Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista dokumentów technicznych/prawnych:"

Transkrypt

1 Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie do Lokalu mieszkalnego/ Domu jednorodzinnym znajdującym się w trakcie budowy przez Dewelopera lub Spółdzielnię Mieszkaniową Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której jest realizowana inwestycja. Oświadczenie banku, że wyraża zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu mieszkalnego i przeniesienie na kredytobiorcę prawa wolnego od obciążeń ( zgoda ) lub Oświadczenie banku, że wyrazi zgodę (zgodę warunkową) na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu mieszkalnego i przeniesienie na kredytobiorcę prawa wolnego od obciążeń ( promesa ). Dokument potwierdzający nabycie prawa do gruntu przez Dewelopera/ Spółdzielnię Mieszkaniową. Pełnomocnictwo i zgoda współwłaściciela nieruchomości na budowę na cudzym gruncie. Kopia odpisu akceptowana do decyzji kredytowej, oryginał powinien być dostarczony najpóźniej przed podpisaniem umowy kredytowej. W przypadku gdy Kredytobiorca wnioskuje o kolejny Kredyt w Banku, dostarczenie odpisu KW Nieruchomości stanowiących podstawę zabezpieczenia posiadanego Kredytu/ Kredytów jest wymagane w przypadku braku możliwości weryfikacji elektronicznej księgi wieczystej. Dokument wymagany gdy w księdze wieczystej ujawniono wnioski oczekujące na wpis hipoteki lub gdy hipoteka już została wpisana. Dokument ważny jest 3 miesiące od daty wystawienia. Dokument wymagany gdy aktualny uprawniony nie jest jeszcze ujawniony w przedstawionym odpisie z księgi wieczystej. Dotyczy przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na gruncie będącym współwłasnością małżonków, z których jeden jest deweloperem prowadzącym indyw. działalność gospodarczą. /oryginał Zgoda Promesa - oryginał oryginał

2 Ciąg dalszy: Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie do Lokalu mieszkalnego/ Domu jednorodzinnym znajdującym się w trakcie budowy przez Dewelopera lub Spółdzielnię Mieszkaniową. Decyzja ostateczna. Pozwolenie na budowę. Wypisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, decyzje administracyjne, KRS dewelopera albo Spółdzielni Mieszkaniowej. *wymagane w przypadku niedostarczenia dokumentu do pierwotnej analizy Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym, Domu jednorodzinnym, spółdzielczym-własnościowym prawie do Lokalu mieszkalnego, prawie do domu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu. Kopia odpisu akceptowana do decyzji kredytowej, oryginał powinien być dostarczony najpóźniej przed podpisaniem aneksu do umowy /oryginał Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające komu przysługuje prawo do lokalu Wymagane w przypadku, gdy: 1) Nieruchomość nie posiada urządzonej KW lub 2) gdy jest urządzona KW i jest inna podstawa nabycia niż umowa sprzedaży. W takim przypadku zamiast zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej może być dostarczony przydział lokalu jeśli on stanowił podstawę nabycia lokalu

3 Ciąg dalszy: Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym, Domu jednorodzinnym, spółdzielczym-własnościowym prawie do Lokalu mieszkalnego, prawie do domu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające brak zaległości w opłatach. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku księgi wieczystej dla lokalu. Protokół dotyczący warunków wykupu lokalu mieszkalnego. 1) Wymagane, z zastrzeżeniem pkt 3, w przypadku zabezpieczenia Kredytu na spółdzielczym-własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego dla Nieruchomości należącej w dniu złożenia Wniosku w całości lub w części do Kredytobiorcy lub Osoby Trzeciej mającej pozostać dłużnikiem rzeczowym Banku. W przypadku gdy zabezpieczeniem będzie spółdzielcze-własnościowe prawo ustanowione w ciągu ostatnich 5 lat, zaświadczenie powinno zawierać dodatkowo informację o rozliczeniu wkładu budowlanego. 2) Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach może zostać zastąpione ostatnim (nie starszym jednak niż 6 miesięcy) rozliczeniem użytkownika lokalu wobec spółdzielni mieszkaniowej. Zasada ta nie dotyczy zaświadczenia o rozliczeniu wkładu budowlanego, o którym mowa w pkt 1 zdanie drugie. 3) Dokument nie wymagany w przypadku, gdy jedynym celem Kredytu jest spłata kredytu hipotecznego przeznaczonego wyłącznie na Cel mieszkaniowy. Wymagane w przypadku, gdy Nieruchomość nie posiada urządzonej KW lub jest inna podstawa nabycia niż umowa sprzedaży i Nieruchomość nie posiada urządzonej KW W przypadku wykupu lokalu mieszkalnego przy zastosowaniu bonifikaty.

4 Ciąg dalszy: Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym, Domu jednorodzinnym, spółdzielczym-własnościowym prawie do Lokalu mieszkalnego, prawie do domu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłatach wobec wspólnoty mieszkaniowej lub ostatnie (nie starsze jednak niż 6 miesięcy) rozliczenie użytkownika lokalu wobec wspólnoty mieszkaniowej. Pozwolenie na budowę Wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub mapa z aktualną warstwą budynku. Wypis z ewidencji gruntów. 1) Wymagane, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, gdy zabezpieczeniem Kredytu jest/ będzie Nieruchomość należąca w dniu złożenia Wniosku w całości lub w części do Kredytobiorcy lub Osoby Trzeciej mającej pozostać dłużnikiem rzeczowym Banku, stanowiąca Lokal mieszkalny administrowany/ zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę wyznaczonego przez dewelopera/ spółdzielnię mieszkaniową. 2) Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach może zostać zastąpione ostatnim (nie starszym jednak niż 6 miesięcy) rozliczeniem użytkownika lokalu wobec wspólnoty mieszkaniowej. 3) Dokument nie jest wymagany w przypadku, gdy jedynym celem Kredytu jest spłata kredytu hipotecznego przeznaczonego wyłącznie na Cel mieszkaniowy. Decyzja ostateczna. Wymagane gdy zabezpieczeniem jest Dom jednorodzinny w trakcie budowy/ rozbudowy. Dotyczy zabezpieczenia na zabudowanej działce gruntu. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów ważny jest 3 miesiące. Zamiennie do wyrysu z ewidencji gruntów akceptowana jest mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną nie starsza niż 3 miesiące. W przypadku zabezpieczenia na działce gruntu niezabudowanej (dom w trakcie budowy). Wypis z ewidencji gruntów ważny jest 3 miesiące.

5 Ciąg dalszy: Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym, Domu jednorodzinnym, spółdzielczym-własnościowym prawie do Lokalu mieszkalnego, prawie do domu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Np. akt notarialny nabycia (w tym akt notarialny dotyczący przekształcenia prawa do Lokalu mieszkalnego), postanowienie sądu. Dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości. Dokument potwierdzający powierzchnię Domu jednorodzinnego/ Lokalu mieszkalnego projekt techniczny, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub decyzja o wysokości podatku od nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej W przypadku gdy podstawę nabycia stanowi decyzja administracyjna o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dodatkowo należy dostarczyć podstawę nabycia użytkowania wieczystego, które uległo przekształceniu. Dokument nie jest wymagany w przypadku gdy podstawą nabycia jest przydział. Nie jest także wymagany w przypadku: 1) gdy jedynym celem Kredytu jest spłata kredytu hipotecznego przeznaczonego wyłącznie na Cel mieszkaniowy oraz 2) dla programu,,wygodne Refinansowanie pod warunkiem dostarczenia KW z widniejącym na pierwszym miejscu wpisem hipoteki innego banku dotyczącym refinansowanego kredytu. W przypadku korzystania z programu Ekohipoteczny Banku BPH gdzie zabezpieczeniem kredytu jest dom jednorodzinny oddany do użytkowania

6 DOKUMENTY DOTYCZĄCE CELU KREDYTOWANIA: Zakup Lokalu mieszkalnego/ Domu jednorodzinnego/ działki gruntu na rynku wtórnym Umowa przedwstępna nabycia nieruchomości. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający przeznaczenie działki na cele budowlane, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania Decyzja o Warunkach Zabudowy. Dotyczy nabycia działki gruntu. Zakup Lokalu mieszkalnego/ Domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym od Dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej Wraz ze standardem wykończenia, sposobem finansowania inwestycji, terminem zakończenia Umowa o wybudowanie Domu jednorodzinnego albo budowy oraz terminem przeniesienia prawa do nieruchomości. Lokalu mieszkalnego. Akceptowane jest dostarczenie umowy rezerwacyjnej pod warunkiem dostarczenia umowy przedwstępnej przed sporządzeniem przez Bank umowy kredytowej. Dokumenty dotyczące reprezentacji Dewelopera/ Spółdzielni Mieszkaniowej, pozwalające zweryfikować czy osoby, które podpisały umowę przedwstępną w imieniu Dewelopera/ Spółdzielni Mieszkaniowej są do tego umocowane. Pozwolenie na budowę.

7 Remont/ wykończenie Domu jednorodzinnego/ Lokalu mieszkalnego Specyfikacja materiałów, robót i cen. Na druku bankowym. Druk banku Dokument potwierdzający Prawa do nieruchomości na której realizowana jest/ będzie inwestycja. Np. akt notarialny nabycia/umowa przedwstępna, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że Kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe/ lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, umowa najmu zawarta z TBS. Adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. przekształcenie poddasza nieużytkowego w Domu jednorodzinnym w pomieszczenia mieszkalne). Zezwolenie z Wydziału Architektury Urzędu Miasta lub Gminy na adaptację nieruchomości na cele mieszkalne. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w formie aktu notarialnego (w której wyrażona zostanie zgoda na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej w związku z adaptowanym pomieszczeniem). Dotyczy nieruchomości zarządzanych przez wspólnotę mieszkaniową. Specyfikacja materiałów robót i cen. Na druku bankowym. Druk banku Projekt adaptacyjny.

8 Budowa lub rozbudowa Domu jednorodzinnego Pozwolenie na budowę. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy dla przedmiotowej działki lub innego dokumentu jednoznacznie potwierdzającego aktualne przeznaczenie gruntu na cele mieszkaniowe. Dokument potwierdzający prawa do nieruchomości na której realizowana jest/ będzie inwestycja. Decyzja ostateczna. W sytuacji udzielania Kredytu na zakup działki i budowę na niej, dokument ten może być dostarczony przed wypłatą transzy przeznaczonej na budowę. *wymagane w przypadku niedostarczenia dokumentu do pierwotnej analizy W sytuacji udzielania Kredytu na zakup działki i budowę na niej. Dokument wymagany w przypadku budowy/ rozbudowy Domu jednorodzinnego. Projekt techniczny, zawierający co najmniej opis techniczny, rzuty wszystkich kondygnacji, elewacje, przekroje pionowe oraz plan zagospodarowania działki. Dziennik Budowy. Specyfikacja materiałów robót i cen. Potwierdzenie wniesienia/posiadania wkładu własnego niezbędnego do zamknięcia transakcji. Wymagane są tylko te z wymienionych dokumentów, które stanowią część projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. *wymagane w przypadku niedostarczenia dokumentu do pierwotnej analizy Dokument wymagany gdy pozwolenie na budowę jest starsze niż 2 lata Dotyczy wypełnionych stron dziennika budowy.

9 Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do Lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do Lokalu mieszkalnego. Umowa/ Zaświadczenie o warunkach przekształcenia prawa. Wykup nieruchomości od gminy/ Agencji Mienia Wojskowego. Protokół rokowań. Wydane przez aktualnego właściciela. Refinansowanie udokumentowanych nakładów własnych poniesionych na cele opisane wyżej Dokument potwierdzający poniesione wydatki. Np. akt notarialny nabycia nieruchomości, faktury. /oryginał

10 Spłata zobowiązań wobec instytucji finansowych Umowa kredytu. Zaświadczenie banku wierzyciela zawierające informacje o kwocie kredytu/pożyczki zabezpieczonej hipotecznie pozostałej do spłaty i nr rachunku na który należy spłacić wierzytelność. Zaświadczenie banku wierzyciela zawierające informacje o nr rachunku na który należy spłacić wierzytelność. Dotyczy kredytu/ pożyczki zabezpieczonej hipotecznie. Dokument wymagany jako warunek do umowy. Bank akceptuje zaświadczenie wystawione na druku Banku (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Instrukcji) lub druku wierzyciela hipotecznego o ile zawiera wszystkie wymagane przez Bank informacje. 1) Dokument wymagany jako warunek do wypłaty Kredytu w sytuacji gdy dostarczona dokumentacja nie potwierdza rachunku do spłaty lub wynika z niej, że spłata następuje za pośrednictwem rachunku ROR. Dotyczy spłaty zobowiązań z wyjątkiem kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipotecznie limitów/ kart kredytowych. Bank akceptuje zaświadczenie wystawione na druku Banku (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Instrukcji) lub druku wierzyciela o ile zawiera wszystkie wymagane przez Bank informacje tj: 2) w przypadku prowadzenia przez bank-wierzyciela rachunków technicznych do spłaty - wskazanie dokładnego nr rachunku z informacją, iż jest to rachunek techniczny do całkowitej spłaty zobowiązania, do którego Kredytobiorca nie posiada dostępu (nie może zlecać wobec tych środków innych dyspozycji poza spłatą zobowiązania) 3) w przypadku nie posiadania przez banki rachunków technicznych do spłaty - wskazanie dokładnego nr rachunku z informacją, że dla zobowiązania nie jest prowadzony rachunek techniczny, a całkowita spłata dokonywana jest za pośrednictwem wskazanego na zaświadczeniu rachunku. Druk banku/ oryginał Druk banku/ oryginał *Kopia - czyli kopia dokumentu potwierdzona przez Pracownika Banku/osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin udzielania kredytów na cele mieszkaniowe w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów na cele mieszkaniowe, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej)

INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) INFORMATOR dotyczący Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) 1. Co to jest premia gwarancyjna? Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 1 BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Oddział w Gołdapi Data wpływu... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTU/POŻYCZKI/ 1 Wypełnia Wnioskodawca Prosimy wypełnić wniosek DRUKOWANYMI LITERAMI i w odpowiednich polach wstawić znak X. I. Wniosek o: - udzielenie - podwyższenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz zasady korzystania z Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNO-BUDOWLANE, WSPIERAJĄCYCH BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W RAMACH REALIZACJI PROGRAMÓW RZĄDOWYCH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo