RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR..."

Transkrypt

1 RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, Sopot, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, reprezentowaną przez: Dariusza Popiołek - Członek Zarządu, zwaną dalej OIL i..., zamieszkałym... PESEL... nr dowodu.., zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 1 Przedmiot umowy Strony zawierają Ramową Umowę Pożyczek (zwana dalej "RUP"), na podstawie której OIL na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu warunków określonych w 3 zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczek na zasadach określonych szczegółowo w RUP oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu Kaska.pl. 2 Definicje Użyte w niniejszej umowie pojęcia mają następujące znaczenie: A. Limit zadłużenia kwota, do wysokości której Pożyczkobiorca może się zadłużać w ramach RUP z uwzględnieniem kosztów udzielanych pożyczek i ich zabezpieczeń. B. Kontakt w formie elektronicznej kontakt między Pożyczkobiorcą a OIL za pośrednictwem Kaska.pl lub poczty . C. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie Kaska.pl. D. Pożyczkobiorca użytkownik, który zawarł z OIL RUP. E. Pożyczka umowa pożyczki zawarta w ramach RUP. F. Kwota Wypłaty kwota wypłacona przez OIL na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub na inny wskazany we wniosku rachunek. G. Kwota Pożyczki kwota wypłaty powiększona o koszt zamówionych usług wynikających z Tabeli Opłat. H. Kwota Spłaty Kwota Pożyczki powiększona o opłatę przygotowawczą, odsetki oraz ewentualne koszty monitów i zabezpieczeń wynikających z Tabeli Opłat. I. Weryfikacja obowiązkowa usługa OIL niezbędna do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki zgodnie z regulaminem Kaska.pl. J. Zdolność do spłaty zobowiązań - zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z dodatkowymi opłatami wynikającymi z RUP oraz Tabeli Opłat w terminach określonych w umowie pożyczki.

2 K. System rozliczeń pieniężnych Kaska.pl - rozwiązanie informatyczno funkcjonalne umożliwiające klientowi uiszczenie płatności na poczet usług realizowanych przez OIL w ramach serwisu Kaska.pl za pośrednictwem operatora systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl, z wykorzystaniem użytkowanych przez klienta systemów bankowości elektronicznej oraz innych elektronicznych form płatności. 3 Warunki udzielania pożyczek 1. Warunkiem udzielenia każdej pożyczki jest: posiadanie aktywnego konta użytkownika w serwisie Kaska.pl, wyrażenie zgody na obowiązkowe weryfikacje oraz uiszczenie opłaty weryfikacyjnej, uzyskanie limitu zadłużenia ustalającego wysokość zaciąganych pożyczek, złożenie wniosku o przyznanie pożyczki za pośrednictwem serwisu Kaska.pl, pozytywne rozpatrzenie wniosku OIL na zawarcie umowy pożyczki, posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności do czynności prawnej oraz zdolności spłaty pożyczki, zabezpieczenie należytej spłaty pożyczki w sposób określony w 7, spełnienie pozostałych warunków określonych RUP. 2. Strony RUP zgodnie ustalają, iż maksymalny limit zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonych przez OIL pożyczek na podstawie RUP będzie ustalany indywidualnie, jednak nie będzie on większy niż 2500 zł. OIL może zmienić kwotę w/w limitu, co nie wymaga zmiany RUP. 3. Z tytułu przyznanych pożyczek w ramach RUP Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz OIL oprocentowania, opłat, opłaty przygotowawczej i kosztów zabezpieczeń wynikających z Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr Składając wniosek o przyznanie każdorazowej pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wyboru formy zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki oraz do pokrycia kosztów ustanowienia zabezpieczenia. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia przez podmiot trzeci zaproponowany przez OIL całkowity koszt ustanowienia takiego zabezpieczenia zostanie pokryty przez OIL, zaś Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty przedmiotowego kosztu w terminie i na zasadach wynikających z umowy pożyczki. Koszt zabezpieczenia obciąży Pożyczkobiorcę i zostanie doliczony do kwoty udzielonej pożyczki. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym OIL do doliczenia do każdej kwoty pożyczki udzielonej w ramach RUP kwoty równej kosztom zabezpieczenia, wynikającym z Tabeli Opłat. 5. OIL udziela pożyczek osobom fizycznym obywatelstwa polskiego, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają następujące warunki: przeszły pozytywnie weryfikację obowiązkową, posiadają zdolność do spłaty zobowiązań względem OIL powstałych wskutek zawarcia umowy, zostały zarejestrowane w serwisie Kaska.pl podając wszystkie informacje wymagane do weryfikacji zdolności do spłaty zobowiązań, złożyły wniosek o udzielenie pożyczki za pośrednictwem serwisu Kaska.pl, ich miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP. 6. Po pozytywnej weryfikacji obowiązkowej nadawany jest limit zadłużenia, do wysokości którego mogą być zawierane umowy pożyczki. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ramach RUP do wysokości ustalonego limitu zadłużenia. Złożony wniosek jest ważny przez 30 dni od daty jego złożenia. Brak

3 udostępnienia OIL przez Pożyczkobiorcę wymaganych przy jego składaniu informacji lub dokumentów w tym terminie może spowodować jego negatywne rozpatrzenie. 7. Zdolność do spłaty zobowiązań oceniona jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami OIL. 8. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez OIL czynności związanych z oceną jego sytuacji finansowej w celu kontroli spłaty zawartych pożyczek. Pożyczkobiorca upoważnia OIL na podstawie upoważnienia dołączonego do RUP do zasięgania informacji o sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej, z którymi zawarł stosowne umowy. 9. OIL może bez podania przyczyn odmówić zawarcia umowy pożyczki, mimo zarejestrowania użytkownika w serwisie Kaska.pl i złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. 10. OIL udziela pożyczek terminowych, według wyboru Pożyczkobiorcy: a. na okres od 15 do 45 dni, z zastrzeżeniem 4 ust. 2 poniżej albo b. spłacanych w ratach równych miesięcznych w okresie o 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pożyczkobiorca, który zalega ze spłatami z tytułu udzielonych w ramach RUP pożyczek oraz przyznawanego limitu zadłużenia nie może, do czasu spłaty zadłużenia, ubiegać się o udzielenie nowej pożyczki, chyba że OIL postanowi inaczej. OIL może uzależnić przyznanie kolejnej pożyczki lub jej prolongaty od przeprowadzenia kolejnej weryfikacji Pożyczkobiorcy. 4 Proces udzielania pożyczek 1. OIL, po złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku o przyznanie pożyczki, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kaska.pl, prześle na adres Pożyczkobiorcy wskazany przy rejestracji, informację potwierdzającą przyjęcie wniosku o przyznanie pożyczki, które stanowi oświadczenie woli stanowiące przyjęcie oferty. 2. W terminie do dnia upływu terminu spłaty pożyczki udzielonej zgodnie z 3 ust. 10 lit a), Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o dokonanie prolongaty udzielonej pożyczki na dalszy okres od 15 do 45 dni, liczony od pierwotnego terminu spłaty, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kaska.pl. W przypadku kolejnej prolongaty, za pierwotny termin spłaty uważa się ostatni ustalony przez Strony termin spłaty. OIL przekaże Pożyczkobiorcy za pośrednictwem systemu elektronicznego informację zawierającą kwotę stanowiącą sumę należności OIL, których zapłata przez Pożyczkobiorcę jest warunkiem dokonania prolongaty. Jednocześnie OIL przekaże w ten sam sposób Pożyczkobiorcy informację o całkowitym koszcie prolongaty udzielonej pożyczki. Udzielenie zgody na prolongatę OIL może uzależnić o dokonania dodatkowej weryfikacji Pożyczkobiorcy jak również od ustanowienia zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki. Wypełnienie warunków dokonania prolongaty (w tym spłata wskazanej sumy należności OIL, pozytywna weryfikacja, zgoda ma ustanowienie zabezpieczeń prolongowanej pożyczki oraz zgoda na poniesienie kosztów z tego tytułu) jest równoznaczna z prolongowaniem pożyczki na wskazany przez Pożyczkobiorcę okres. Do prolongowanej pożyczki stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy. Dokonanie prolongaty pożyczki po upływie terminu spłaty zależy od zgody OIL. 3. Złożenie wniosku, jego przyjęcie przez OIL (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków udzielenia pożyczki opisanych w 3) oraz dokonanie przelewu kwoty pożyczki, skutkuje zawarciem umowy pożyczki. Pożyczkobiorca wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczeń należytej spłaty pożyczki oraz poniesienie kosztów z tego tytułu, lub przedstawi inne zabezpieczenie zaakceptowane przez OIL, co stanowi

4 warunek niezbędny udzielenia pożyczki przez OIL. Wypłata pożyczki nastąpi po ustanowieniu jednego z przewidzianych w RUP zabezpieczeń. 4. Przelanie kwoty wypłaty nastąpi na rachunek wskazany we wniosku przez Pożyczkobiorcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy pożyczki. 5. W ciągu 7 dni od zawarcia danej umowy pożyczki OIL przekaże Pożyczkobiorcy potwierdzenie zawarcia umowy, które w szczególności będzie wskazywać: a) strony umowy, w tym imię i nazwisko Pożyczkobiorcy oraz jego adres i dane kontaktowe, jak również firmę i siedzibę OIL, Sąd, który zarejestrował działalność OIL, numer w rejestrze, pod którym OIL został wpisany, numer REGON oraz NIP, b) numer RUP na podstawie której zawiera została umowa pożyczki, c) kwotę pożyczki, d) okres trwania umowy oraz termin spłaty pożyczki, e) sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki, f) wysokość opłaty za zabezpieczenie pożyczki, g) termin postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwoty pożyczki w PLN, h) zasady spłaty pożyczki określone w RUP, i) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy pożyczki, j) inne postanowienia wymagane przez obowiązujące przepisy. 6. Potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej może być przekazane w imieniu OIL za pośrednictwem serwisu Kaska.pl lub Strony zgodnie ustalają, że RUP określa warunki udzielania przez OIL pożyczek. Poszczególne umowy pożyczek zawierane będą na zasadach określonych w RUP oraz Regulaminie serwisu, w drodze elektronicznej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl 8. W ciągu 7 dni od każdorazowego dokonania prolongaty udzielonej pożyczki zgodnie z 4 ust. 2, OIL przekaże Pożyczkobiorcy potwierdzenie dokonania prolongaty, zawierające informacje ulegające zmianie w związku z dokonaniem prolongaty, w szczególności w zakresie terminu spłaty oraz opłaty za zabezpieczenie. Przepis ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio 5 Koszty udzielania pożyczek i oprocentowanie 1. Koszt całkowity udzielenia każdej z pożyczek przesyłany jest Pożyczkobiorcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku określonym w 4 pkt.1. Zasady naliczania kosztów każdej pożyczki wynikają z Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr Oprocentowanie udzielonych pożyczek jest stałe i na dzień opublikowania umowy na stronie serwisu wynosi czterokrotność aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP. OIL zastrzega sobie prawo stosowania promocyjnego oprocentowania udzielania poszczególnych umów pożyczek, o czym Pożyczkobiorca zostanie poinformowany przed zawarciem danej umowy pożyczki. 3. W przypadku zmiany wymienionej w pkt. 3 stopy kredytu lombardowego NBP lub stosowanego przez OIL oprocentowania w okresie od złożenia wniosku do zawarcia umowy stosuje się oprocentowanie korzystniejsze dla Pożyczkobiorcy. 4. Przykładowa kalkulacja kwoty spłaty udzielonych pożyczek i RRSO w serwisie Kaska.pl zamieszczone są w poniższych tabelach: RRSO i przykładowe koszty pożyczki z poręczeniem zaproponowanym przez OIL* w serwisie Kaska.pl Opłata Poręczenie przez przygotowawc Oprocentowanie Kwota Czas podmiot Łącznie RRSO (%) za za (23% w skali pożyczki spłaty zaproponowany do spłaty udzielenie roku) przez OIL* pożyczki 500 zł 15 dni 25 zł 75,00 zł 4,73 zł 604,73 zł 10124,86% 500 zł 30 dni 25 zł 112,50 zł 500 zł 45 dni 25 zł 150,00 zł 9,45 zł 646,95 zł 2198,66% 14,18 zł 689,18 zł 1250,13%

5 * Sposób obliczania poręczenia przedstawiony jest w Tabeli Opłat (pozycja Koszty niezależne od OIL ). RRSO i przykładowe koszty pożyczki z poręczeniem podmiotu innego niż zaproponowany przez OIL* w serwisie Kaska.pl Poręczenie Opłata przez podmiot Oprocentowanie Kwota Czas przygotowawcza Łącznie RRSO (%) inny niż (23% w skali pożyczki spłaty za udzielenie do spłaty ** zaproponowany roku) pożyczki przez OIL* 500 zł 15 dni 25 zł - 4,73 zł 529,73 zł 307,67% 500 zł 30 dni 25 zł - 9,45 zł 534,45 zł 124,95% 500 zł 45 dni 25 zł - 14,18 zł 539,18 zł 84,39% * Koszt poręczenia przez inny podmiot niż zaproponowany przez OIL jest ustalany według procedur danego podmiotu i nie jest znany OIL. ** RRSO podane w serwisie Kaska.pl zawiera koszty ponoszone na rzecz OIL tj. oprocentowanie i koszt opłaty przygotowawczej, nie zawiera kosztu poręczenia gdyż nie jest on znany OIL. Wysokość RRSO pożyczki z uwzględnieniem kosztu poręczenia podmiotu innego niż zaproponowany przez OIL może się różnić od wskazanej w tabeli. 6 Zwrot pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty wszystkich kwot należnych OIL z tytułu udzielonych pożyczek w terminie i na warunkach wskazanych poniżej. 2. Spłata rat pożyczki dokonywana jest na konto rozliczeniowe Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl wskazanym w potwierdzeniu udzielenia pożyczki zgodnie z zasadami funkcjonowania Kaska.pl określonymi w Regulaminie serwisu Kaska.pl, 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty kapitału pożyczki, a jeżeli koszty zabezpieczenia nie zostały potrącone (zapłacone) wraz z wypłatą pożyczki, także z odpowiednim kosztami udzielenia zabezpieczenia i dodatkowymi opłatami wynikającymi z Tabeli Opłat, w ratach, w terminach i kwotach zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie pożyczki. 4. Datą spłaty poszczególnej raty pożyczki jest data wpływu Kwoty Spłaty na rachunek bankowy - konto rozliczeniowe określone w regulaminie serwisu, Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl wynikający z RUP przeznaczony do spłaty należności pożyczkowych. 5. Pożyczkobiorca ma możliwość zwrotu pożyczki lub jej części przed ustalonym terminem, nie powoduje to jednak zmniejszenia kosztów zabezpieczenia pożyczki. 6. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi z momentem nadejścia terminu spłaty ostatniej raty. 7. W przypadku niespłacenia pożyczki lub jej raty w terminie, należność z tytułu udzielonej pożyczki staje się w następnym dniu należnością przeterminowaną. 8. Od pożyczki niespłaconej w terminie w całości lub w części, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki naliczane według stopy procentowej równej czterokrotności wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 9. W przypadku zabezpieczenia udzielonej pożyczki umową poręczenia, OIL niezwłocznie powiadamia poręczyciela jeżeli Pożyczkobiorca opóźnia się ze spłatą pożyczki lub jej raty. 10. W przypadku niespłacenia pożyczki lub jej raty w terminie, OIL może podjąć działania windykacyjne w celu wyegzekwowania wierzytelności, w szczególności przy wykorzystaniu przyjętego zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki. OIL może ponadto zlecić windykację lub dokonać cesji należnych mu roszczeń podmiotom zewnętrznym. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez OIL wyżej określonym podmiotom wszystkich informacji związanych z udzieloną pożyczką, w tym jego danych osobowych.

6 11. Koszty poniesione przez OIL, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, w szczególności koszty windykacji obciążają w całości Pożyczkobiorcę. 12. Spłata całej należności wynikającej z zaciągniętej pożyczki powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki. 13. Spłatę należności z tytułu umowy, w tym także w systemie ratalnym, OIL zalicza w następującej kolejności: a) koszty windykacyjne (w tym w szczególności koszty monitów, opłat, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego), b) odsetki karne (w pierwszej kolejności od kapitału, następnie od odsetek, potem od usług OIL), c) odsetki karne (od kwot finansowanego poręczenia), d) odsetki umowne, e) koszt poręczenia, f) dodatkowe opłaty wynikające z Tabeli Opłat, g) opłata przygotowawcza, h) kapitał. 7 Zabezpieczenie spłaty pożyczki 1. Zawarcie RUP lub umowy pożyczki OIL może uzależnić od udzielenia prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek. OIL może się domagać: a) ustanowienia poręczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki zaakceptowanego przez OIL, b) gwarancji bankowej wystawionej przez Bank mający siedzibę lub oddział na terytorium RP, o treści zaakceptowanej przez OIL, c) wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na udzielenie poręczenia przez podmiot zaproponowany przez OIL. 2. Opłaty należne OIL za ustanowienie zabezpieczeń wynikają z Tabeli Opłat (załącznik nr 2). 3. OIL ma prawo wyboru formy zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz może żądać przedstawienia więcej niż jednej formy zabezpieczenia. Decyzja OIL o akceptacji lub odmowie akceptacji formy zabezpieczenia nie wymaga uzasadnienia. 8 Wypowiedzenie umowy 1. RUP została zawarta na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać RUP za wypowiedzeniem w drodze pisemnego oświadczenia. 3. Termin wypowiedzenia RUP wynosi 30 dni. 4. Wypowiedzenie RUP nie skutkuje wypowiedzeniem umowy pożyczki. 5. OIL ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę istotnych warunków umowy lub utraty jego zdolności do zaciągania zobowiązań. 6. Termin wypowiedzenia umowy pożyczki wynosi 30 dni. 7. O złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy OIL powiadamia Poręczyciela w razie jego ustanowienia. 8. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Pożyczkobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie pożyczki wynikające z Tabeli Opłat.

7 9 Odstąpienie od umowy 1. Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od RUP oraz umowy pożyczki w terminie 14 (czternastu dni) dni od dnia zawarcia danej umowy. 2. Termin do odstąpienia od RUP oraz umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie w formie wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy o odstąpieniu od danej umowy oraz zwróci OIL całość wypłaconej kwoty pożyczki oraz wysokość opłaty przygotowawczej wraz z kosztami ustanowienia zabezpieczenia w razie jego ustanowienia przed odstąpieniem od umowy. 3. Odstąpienie od RUP jest równoznaczne z odstąpieniem od wszystkich umów pożyczkowych udzielonych w ramach RUP. 4. Pożyczkobiorca wraz z RUP otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. Oświadczenie może być złożone także według innego wzorca. 10 Cesja Pożyczkobiorca upoważnia OIL i wyraża zgodę na dokonanie przez OIL przelewu wierzytelności, w tym niewymagalnych, z tytułu zawartych umów na rzecz osób trzecich. 11 Dane przekazane przez Pożyczkobiorcę Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż wszelkie dane, które przekazał OIL są prawdziwe. 12 Postanowienia końcowe 1. Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić OIL o każdej zmianie adresu, w tym o zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty Zmiana adresu jest uwzględniana najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia. 3. Wszelka korespondencja jest wysyłana na ostatni adres podany przez Pożyczkobiorcę i Poręczyciela. 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle RUP oraz poszczególnych umów pożyczek pozostanie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 5. W sprawach nieuregulowanych RUP zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 18 września 2001 r. oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 6. Wszelkie zmiany RUP, za wyjątkiem Tabeli Opłat, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. RUP została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron OIL Pożyczkobiorca

8 Załącznik nr 1 (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Online Investments & Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, Sopot Oświadczenie o odstąpieniu od RUP /umowy pożyczki * Ja, niżej podpisany(a) imię i nazwisko zam.... nr dowodu osobistego..., nr PESEL... oświadczam, że odstępuję od RUP / umowy pożyczki* nr... zawartej w dniu... pomiędzy mną a Online Investments & Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, Sopot Data Podpis Pożyczkobiorcy * niepotrzebne skreślić

9 Załącznik nr 2 Tabela Opłat Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Opłaty związane ze złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki Pakietstartowy: Weryfikacja rachunku bankowego, InfoMonitor BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Weryfikacja telefonu komórkowego Weryfikacje obowiązkowe 20 zł Weryfikacje obowiązkowe lub powtórne wykonanie weryfikacji Weryfikacja rachunku bankowego Weryfikacja InfoMonitor BIG S.A. 5 zł 8 zł Weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. 8 zł Weryfikacja telefonu komórkowego 5 zł Weryfikacje dodatkowe Weryfikacja dowodu osobistego 10 zł Weryfikacja adresu zamieszkania 10 zł Weryfikacja zatrudnienia 10 zł Weryfikacja Allegro bezpłatnie Opłaty związane z udzieleniem pożyczki Opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki 5% Opłata za rozpatrzenie wniosku o prolongowanie pożyczki 5% Opłaty dodatkowe Koszty monitów przed upływem terminu płatności 3 dni przed wymaganym terminem płatności: powiadomienie Wymagany termin płatności: przypomnienie i sms bezpłatnie bezpłatnie Koszty monitów jeśli Pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą raty pożyczki

10 2 dni opóźnienia: powiadomienie 5 zł 7 dni opóźnienia: powiadomienie sms 10 zł 14 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne 25 zł 21 dni opóźnienia: powiadomienie 5 zł 28 dni opóźnienia: powiadomienie sms 10 zł 30 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne 25 zł 35 dni opóźnienia: listowne wezwanie do zapłaty 50 zł Koszty niezależne od OIL Wypłata pożyczki poprzez serwis BlueCash.pl 10 zł Gwarancja bankowa Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia 20% wnioskowanej kwoty dla pożyczki na 15 dni Koszty poręczenia przez podmiot zaproponowany przez OIL 20% + 0,5 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzieńpowyżej 15 dni Obsługa płatności związanych z weryfikacją Obsługa płatności związanych ze spłatą rat i monitów PayByLink (PBL) Szybki przelew bezpłatnie Zwykły przelew PayByLink (PBL) - Szybki przelew bezpłatnie Zwykły przelew

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Strona 1 z 9 Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

15. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

15. Rachunek wskazany w Umowie rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy REGULAMIN udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo