KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/ II semestr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/2015 - II semestr"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. JÓZEFA SZYMCZAKA W CZŁUCHOWIE Rok szkolny 2014/ II semestr Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę cztery kategorie: I. Frekwencja. II. Przestrzeganie przez ucznia norm współżycia społecznego oraz jego aktywność na forum klasy i/lub szkoły. III. Przestrzeganie przez ucznia zasad właściwego i kulturalnego zachowania się. IV. Stosunek do obowiązków szkolnych (pilność i systematyczność ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych). Co jest istotne przy wystawianiu oceny z zachowania? 1. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem nauczycieli i klasowym. 2. Wpisy nauczycieli do dziennika elektronicznego mają wpływ na ocenę zachowania ucznia. 3. Wychowawca ma prawo podnieść ocenę z zachowania, pomimo absencji nieusprawiedliwionej, jeżeli uczeń w szczególny sposób spełnia kryteria kategorii: II, III, IV (j.w.). Jednakże w przypadku, gdy uczeń ma 70 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, kwalifikujących się do nagany dyrektora szkoły z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów, ocena z zachowania musi być poniżej oceny dobrej. Dopuszczalne jest, by w wyjątkowych sytuacjach (kiedy uczeń wykaże się swoim zachowaniem w sposób szczególny), ocenić ucznia wyżej niż ocena poprawna, ale po przegłosowaniu na Radzie Pedagogicznej. 4. Ocena na koniec roku szkolnego jest średnią ocen z zachowania za I i II semestr. 5. W przypadku uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, należy mieć na uwadze wpływ tej sytuacji na zachowanie ucznia i oceny dokonać relatywnie do problemu.

2 Przedziały punktowe i adekwatne do nich oceny z zachowania Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz z początkiem II semestru otrzymuje po 100 punktów, co mieści się w przedziale punktowym dla oceny dobrej z zachowania jako oceny wyjściowej. I tak: 180 pkt. do 151 pkt. - wzorowe 150 pkt. do 121 pkt. bardzo dobre 120 pkt. do 91 pkt. - dobre 90 pkt. do 61 pkt. - poprawne 60 pkt. do 31 pkt. - nieodpowiednie 30 pkt. i poniżej naganne I. FREKWENCJA Adnotacje do w.w. kategorii zachowania Jest podstawowym kryterium całościowej oceny z zachowania. Jeżeli uczeń ma powyżej 70 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny dobrej z zachowania. Wówczas inne kryteria cząstkowe odpowiednio punktowane na plus brane są pod uwagę maksymalnie do oceny poprawnej. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uczeń wykazał się w szczególnych sposób, może otrzymać ocenę wyższą niż poprawna, ale po przegłosowaniu na Radzie Pedagogicznej. II. PRZESTRZEGANIE PRZEZ UCZNIA NORM WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ JEGO AKTYWNOŚĆ NA FORUM KLASY LUB SZKOŁY: - troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne; poszanowanie ludzkiej pracy; - uczciwość w życiu codziennym, szacunek do siebie i innych; - współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego; - wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych (na rzecz klasy, szkoły, środowiska i służących doskonaleniu własnych umiejętności); uczeń zobowiązany jest udokumentować realizację tych zadań; - osiągnięcia w zawodach sportowych i innych konkursach oraz olimpiadach na różnym szczeblu; - pomoc koleżeńska - w nauce, w zwalczaniu nałogów; - troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i społeczności szkolnej; - godne reprezentowanie szkoły, dbałość o tradycje szkoły; - wolontariat; angażowanie się w działania na rzecz środowiska lokalnego;

3 III. PRZESTRZEGANIE PRZEZ UCZNIA ZASAD WŁAŚCIWEGO I KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ: - kulturalne zachowanie w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami; - dbałość o kulturę słowa i dyskusji (brak wulgaryzmów); - dbałość o estetykę swojego wyglądu; - poszanowanie godności własnej i innych; - poszanowanie czyjejś własności; - reagowanie na zło. IV. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH (pilność i systematyczność ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych): - sumienność w nauce i innych obowiązkach (mała ilość cząstkowych ocen niedostatecznych, wysoka średnia ocen, terminowy zwrot książek do biblioteki, terminowe doręczanie usprawiedliwień itp.); - przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, korzystanie z zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli); - systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne - brak spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności (ucieczek); - rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, projektach różnego typu, konkursach i olimpiadach przedmiotowych itp.). SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW Z ZACHOWANIA PUNKTY DODATNIE L.p. Kryteria oceny Ilość pkt. Uwagi FREKWENCJA % frekwencji + 40 przyznawane raz 2. brak godzin nieusprawiedliwionych +20 j.w. PRZESTRZEGANIE NORM WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, AKTYWNOŚĆ NA FORUM KLASY I/LUB SZKOŁY 1. udział w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach na różnym szczeblu 2. reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym + od 10 każdorazowo do przyznawane raz

4 3. reprezentowanie szkoły w delegacjach szkolnych, przedsięwzięciach pozaszkolnych; uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, w tym pomoc w organizacji akademii, przedstawień, przygotowywanie gazetek szkolnych, dekoracji itp. 4. aktywna praca w samorządzie szkolnym (uczniowskim), klasowym + od 5 do 20 j.w j.w. 5. wolontariat, udział w akcjach charytatywnych + 10 j.w. 6. pomoc koleżeńska - w nauce i innych trudnościach szkolno-wychowawczych oraz osobistych + 5 j.w. PRZESTRZEGANIE ZASAD WŁAŚCIWEGO I KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ 1. wysoka kultura osobista w relacjach z uczniami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły; schludny, zadbany wygląd; strój galowy podczas uroczystości szkolnych + 15 przyznawane raz STOSUNEK DO OBOWIAZKÓW SZKOLNYCH - pilność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków szkolnych 1. brak spóźnień na lekcje oraz ucieczek z lekcji, zaangażowanie do nauki, udział w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, projektach różnego typu itp. + od 5 do 25 przyznawane raz PUNKTY UJEMNE L.p. Kryteria oceny Ilość pkt. Uwagi FREKWENCJA godzin lekcyjnych nieobecnych nieusprawiedliwionych upomnienie wychowawcy godzin lekcyjnych nieobecnych nieusprawiedliwionych nagana dyrektora szkoły godzin lekcyjnych nieobecnych nieusprawiedliwionych nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów - 15 jednorazowo - 25 j.w j.w.

5 PRZESTRZEGANIE NORM WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, AKTYWNOŚĆ NA FORUM KLASY LUB SZKOŁY 1. lekceważący stosunek do ważnych spraw klasowych, szkolnych, odmowa pomocy w szczególnych sytuacjach na rzecz dobra klasy, szkoły, niegodne reprezentowanie szkoły w środowisku pozaszkolnym - 10 przyznawane raz PRZESTRZEGANIE ZASAD WŁAŚCIWEGO I KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ 1. brak kultury osobistej w kontaktach z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły zakłócanie toku lekcji, bezczelne i aroganckie odnoszenie się do nauczyciela/pracownika szkoły, używanie wulgaryzmów; niedbały wygląd, brak galowego stroju podczas uroczystości szkolnych 2. dokuczanie innym, popychanie, poszturchiwanie, szykanowanie, wyzwiska, zastraszanie, szantaż, wyśmiewanie się, rozpowiadanie i pisanie nieprawdy (np. sms-y, mail e, portale internetowe), umieszczanie Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób fotografowanych 3. używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 4. - palenie papierosów na terenie szkoły, - przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu, środków odurzających, - kradzież, - udział w bójce (poza ewidentną obroną własną), - pobicie 5. brak reakcji na zło, bierna postawa w obliczu zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych (głównie chodzi o wezwanie pomocy, zgłoszenie sprawy pracownikowi szkoły) - od 5 do 15 - od 15 do 25-5 j.w. - od 5 do 50 przyznawane raz każdorazowo j.w j.w. Ważne! Poza udzielaniem kar za nieusprawiedliwioną frekwencję, jak upomnienie wychowawcy i nagany dyrektora szkoły, uczeń może je otrzymać za naruszenie zasad regulaminu szkolnego z innych powodów (za zachowania ujęte w pozostałych kategoriach). Należy pamiętać o wpisywaniu w dziennik elektroniczny informacji dotyczących uwag negatywnych ( w tym nagan), jak pozytywnych (pochwały).

6

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W NETCIE Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia.

Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia. Rozdział 7: Ocena zachowania ucznia. 122 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać z regulaminem: 1) uczniów na pierwszej godzinie z wychowawcą w nowym roku szkolnym;

Bardziej szczegółowo

System punktowy oceny zachowania

System punktowy oceny zachowania System punktowy oceny zachowania System zostaje wprowadzony w roku szkolnym 2013/2014 1. Ocenianie zachowania w klasach IV VI realizowane jest w systemie punktowym. 2. Szczegółowe kryteria przyznawania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych

1) Kryterium 1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych Art. 67a Ustalanie oceny zachowania Klasy IV-VI 1. W klasach IV-VI przy wystawianiu oceny zachowania ucznia stosuje się skalę punktową: a) 271 i więcej punktów = zachowanie wzorowe; b) od 211 do 270 punktów

Bardziej szczegółowo

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy

Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy Kryteria ustalania ocen z zachowania - system punktowy 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym tj: stosunek do nauki, aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W UWIELINACH 1 Zasady ogólne 1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA.

ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. ZASADY I KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA. CELE I FUNKCJE OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 1. W Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku, obowiązują oceny zachowania określone w 236 Statutu Szkoły. 2. Oceny

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocenia zachowania

Kryteria ocenia zachowania Kryteria ocenia zachowania 1. Ocenę z zachowania ustala się w oparciu o przyjęty przez Radę Pedagogiczną, 2. po konsultacji z Samorządem Uczniowskim I Radą Rodziców, punktowy zasady oceniania. 3. Każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA I. Postanowienia ogólne 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem

Bardziej szczegółowo

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb

Ocena zachowania. 1. Ocena zachowania jest oceną słowną,określoną rozporządzeniem MEN wzorowa - wz bardzo dobra -bdb Ocena zachowania Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Punktowy System Oceniania Zachowania w Klasach IV-VI

Punktowy System Oceniania Zachowania w Klasach IV-VI 1 Zasady ogólne 1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. PODSTAWA PRAWNA Regulamin oceniania zachowania zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Część I Podstawa prawna Podstawę prawną wewnątrzszkolnego systemu oceniania zachowania uczniów stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym

PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym PUNKTOWE OCENIANIE ZACHOWANIA w II etapie edukacyjnym SZKOŁA PODSTAWOW NR 202 IM. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 w ŁODZI Kryteria oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów. Wewnątrzszkolny System Oceniania. w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu I. Założenia ogólne. II. Zadania nauczyciela. III. Klasyfikacja śródroczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA Regulamin oceny zachowania dotyczy klas 4-6. W klasach 1-3 ocena zachowania jest oceną opisową opartą na odrębnych zasadach. Wyjściową oceną zachowania w naszej szkole jest ocena

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2014-2015 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.

3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV VI Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, w naszej szkole proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 95 IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE Spis treści Podstawa prawna...3 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE......3 Rozdział 2 CEL

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej Załącznik nr 1 do WSO Szkoły Podstawowej nr1 Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej SKALA CYFROWA KRYTERIA OCENY 6 5 4 UCZEŃ 3 UCZEŃ 2 UCZEŃ 1 UCZEŃ opanował

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r.

Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r. 1 Zatwierdzono do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 09.09.2014r. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU OGÓLNE ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU

REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU REGULAMIN PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ZAMOŚCIU Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 0 punktów. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI

Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Zachowania uczniów kl. IV-VI opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania wchodzącego w skład Statutu Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo