REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym przez Surat Sp. z o. o. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie Pożyczki Gotówkowej Surat Sp. z o. o. w Poznaniu określenia oznaczają: Surat Surat Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szadeckiej, kod pocztowy: , spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , numer NIP , numer REGON , KEK kanały elektronicznej komunikacji, za pomocą których Wnioskodawca komunikuje się z Surat, min. zapoznaje się i akceptuje warunki umowy pożyczki, Regulaminu, tabeli opłat i prowizji oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Naliczony koszt pożyczki wysokość zobowiązania Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy uwzględniająca Pożyczkę Netto powiększoną o należne odsetki, opłaty, prowizje lub koszty Pośrednik kredytowy przedsiębiorca wykonujący czynności związane z zawarciem umowy pożyczki gotówkowej, w szczególności przekazanie środków na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. Pożyczka pożyczka gotówkowa, udzielana Wnioskodawcy przez Surat, Pożyczka Netto wskazana w umowie kwota Pożyczki, nie powiększona o żadne odsetki, opłaty, prowizje lub koszty, Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która zawarła z Surat umowę, Regulamin niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat w Poznaniu, stanowiący integralną część Umowy, uchwalony przez zarząd Surat Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania ustalana zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715), Nowa Pożyczka zawarcie kolejnej Umowy pomiędzy Surat a Pożyczkobiorcą na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Strona internetowa strona internetowa Surat pod adresem: Tabela Opłat i Prowizji tabela opłat związanych z Pożyczką, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, Termin wymagalności pożyczki przypadający na dzień roboczy termin spłaty pożyczki, zgodny z umową pożyczki, Termin wymagalności Nowej Pożyczki przypadający na dzień roboczy termin spłaty kolejnej umowy pożyczki zaciągniętej w celu refinansowania Pożyczki, Umowa umowa pomiędzy Surat a Pożyczkobiorcą na mocy której Surat zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu tej samej ilości pieniędzy wraz z ustalonymi odsetkami we wskazanym w niej terminie wymagalności oraz kosztami zawarta na podstawie przepisów Regulaminu. Wniosek wniosek o udzielenie pożyczki, złożony za pośrednictwem KEK Surat przez Wnioskodawcę,

2 Wnioskodawca osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca Wniosek. 2 Regulamin 2.1 Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym określonym w art Kodeksu Cywilnego, który wraz z umowami dotyczącymi zarejestrowanych użytkowników portalu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa reguluje prawa i obowiązki stron umowy pożyczki oraz administratora w zakresie funkcjonowania i korzystania z portalu. 2.2 Korzystanie z usług finansowych świadczonych przez Surat Sp. z o.o. za pośrednictwem portalu wymaga rejestracji i jest tak ukształtowane, iż jednym z warunków rejestracji jest elektroniczna akceptacja niniejszego regulaminu, co w świetle art Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się wnioskodawcy wyrażające zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 2.3 Regulamin niniejszy został sporządzony w j formie elektronicznej, która umożliwia rejestrującemu się użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art Kodeksu Cywilnego. 3 Zasady udzielania Pożyczki 3.1 Pożyczka udzielana jest tylko w złotych polskich. 3.2 Minimalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 100 zł, maksymalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 500 zł. Decyzja o zwiększeniu maksymalnej kwoty pożyczki jest podejmowana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Surat zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy zwiększenia maksymalnej kwoty pożyczki bez podania przyczyny. Surat zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy udzielenia pożyczki, w razie zaistnienia podejrzenia działania na szkodę spółki. 3.3 Warunki udzielania pożyczek, w kwotach, o których wyżej mowa, określone są w załączniku do umowy pożyczki nr Pożyczka udzielana jest w formie przelewu na rachunek bankowy pożyczkobiorcy. Przelew może być wykonany przez Surat lub Pośrednika kredytowego określonego w umowie pożyczki. 3.5 Pożyczka udzielana jest po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków jej otrzymania, określonych szczegółowo w 3 Regulaminu. 3.6 Umowę można zawrzeć jedynie za pośrednictwem KEK, osobiście lub przy pomocy przedstawiciela Surat udzielonej telefonicznie. Numer infolinii znajduje się na stronie internetowej: 3.7 Dla celów korzystania ze strony internetowej i możliwości zaciągania pożyczki Pożyczkobiorca musi wykonać jednorazowy przelew tzw. opłatę weryfikacyjną w wysokości 1 zł na numer rachunku bankowego podany na stronie internetowej. Opłata weryfikacyjna jest jednorazowa i stanowi opłatę za dożywotnie korzystanie z serwisu Surat. 3.8 Opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w 6 ust. 3 Regulaminu.

3 3.9 Umowę zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku znajdującego się na stronie internetowej i po wykonaniu tzw. trzech kroków, na stronie internetowej, na które to kroki składają się następujące czynności: a) krok pierwszy: wybór kwoty netto i terminu pożyczki, b) krok drugi: wypełnienie kwestionariusza osobowego, c) krok trzeci: dokonanie przelewu weryfikacyjnego na numer konta wygenerowany przez KEK Wnioskodawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do udostępnienia za pośrednictwem KEK danych niezbędnych do zawarcia umowy, szczegółowo określonych we wniosku, znajdującym się na stronie internetowej, w szczególności informacji niezbędnych do oceny ryzyka udzielenia pożyczki Dane, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu muszą być zgodne z danymi określonymi w rachunku bankowym Wnioskodawcy, z którego dokonano przelewu opłaty weryfikacyjnej, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu Pożyczka udzielana jest tylko i wyłącznie osobie fizycznej posiadającej rachunek bankowy Informacje przekazane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę za pośrednictwem KEK będą traktowane jako oświadczenia woli wywierające pełen skutek prawny. 3 Zawarcie umowy 1. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem KEK, po pozytywnym wypełnieniu procedury trzech kroków, o której mowa w 2 ust. 9 Regulaminu i po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 4 niniejszego paragrafu. 2. Umowa może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi, posiadającymi miejsce zameldowania w Polsce, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi źródło dochodów umożliwiające spłatę zobowiązania wobec Surat. 3. Umowa zostaje zawarta po wpłaceniu przez wnioskodawcę na rachunek bankowy Surat, którego numer znajduje się na stronie internetowej, tzw. opłaty weryfikacyjnej, o której mowa w 2 ust 7 Regulaminu. 4. Umowa może być zawarta z osobą, która nie figuruje w Rejestrze BIG Infomonitor S.A., Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz nie posiada w swojej historii kredytowej i pożyczkowej opóźnień w spłacie powyżej 15 dni. 5. Surat zastrzega sobie prawo do nie udzielenia pożyczki bez podania przyczyny. 6. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie zaakceptowania jej warunków za pośrednictwem KEK. 7. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki z powodu występowania danych pożyczkobiorcy w Rejestrze BIG Infomonitor S.A. oraz Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej, Surat poinformuje o tym fakcie pożyczkobiorcę nadając wnioskowi o pożyczkę widocznemu dla pożyczkobiorcy w KEK status Odmowa Infomonitor albo Odmowa KRD 4 Oprocentowanie pożyczki, opłaty, prowizje i koszty

4 1. Z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz przygotowania i zawarcia Umowy Surat może naliczać i pobierać opłatę przygotowawczą, nie wyższą niż 15 % kwoty Pożyczki Netto, wskazanej w Umowie. 2. Oprocentowanie Pożyczki stanowi 4-krotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku. Naliczenie odsetek następuje na bieżąco za każdy dzień trwania umowy pożyczki. Podczas zawierania umowy, Surat informacyjnie nalicza odsetki za okres, na jaki została zaciągnięta Pożyczka. Dopiero z chwilą spłaty Surat rozlicza faktyczny okres pożyczki. 3. Surat może naliczać i pobierać inne opłaty i prowizje oraz obciążać Pożyczkobiorcę kosztami, do wysokości kwot wskazanych w Umowie i Tabeli Opłat. 4. W przypadku braku spłaty Pożyczki w wymaganym terminie wskazanym w Umowie Surat może naliczyć koszty i opłaty związane z obsługą nie terminowej spłaty pożyczki z tytułu podjętych czynności windykacyjnych. Czynności windykacyjne obejmują w szczególności smsy, monity telefoniczne, monity wysyłane pocztą elektroniczną, monity listowne i wezwania do zapłaty. 5. Naliczenie kosztów i opłat następuje dopiero na dzień faktycznej spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami. Naliczenie i wysokość konkretnych kosztów i opłat uzależnione jest od konkretnych okoliczności danej sprawy, a w szczególności od dodatkowego nakładu pracy pracowników Surat w związku z obsługą nie terminowej spłaty pożyczki, od okresu przeterminowania, od postawy Pożyczkobiorcy i jego współpracy przy rozwiązaniu kwestii spłaty pożyczki. 6. Sms przypominający o spłacie Pożyczki jest wysyłany do Pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności Pożyczki, oraz co 7 dni od terminu wymagalności pożyczki. 7. Monit listowny jest wysyłany do pożyczkobiorcy po 7 i po 21 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 8. Wezwanie do zapłaty: pierwsze wezwanie jest wysyłane do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki; drugie wezwanie (ostateczne wezwanie do zapłaty) jest wysyłane po 28 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 9. Surat może w szczególności przekazać windykację zewnętrznej firmie windykacyjnej lub dokonać cesji wierzytelności, może również wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. po upływie 60 dni licząc od terminu wymagalności pożyczki po uprzednim poinformowaniu listownym. 10. Od pierwszego dnia po terminie wymagalności pożyczki do momentu całkowitej spłaty pożyczki od niespłaconej w całości lub w części Pożyczki Netto, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy, Surat nalicza odsetki karne w wysokości 4- krotności stopy lombardowej NBP (odsetki maksymalne w rozumieniu art [1] k.c.). 11. Surat nalicza odsetki karne od niespłaconej w całości lub części Pożyczki Netto do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę Pożyczki. 5 Wypłata pożyczki 1. Surat udostępni Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki Netto bezpośrednio lub za pośrednictwem Pośrednika kredytowego najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawarcia Umowy w sposób wskazany w Umowie. 2. Spłata całej kwoty Pożyczki Netto wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami i kosztami, powoduje wygaśnięcie Umowy.

5 6 Odstąpienie od Umowy 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez pożyczkobiorcę, uiszczona przez niego opłata weryfikacyjna podlega zwrotowi. 7 Zmiany Regulaminu 1. Surat poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem strony internetowej oraz przesyłając informację o zmianie na adres Pożyczkobiorcy. 2. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę, informując o tym Surat w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Surat oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wszystkie roszczenia Surat wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne. 8 Reklamacje 1. Reklamacje należy przesyłać na piśmie na adres Surat. 2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Surat. 3. Pisemną odpowiedź na reklamację Surat przesyła na adres wskazany w reklamacji. 9 Kanały Elektronicznej Komunikacji KEK 1. KEK służą bezpiecznej i szybkiej komunikacji Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy z Surat za pomocą sieci internet. Korzystanie odbywa się przez stronę Spółki pod adresem: oraz zamieszczonych tam interfejsów, tj.: a) formularza kontaktu, umożliwiającego przesyłanie informacji tekstowych, skanów dokumentów itp., b) formularza umowy, umożliwiającego wygenerowanie umowy, c) indywidualnego konta klienta, umożliwiającego podgląd zawartych umów oraz składanie podstawowych dyspozycji związanych z realizacją umowy. 2. Dostęp do indywidualnego konta, o którym mowa w pkt 1. lit. c zostaje aktywowany najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu skutecznego zawarcia Umowy. 3. Pożyczkobiorca oprócz numeru NIK, który otrzymuje automatycznie przy zawarciu umowy, zobowiązany jest także do ustanowienia hasła, składającego się z ciągu liter i cyfr, celem logowania się do swego indywidualnego konta. 4. Pożyczkobiorca obowiązany jest strzec dostępu do swego hasła. Może je zmienić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki.

6 10 Refinansowanie spłaty pożyczki 1. Pożyczkobiorca może wielokrotnie refinansować Pożyczkę. 2. W przypadku refinansowania Pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do spłaty refinansowanej Pożyczki w jej terminie wymagalności. 3. Pożyczkobiorca może refinansować Pożyczkę za pośrednictwem KEK składając odpowiednią dyspozycję. Złożenie dyspozycji refinansowania Pożyczki może nastąpić w terminie do 3 dni kalendarzowych po upływie terminu wymagalności refinansowanej Pożyczki. Złożenie dyspozycji refinansowania Pożyczki złożone po upływie terminu wskazanego w zdaniu 2 niniejszego ustępu zostaje anulowane. 4. Refinansowanie Pożyczki jest równoznaczne z przyznaniem przez Surat Nowej Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych. 5. Kwota Nowej Pożyczki jest równa kwocie Pożyczki Netto refinansowanej Pożyczki. 6. Nowa Pożyczka może zostać udzielona na okres 30 dni kalendarzowych, bez względu na termin wymagalności refinansowanej Pożyczki. 7. W celu skutecznego refinansowania Pożyczki, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Surat lub Pośrednika kredytowego naliczonego kosztu pożyczki na dzień dokonania operacji refinansowania. 8. W przypadku otrzymania przez Surat płatności, która przewyższa kwotę naliczonego kosztu pożyczki, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet spłaty refinansowanej Pożyczki. 9. Termin wymagalności Nowej Pożyczki biegnie od dnia otrzymania przez Surat naliczonego kosztu pożyczki na rachunek bankowy przeznaczony do spłaty pożyczki. 10. W przypadku nie otrzymania przez Surat płatności określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu w ciągu trzech dni od złożenia za pośrednictwem KEK przez Pożyczkobiorcę dyspozycji refinansowania pożyczki - dyspozycja refinansowania zostaje anulowana. Po anulowaniu dyspozycji refinansowania Pożyczkobiorca nie może złożyć kolejnej dyspozycji. 11 Zabezpieczenie spłaty pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przy zawarciu umowy pożyczki do przedstawienia zabezpieczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki. Koszty ustanowienia poręczenia ponosi Pożyczkobiorca. 2. Zabezpieczeniem może być: - poręczenie osoby fizycznej lub prawnej, - cesja praw, - zastaw. 3. Formę zabezpieczenia wybiera Pożyczkobiorca i dokument ustanawiający zabezpieczenie przedstawia Surat do akceptacji. W razie wątpliwości co do skuteczności danego sposobu zabezpieczenia, Surat zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji danego sposobu zabezpieczenia. 4. Pożyczkobiorca, który nie jest w stanie przestawić zabezpieczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki, lub którego przedstawione zabezpieczenie nie zostało zaakceptowane przez Surat, może ustanowić zabezpieczenie w formie poręczenie przez podmiot wskazany przez Surat.

7 5. Podmiotem wskazanym przez Surat do świadczenia usług poręczenia jest spółka PLEMIUM BUSINESS LIMITED z siedzibą w Wielkiej Brytanii, SW192RR Londyn, Dalton House 60 Windsor Avenue. 6. Ustanowienie zabezpieczenia w formie poręczenia przez PREMIUM BUSINESS LIMITED z siedzibą w Anglii następuje na koszt Pożyczkobiorcy i poprzez zawarcie odrębnej umowy. 12 Prawo właściwe i sąd właściwy 1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 2. Wszelkie spory wynikłe na tle lub w związku z niniejsza umową strony poddają pod rozpoznanie rzeczowo właściwemu sądowi powszechnemu ze względu na siedzibę Surat Spółki z o.o. tj. Sądowi Okręgowemu w Poznaniu lub Sądowi Rejonowemu Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 13 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy i jest wiążący dla stron Umowy. 2.Wnioskodawca/Pożyczkobiorca dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia roku. Zarząd Surat Spółka z o.o.

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony. 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych.

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony. 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych. Warunki Umowy Ramowej Pożyczki Nasze usługi stworzyliśmy w celu kontroli Twoich środków pieniężnych w nietypowych sytuacjach dla sfinansowania nieoczekiwanych wydatków. Wyliczamy całkowitą kwotę do zwrotu.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych

Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych Regulamin świadczenia usług przez CareCash sp. z o.o. w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych (postanowienia ogólne) 1 Niniejszy regulamin określa zasady udzielania pożyczek gotówkowych przez pożyczkodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo