Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r."

Transkrypt

1 Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan ,00 zł Dotacje ,00 zł Urząd Miasta Działdowo ,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury ,00 zł Biblioteki ,00 zł 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury ,00 zł Porozumienia z jst ,00 zł Urząd Miasta Działdowo ,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne powiatowe ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4300 Zakup pozostałych usług ,00 zł Zadania własne gminy ,00 zł Urząd Miasta Działdowo ,00 zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 320,00 zł Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe poz 5 000,00 zł 6650 Wpłaty gmin na związki 5 000,00 zł Izby rolnicze 320,00 zł 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 320,00 zł 600 Transport i łączność ,00 zł Drogi publiczne gminne ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 500,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 710,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 500,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 zł 4120 Składki na FP 530,00 zł 4140 Wpłaty na PFRON 325,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4300 Zakup pozostałych usług ,00 zł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup pozostałych usług ,00 zł 6060 Zakupy inwestycyjne ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4260 Zakup energii 3 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4300 Zakup pozostałych usług ,00 zł 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł 710 Działalność usługowa ,00 zł Cmentarze ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe 100,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na FP 4 230,00 zł 4140 Wpłaty na PFRON 2 050,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5 350,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 2 665,00 zł Strona 1

2 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z 2 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Obrona cywilna ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 4260 Zakup energii 100,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 zł Straż Miejska ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 230,00 zł 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 910,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 2 740,00 zł 757 Obsługa długu publicznego ,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samo ,00 zł 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych o ,00 zł 758 Różne rozliczenia ,00 zł Różne rozliczenia finansowe ,00 zł 4430 Różne opłaty i składki ,00 zł Rezerwy ogólne i celowe ,00 zł 4810 Rezerwy ,00 zł 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Gimnazja ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Jednostki pomocnicze szkolnictwa ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 zł 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 912,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 2 740,00 zł Strona 2

3 851 Ochrona zdrowia ,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z 3 500,00 zł 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 040,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4260 Zakup energii 3 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 366,00 zł Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 366,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 3 366,00 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 500,00 zł 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 500,00 zł Oczyszczanie miast i wsi ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 zł 4260 Zakup energii 500,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorial ,00 zł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Ośrodki wsparcia ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 280,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 zł 4260 Zakup energii 4 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 680,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł Dodatki mieszkaniowe ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł Strona 3

4 85219 Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 704,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 5 600,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 5 230,00 zł Usługi opiekuńcze ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 989,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,00 zł 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł Instytucje kultury fizycznej ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 602,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 4 942,00 zł Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 192,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 859,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 2 350,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 607,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 107,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Strona 4

5 Szkoła Podstawowa Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 8 400,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 566,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 7 032,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 461,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Świetlice szkolne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 848,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 069,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 2 673,00 zł Gimnazjum Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Gimnazja ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 400,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 750,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł Pozostała działalność 1 200,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 1 200,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Świetlice szkolne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 142,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 428,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 1 047,00 zł Strona 5

6 Gimnazjum Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Gimnazja ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 990,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Świetlice szkolne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 663,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 635,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 1 533,00 zł Zespół Szkół Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Szkoły podstawowe ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 040,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4270 Zakup usług remontowych ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Licea ogólnokształcące ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 zł Pozostała działalność 600,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 600,00 zł Strona 6

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Świetlice szkolne ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 026,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 229,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 3 023,00 zł Przedszkole nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Przedszkola ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 670,00 zł 4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na FP ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4220 Zakup środków żywności ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 6 170,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 500,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 510,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 2 410,00 zł Pozostała działalność 6 600,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 6 600,00 zł Przedszkole Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Przedszkola ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 615,00 zł 4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na FP 9 589,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4220 Zakup środków żywności ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 580,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 157,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 550,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 407,00 zł Pozostała działalność 3 600,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 3 600,00 zł Strona 7

8 Przedszkole Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Przedszkola ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 240,00 zł 4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na FP 9 484,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4220 Zakup środków żywności ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 901,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 461,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 040,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł Pozostała działalność 1 200,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 1 200,00 zł Przedszkole Nr ,00 zł 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Przedszkola ,00 zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 469,00 zł 4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na FP ,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł 4220 Zakup środków żywności ,00 zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 zł 4260 Zakup energii ,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 8 520,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych ,00 zł Strona 8

9 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 700,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 zł Pozostała działalność 1 800,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 1 800,00 zł Zadania zlecone gminy ,00 zł Urząd Miasta Działdowo ,00 zł 750 Administracja publiczna ,00 zł Urzędy wojewódzkie ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na FP 3 200,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 3 500,00 zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 3 360,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw 3 360,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 3 084,00 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo ,00 zł 852 Pomoc społeczna ,00 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 zł 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze ,00 zł 3110 Świadczenia społeczne ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 642,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 281,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 9 040,00 zł Usługi opiekuńcze ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 552,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 672,00 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 508,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 710,00 zł Strona 9

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dn.11/04/2012 PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 010 01010 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2012r 01030 IZBY ROLNICZE 1 400

PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2012r 01030 IZBY ROLNICZE 1 400 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 07 lutego 2012r. PLAN WYDATKÓW WG. DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA 2012r DZ ROZ. WYSZCZEGÓLNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 400

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31.05.2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31.05.2005 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2005 rok ZARZĄDZENIE Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31.05.2005 r. Na podstawie art. ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Redy nr 1.FIN.2016 z dnia 04.01.2016r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Redy nr 1.FIN.2016 z dnia 04.01.2016r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia BM Redy nr 1.FIN.2016 z dnia 04.01.2016r. PLAN FINANSOWY na 2016 rok URZĘDU MIASTA W REDZIE Dział Rozdział Nazwa Zarz. BM nr 1.FIN.2016r z dnia 4.01.2016r. Stan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo