FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)"

Transkrypt

1 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa 22, Numer telefonu : Adres strony internetowej : II. Opis Głównych Cech kredytu Rodzaj kredytu : Całkowita kwota kredytu, suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione. Terminy i sposób wypłaty kredytu : Czas obowiązywania umowy : Zasady i terminy spłaty kredytu : Wymagane zabezpieczenie kredytu : Zabezpeiczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt : Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które Kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieśćw związku z umową o kredyt gotówkowy 300zł ; 500zł ; 900zł ; 1000zł. w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy, cała kwota kapitału zostanie wypłacona na konto wskazane we wniosku 30, 90, 210 dni będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach : na rachunek Pożyczkodawcy : , wraz z ewentualnymi kosztami upomnień, kosztami monitoringu zadłużenia, odsetki karne, zaległe raty, odsetki umowne, raty bieżące. rodzaj zabezpieczenia kredytu: weksel in Blanco wraz z deklaracją wekslową, umowa. przewłaczenia na zabezpieczenie, dyspozycja z art.. 91 kodeksu pracy 300 zł => 436,25 zł 300 zł => 569,00 zł 500 zł => 734,75 zł 500 zł => 926,00 zł 1000 zł => 1 472,50 zł 1000 zł => 1 855,50 zł 900 zł => 2 602,25 zł Strona 1/5

2 III. Koszty Kredytu -stopa oprocentowania kredytu 9% Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany : Rzeczywista roczna stopa oprocentowania : jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażany jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanyc kredytów : Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej : Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie Przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani Ponieść w związku z umową o kredyt* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest Ponieść w związku z umową* Opłaty notarialne : Skutek braku płatności : -stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania. -wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obiwiązywania umowy) 300 zł => 9088,37 % 300 zł => 5918,82 % 500 zł => % 500 zł => 4980,06 % 1000 zł => 10590,30 % 1000 zł => 5035,94 % 900 zł => 3797,67% Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia : NIE Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej : NIE 300 zł => 136,25 zł 300 zł => 269,00 zł 500 zł => 234,75 zł 500 zł => 426,00 zł 1000 zł => 472,50 zł 1000 zł => 855,50 zł 900 zł => 1 702,25 zł nie dotyczy *stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego : 0,03 dziennie ( 10% w skali roku ) - w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami : 1. Koszty prewencyjne obejmują : a) Dojazd prewenta osiem razy w miesiącu, koszt 30,00 zł za każdy dojazd. b) Działania prewencyjne pośrednie w postaci : monit wysłany 7 dni po upływie terminu płatności - koszt : 50,00 zł Strona 2/5

3 2. Koszty windykacyjne obejmują działania podejmowane po zaprzestaniu działań prewencyjnych. 3. Koszty windykacyjne obejmują a) Dojazd windykatora osiem razy w miesiącu, koszt 30,00 zł za każdy dojazd b) Działania windykacyjne pośrednie w postaci: pierwsze wezwanie do zapłaty wysłane po upływie 3 dni po terminie przekazania sprawy do firmy zewnętrznej koszt: 50,00 zł - drugie wezwanie do zapłaty wysłane po upływie 18 dni po terminie przekazania sprawy do firmy zewnętrznej koszt 50,00 zł - ostateczne wezwanie do zapłaty wysłane po upływie 30 dni po terminie przekazania sprawy do firmy zewnętrznej koszt 50,00 zł c) Wezwanie pracodawcy do dokonywania potrąceń z art. 91 kp wysłane po upływie 18 dni po terminie płatności koszt : 150,00 zł Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani Brak uregulowania zadłużenia w terminie umownym uruchamia procedury prewencyjne, a następnie windykacyjne, które zostaną zlecone podmiotowi zewnętrznemu oraz naliczanie odsetek karnych z tyt. niewykonania zobowiązań umownych. Działania prewencyjne są związane z wykonaniem postanowień umowy pożyczki i prowadzeniem negocjacji mających na celu spłatę zadłużenia wynikającego z umowy pożyczki bez konieczności przekazania sprawy do działu windykacji. Działania windykacyjne podejmowane są po bezskutecznym upływie okresu, w którym podejmowane były działania prewencyjne niedoprowadzając do wykonania postanowień umownych. IV. Inne ważne informacje. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy : Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie : Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do Spłaty całości lub części kredytu przed Terminem określonym w umowie : Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia Prowizji za spłatę kredytu przed terminem : Strona 3/5

4 Sprawdzenie w bazie danych : Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani Bezpłatna informację o wynikach tego sprawdzenia Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych. V. Dodatkowe informacje *Rejestr : (Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze) *Organ nadzoru : Wybór prawa właściwego : Język umowy : Pozasądowe rozstrzyganie sporów : Organ właściwy PRAWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku polskim. NIE VI. Definicje Kwota do wypłaty : Opłata wstępna : Całkowita kwota pożyczki : Całkowity koszt pożyczki : Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta : Jest to całkowita wartość kwoty pożyczki jaka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy. Wysokośc kwoty do wypłaty jest określona w umowie i wynosić możę odpowiednio 300 zł, 500 zł, 900; ; 1000 zł opłata uiszczana przez Pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy, w momencie spłaty całości pożyczki lub jej części w postaci raty, służąca pokryciu części kosztów związanych z obsługą pożyczki. kwota której cześciami składowymi są : kwota do wypłaty oraz opłata wstępna. suma kosztów związanych z przygotowaniem formalnym i obsługą pożyczki, nie zawierająca należnych odsetek oraz opłaty wstępnej. stanowi sumę wszystkich kosztów pożyczki tj. całkowita kwota pożyczki, całkowity koszt pożyczki oraz należne odsetki. Kwota ta stanowi wartość jaką pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić w terminie określonym w umowie. Strona 4/5

5 Cash & Go Spółka Cywilna ul.długa 22 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Ja, niżej podpisany(a):.. (imię i nazwisko) legitymujący(a) się dokumentem tożsamości:.. (seria i numer dowodu osobistego lub paszportu) nr PESEL: niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715) odstępuję od Umowy pożyczki nr... zawartej w dniu..., w :.. Jednocześnie oświadczam, że Pożyczkę wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, spłacę na rachunek nr (przeznaczony do spłaty pożyczki) nie później niż 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. data i podpis Pożyczkobiorcy zgodny z podpisem na umowie pożyczki Strona 5/5

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Nową ustawę o kk stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK). Nowa ustawa o kredycie konsumenckim Dnia 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (DzU z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) dalej dla uproszczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo