18

19 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,52 77, Pozostałe odsetki , ,52 77, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 99, Szkoły Podstawowe 7 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 000, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, POMOC SPOŁECZNA , ,74 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,84 100,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 5 000, ,84 99,44 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 794, ,60 99,99 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 94,00 93,60 99,57 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 700, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,30 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,30 100,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,22 100,00 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , ,22 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 100, , ,58 100,01 19

20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,02 80,51 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,60 72, Wpływy z różnych opłat 100,00 26,40 26, Wpływy z usług , ,08 83, Pozostałe odsetki 1 000,00 688,12 68, Wpływy z różnych dochodów , ,00 67, Gospodarka odpadami , ,75 95, Pozostałe odsetki 100,00 6,76 6, Wpływy z różnych dochodów , ,99 96, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 82, Wpływy z różnych dochodów , ,00 82, Pozostała działalność , ,67 88, Wpływy z różnych opłat , ,33 74, Wpływy z różnych dochodów , ,34 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 420, ,99 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 420, ,99 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6 307, ,00 100,00 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 113, ,99 100,00 Razem , ,76 98,78 20

21 Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział 010 Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,00 Wykonanie ,49 % wykonania planu 100, Pozostała działalność , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,86 98,57 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 660,00 660,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 660,00 660,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta RP , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,32 99,98 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , ,54 96,84 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,54 96,84 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,60 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 94,00 93,60 99,57 94,00 93,60 99,57 Razem dochody zadania zlecone , ,95 99,97 21

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Dochody budżetowe na 2011 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/9/2010 Rady Gminy Lipowa z dnia 28.XII.2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody ogółem plan bieżące w tym: w tym; z udziałem środków, o majatkowe których

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok Dz. Nazwa - Treść Plan Wykonanie Realizacja % 010 Rolnictwo i łowiectwo 207 384,02 107 884,02 52,02% w tym dochody bieżące : 207 384,02

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r

Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 09/0050/2013 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 02.08.2013 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Stary Lubotyń, dnia 2 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok

Dochody budżetu na 2013 rok Dochody budżetu na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 00 02001 Gospodarka leśna 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 127 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00% Strona 1 DOCHODY 010 ROLNICTWO 33 258,00 33 257,10 100,00% 01095 Pozostała działalność 33 258,00 33 257,10 100,00% 33 258,00 33 257,10 100,00% 020 LEŚNICTWO 3 000,00 2 318,46 77,28% 02095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy

Dochody budżetu gminy Dochody budżetu gminy w złotych Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 800,00 01095 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo