DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego systemu automatycznej współpracy firmy Landeo z Partnerami Zamawiający: Landeo Sp. z o.o. Krasne Krasne NIP: I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu B2B mającego na celu automatyzację systemu współpracy firmy Landeo z partnerami. System będzie skonstruowany w sposób umożliwiający dwustronną komunikację i wymianę informacji jak również dokumentów. System ten będzie miał konstrukcję modułową i będzie się składał z bazodanowego silnika systemu następujących modułów: Realizacja zlecenia jest podzielona na 4 etapy: I Etap ( ) - Licencja na bazę danych SQL Oprogramowanie bazodanowe dla serwera, odpowiednio dostosowane do potrzeb systemu B2B. - Dedykowany silnik systemu Silnik systemu B2B scala wszystkie komponenty wchodzące w skład systemu B2B. Służy do przechowywania danych o zachodzących w platformie procesach jak również stanowi strukturę relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Silnik bazy danych składa się z jądra silnika, obejmującego bazę danych a w szczególności jej strukturę (tabele, rekordy itd.), odpowiednio modelowanego ( modelowanie procesów silnika platformy jest czynnością, w wyniku której zdefiniowane zostają wszystkie procesy zachodzące w silniku platformy czyli programuje się wszystkie funkcjonalności silnika). II Etap ( ) - Dedykowany interfejs użytkownika systemu

2 Interfejs użytkownika będzie prostym w obsłudze panelem do korzystania z systemu B2B, będącego przedmiotem niniejszej umowy. - Moduł informacji o inwestycji Moduł, w którym umieszczane byłyby przez dewelopera i aktualizowane informację na temat inwestycji takie jak: - lokalizacja z informacją na temat numeru działki i zaznaczeniem lokalizacji na mapie - opis i wizualizacja planowanych budynków/lokali wizualizacje zewnętrzna budynku a także wnętrza, rzuty pomieszczeń, model 3d, opis pomieszczeń - standardy/technologia informacje na temat standardów wykończenia oferowanych przez dewelopera wraz z podaniem technologii i materiałów używanych przy budowie. - ceny i sposób finansowania- informacje na temat cen poszczególnych nieruchomości w rozbiciu na oferowane standardy oraz na temat transz płatności, a także etapów realizacji inwestycji. - plan inwestycji z podziałem na domy/lokale oraz informacją na temat dostępności ich w ofercie. Wskazanie czy budynki są dostępne, zarezerwowane czy sprzedane. Przy rezerwacji informacja na temat czasu do którego obowiązuje. Możliwość zmiany statusów przez dewelopera lub przez pośredników Zastosowanie tego modułu całkowicie zautomatyzuje proces przekazywania informacji na temat inwestycji oraz sprawdzania dostępności nieruchomości. - Moduł dziennika budowy Moduł informującą o postępie prac na poszczególnych nieruchomościach z opisem realizowanych prac, a także prac planowanych. Elementy modułu to: a) Dziennik elektroniczna wersja dziennika budowy z wpisami prac zrealizowanych a także planowanych W dzienniku będą m.in. następujące dane: - nr dziennika budowy (nadaje właściwy organ) - datę wydania - liczbę stron - numer i datę wydania pozwolenia na budowę, - nazwę i adres inwestycji - nazwę i adres inwestora - określenie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne - wpisy określające przebieg robót i zdarzenia zachodzące w ich trakcie - informacje o oświadczeniach kierownika budowy o zgodności obiektu (robót) z projektem i przepisami, oraz określające zakres ewentualnych odstępstw b) Foto dziennik stale aktualizowana dokumentacja fotograficzna Zastosowanie tego modułu całkowicie zautomatyzuje proces sprawdzania aktualnego stanu prac na inwestycji. Pozwoli to pośrednikom na pełny wgląd w postęp prac budowlanych.

3 Dziennik budowy będzie dokumentem podpisanym elektronicznie, dzięki czemu będzie mógł być dołączany do dokumentacji dla instytucji finansujących kredyt hipoteczny. Aktualizacja będzie dokonywana przez Wnioskodawcę, w oparciu o stan faktyczny realizowanych robót. - Moduł symulacji przebiegu procesu budowlanego Moduł na podstawie wprowadzonych informacji o czasie trwanie poszczególnych prac budowlanych oraz ich zależności od warunków atmosferycznych pozwalałby przewidywać i przedstawiać w postaci graficznej linii czasowej oraz wykresów, stan realizacji inwestycji w % a także zmiany przewidywanego/planowanego zakończenia procesu budowlanego zachodzące w wyniku zdarzeń atmosferycznych, losowych itp. Zastosowanie tego modułu pozwoli na automatyczne symulacje dalszego przebiegu procesu budowlanego. Dzięki temu modułowi, na podstawie danych bieżących oraz danych prognozowanych (zostaną zaprojektowane specjalne algorytmy) będzie można określić i modyfikować planowane terminy realizacji poszczególnych etapów, co pozwoli pośrednikowi na dokładne określenie terminów odbiorów i rozliczeń, ważnych przy ustalaniu warunków umów z kupującymi nieruchomości. III Etap ( ) - Moduł przetwarzania i archiwizacji dokumentacji inwestycji Moduł zawierający elektroniczne wersje wszelkich dokumentów związanych z inwestycją, aktualizowanych przez dewelopera tj: - Warunki zabudowy - Pozwolenia/pozwoleń na budowę - Plan zagospodarowania - Projekty budowlane (elementy) - Skany dziennika budowy - Księgi wieczyste - Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - Odbiory techniczne - Inne dokumenty np. projekty podziału Dokumenty będą miały określone poziomy dostępu, zgodnie z ustawą o ochronie danych. W związku z tym każdy dokument będzie dostępny tylko i wyłącznie dla zainteresowanych stron. Moduł ten będzie stanowił bazę danych informacji i dokumentów dla wszystkich realizowanych procesów biznesowych. - Baza danych do modułu przetwarzania i archiwizacji dokumentacji inwestycji Baza danych systemu będzie przechowywana na serwerze i będzie umożliwiała aktualizację danych przy każdym uruchomieniu systemu przez urzytkownika a także poprzez wybranie opcji aktualizuj. System umożliwia komunikację deweloper-pośrednik nieruchomości oraz deweloper-pośrednik finansowy. System będzie miał konstrukcję modułową i będzie się składał z bazodanowego silnika systemu

4 - Moduł zapotrzebowania dewelopera Moduł, w którym deweloper określa bieżące zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne. Zawiera: - lokalizacje, - kształty działek, - uzbrojenia, - dojazdu, - ukształtowania terenu, - otoczenia, - ceny Do tego modułu wprowadzane będą oferty przez pośredników. Deweloper będzie miał stały wgląd w oferty nieruchomości a pośrednik będzie współpracował nie tylko w zakresie sprzedaży nieruchomości budowanych przez dewelopera ale również sprzedaży deweloperowi nieruchomości pod inwestycje. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie ograniczona do minimum komunikacja tradycyjna dotycząca ofert na nieruchomości. IV Etap ( ) - Moduł kredytowy W tym module pośrednicy finansowi przedstawiają oferty kredytów dopasowanych do nieruchomości oferowanych przez dewelopera wraz z informacją na temat warunków uzyskania kredytu. W module przedstawione są: oprocentowanie, prowizja, okres kredytowania, wysokość raty, całkowite koszty kredytu, wymagany dochód, dodatkowe warunki. Moduł będzie służył do kalkulacji i wyboru najlepszej oferty dla kupującego nieruchomość Zastosowanie tego modułu pozwoli na zautomatyzowanie procesu pozyskiwanie aktualnych ofert kredytowych na nieruchomości z oferty dewelopera. Proces ten dotyczy dewelopera oraz pośrednika finansowego. Pośrednik będzie mógł swoją ofertę umieścić w systemie B2B (wprowadzić warunki do kalkulatora kredytu) a Wnioskodawca na etapie sprzedaży nieruchomości będzie mógł przedstawić ofertę klientowi. System automatycznie przedstawi kalkulację kredytową na oferowaną nieruchomość, którą Wnioskodawca będzie mógł dołączyć do oferty sprzedaży nieruchomości, co wpłynie na jej uatrakcyjnienie. Po stronie partnera będzie leżało uaktualnianie oferty wynikające z czynników zewnętrznych takich jak zmiana stóp procentowych itp.. - Moduł rozliczeń Moduł zawierający informację na temat bieżącego stanu rozliczeń, warunków współpracy i przechowujący elektroniczne wersje faktur. Za usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości deweloper płaci partnerom prowizję. Z kolei deweloper otrzymuje wynagrodzenie związane z przekazaniem swojego klienta pośrednikowi kredytowemu. Wypłaty prowizji są ściśle związane z innymi procesami jak np. zawarcie umowy przedwstępnej (50% prowizji), a następnie ostatecznej (kolejne 50%). Proces obsługi klienta firmy deweloperskiej to okres od roku do 3-4 lat. W tym czasie kolejne etapy realizacji projektów budowlanych dają podstawę do rozliczeń w sposób niecykliczny. Dzięki

5 zastosowaniu modułu rozliczeń zarówno Wnioskodawca jak i partnerzy będą mieli pełny wgląd w bieżący stan zobowiązań i należności. Dzięki temu prowadząc wiele inwestycji równocześnie deweloper będzie miał bieżące informacje dotyczące rozliczeń z partnerami a partnerzy będą otrzymywali na bieżąco informacje o konieczności wystawienia faktur. Zastosowanie tego modułu pozwoli na automatyzację procesu rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą i partnerami. - Dedykowany interfejs komunikacji pomiędzy systemem B2B a systemami partnerów, w tym wymiana danych w standardzie EDI, elektroniczny podpis Moduł komunikacyjny - będzie odpowiadał za przesyłanie danych pomiędzy silnikiem systemu B2B a systemami Partnerów. Niezbędne będzie stworzenie oprogramowania, które będzie na zasadzie zapytań/odpowiedzi przesyłać pakiety danych do zainteresowanych stron. Budowa interfejsu jest najważniejszą, integralną częścią tworzonego systemu B2B. Interfejs odpowiedzialny będzie za: - przyjmowanie / wysyłanie dokumentów elektronicznych, - translację dokumentów do formatu interfejsu systemu wewnętrznego, - weryfikację pod kątem syntaktycznym, - ładowanie przetworzonych dokumentów do interfejsu systemu wewnętrznego, - pobieranie dokumentów wychodzących z interfejsu systemu wewnętrznego, - translację dokumentów do formatu EDI i przekazanie ich do systemów partnerów (w tym Wnioskodawcy) - identyfikację i autoryzację elektronicznego podpisu do partnerów (w tym Wnioskodawcy) II. Rodzaj zamówienia: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych III. Termin realizacji: Od dnia do dnia IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu. 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w wykonaniu wyżej wymienionych zadań. 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia. V. Procedura: 1. Termin składania ofert: do r. 2. Kryteria oceny:

6 Oczekiwane wynagrodzenie 100% VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: Landeo Sp. z o.o. Krasne Krasne NIP: Mailem na adres: VII. Załączniki: 1. Wzór oferty

7 Załącznik nr 1 - wzór oferty Rzeszów,. miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu kompleksowego systemu automatycznej współpracy firmy Landeo z Partnerami II. Specyfikacja: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu B2B mającego na celu automatyzację systemu współpracy firmy Landeo z partnerami. System będzie skonstruowany w sposób umożliwiający dwustronną komunikację i wymianę informacji jak również dokumentów. System ten będzie miał konstrukcję modułową i będzie się składał z bazodanowego silnika systemu następujących modułów: Realizacja zlecenia jest podzielona na 4 etapy: I Etap ( ) - Licencja na bazę danych SQL Oprogramowanie bazodanowe dla serwera, odpowiednio dostosowane do potrzeb systemu. B2B. - Dedykowany silnik systemu Silnik systemu B2B scala wszystkie komponenty wchodzące w skład systemu B2B. Służy do przechowywania danych o zachodzących w platformie procesach jak również stanowi strukturę relacji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Silnik bazy danych składa się z jądra silnika, obejmującego bazę danych a w szczególności jej strukturę (tabele, rekordy itd.), odpowiednio modelowanego ( modelowanie procesów silnika platformy jest czynnością, w wyniku której zdefiniowane zostają wszystkie procesy zachodzące w silniku platformy czyli programuje się wszystkie funkcjonalności silnika).

8 II Etap ( ) - Dedykowany interfejs użytkownika systemu Interfejs użytkownika będzie prostym w obsłudze panelem do korzystania z systemu B2B, będącego przedmiotem niniejszej umowy. - Moduł informacji o inwestycji Moduł, w którym umieszczane byłyby przez dewelopera i aktualizowane informację na temat inwestycji takie jak: - lokalizacja z informacją na temat numeru działki i zaznaczeniem lokalizacji na mapie - opis i wizualizacja planowanych budynków/lokali wizualizacje zewnętrzna budynku a także wnętrza, rzuty pomieszczeń, model 3d, opis pomieszczeń - standardy/technologia informacje na temat standardów wykończenia oferowanych przez dewelopera wraz z podaniem technologii i materiałów używanych przy budowie. - ceny i sposób finansowania- informacje na temat cen poszczególnych nieruchomości w rozbiciu na oferowane standardy oraz na temat transz płatności, a także etapów realizacji inwestycji. - plan inwestycji z podziałem na domy/lokale oraz informacją na temat dostępności ich w ofercie. Wskazanie czy budynki są dostępne, zarezerwowane czy sprzedane. Przy rezerwacji informacja na temat czasu do którego obowiązuje. Możliwość zmiany statusów przez dewelopera lub przez pośredników Zastosowanie tego modułu całkowicie zautomatyzuje proces przekazywania informacji na temat inwestycji oraz sprawdzania dostępności nieruchomości. - Moduł dziennika budowy Moduł informującą o postępie prac na poszczególnych nieruchomościach z opisem realizowanych prac, a także prac planowanych. Elementy modułu to: a) Dziennik elektroniczna wersja dziennika budowy z wpisami prac zrealizowanych a także planowanych W dzienniku będą m.in. następujące dane: - nr dziennika budowy (nadaje właściwy organ) - datę wydania - liczbę stron - numer i datę wydania pozwolenia na budowę, - nazwę i adres inwestycji - nazwę i adres inwestora - określenie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne - wpisy określające przebieg robót i zdarzenia zachodzące w ich trakcie - informacje o oświadczeniach kierownika budowy o zgodności obiektu (robót) z projektem i przepisami, oraz określające zakres ewentualnych odstępstw b) Foto dziennik stale aktualizowana dokumentacja fotograficzna Zastosowanie tego modułu całkowicie zautomatyzuje proces sprawdzania aktualnego stanu prac na inwestycji. Pozwoli to pośrednikom na pełny wgląd w postęp prac budowlanych.

9 Dziennik budowy będzie dokumentem podpisanym elektronicznie, dzięki czemu będzie mógł być dołączany do dokumentacji dla instytucji finansujących kredyt hipoteczny. Aktualizacja będzie dokonywana przez Wnioskodawcę, w oparciu o stan faktyczny realizowanych robót. - Moduł symulacji przebiegu procesu budowlanego Moduł na podstawie wprowadzonych informacji o czasie trwanie poszczególnych prac budowlanych oraz ich zależności od warunków atmosferycznych pozwalałby przewidywać i przedstawiać w postaci graficznej linii czasowej oraz wykresów, stan realizacji inwestycji w % a także zmiany przewidywanego/planowanego zakończenia procesu budowlanego zachodzące w wyniku zdarzeń atmosferycznych, losowych itp. Zastosowanie tego modułu pozwoli na automatyczne symulacje dalszego przebiegu procesu budowlanego. Dzięki temu modułowi, na podstawie danych bieżących oraz danych prognozowanych (zostaną zaprojektowane specjalne algorytmy) będzie można określić i modyfikować planowane terminy realizacji poszczególnych etapów, co pozwoli pośrednikowi na dokładne określenie terminów odbiorów i rozliczeń, ważnych przy ustalaniu warunków umów z kupującymi nieruchomości. III Etap ( ) - Moduł przetwarzania i archiwizacji dokumentacji inwestycji Moduł zawierający elektroniczne wersje wszelkich dokumentów związanych z inwestycją, aktualizowanych przez dewelopera tj: - Warunki zabudowy - Pozwolenia/pozwoleń na budowę - Plan zagospodarowania - Projekty budowlane (elementy) - Skany dziennika budowy - Księgi wieczyste - Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów - Odbiory techniczne - Inne dokumenty np. projekty podziału Dokumenty będą miały określone poziomy dostępu, zgodnie z ustawą o ochronie danych. W związku z tym każdy dokument będzie dostępny tylko i wyłącznie dla zainteresowanych stron. Moduł ten będzie stanowił bazę danych informacji i dokumentów dla wszystkich realizowanych procesów biznesowych. - Baza danych do modułu przetwarzania i archiwizacji dokumentacji inwestycji Baza danych systemu będzie przechowywana na serwerze i będzie umożliwiała aktualizację danych przy każdym uruchomieniu systemu przez urzytkownika a także poprzez wybranie opcji aktualizuj. System umożliwia komunikację deweloper-pośrednik nieruchomości oraz deweloper-pośrednik finansowy. System będzie miał konstrukcję modułową i będzie się składał z bazodanowego silnika systemu

10 - Moduł zapotrzebowania dewelopera Moduł, w którym deweloper określa bieżące zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne. Zawiera: - lokalizacje, - kształty działek, - uzbrojenia, - dojazdu, - ukształtowania terenu, - otoczenia, - ceny Do tego modułu wprowadzane będą oferty przez pośredników. Deweloper będzie miał stały wgląd w oferty nieruchomości a pośrednik będzie współpracował nie tylko w zakresie sprzedaży nieruchomości budowanych przez dewelopera ale również sprzedaży deweloperowi nieruchomości pod inwestycje. Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie ograniczona do minimum komunikacja tradycyjna dotycząca ofert na nieruchomości. IV Etap ( ) - Moduł kredytowy W tym module pośrednicy finansowi przedstawiają oferty kredytów dopasowanych do nieruchomości oferowanych przez dewelopera wraz z informacją na temat warunków uzyskania kredytu. W module przedstawione są: oprocentowanie, prowizja, okres kredytowania, wysokość raty, całkowite koszty kredytu, wymagany dochód, dodatkowe warunki. Moduł będzie służył do kalkulacji i wyboru najlepszej oferty dla kupującego nieruchomość Zastosowanie tego modułu pozwoli na zautomatyzowanie procesu pozyskiwanie aktualnych ofert kredytowych na nieruchomości z oferty dewelopera. Proces ten dotyczy dewelopera oraz pośrednika finansowego. Pośrednik będzie mógł swoją ofertę umieścić w systemie B2B (wprowadzić warunki do kalkulatora kredytu) a Wnioskodawca na etapie sprzedaży nieruchomości będzie mógł przedstawić ofertę klientowi. System automatycznie przedstawi kalkulację kredytową na oferowaną nieruchomość, którą Wnioskodawca będzie mógł dołączyć do oferty sprzedaży nieruchomości, co wpłynie na jej uatrakcyjnienie. Po stronie partnera będzie leżało uaktualnianie oferty wynikające z czynników zewnętrznych takich jak zmiana stóp procentowych itp.. - Moduł rozliczeń Moduł zawierający informację na temat bieżącego stanu rozliczeń, warunków współpracy i przechowujący elektroniczne wersje faktur. Za usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości deweloper płaci partnerom prowizję. Z kolei deweloper otrzymuje wynagrodzenie związane z przekazaniem swojego klienta pośrednikowi kredytowemu. Wypłaty prowizji są ściśle związane z innymi procesami jak np. zawarcie umowy przedwstępnej (50% prowizji), a następnie ostatecznej (kolejne 50%). Proces obsługi klienta firmy deweloperskiej to okres od roku do 3-4 lat. W tym czasie kolejne etapy realizacji

11 projektów budowlanych dają podstawę do rozliczeń w sposób niecykliczny. Dzięki zastosowaniu modułu rozliczeń zarówno Wnioskodawca jak i partnerzy będą mieli pełny wgląd w bieżący stan zobowiązań i należności. Dzięki temu prowadząc wiele inwestycji równocześnie deweloper będzie miał bieżące informacje dotyczące rozliczeń z partnerami a partnerzy będą otrzymywali na bieżąco informacje o konieczności wystawienia faktur. Zastosowanie tego modułu pozwoli na automatyzację procesu rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą i partnerami. - Dedykowany interfejs komunikacji pomiędzy systemem B2B a systemami partnerów, w tym wymiana danych w standardzie EDI, elektroniczny podpis Moduł komunikacyjny - będzie odpowiadał za przesyłanie danych pomiędzy silnikiem systemu B2B a systemami Partnerów. Niezbędne będzie stworzenie oprogramowania, które będzie na zasadzie zapytań/odpowiedzi przesyłać pakiety danych do zainteresowanych stron. Budowa interfejsu jest najważniejszą, integralną częścią tworzonego systemu B2B. Interfejs odpowiedzialny będzie za: - przyjmowanie / wysyłanie dokumentów elektronicznych, - translację dokumentów do formatu interfejsu systemu wewnętrznego, - weryfikację pod kątem syntaktycznym, - ładowanie przetworzonych dokumentów do interfejsu systemu wewnętrznego, - pobieranie dokumentów wychodzących z interfejsu systemu wewnętrznego, - translację dokumentów do formatu EDI i przekazanie ich do systemów partnerów (w tym Wnioskodawcy) - identyfikację i autoryzację elektronicznego podpisu do partnerów (w tym Wnioskodawcy) III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON: IV. Oświadczenia Oświadczam, że: Posiadam doświadczenie w realizacji projektów B2B TAK NIE Posiadam możliwości techniczne i organizacyjne do terminowego wykonania zlecenia TAK NIE

12 Deklaruję możliwość prowadzenia prac i spotkań organizacyjnych również w siedzibie Zamawiającego TAK NIE V. Wycena oferty: LP Wartość niematerialna i prawna ETAP I Cena netto oferenta 1. Licencja na bazę danych SQL 2. Dedykowany silnik systemu ETAP II 3. Dedykowany interfejs użytkownika systemu 4. Moduł informacji o inwestycji 5. Moduł dziennika budowy 6. Moduł symulacji przebiegu procesu budowlanego ETAP III 7. Moduł przetwarzania i archiwizacji dokumentacji inwestycji 8. Baza danych do modułu przetwarzania i archiwizacji dokumentacji inwestycji 9. Moduł zapotrzebowania dewelopera 10. Moduł kredytowy 11. Moduł rozliczeń ETAP IV 12. Dedykowany interfejs komunikacji pomiędzy systemem B2B a systemami partnerów, w tym wymiana danych w standardzie EDI, elektroniczny podpis RAZEM

13 Wartość zamówienia netto:.. PLN Słownie:.. VI. Termin realizacji: Od dnia do dnia VII. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VII. Termin ważności oferty Oferta ważna do dnia r.... Pieczęć i podpis oferenta

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 24.08.2012 Ogłoszenie o zamówieniu dedykowanej aplikacji przetwarzania danych SMS Zamawiający: ITDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Grabskiego 8/4 35-312 Rzeszów I. Przedmiot zmówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 TORUŃ, 1 grudnia 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2014/B2B/WNP/3 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy APLIKACJI B2B W ramach realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna, automatyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 18.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 Wrocław 2014.02.05 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG/2014 W związku z planowanym zakupem i wdrożeniem Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnie KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w

Bardziej szczegółowo