SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 3/0050/2011 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia r. URZĄD GMINY W STARYM LUBOTYNIU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 WÓJT GMINY W STARYM LUBOTYNIU Stary Lubotyń, dn. 04 marca 2011 roku 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA 2010 ROK Budżet Gminy Stary Lubotyń uchwalony na początek roku budżetowego w kwotach: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł Na dzień r. wynosił: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie ,00 zł stanowi: Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł w tym: - spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie ,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarki Żywnościowej ,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego ,00 zł Planowane przychody w kwocie ,00 zł w tym: - wolne środki budżetowe z roku ubiegłego ,00 zł - planowany od zaciągnięcia kredyt na modernizację dróg gminnych ,00 zł - planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Według stanu na r. przypadające do spłaty zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą ,26 zł w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie ,26 zł - z kredytu zaciągniętego w BGŻ Ostrołęka w kwocie ,00 zł - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej ,00 zł Z działalności gminy za 2010 rok wynika deficyt budżetowy w kwocie ,08 zł. W wyniku całokształtu działalności budżet gminy na dzień roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ,68 zł. Na dzień r. gmina posiada wolne środki budżetowe w kwocie ,58 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/17/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 2

3 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Podbielko, Klimonty, Rogówek. W dniu 3 listopada 2005 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 198/05/GW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 października 2010 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 października każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie, stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu kwietniu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 7.500,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/24/06 z dnia 31sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniazdowie. W dniu 6 grudnia 2006 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 196/06/PNZ/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po zł w terminie do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej 3

4 przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu czerwcu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 2.720,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/ /0004/2006/3600 na kwotę ,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej Podbiele Podbielko. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu 4

5 naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej Podbiel - Podbielko. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie ,00 PLN, co stanowi 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV, raty kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/ /0005/2006/3600 kredytu na kwotę ,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie ,00 PLN, co stanowi 5

6 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r. - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r. W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV raty kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/42/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Lubotyń Włóki. W dniu 29 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 67/07/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 05 grudnia 2007 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2012 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu lipcu 2010 roku dokonano spłaty III raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr X/56/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej 6

7 Podbiele Podbielko. W dniu 31 października 2007 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/07/1416 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 września 2012 roku okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po ,00 zł w terminie do ostatniego dnia poszczególnego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03 pp. i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,26 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVIII/98/08 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Sulęcin Kolonia. W dniu 15 października 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0191/08/GW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 13 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 7

8 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVI/88/08z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Kosewo. W dniu 01 września 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0076/08/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 20 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł 8

9 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/134/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo. W dniu 23 września 2009 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0115/09/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 03 grudnia 2009 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 3 kwietnia każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, pożyczkodawcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W czerwcu 2010 roku dokonano spłaty I raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXIII/111/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009 został zaciągnięty długoterminowy kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo. W dniu 10 lipca 2009 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/09/702 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2014 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r. płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy 9

10 procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03npp.i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 6,35n% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/176/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Kosewo. W dniu 19 lipca 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/828 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. Na dzień 31grudnia 2010 do spłaty pozostało ,00 zł. 10

11 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/180/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Klimonty - Świerże W dniu 03 września 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/1035 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po ,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowy. Na dzień 31 grudnia 2010 do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z umową zawarta w dniu 21 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie mazowieckim, na finansowanie zadania Remont i adaptacja OSP Żochowo na świetlicę środowiskową. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości , 00 zł tj: kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 11

12 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont i adaptacja OSP w Żochowie na świetlicę środowiskową w ramach działania 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich została zaciągnięta w kwocie ,37 zł. Oprocentowanie pożyczki zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na r z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi ,37 zł. W dniu 2 września 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na finansowanie zadania Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubotyń Kolonia Etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości , 00 zł tj; kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) 12

13 wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie mazowieckim została zaciągnięta w kwocie ,39 zł. Oprocentowanie pożyczki, zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez kosztu kwalifikowanego w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi ,39 zł. W roku budżetowym 2005 została zawarta umowa Nr 3410/7/2005 z dnia roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń a firmą ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń. W umowie ustalono, że realizacja modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń finansowana będzie z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia po zrealizowaniu robót bez udziału 13

14 środków finansowych oraz zaciągania kredytu przez gminę. Wartość wykonanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą ustalono na łączną kwotę brutto ,82 zł. Termin wykonania prac związanych z modernizacją określono na 31 października 2005 roku. Termin wykonania prac związanych z budową nowych punktów świetlnych określono na 20 czerwca 2006r. Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie ratalnie, w ratach miesięcznych płatnych, co miesiąc od dnia podpisania protokołu częściowego zdawczo odbiorczego w okresie od do r. Z tytułu rozłożenia płatności na raty wykonawca naliczać będzie odsetki. Wartość kosztów finansowych zadania inwestycyjnego wynosiła ,82 zł, za okres spłaty zobowiązania naliczono odsetki od zobowiązania w kwocie ,79 zł. Łączne zobowiązanie gminy wobec wykonawcy wynosi ,61 zł. W roku 2010 roku dokonano spłaty dwóch ostatnich rat miesięcznych (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 7.114,64 zł. Według stanu na dzień r. zobowiązanie gminy wobec firmy ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadłużenie zostało spłacone. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Urząd Gminy nie posiadał lokat terminowych złożonych w bankach. W roku budżetowym Urząd Gminy nie udzielał pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadał papierów wartościowych. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wg działów przedstawia poniższa tabela, z której wynika, że dochody ogółem na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,76 zł, co stanowi 98,78 % planu, natomiast wydatki budżetowe na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,84 zł, co stanowi 95,59 % planu. 14

15 Dział. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w działach w 2010 roku Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,82 99, , ,20 96, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,93 94, Transport i łączność , ,80 97, , ,13 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,34 90, , ,00 97, Działalność usługowa , ,18 87, Administracja publiczna , ,30 99, , ,88 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,86 98, , ,86 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,93 95,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,22 97, , ,74 78,01 poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,38 98, Różne rozliczenia , ,52 99, , ,34 55, Oświata i wychowanie , ,00 99, , ,25 97, Ochrona zdrowia , ,55 85, Pomoc społeczna , ,74 100, , ,62 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,22 100, , ,23 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , ,73 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,02 80, , ,83 84, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 96, Kultura fizyczna i sport 7 420, ,99 100, , ,99 100,00 Razem , ,76 98, , ,84 95,59 15

16 Procentowa struktura udziału poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu budżetu za 2010 rok Wskaźnik Wskaźnik Lp. Treść Plan Wykonanie % % 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 3, ,00 3,73 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, ,99 0,05 3. Podatek od nieruchomości ,00 14, ,35 14,99 4. Podatek rolny ,00 1, ,01 1,54 5. Podatek leśny ,00 0, ,20 0,42 6. Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0,18 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 300,00 0, ,08 0,03 8. Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 0, ,00 0,02 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 2 900,00 0, ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 300,00 0, ,21 0, Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,15 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,50 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,53 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 0, ,55 0,89 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17. Wpływy z usług ,00 2, ,55 2, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,34 0, Pozostałe odsetki ,00 0, ,47 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 1, ,73 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w ,00 0, ,21 0,87 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 19, ,95 19,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ,00 0, ,30 0,76 organami administracji rządowej 25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 2, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,80 0,42 jednostkami samorządu terytorialnego 27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 0, ,84 0,04 zadań zleconych ustawami 28. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 48, ,00 48,77 Razem ,00 100, ,76 100,00 16

17 Dział Rozdział DOCHODY Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,82 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,00 50,00 25, Pozostałe odsetki 100,00 8,60 8, Wpływy z różnych dochodów 100,00 41,40 41, Pozostała działalność , ,82 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 400, ,33 90,24 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,93 94, Dostarczanie wody , ,93 94, Wpływy z różnych opłat 1 100, ,60 93, Wpływy z usług , ,47 94, Pozostałe odsetki 1 400, ,86 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,80 97, Drogi publiczne powiatowe , ,80 97, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , ,80 97,57 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,34 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 90, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 300, ,21 95,94 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,60 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,22 90,49 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100, ,31 91, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,30 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 95, Wpływy z różnych opłat 200,00 60,00 30, Pozostałe odsetki 6 000, ,30 96, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 97, Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,86 98,57 660,00 660,00 100,00 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100, Wybory Prezydenta RP , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,32 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,54 96, , ,54 96, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,22 97,33 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300, ,08 55, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 300, ,08 55, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,90 99, Podatek od nieruchomości , ,90 99, Podatek rolny 2 300, ,00 95, Podatek leśny 400,00 318,00 79, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 32,00 32, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,10 92, Podatek od nieruchomości , ,45 100, Podatek rolny , ,01 84, Podatek leśny , ,20 94, Podatek od środków transportowych , ,00 102, Podatek od spadków i darowizn 3 000, ,00 66, Wpływy z opłaty targowej 2 900, ,00 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 500,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 98, Wpływy z różnych opłat 1 200, ,60 85, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,34 96, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,15 87,22 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 91, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,15 86, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,99 96,40 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 43, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,52 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 18

19 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,52 77, Pozostałe odsetki , ,52 77, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 99, Szkoły Podstawowe 7 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 000, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, POMOC SPOŁECZNA , ,74 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,84 100,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 5 000, ,84 99,44 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 794, ,60 99,99 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 94,00 93,60 99,57 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 700, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,30 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,30 100,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,22 100,00 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , ,22 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 100, , ,58 100,01 19

20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,02 80,51 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,60 72, Wpływy z różnych opłat 100,00 26,40 26, Wpływy z usług , ,08 83, Pozostałe odsetki 1 000,00 688,12 68, Wpływy z różnych dochodów , ,00 67, Gospodarka odpadami , ,75 95, Pozostałe odsetki 100,00 6,76 6, Wpływy z różnych dochodów , ,99 96, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 82, Wpływy z różnych dochodów , ,00 82, Pozostała działalność , ,67 88, Wpływy z różnych opłat , ,33 74, Wpływy z różnych dochodów , ,34 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 420, ,99 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 420, ,99 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6 307, ,00 100,00 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 113, ,99 100,00 Razem , ,76 98,78 20

21 Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział 010 Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,00 Wykonanie ,49 % wykonania planu 100, Pozostała działalność , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,86 98,57 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 660,00 660,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 660,00 660,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta RP , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,32 99,98 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , ,54 96,84 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,54 96,84 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,60 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 94,00 93,60 99,57 94,00 93,60 99,57 Razem dochody zadania zlecone , ,95 99,97 21

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0!

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96 180,00 97 612,35 101,49. 75011 Urzędy wojewódzkie 88 734,00 88 734,00 100,00. 75023 Urzędy gmin 0,00 1 433,20 #DZIEL/0! Dotacje celowe w ramach programów 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 284 000,00 165 998,08 58,45 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 96

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan

Plan dochodów na rok 2015. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Plan dochodów na rok 2015 Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 Dochody bieżące 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Turek z dnia.. D O C H O D Y Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 01095 Pozostała działalność 1 056,00 0750 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonaniua budżetu Gminy Sławno za 2012 rok Na podstawie Id: 33E53BEC-D745-4667-BCC4-FB6AF49E3EEF.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść 1 2 3 4 5 6 7 010 450.020,95 449.006,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść 1 2 3 4 5 6 7 010 450.020,95 449.006,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2015 r. (w zł) Dz. Rozdz. Plan Wyk. % wyk. Treść 1 2 3 4 5 6 7 010 450.020,95 449.006,35 99,77 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 1.000,00 350,00 35,00 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo