REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym przez Szybka Pożyczka Sp. z o. o. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp. z o. o. we Wrocławiu określenia oznaczają: Szybka Pożyczka Szybka Pożyczka Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 14/3, kod pocztowy: KEK kanały elektronicznej komunikacji, za pomocą których Wnioskodawca komunikuje się z Szybką Pożyczką, min. zapoznaje się i akceptuje warunki umowy pożyczki, Regulaminu, tabeli opłat i prowizji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Naliczony koszt pożyczki wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy uwzględniająca Pożyczkę Netto powiększoną o należne odsetki, opłaty, prowizje lub koszty Pośrednik kredytowy przedsiębiorca wykonujący czynności związane z zawarciem umowy pożyczki gotówkowej, w szczególności przekazanie środków na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. Pożyczka pożyczka gotówkowa, udzielana Wnioskodawcy przez Szybka Pożyczka, Pożyczka Netto wskazana w umowie kwota Pożyczki, nie powiększona o żadne odsetki, opłaty, prowizje lub koszty, Pożyczkobiorca Wnioskodawca, który zawarł z Szybka Pożyczka umowę, Regulamin niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu, stanowiący integralną część Umowy, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania ustalana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715), Nowa Pożyczka zawarcie kolejnej Umowy pomiędzy Szybka Pożyczka a Pożyczkobiorcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Strona internetowa strona internetowa Szybka Pożyczka pod adresem: Tabela Opłat i Prowizji tabela opłat związanych z Pożyczką, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, Termin wymagalności pożyczki przypadający na dzień roboczy termin spłaty pożyczki, zgodny z umową pożyczki, Termin wymagalności Nowej Pożyczki przypadający na dzień roboczy termin spłaty kolejnej umowy pożyczki zaciągniętej w celu refinansowania Pożyczki, Umowa umowa pomiędzy Szybka Pożyczka a Pożyczkobiorcą na mocy której Szybka Pożyczka zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy wraz z ustalonymi odsetkami we wskazanym w niej terminie wymagalności oraz kosztami zawarta na podstawie przepisów Regulaminu. Wniosek wniosek o udzielenie pożyczki, złożony za pośrednictwem KEK Szybka Pożyczka przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca Wniosek.

2 2 Zasady udzielania Pożyczki 1. Pożyczka udzielana jest tylko w złotych polskich. 2. Minimalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 100 zł, maksymalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 250 zł. Decyzja o zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki jest podejmowana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Szybka Pożyczka zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy zwiększenia maksymalnej kwoty pożyczki bez podania przyczyny. Szybka Pożyczka zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy udzielenia pożyczki na kwotę powyżej 250 zł w razie zaistnienia podejrzenia działania na szkodę spółki. 3. Warunki udzielania pożyczek, w kwotach, o których wyżej mowa, określone są w załączniku do umowy pożyczki nr Pożyczka udzielana jest w formie przelewu na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Przelew może być wykonany przez Szybka Pożyczka lub Pośrednika kredytowego określonego w umowie pożyczki. 5. Pożyczka udzielana jest po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków jej otrzymania, określonych szczegółowo w 3 Regulaminu. 6. Umowę można zawrzeć jedynie za pośrednictwem KEK, osobiście lub przy pomocy przedstawiciela Szybka Pożyczka udzielonej telefonicznie. Numer infolinii znajduje się na stronie internetowej : 7. Dla celów korzystania ze strony internetowej i możliwości zaciągania pożyczki Pożyczkobiorca musi wykonać jednorazowy przelew tzw. opłatę weryfikacyjną w wysokości 1 zł na numer rachunku bankowego podany na stronie internetowej. Opłata weryfikacyjna jest jednorazowa i stanowi opłatę za dożywotnie korzystanie z serwisu Szybka Pożyczka. 8. Opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu. 9. Umowę zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku znajdującego się na stronie internetowej i po wykonaniu tzw. trzech kroków, na stronie internetowej, na które to kroki składają się następujące czynności: a) krok pierwszy: wybór kwoty netto i terminu pożyczki, b) krok drugi: wypełnienie kwestionariusza osobowego, c) krok trzeci: dokonanie przelewu weryfikacyjnego na numer konta wygenerowany przez KEK. 10. Wnioskodawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do udostępnienia za pośrednictwem KEK danych niezbędnych do zawarcia umowy, szczegółowo określonych we wniosku, znajdującym się na stronie internetowej, w szczególności informacji niezbędnych do oceny ryzyka udzielenia pożyczki. 11. Dane, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu muszą być zgodne z danymi określonymi w rachunku bankowym Wnioskodawcy, z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 12. Pożyczka udzielana jest tylko i wyłącznie osobie fizycznej posiadającej rachunek bankowy. 13. Informacje przekazane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem KEK będą traktowane jako oświadczenia woli wywierające pełen skutek prawny. 3 Zawarcie umowy 1. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem KEK, po pozytywnym wypełnieniu procedury trzech kroków, o której mowa w 2 ust. 9 Regulaminu i po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 4 niniejszego paragrafu. 2. Umowa może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi, posiadającymi miejsce zameldowania w Polsce, posiadającymi pełną zdolność do czynności

3 prawnych oraz posiadającymi źródło dochodów umożliwiające spłatę zobowiązania wobec Szybka Pożyczka. 3. Umowa zostaje zawarta po wpłaceniu przez wnioskodawcę na rachunek bankowy Szybka Pożyczka, którego numer znajduje się na stronie internetowej, tzw. opłaty weryfikacyjnej, o której mowa w 2 ust 7. Regulaminu, 4. Umowa może być zawarta z osobą, która nie figuruje w Rejestrze BIG Infomonitor S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz nie posiada w swojej historii kredytowej i pożyczkowej opóźnień w spłacie powyżej 15 dni. 5. Szybka Pożyczka zastrzega sobie prawo do nie udzielenia pożyczki bez podania przyczyny. 6. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie zaakceptowania jej warunków za pośrednictwem KEK. 7. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki z powodu występowania danych pożyczkobiorcy w Rejestrze BIG Infomonitor S.A. oraz Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Szybka Pożyczka poinformuje o tym fakcie pożyczkobiorcę nadając wnioskowi o pożyczkę widocznemu dla pożyczkobiorcy w KEK status Odmowa Infomonitor albo Odmowa KRD 4 Oprocentowanie pożyczki, opłaty, prowizje i koszty 1. Z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz przygotowania i zawarcia Umowy Szybka Pożyczka może naliczać i pobierać opłatę przygotowawczą, nie wyższą niż 15 % kwoty Pożyczki Netto, wskazanej w Umowie. 2. Oprocentowanie Pożyczki stanowi 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku. 3. Szybka Pożyczka może naliczać i pobierać inne opłaty i prowizje oraz obciążać Pożyczkobiorcę kosztami, wskazanymi w Umowie i Tabeli Opłat. 4. W przypadku braku spłaty Pożyczki w wymaganym terminie wskazanym w Umowie Szybka Pożyczka nalicza koszty i opłaty związane z obsługą nie terminowej spłaty pożyczki z tytułu podjętych czynności windykacyjnych. Czynności windykacyjne obejmują w szczególności smsy, monity telefoniczne, monity wysyłane pocztą elektroniczną, monity listowne i wezwania do zapłaty. 5. Sms przypominający o spłacie Pożyczki jest wysyłany do Pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności Pożyczki, oraz co 7 dni od terminu wymagalności pożyczki. 6. Monit listowny jest wysyłany do pożyczkobiorcy po 7 i po 21 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 7. Wezwanie do zapłaty: pierwsze wezwanie jest wysyłane do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki; drugie wezwanie (ostateczne wezwanie do zapłaty) jest wysyłane po 28 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 8. Szybka Pożyczka może w szczególności przekazać windykację zewnętrznej firmie windykacyjnej lub dokonać cesji wierzytelności, może również wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. po upływie 60 dni licząc od terminu wymagalności pożyczki po uprzednim poinformowaniu listownym. 9. Od pierwszego dnia po terminie wymagalności pożyczki do momentu całkowitej spłaty pożyczki od niespłaconej w całości lub w części Pożyczki Netto, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy, Szybka Pożyczka nalicza odsetki karne w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP (odsetki maksymalne w rozumieniu art [1] k.c.). 10. Szybka Pożyczka nalicza odsetki karne od niespłaconej w całości lub części Pożyczki Netto do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę Pożyczki. 5 Wypłata pożyczki

4 1. Szybka Pożyczka udostępni Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki Netto bezpośrednio lub za pośrednictwem Pośrednika kredytowego najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawarcia Umowy w sposób wskazany w Umowie. 2. Spłata całej kwoty Pożyczki Netto wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami, powoduje wygaśnięcie Umowy. 6 Odstąpienie od Umowy 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez pożyczkobiorcę, uiszczona przez niego opłata weryfikacyjna podlega zwrotowi. 7 Zmiany Regulaminu 1. Szybka Pożyczka poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem strony internetowej oraz przesyłając informację o zmianie na adres Pożyczkobiorcy. 2. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę, informując o tym Szybka Pożyczka w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Szybka Pożyczka oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wszystkie roszczenia Szybka Pożyczka wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne. 8 Reklamacje 1. Reklamacje należy przesyłać na piśmie na adres Szybka Pożyczka. 2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Szybka Pożyczka. 3. Pisemną odpowiedź na reklamację Szybka Pożyczka przesyła na adres wskazany w reklamacji. 9 Kanały Elektronicznej Komunikacji KEK 1. KEK służą bezpiecznej i szybkiej komunikacji Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy z Szybka Pożyczka za pomocą sieci internet. Korzystanie odbywa się przez stronę Spółki pod adresem: oraz zamieszczonych tam interfejsów, tj.: a) formularza kontaktu, umożliwiającego przesyłanie informacji tekstowych, skanów dokumentów itp., b) formularza umowy, umożliwiającego wygenerowanie umowy, c) indywidualnego konta klienta, umożliwiającego podgląd zawartych umów oraz składanie podstawowych dyspozycji związanych z realizacją umowy. 2. Dostęp do indywidualnego konta, o którym mowa w pkt 1. lit. c zostaje aktywowany najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu skutecznego zawarcia Umowy. 3. Pożyczkobiorca oprócz numeru NIK, który otrzymuje automatycznie przy zawarciu umowy, zobowiązany jest także do ustanowienia hasła, składającego się z ciągu liter i cyfr, celem logowania się do swego indywidualnego konta.

5 4. Pożyczkobiorca obowiązany jest strzec dostępu do swego hasła. Może je zmienić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki. 10 Refinansowanie spłaty pożyczki 1. Pożyczkobiorca może wielokrotnie refinansować Pożyczkę. 2. W przypadku refinansowania Pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do spłaty refinansowanej Pożyczki w jej terminie wymagalności. 3. Pożyczkobiorca może refinansować Pożyczkę za pośrednictwem KEK składając odpowiednią dyspozycję. Złożenie dyspozycji refinansowania Pożyczki może nastąpić w terminie do 3 dni kalendarzowych po upływie terminu wymagalności refinansowanej Pożyczki. Złożenie dyspozycji refinansowania Pożyczki złożone po upływie terminu wskazanego w zdaniu 2 niniejszego ustępu zostaje anulowane. 4. Refinansowanie Pożyczki jest równoznaczne z przyznaniem przez Szybka Pożyczka Nowej Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych. 5. Kwota Nowej Pożyczki jest równa kwocie Pożyczki Netto refinansowanej Pożyczki. 6. Nowa Pożyczka może zostać udzielona na okres 30 dni kalendarzowych, bez względu na termin wymagalności refinansowanej Pożyczki. 7. W celu skutecznego refinansowania Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Szybka Pożyczka lub Pośrednika kredytowego naliczonego kosztu pożyczki na dzień dokonania operacji refinansowania. 8. W przypadku otrzymania przez Szybka Pożyczka płatności, która przewyższa kwotę naliczonego kosztu pożyczki, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet spłaty refinansowanej Pożyczki. 9. Termin wymagalności Nowej Pożyczki biegnie od dnia otrzymania przez Szybka Pożyczka naliczonego kosztu pożyczki na rachunek bankowy przeznaczony do spłaty pożyczki. 10. W przypadku nie otrzymania przez Szybka Pożyczka płatności określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu w ciągu trzech dni od złożenia za pośrednictwem KEK przez Pożyczkobiorcę dyspozycji refinansowania pożyczki - dyspozycja refinansowania zostaje anulowana. Po anulowaniu dyspozycji refinansowania Pożyczkobiorca nie może złożyć kolejnej dyspozycji. 11 Zabezpieczenie spłaty pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przy zawarciu umowy pożyczki do przedstawienia gwarancji bankowej lub ustanowienia poręczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki przez podmiot wskazany przez Szybka Pożyczka lub przez podmiot wybrany przez Pożyczkobiorcę pod warunkiem, jego zaakceptowania przez Szybka Pożyczka. 2. Podmiotem wskazanym przez Szybka Pożyczka do świadczenia usługi poręczenia jest spółka JACO VENTURES LTD; Registration number ; St John Street; London EC1V 4PY; England. 12 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy i jest wiążący dla stron Umowy. 2.Wnioskodawca/Pożyczkobiorca dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo