W zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ,00 0,00 0, ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie W zł. w zł. w zł. w zł Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,00 - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec , ,00 - budowa wodociągu do SSE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , , ,68 - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów , ,00 w Milikowie i Gościszowie , ,02 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,00 w Milikowie i Gościszowie , ,00 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej , ,00 -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodziec , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność (podatek akcyzowy) , ,94 947,40 947, Różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne i wojewódzkie likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie Małej 6050 Obwodnicy w Nowogrodźcu: Drogi powiatowe budowa chodnika Milików Nowogrodziec =0 i ul. Sienkiewicza Nowogrodziec Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 6620 terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 (zimowe utrzymanie dróg) Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, 4270 oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych budowa drogi: w Wykrotach (ul. Krótka) i 6050 w Gościszowie ( p. Chojniarz) , , Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 Budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu II etap + cmentarz Zebrzydowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Rada Gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - diety członków Rady diety dla sołtysów drukarskiego Urzędy Gmin , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - odzież ochronna Strona 1

2 - okulary środki dla pracowników (herbata, itp) Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników , , , , , , Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia z tyt. Umów-zleceń w zakresie remontów, konserwacji pomieszczeń w budynku Urzędu wynagrodzenia obsługa prawna w tym artykuły biurowe środki czystości czasopisma, publikacje druki, (mandaty, fin.-k-103, dowody wpłat, tytułu wykonawcze, wnioski na DO, druki USC) paliwo i części zamienne pozostałe wydatki (pieczęcie, aparaty telef., żarówki, napoje, opony do sam., itp.) zakup mebli biurowych (energia elektryczna, c.o. Woda) w tym: bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek remont pomieszczeń biurowych Zakup usług zdrowotnych w tym: usługi pocztowe usługi introligatorskie szkolenia pracowników podnoszenie kwalifikacji pracowników (odpłatność za studnia) system alarmowy koszty i prowizje bankowe opłaty RTV pozostałe (w tym remont i przeglądy techniczny samochodów, opłaty za parking, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy i gaśnice) Wydatki na sfinansowanie kosztów skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i 4310 prowizji Zakip usług dostępu do sieci internetowych telefonii komórkowej telefonii stacjonarnej Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia majątkowe pozostałe ubezpieczenia rzeczowe Odpis na zakładowy fundusz socjalny drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: zakup akcesoriów komputerowych opłaty za używanie oprogramowania opłaty za system zarządzania ISO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja projektu Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych online przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym - składki na 2900 Związek Gmin Kwisa Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji 4300 gminy Zakup usług obejmujących tłumaczenia usługi w 4380 zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE) Różne opłaty i składki w tym: - składki na 4430 EUROREGION NYSA , ,00 Realizacja projektu pn. Portal internetowy 6060 Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,00 Strona 2

3 4 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne rezerwa i celowe ogólna w tym: , , , ,00 a/ ogólna na nieprzewidziane wydatki B /celowa w tym - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie zmiany - restrukturyzacja oświaty = Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , ,00 385, , , , , , , , , , , , ,00 w tym: - SP Gierałtów wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy szkole SP Wykroty remont zgodnie z zaleceniami SP Nowa Wieś remont zgodnie z zaleceniami SP Gościszów - remont zgodnie z zaleceniami , , , , , , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 222, , Opłaty za usługi internetowe , , ,00 98, , ,00 stacjonarnej Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 693, ,00 służby cywilnej , , : - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w No- wej Wsi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola , , , , ,00 582, , , , , , , ,00 378, , , , ,00 345,00 123, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 085, , , ,00 859,00 271, ,00 209,00 99 stacjonarnej Podróże Odpisy na służbowe Zakładowy krajowe Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 168, ,00 służby cywilnej i licencji Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole) Strona 3

4 80110 Gimnazja , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , , , , , , , , , , , ,00 466, , , , , ,00 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 846, , , , , , , , , , Opłaty za usługi internetowe , , ,00 768, , stacjonarnej ,00 256, Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych , , , , ,00 służby cywilnej , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników Wynagrodzenia bezosobowe w tym: w tym 4260 Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda) Zakup usług zdrowotnych w tym: Zakup usług dostępu do sieci internetowych telefonii stacjonarnej Odpis na zakładowy fundusz socjalny 336,00 336,00 drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli , , Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność 4 183, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkole , , , , , , , , , , , , ,00 189, , , Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz socjalny 8 248,00 329, ,00 566,00 34, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów stypendia Strona , , , ,

5 3240 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych) Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych - uporządkowanie terenu 4300 przy ul. Cichej Razem zmiany w wydatkach , , , ,62 Strona 5

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r. Wykonanie wydatków za 2007r. 18 269 234,17 w tym : wydatki bieŝące 16 837 436,26 z tego: wynagrodzenia i pochodne 8 379 689,30 wydatki majątkowe 1 431 797,91

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo