Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta"

Transkrypt

1 Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod państwa wydającego paszport numer dowodu osobistego / paszportu urodzonego/ą dalej zwanym/ą Pożyczkobiorcą. Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorca zwani są dalej łącznie Stronami oraz każdy z osobna Stroną. ZWAŻYWSZY, ŻE wszystkie wyrazy pisane z wielkiej litery, które nie zostały zdefiniowane inaczej w niniejszej Umowie Pożyczki, mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Umowy Lendico, określających zasady korzystania z Platformy Lendico - - dostępnych na stronie ( Ogólne Warunki Umowy ); ZWAŻYWSZY, ŻE Pożyczkobiorca, za pośrednictwem swojego Konta Lendico, złożył Wniosek, który został opublikowany jako Projekt Pożyczki na Platformie Lendico, w celu uzyskania Kwoty Projektu Pożyczki od Pożyczkodawców, na mocy niniejszej Umowy Pożyczki, a zarazem Pożyczkobiorca poinstruował Pośrednika Kredytowego do zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki w jego imieniu; ZWAŻYWSZY, ŻE każdy Pożyczkodawca zapoznał się z w/w Projektem Pożyczki, złożył w związku z tym odpowiednie Zgłoszenie Uczestnictwa oraz do Terminu Wpłat wpłacił na Rachunek PayLane odpowiednią kwotę wskazaną w Załączniku 1 (Kwota Pożyczki), którą zamierza udzielić we własnym imieniu jako Pożyczkę, na warunkach niniejszej Umowy Pożyczki oraz w ten sposób poinstruował Pośrednika Kredytowego do zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki w jego imieniu; ZWAŻYWSZY, ŻE wszystkie Kwoty Pożyczki łącznie stanowią Kwotę Projektu Pożyczki; ZWAŻYWSZY, ŻE każda Strona udzieliła pełnomocnictwa Pośrednikowi Kredytowemu do zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki w jej imieniu, w czasie i w sposób uregulowany w Ogólnych Warunkach Umowy; 1 POŻYCZKA 1. Każdy Pożyczkodawca zobowiązuje się wypłacić Kwotę Pożyczki, wskazaną w Załączniku 1, tytułem pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Pożyczki. 2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki (Dzień Wypłaty) Pośrednik Kredytowy wpłaci każdą Kwotę Pożyczki, w jednej transzy, na Potwierdzony Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, po uprzednim potrąceniu Opłaty Pożyczkobiorcy zgodnie z 7.2 niniejszej Umowy Pożyczki. Wypłacone i pomniejszone w ten sposób Kwoty Pożyczki stanowią całkowite kwoty kredytów, w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r., z późniejszymi zmianami ( Ustawa o Kredycie Konsumenckim ).

2 2 TERMIN SPŁATY Każdą Kwotę Pożyczki należy spłacić zgodnie z 4 niniejszej Umowy Pożyczki, w terminie do (Ostateczny Termin Spłaty). 3 OPROCENTOWANIE Odsetki od każdej Kwoty Pożyczki w skali roku wynoszą % (Oprocentowanie) i naliczane są od Dnia Wypłaty (Data Naliczania), z uwzględnieniem wysokości odsetek maksymalnych określonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w okresach miesięcznych, liczone przy założeniu, że rok ma 360 dni a miesiąc 30 dni. 4 RATY SPŁATY 1. Każdą Kwotę Pożyczki wraz z odsetkami, należnymi do Ostatecznego Terminu Spłaty, należy spłacać w ratach płatnych co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego lub, jeżeli wypada on w dniu innym niż Dzień Roboczy, pierwszego Dnia Roboczego po takim dniu (Data Miesięcznej Spłaty), włącznie, przy czym wysokość każdej takiej raty obliczana jest na podstawie stawki dziennej odsetek, proporcjonalnie, za okres do danej Daty Miesięcznej Spłaty (Raty Spłaty). Pierwsza Data Miesięcznej Spłaty przypada. 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania przelewu każdej Raty Spłaty z Potwierdzonego Rachunku Bankowego tak, aby została ona uznana na Rachunku Spłat do odpowiedniej Daty Miesięcznej Spłaty, włącznie. 3. Raty Spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet spłaty należnych odsetek, a następnie na rzecz każdej Kwoty Pożyczki, w dniu ich uznania na Rachunku Spłat. 4. Po uznaniu na Rachunku Spłat danej Raty Spłaty lub jej części Pośrednik Kredytowy dokona przelewu tej kwoty na Potwierdzony Rachunek Bankowy odpowiedniego Pożyczkodawcy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, po uprzednim potrąceniu Opłaty Pożyczkodawcy zgodnie z 7.1 niniejszej Umowy. 5. Jeżeli Pożyczkobiorcy przysługuje odpowiednie uprawnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Pożyczkobiorca może zwrócić się do Pośrednika Kredytowego, w dowolnym czasie, o udostępnienie mu harmonogramu spłat wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami, w tym wraz z pozostałymi lub jeszcze niezapłaconymi Ratami Spłaty oraz Datami Miesięcznej Spłaty. 5 OPÓŹNIONE RATY SPŁAT 1. Jeżeli jakakolwiek Rata Spłaty albo jej część nie zostanie uznana na Rachunku Spłat do odpowiedniej Daty Miesięcznej Spłaty, włącznie, Pożyczkobiorca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie odsetki naliczane na skutek takiego przeterminowanego zadłużenia, którego stopa procentowa wynosi tyle co Oprocentowanie. 2. W przypadku, gdy jakakolwiek Rata Spłaty albo jej część nie zostanie uznana na Rachunku Spłat do Daty Miesięcznej Spłaty, włącznie, Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, o obowiązku niezwłocznego dokonania przelewu takiej opóźnionej Raty Spłaty lub jej nieuiszczonej części ( Opóźniona Rata Spłaty ). 3. W przypadku, gdy Opóźniona Rata Spłaty stanowi 20% lub więcej danej Raty Spłaty, i jeżeli taka Opóźniona Rata Spłaty nie zostanie uznana na Rachunku Spłat do 60 dnia po odpowiedniej Dacie Miesięcznej Spłaty, włącznie, Ostateczny Termin Spłaty w stosunku do każdej odpowiedniej Kwoty Pożyczki zostanie przyspieszony poprzez postawienie danej Kwoty Pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności, 61 dnia po w/w Dacie Miesięcznej Spłaty ( Dzień Natychmiastowej Wymagalności ). W Dniu Natychmiastowej Wymagalności cała na ten dzień niespłacona w/w Kwota Pożyczki (Przyspieszona Kwota Pożyczki) stanie się natychmiastowo wymagalna i płatna. 4. Każdą Opóźnioną Ratę Spłaty lub Przyspieszoną Kwotę Pożyczki, w tym wszelkie należne odsetki z tytułu zobowiązania przeterminowanego, Pożyczkobiorca ma obowiązek przelać na Rachunek Spłat. 6 CESJA WIERZYTELNOŚCI 1. Za wyjątkiem sprzedaży i przeniesienia, dokonanych przez Pośrednika Kredytowego w imieniu któregokolwiek Pożyczkodawcy zgodnie z 6.2 niniejszej Umowy Pożyczki, żaden Pożyczkodawca nie może sprzedawać ani przenosić w jakikolwiek inny sposób swoich wierzytelności z niniejszej Umowy Pożyczki, w tym roszczeń o zapłatę Kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami (Wierzytelności). 2. W terminie 30 dni po Dniu Natychmiastowej Wymagalności Pośrednik Kredytowy może sprzedać i przenieść, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, wszelkie Wierzytelności wraz z wszelkimi odsetkami powstałymi do dnia, w którym taka sprzedaż i przeniesienie zostaną dokonane, za cenę nie niższą niż 9% Przyspieszonej Kwoty Pożyczki (Cena Wierzytelności).

3 7 KOSZTY 1. Każdy Pożyczkodawca z osobna i we własnym imieniu zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika Kredytowego kwoty w wysokości 1% każdej należnej mu Raty Spłaty, Przyspieszonej Kwoty Pożyczki, i Ceny Wierzytelności (wraz z wszelkimi odsetkami naliczonymi na każdej takiej kwocie zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki), płatnych tytułem opłaty za usługi świadczone przez Pośrednika Kredytowego w związku z niniejszą Umową Pożyczki i zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy (Opłata Pożyczkodawcy). Opłata Pożyczkodawcy jest płatna, jeśli jakakolwiek Rata Spłaty, Przyspieszona Kwota Pożyczki lub Cena Wierzytelności (włącznie z odsetkami naliczonymi od w/w kwot, zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki) lub jakakolwiek część tych kwot zostanie wpłacona na Rachunek Spłat. W takim wypadku Opłata Pożyczkodawcy będzie potrącona przez Pośrednika Kredytowego przed przekazaniem jakiejkolwiek takiej kwoty na Potwierdzony Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. Każdy Pożyczkodawca wyraża niniejszym zgodę na takie potrącenie i rozumie oraz akceptuje, że suma odpowiadająca potrąconej Opłacie Pożyczkodawcy również zostanie zaliczona na poczet Raty Spłaty, płatności Przyspieszonej Kwoty Pożyczki lub Ceny Wierzytelności lub odsetek naliczonych od w/w kwot, zgodnie z niniejszą Umową Pożyczki, odpowiednio. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika Kredytowego kwoty w wysokości % każdej Kwoty Pożyczki, którą to Pośrednik Kredytowy ma prawo potrącić od każdej Kwoty Pożyczki, przed jej wpłatą na Potwierdzony Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, Pośrednika Kredytowego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy. Pożyczkobiorca niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na powyższe potrącenie. 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika Kredytowego kwoty w wysokości % jako Opłaty Szybkiej Weryfikacji, obliczonej przez Pośrednika Kredytowego i zaakceptowanej przez Pożyczkobiorcę zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, w przypadku, gdy Pożyczkobiorca zdecydował się na Szybką Weryfikację. Opłata Szybkiej Weryfikację będzie wpłacana w miesięcznych ratach, proporcjonalnie, do Ostatecznego Terminu Spłaty. Każda rata będzie należna w odpowiedniej Dacie Miesięcznej Spłaty, przypadającej w danym miesiącu. W przypadku Przyspieszonej Kwoty Pożyczki, wszystkie pozostałe i niezapłacone raty Opłaty Szybkiej Weryfikacji staną się natychmiastowo wymagalne i płatne, o czym Pożyczkobiorca zostanie poinformowany w odpowiednim Zawiadomieniu o Przyspieszeniu. 4. Każda ze Stron ponosi własne koszty związane z niniejszą Umową Pożyczki, inne niż wyraźnie wskazane w niniejszym dokumencie, w tym koszty przelewów bankowych na Rachunek PayLane lub Rachunek Spłat. 5. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania w odniesieniu do każdej Kwoty Pożyczki wynosi %. 6. Łączna kwota (całkowity koszt kredytu), jaką Pożyczkobiorca jest obowiązany spłacić w odniesieniu do każdej Kwoty Pożyczki została wskazana w Załączniku 1 i jest obliczana w oparciu o Kwotę Pożyczki (w tym Opłatę Pożyczkobiorcy) i odsetki naliczone zgodnie z Oprocentowaniem, a także o proporcjonalną (w zależności od procentu Kwoty Projektu Pożyczki pokrytego przez odpowiednią Kwotę Pożyczki) część Opłaty za Szybką Weryfikację (o ile Pożyczkobiorca zdecydował się na Szybką Weryfikację) oraz przy założeniu, że wszelkie Raty Spłaty, wraz z należnymi ratami Opłaty za Szybką Weryfikację (jeżeli dotyczy), zostaną wpłacone na Rachunek Spłat w dniu ich wymagalności, tj. w odpowiednich Datach Miesięcznej Spłaty. 7. Pożyczkobiorca może być zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wyniku zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki. Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia, deklaracje oraz płatności, jakich należy dokonać w związku z powyższym. 8 ZAWIADOMIENIA 1. Strony ustalają, że komunikacja między Stronami będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Pośrednika Kredytowego. 2. Strony ustalają, iż Pośrednik Kredytowy będzie się z nimi kontaktował w celach związanych z zawarciem, wykonaniem i stosowaniem niniejszej Umowy Pożyczki pod adresami i pod numerami ustalonymi na podstawie odpowiednich Formularzach Rejestracji. Strony mogą kontaktować się z Pośrednikiem Kredytowym pod adresem jego siedziby. 3. Wszelkie zawiadomienia albo inne komunikaty uznaje się za wystosowane w dacie ich wysłania. 9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy Pożyczki przed Ostatecznym Terminem Spłaty, z zastrzeżeniem ustawowych praw Stron. 2. Pożyczkobiorca jest uprawniony do odstąpienia od każdej pożyczki udzielonej na mocy niniejszej Umowy Pożyczki, w ciągu 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie stanowiącej Załącznik 2, na adres siedziby Pośrednika Kredytowego. W takim przypadku Pożyczkobiorca jest obowiązany do natychmiastowej zapłaty:

4 (i) danej całkowitej kwoty kredytu (tj. odpowiedniej Kwoty Pożyczki pomniejszonej o Opłatę Pożyczkobiorcy), (ii) odsetek należnych do dnia spłaty danej, w/w całkowitej kwoty kredytu (stawka dzienna odsetek każdej Kwoty Pożyczki została wskazana w Załączniku 1), (iii) wszelkich kosztów poniesionych przez danego Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego, nałożonych przez organy władzy publicznej lub notariuszy w związku z Umową Pożyczki, jeżeli występują. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu. Ogólne Warunki Umowy i obowiązujące przepisy prawa znajdują zastosowanie do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszej Umowie Pożyczki. 2. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych w związku z niniejszą Umową Pożyczki jest sąd właściwy dla Warszawy Śródmieście. 3. Ocena ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy została przeprowadzona i zakończona przed wykonaniem niniejszej Umowy Pożyczki, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy. 4. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i powiatowy rzecznik konsumentów odpowiedzialny za powiat, w którego obrębie mieszka Kredytobiorca. 5. W zakresie, w jakim Kredytobiorca jest uprawniony na mocy przepisów Ustawy o Kredycie Konsumenckim, może on spłacić odpowiednią Kwotę Pożyczki w całości lub w części w dacie wcześniejszej aniżeli jest to przewidziane postanowieniami niniejszej Umowy Pożyczki.

5 Załącznik 1 Imię i Nazwisko (lub Nazwa) Pożyczkodawcy Adres Pożyczkodawcy Kwota Pożyczki Całkowita kwota kredytu Stawka dzienna odsetek Całkowity koszt kredytu 1 1 Obliczony w oparciu o Kwotę Pożyczki (w tym Opłatę Pożyczkobiorcy) i odsetki naliczone zgodnie z Oprocentowaniem, a także o proporcjonalną (w zależności od procentu Kwoty Projektu Pożyczki pokrytego przez odpowiednią Kwotę Pożyczki) część Opłaty za Szybką Weryfikację (o ile Pożyczkobiorca zdecydował się na Szybką Weryfikację) oraz przy założeniu, że wszelkie Raty Spłaty, wraz z należnymi ratami Opłaty za Szybką Weryfikację (jeżeli dotyczy), będą wpłacone na Rachunek Spłat w dniu ich wymagalności, tj. w odpowiednich Datach Miesięcznej Spłaty ZAŁĄCZNIK 1

6 1 Obliczony w oparciu o Kwotę Pożyczki (w tym Opłatę Pożyczkobiorcy) i odsetki naliczone zgodnie z Oprocentowaniem, a także o proporcjonalną (w zależności od procentu Kwoty Projektu Pożyczki pokrytego przez odpowiednią Kwotę Pożyczki) część Opłaty za Szybką Weryfikację (o ile Pożyczkobiorca zdecydował się na Szybką Weryfikację) oraz przy założeniu, że wszelkie Raty Spłaty, wraz z należnymi ratami Opłaty za Szybką Weryfikację (jeżeli dotyczy), będą wpłacone na Rachunek Spłat w dniu ich wymagalności, tj. w odpowiednich Datach Miesięcznej Spłaty ZAŁĄCZNIK 1

7 Załącznik 2 WZÓR ZAWIADOMIENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Imię Nazwisko Zamieszkałym / Zamieszkałą Do: Lendico Poland sp. z o.o. Ul. Bukowinska 22/ Warszawa Polska Ja, niżej podpisany/a, niniejszym odstępuję od pożyczki udzielonej przez... [i]... [i ] jako Pożyczkodawcę/ów pod umową pożyczki zawartą dnia. Poprzez powyższe odstąpienie uznaję, że jestem zobowiązany do zwrotu każdej całkowitej kwoty kredytu udzielonej przez powyższego/ych Pożyczkodawcę/ów, wraz z odsetkami należnymi do dnia całkowitej spłaty każdej takiej kwoty. data podpis ZAŁĄCZNIK 2

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy:

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: WZÓR UMOWY POŻYCZKI Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 203; adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo