PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach"

Transkrypt

1 PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, - Statutu Szkoły im. Jana Brzechwy w Radwanicach, - Pracy zespołu zadaniowego oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego I. Zasady ogólne 1. Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy klasy jest: - zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie oraz odnotowanie tego w dzienniku lekcyjnym i w protokóle zebrania rodziców. 2.Ocenę zachowania ucznia ustala klasy, uwzględniając w szczególności: -wywiązywanie się z obowiązków ucznia, -postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, -dbałość o honor i tradycje szkoły, -dbałość o piękno mowy ojczystej, -dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, -godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, -okazywanie szacunku innym osobom. 3.Ocenianie jest realizowane w systemie punktowym. Konkretnym zachowaniom pozytywnym i negatywnym przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. 4.Każdy uczeń na początku otrzymuje kredyt w postaci 100 punktów, który jest równoważny ocenie dobrej z zachowania. W ciągu może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania..informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco w dzienniku internetowym. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele oraz klasy (również na wniosek innego nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi szkoły).

2 6.Każdy semestr kończy się przeliczeniem zdobytych punktów na ocenę według następującej skali: Liczba punktów uzyskanych w semestrze Ocena zachowania Powyżej 200 wzorowa bardzo dobra dobra 99-0 poprawna 49-1 nieodpowiednia 0 i poniżej naganna 7. Ocena końcoworoczna z zachowania obliczana jest jako średnia ocen z I i II, z zastrzeżeniem, że jeśli uczeń w II semestrze otrzymał ocenę o jedną niższą niż w I semestrze, to roku otrzymuje ocenę niższą. Jeżeli natomiast w II semestrze uczeń otrzymał o jedną ocenę wyższą, to na świadectwie ma ocenę wyższą. 8. Uczeń nie może otrzymać z zachowania: - wzorowego, gdy straci semestralnie 20 pkt. - bardzo dobrego, gdy straci semestralnie 30 pkt. - dobrego, gdy straci semestralnie 0 pkt. 9. Praca społeczna wykonywana na rzecz szkoły w czasie lekcji nie jest punktowana. 10. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. II. Formy pozytywnego zachowania ucznia oceniane punktami dodatnimi Lp. Kryteria oceny Liczba punktów WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA Częstotli wość Osoba odpowiedzialna na wpisanie punktów 1. Uzyskiwanie przez ucznia max. wyników w nauce w stosunku do swoich możliwości (poprawa średniej ogólnej min. o 0,3) 2. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły (średnia frekwencja co najmniej 80%) % frekwencja (dopuszczalne 2 dni nieobecności) 4. Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca (dopuszczalna 1 uwaga do -3 pkt.) W miesiącach, w których uczniowie chodzą do szkoły niepełny miesiąc liczba 10 jednorazowo 10 Jednorazowo 10 Jednorazowo 10 1 raz w miesiącu

3 punktów obliczana jest proporcjonalnie (przeliczając na tygodnie) POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚĆI SZKOLNEJ. Udział w pracy samorządu szkolnego od 0 do 1 6. Udział w pracy samorządu klasowego od 0 do Prace na rzecz klasy (np. wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa sprzętu muzycznego) 8. Pomoc w szatni, bibliotece szkolnej (po lekcjach) KONKURSY do do Jednorazowo Opiekun samorządu Jednorazowo pracownicy szkoły 9. Konkursy wiedzy, artystyczne, sportowe i inne: 1.Szkolne i etapy szkolne innych konkursów 2. Gminne 3. Powiatowe 4.Wojewódzkie.Ogólnopolskie i międzynarodowe Nauczyciele odpowiedzialni za określony konkurs Punkty za udział w konkursie wpisuje nauczyciel odpowiedzialny za dany konkurs po zakończeniu udziału w konkursie ucznia, wpisując liczbę punktów, które wyznaczone są w tabeli, np. wyróżnienie w konkursie gminnym 6 punktów.

4 DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 10. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (uroczystości, zawody- gdy uczeń występuje indywidualnie, ale zgłasza z jakiej jest szkoły) 11. Praca na rzecz szkoły (pomoc, udział w organizacji uroczystości oraz imprez szkolnych, apeli, konkursów itp.) 12. Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska, np. działalność charytatywna, kiermasze, festyny od do10 w szkole poza 10 w dzień wolny 1 nauczyciel odpowiedzialny nauczyciel odpowiedzialny DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 13. Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach, przeciwstawianie się aktom agresji 2 pracownicy szkoły III. Formy negatywnego zachowania ucznia oceniane punktami ujemnymi WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 1. Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie kolegów itp.) 2. Nieprzestrzeganie zasad spędzania przerw (np. bieganie, piski, nieuzasadnione przebywanie w toalecie itp.) 3. Niewykonanie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły 4. Niewypełnienie obowiązków dyżurnego. Odmowa pracy w grupie lub wywołanie podczas niej konfliktów 6. Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji i innych zajęć zorganizowanych. 7. Używanie telefonu komórkowego do celów naruszających prywatność innych (np. nagrywanie, robienie zdjęć) 8. Samowolne opuszczenie budynku lub terenu szkoły od 1 do od 1 do nauczyciele nauczyciele od 1 do nauczyciele 1 nauczyciela 2 nauczyciele nauczyciele 10 nauczyciele 10 nauczyciel dyżurujący lub

5 9. Brak usprawiedliwienia w terminie 10. Spóźnienia na lekcje (za każde 1 spóźnienie) 11. Ściąganie, odpisywanie lekcji (po braku 10 nauczyciel reakcji na upomnienie) 12. Niekorzystanie z szatni w okresie jesienno-zimowym, brak obuwia zmiennego 13. Nieustawienie się po dzwonku 1 nauczyciele POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 11. Fałszowanie dokumentów (np. 20 wpisanie ocen do dziennika, podrobienie usprawiedliwienia, podpisu rodzica) 12. Niewywiązanie się z dobrowolnie 10 nauczyciele podjętych działań 13. Niszczenie wyposażenia szkoły 1 nauczyciele, wniosek pracowników obsługi 14. Zaśmiecanie otoczenia nauczyciele, DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 1. Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (brak stroju galowego, makijaż, wyzywający strój itp.) 16. Niewłaściwe zachowanie podczas od do imprez i uroczystości szkolnych 10 DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ na pracowników obsługi, nauczyciele 17. Wulgarne słownictwo lub gesty 10 nauczyciele DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 18. Posiadanie i stosowanie używek Posiadanie i używanie 30 niebezpiecznych materiałów i narzędzi(np. petardy, noże itp.) 20. Bójka, napaść fizyczna 10 nauczyciele 21. Podżeganie do przemocy lub nauczyciele kibicowanie aktom przemocy 22. Zaczepki fizyczne (np. plucie, nauczyciele popychanie, podstawianie nóg) 23. Kradzież Wyłudzenie pieniędzy lub innych 30 rzeczy 2. Zabieranie, niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek 10 nauczyciele na oraz wniosek

6 GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 26. Niekulturalne zachowanie w szatni, od 1 pracownicy szkoły bibliotece, stołówce itp. do Niewłaściwe zachowanie podczas od 1 do lub wyjść poza teren szkoły/ w miejscach 10 nauczyciel opiekun publicznych OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM 28. Aroganckie zachowanie wobec dorosłych 29. Zaczepki słowne (przezywanie, ubliżanie kolegom, groźby) nauczyciele 3 nauczyciele Regulamin oceniania zachowania ucznia zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu. Regulamin oceniania zachowania ucznia zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu. Regulamin zachowania ucznia (Punktowy system oceniania zachowania) obowiązuje od dnia.. DYREKTOR

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne:

Postanowienia wstępne: KRYTERIA ZACHOWANIA UCZNIA opracowane w Publicznym Gimnazjum w Żabnie, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu Załącznik nr 3 Zachowanie DOBRE Zachowanie BARDZO DOBRE Zachowanie WZOROWE 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia, 2. przestrzega

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem (Wersja ujednolicona) Rozdział I Nazwa, typ szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący... 2 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE

obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE obniżanie ocena wyjściowa podwyższanie NAGANNE NIEODPOWIEDNIE POPRAWNE DOBRE BARDZO DOBRE WZOROWE Uczeń: 1. przestrzega zasad Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia 2. przestrzega ustalonych w szkole zasad

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna.

Art. 3. Organa Szkoły stanowią Dyrektor i Rada Pedagogiczna. S T A T U T PRYWATNEGO ŻEŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR WE WROCŁAWIU Art.1 1. Szkoła nosi nazwę: Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo