SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 3/0050/2011 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia r. URZĄD GMINY W STARYM LUBOTYNIU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 WÓJT GMINY W STARYM LUBOTYNIU Stary Lubotyń, dn. 04 marca 2011 roku 1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY LUBOTYŃ ZA 2010 ROK Budżet Gminy Stary Lubotyń uchwalony na początek roku budżetowego w kwotach: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł Na dzień r. wynosił: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie ,00 zł stanowi: Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł w tym: - spłata pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie ,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarki Żywnościowej ,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego ,00 zł Planowane przychody w kwocie ,00 zł w tym: - wolne środki budżetowe z roku ubiegłego ,00 zł - planowany od zaciągnięcia kredyt na modernizację dróg gminnych ,00 zł - planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Według stanu na r. przypadające do spłaty zobowiązania Urzędu Gminy wynoszą ,26 zł w tym: - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł - z tytułu zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie ,26 zł - z kredytu zaciągniętego w BGŻ Ostrołęka w kwocie ,00 zł - z kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej ,00 zł Z działalności gminy za 2010 rok wynika deficyt budżetowy w kwocie ,08 zł. W wyniku całokształtu działalności budżet gminy na dzień roku zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ,68 zł. Na dzień r. gmina posiada wolne środki budżetowe w kwocie ,58 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/17/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 2

3 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Podbielko, Klimonty, Rogówek. W dniu 3 listopada 2005 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 198/05/GW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 października 2010 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 października każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może ulec zmianie, stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu kwietniu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 7.500,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/24/06 z dnia 31sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Zabudowa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniazdowie. W dniu 6 grudnia 2006 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 196/06/PNZ/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po zł w terminie do 30 czerwca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli ustalonej 3

4 przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu czerwcu 2010 roku dokonano spłaty części V raty pożyczki w kwocie 2.720,00 zł, pozostała kwota tj ,00 zł została umorzona warunkowo z przeznaczeniem wyżej wymienionych środków na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo, zrealizowaniu zadania i przedłożeniu rozliczenia do roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/ /0004/2006/3600 na kwotę ,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej Podbiele Podbielko. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu 4

5 naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej Podbiel - Podbielko. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie ,00 PLN, co stanowi 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV, raty kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. W dniu 13 października 2006 roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Oddział w Ostrołęce została zawarta Umowa kredytowa Nr U/ /0005/2006/3600 kredytu na kwotę ,00 zł, ze środków Banku Gospodarki Żywnościowej z dopłatami ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony zdrowia i budowy lub przebudowy dróg na terenach wiejskich Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Oprocentowanie kredytu ustala się w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,3 punktu procentowego. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,51% i ma zastosowanie do naliczania odsetek do końca miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 28 września 2011 roku z rocznym okresem karencji, płatny w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 30 września każdego roku. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych, kwota odsetek obejmuje odsetki od faktycznego stanu zadłużenia w danym okresie. Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 października 2006 r. pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie będzie następowała realizacja dopłat ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kredytu zaciągniętego przez Gminę ze środków własnych banku na realizację przedsięwzięcia/inwestycji obejmującej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo. Fundusz udzieli dopłaty od kredytu w łącznej kwocie ,00 PLN, co stanowi 5

6 10% kredytu zaciągniętego przez Gminę na inwestycję. Realizacja dopłat będzie następowała w dwóch transzach, z których: - I transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r. - II transza, w wysokości 30% dopłaty tj ,00 PLN płatna w terminie do r. W miesiącu wrześniu 2010 roku dokonano spłaty IV raty kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VI/42/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Lubotyń Włóki. W dniu 29 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 67/07/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 05 grudnia 2007 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2012 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki lub jej pierwszą ratą. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W miesiącu lipcu 2010 roku dokonano spłaty III raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr X/56/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej 6

7 Podbiele Podbielko. W dniu 31 października 2007 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/07/1416 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 września 2012 roku okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po ,00 zł w terminie do ostatniego dnia poszczególnego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03 pp. i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,26 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVIII/98/08 z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Sulęcin Kolonia. W dniu 15 października 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0191/08/GW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 13 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 7

8 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XVI/88/08z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Kosewo. W dniu 01 września 2008 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0076/08/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 20 listopada 2008 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 31 lipca każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W roku budżetowym dokonano spłaty II raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł 8

9 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXV/134/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gniazdowo. W dniu 23 września 2009 roku została podpisana umowa pożyczki Nr 0115/09/OW/P na kwotę ,00 zł. Środki pożyczki zostały przekazane w dniu 03 grudnia 2009 r. Pożyczka ta została udzielona na okres 5 lat tj. do 31 lipca 2013 roku z rocznym okresem karencji, płatna w ratach jednorocznych po ,00 zł w terminie do 3 kwietnia każdego roku. Oprocentowanie pożyczki na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Oprocentowanie pożyczki może podlegać, zmianom stosownie do kształtowania się stopy redyskonta weksli. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki, tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, pożyczkodawcy kwotą pożyczki. Pożyczkobiorca może ubiegać się w Funduszu o umorzenie części pożyczki, po spełnieniu następujących warunków: 1) Terminowym wykonaniu przedsięwzięcia i osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego, 2) Wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu, 3) Spłaceniu w terminach określonych w umowie co najmniej 50 % udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, 4) Wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki. 5) Przeznaczeniu przez Pożyczkobiorcę środków finansowych uzyskanych w wyniku umorzenia na inne aktualne realizowane przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W czerwcu 2010 roku dokonano spłaty I raty pożyczki w kwocie ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXIII/111/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2009 został zaciągnięty długoterminowy kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo. W dniu 10 lipca 2009 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/09/702 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 30 czerwca 2014 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r. płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy 9

10 procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża banku, która wynosi 0,03npp.i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 6,35n% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR1 plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. W roku 2010 dokonano spłaty czterech kwartalnych rat kredytu w kwocie łącznej ,00 zł. Do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/176/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Kosewo. W dniu 19 lipca 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/828 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po 9.000,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60 % w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M plus marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowym. Na dzień 31grudnia 2010 do spłaty pozostało ,00 zł. 10

11 Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXV/180/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze żwirowej na bitumiczną w miejscowości Klimonty - Świerże W dniu 03 września 2010 roku została podpisana umowa o kredyt inwestycyjny Nr 000/10/1035 na kwotę ,00 zł. Środki kredytu zostały przekazane w dniu r. Kredyt został udzielony na okres 5 lat tj. do 31 grudnia 2015 roku, okres karencji w spłacie kapitału do dnia r, płatna w ratach kwartalnych po ,00 zł w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. Oprocentowanie kredytu jest naliczane zgodnie z formułą średni miesięczny WIBOR 1,74pp i jest elementem stałym. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 5,60% w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje od pierwszego dnia miesiąca. Odsetki od wykorzystanego kredytu są naliczane w okresach miesięcznych, a pobierane w okresach kwartalnych zwanych okresami obrachunkowymi. Wysokość wyżej ustalonego oprocentowania może ulec podwyższeniu lub zmniejszeniu stosownie do kształtowania się stawki WIBOR3M marża w przypadku zmiany łącznie dwóch spośród niżej wymienionych czynników: stóp procentowych obwieszczanych przez Radę Polityki Pieniężnej, poziomu rezerw obowiązkowych banków ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ceny środków finansowych na rynku międzybankowy. Na dzień 31 grudnia 2010 do spłaty pozostało ,00 zł. Zgodnie z umową zawarta w dniu 21 kwietnia 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie mazowieckim, na finansowanie zadania Remont i adaptacja OSP Żochowo na świetlicę środowiskową. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości , 00 zł tj: kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 11

12 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania "Remont i adaptacja OSP w Żochowie na świetlicę środowiskową w ramach działania 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich została zaciągnięta w kwocie ,37 zł. Oprocentowanie pożyczki zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na r z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi ,37 zł. W dniu 2 września 2010 roku pomiędzy Gmina Stary Lubotyń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pożyczki nr PROW na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na finansowanie zadania Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubotyń Kolonia Etap I i II oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap. Bank udziela Gminie pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie do wysokości , 00 zł tj; kwoty wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy określonej w rozporządzeniu, zwanej dalej umową o przyznaniu pomocy, kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) 12

13 wynikającego z umowy o przyznaniu pomocy. Uruchomienie pożyczki następuje po: 1) dostarczeniu przez Gminę bankowi umowy o przyznaniu pomocy tj; /umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego/, 2) dostarczeniu przez Gminę bankowi harmonogramu przekazywania transz pożyczki, 3) zapewnieniu udziału środków własnych, opłaceniu faktur z zachowaniem określonej w umowie proporcji pomiędzy kwotą środków własnych Pożyczkobiorcy, a kwotą przyznanej pomocy finansowej uwzględnieniem zasady iż podatek VAT w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego nie stanowi kosztu kwalifikowanego. Uruchomienie pożyczki następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki dostarczonej przez Gminę Bankowi faktury, wystawionej przez wykonawcę lub dostawcę. Długoterminowa pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniazdowo II i III etap, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w województwie mazowieckim została zaciągnięta w kwocie ,39 zł. Oprocentowanie pożyczki, zgodnie z rozporządzeniem, jest równe iloczynowi wskaźnika 0,25 i stopy rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych, z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzający dany kwartał kalendarzowy, dla transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje na rzecz pożyczkodawcy zwrotu kosztów kwalifikowanych poniesionych przez kosztu kwalifikowanego w związku z realizacją operacji, bezpośrednio i wyłącznie na prowadzony przez Bank rachunek pożyczki. Jeżeli Agencja nie przekaże środków pomocy finansowej, z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca spłaca pożyczkę ze środków własnych w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu tej pomocy. Zobowiązanie na r. z tytułu zaciągniętej pożyczki wyprzedzające finansowanie wynosi ,39 zł. W roku budżetowym 2005 została zawarta umowa Nr 3410/7/2005 z dnia roku pomiędzy Gminą Stary Lubotyń a firmą ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowy nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń. W umowie ustalono, że realizacja modernizacji, rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego oraz budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Stary Lubotyń finansowana będzie z uzyskanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia po zrealizowaniu robót bez udziału 13

14 środków finansowych oraz zaciągania kredytu przez gminę. Wartość wykonanych prac zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą ustalono na łączną kwotę brutto ,82 zł. Termin wykonania prac związanych z modernizacją określono na 31 października 2005 roku. Termin wykonania prac związanych z budową nowych punktów świetlnych określono na 20 czerwca 2006r. Zapłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy odbywać się będzie ratalnie, w ratach miesięcznych płatnych, co miesiąc od dnia podpisania protokołu częściowego zdawczo odbiorczego w okresie od do r. Z tytułu rozłożenia płatności na raty wykonawca naliczać będzie odsetki. Wartość kosztów finansowych zadania inwestycyjnego wynosiła ,82 zł, za okres spłaty zobowiązania naliczono odsetki od zobowiązania w kwocie ,79 zł. Łączne zobowiązanie gminy wobec wykonawcy wynosi ,61 zł. W roku 2010 roku dokonano spłaty dwóch ostatnich rat miesięcznych (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 7.114,64 zł. Według stanu na dzień r. zobowiązanie gminy wobec firmy ISO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadłużenie zostało spłacone. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Urząd Gminy nie posiadał lokat terminowych złożonych w bankach. W roku budżetowym Urząd Gminy nie udzielał pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadał papierów wartościowych. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wg działów przedstawia poniższa tabela, z której wynika, że dochody ogółem na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,76 zł, co stanowi 98,78 % planu, natomiast wydatki budżetowe na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,84 zł, co stanowi 95,59 % planu. 14

15 Dział. Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w działach w 2010 roku Treść Dochody Wydatki Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,82 99, , ,20 96, Przetwórstwo przemysłowe ,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,93 94, Transport i łączność , ,80 97, , ,13 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,34 90, , ,00 97, Działalność usługowa , ,18 87, Administracja publiczna , ,30 99, , ,88 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,86 98, , ,86 98, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,93 95,96 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,22 97, , ,74 78,01 poborem 757 Obsługa długu publicznego , ,38 98, Różne rozliczenia , ,52 99, , ,34 55, Oświata i wychowanie , ,00 99, , ,25 97, Ochrona zdrowia , ,55 85, Pomoc społeczna , ,74 100, , ,62 99, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,22 100, , ,23 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, , ,73 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,02 80, , ,83 84, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 96, Kultura fizyczna i sport 7 420, ,99 100, , ,99 100,00 Razem , ,76 98, , ,84 95,59 15

16 Procentowa struktura udziału poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu budżetu za 2010 rok Wskaźnik Wskaźnik Lp. Treść Plan Wykonanie % % 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 3, ,00 3,73 2. Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, ,99 0,05 3. Podatek od nieruchomości ,00 14, ,35 14,99 4. Podatek rolny ,00 1, ,01 1,54 5. Podatek leśny ,00 0, ,20 0,42 6. Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 0,18 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6 300,00 0, ,08 0,03 8. Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 0, ,00 0,02 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej 2 900,00 0, ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 300,00 0, ,21 0, Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,15 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,50 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,53 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 0, ,55 0,89 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17. Wpływy z usług ,00 2, ,55 2, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,34 0, Pozostałe odsetki ,00 0, ,47 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 1, ,73 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w ,00 0, ,21 0,87 art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 19, ,95 19,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z ,00 0, ,30 0,76 organami administracji rządowej 25. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 2, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,80 0,42 jednostkami samorządu terytorialnego 27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 000,00 0, ,84 0,04 zadań zleconych ustawami 28. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 48, ,00 48,77 Razem ,00 100, ,76 100,00 16

17 Dział Rozdział DOCHODY Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,82 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200,00 50,00 25, Pozostałe odsetki 100,00 8,60 8, Wpływy z różnych dochodów 100,00 41,40 41, Pozostała działalność , ,82 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 1 400, ,33 90,24 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,93 94, Dostarczanie wody , ,93 94, Wpływy z różnych opłat 1 100, ,60 93, Wpływy z usług , ,47 94, Pozostałe odsetki 1 400, ,86 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,80 97, Drogi publiczne powiatowe , ,80 97, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące , ,80 97,57 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,34 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,34 90, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1 300, ,21 95,94 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 61,60 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,22 90,49 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 100, ,31 91, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,30 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 95, Wpływy z różnych opłat 200,00 60,00 30, Pozostałe odsetki 6 000, ,30 96, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 97, Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,86 98,57 660,00 660,00 100,00 17

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100, Wybory Prezydenta RP , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,32 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,54 96, , ,54 96, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB , ,22 97,33 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300, ,08 55, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 300, ,08 55, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,90 99, Podatek od nieruchomości , ,90 99, Podatek rolny 2 300, ,00 95, Podatek leśny 400,00 318,00 79, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 32,00 32, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,10 92, Podatek od nieruchomości , ,45 100, Podatek rolny , ,01 84, Podatek leśny , ,20 94, Podatek od środków transportowych , ,00 102, Podatek od spadków i darowizn 3 000, ,00 66, Wpływy z opłaty targowej 2 900, ,00 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 500,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 98, Wpływy z różnych opłat 1 200, ,60 85, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,34 96, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , ,15 87,22 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 91, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,15 86, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,99 96,40 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,99 43, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,52 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 18

19 75814 Różne rozliczenia finansowe , ,52 77, Pozostałe odsetki , ,52 77, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 99, Szkoły Podstawowe 7 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 000, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, POMOC SPOŁECZNA , ,74 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ,84 100,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 5 000, ,84 99,44 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 4 794, ,60 99,99 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 94,00 93,60 99,57 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 700, ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , ,00 100,00 emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , ,30 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,30 100,00 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , ,22 100,00 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , ,22 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 100, , ,58 100,01 19

20 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,02 80,51 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,60 72, Wpływy z różnych opłat 100,00 26,40 26, Wpływy z usług , ,08 83, Pozostałe odsetki 1 000,00 688,12 68, Wpływy z różnych dochodów , ,00 67, Gospodarka odpadami , ,75 95, Pozostałe odsetki 100,00 6,76 6, Wpływy z różnych dochodów , ,99 96, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 82, Wpływy z różnych dochodów , ,00 82, Pozostała działalność , ,67 88, Wpływy z różnych opłat , ,33 74, Wpływy z różnych dochodów , ,34 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 420, ,99 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 420, ,99 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6 307, ,00 100,00 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 113, ,99 100,00 Razem , ,76 98,78 20

21 Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział 010 Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,00 Wykonanie ,49 % wykonania planu 100, Pozostała działalność , ,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,49 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,86 98,57 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 660,00 660,00 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 660,00 660,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta RP , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,32 99,98 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , ,54 96,84 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,54 96,84 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,60 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 94,00 93,60 99,57 94,00 93,60 99,57 Razem dochody zadania zlecone , ,95 99,97 21

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r.

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 1496 ZARZĄDZENIE NR 284/13 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Nr 1/2015 z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2014 roku Informacje ogólne:

SPRAWOZDANIE Nr 1/2015 z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2014 roku Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE Nr 1/2015 z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2014 roku Informacje ogólne: Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LV/381/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku uchwaliła co następuje: - dochody budżetu

Bardziej szczegółowo