Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy"

Transkrypt

1 zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, zwaną dalej Pożyczkodawcą, a Imię: [.] Nazwisko: [..] Seria i numer dowodu osobistego: [..] PESEL: [.] Adres zameldowania: Ulica: [ ], Nr domu: [.], Nr mieszkania: [.], Miejscowość: [ ], Kod pocztowy: [ ], zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą, zwani dalej łącznie Stronami, zaś każdy z nich z osobna Stroną, postanowili zawrzeć niniejszą umowę, zwaną dalej: Umową, o następującej treści: I. Przedmiot Umowy 1 1. Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwanym dalej Regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, oraz wykonuje inne czynności wskazane w Umowie i Regulaminie. 2. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 3. Koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w Umowie i Regulaminie zostały określone w Tabeli opłat i prowizji stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy Na etapie rejestracji na stronie internetowej Pożyczkodawcy jest tworzony indywidualny profil Pożyczkobiorcy w Systemie, zwany dalej Profilem, za którego pośrednictwem są wykonywane wybrane czynności wskazane w Umowie. 2. Przed utworzeniem Profilu, Pożyczkobiorca na stronie internetowej Pożyczkodawcy, w celu utworzenia Profilu i umożliwienia wykonywania czynności określonych w Umowie, podaje dane osobowe, wskazane w Regulaminie, w tym numer rachunku bankowego, który umożliwia zidentyfikowanie Pożyczkobiorcy poprzez dokonanie przelewu z tego rachunku, wraz z danymi identyfikującymi nadawcę przelewu, na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę.

2 3. Szczegółowe zasady utworzenia Profilu oraz jego funkcjonowania zostały określone w Regulaminie. II. Wnioskowanie i wypłata pożyczki 3 1. Pożyczka, o której mowa w 1 ust. 1 powyżej, jest wypłacana w ramach jednej lub kilku wypłat, zwanych dalej Wypłatą. 2. Pożyczkodawca dokonuje Wypłaty na rzecz Pożyczkobiorcy każdorazowo na jego wniosek złożony za pośrednictwem Systemu oraz w zależności od wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przeprowadzonego przez Pożyczkodawcę. 3. Pierwsza Wypłata jest dokonywana w kwocie w wysokości od 300 zł (słownie: trzysta złotych) do zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Kolejne Wypłaty będą dokonane przez Pożyczkodawcę jedynie pod warunkiem dokonania spłaty pierwszej Wypłaty. 4. Łączna kwota Wypłat na rzecz Pożyczkobiorcy, które pozostają do spłaty, nie może przekroczyć limitu, zwanego dalej Limitem, o którym mowa w Regulaminie. 5. Wypłata może być dokonana z okresem spłaty od 7 do 60 dni kalendarzowych, zwana dalej Pożyczką chwilową, lub z okresem spłaty od 3 do 12 miesięcy, zwana dalej Pożyczką ratalną. Pożyczki chwilowe oraz Pożyczki ratalne zwane są dalej łącznie Pożyczkami, a każda z osobna Pożyczką. 6. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, spłata Pożyczki Chwilowej następuje jednorazowo w ustalonym przez Strony dniu, zwanym dalej Terminem spłaty, natomiast spłata Pożyczki Ratalnej następuje w kilku ratach płatnych zgodnie z harmonogramem ich spłaty, zwanym dalej Harmonogramem Pożyczkobiorca składa wniosek o Wypłatę, zwany dalej Wnioskiem, poprzez swój Profil. 2. Warunkiem dokonania pierwszej Wypłaty, niezależnie od tego czy pierwsza Wypłata ma być Pożyczką chwilową czy Pożyczką ratalną, jest zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę treści Umowy, Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji oraz warunków pierwszej Wypłaty, które zostały przedstawione Pożyczkobiorcy poprzez System na etapie składania Wniosku. 3. W przypadku kolejnych Wypłat warunkiem ich dokonania jest zaakceptowanie warunków Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej, które zostały przedstawione Pożyczkobiorcy na etapie składania Wniosku o daną Wypłatę. 4. Kwota każdej Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej jest przekazywana jednorazowo i w pełnej wysokości na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany na etapie rejestracji w Systemie. 5

3 1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty zostały wskazane w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej, w zależności od tego czy pierwsza Wypłata jest Pożyczką chwilową czy Pożyczką ratalną, które stanowi załącznik do Umowy. 2. Poniżej przedstawiono przykład reprezentatywny: a. dla Pożyczki chwilowej w przypadku Wypłaty w kwocie 1000 zł, na okres 30 dni oraz prowizji w wysokości 210 zł, przy stopie oprocentowania wynoszącej 0 %: - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: 916,77 %, - Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1210 zł; b. dla Pożyczki ratalnej w przypadku Wypłaty w kwocie, na okres. dni oraz prowizji w wysokości zł, przy stopie oprocentowania wynoszącej.. %: - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: %, - Całkowita kwota do zapłaty wynosi:. 3. Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w ust. 1 i 2 powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.), zostały przyjęte następujące założenia: 1. całkowita kwota pożyczki udzielana jest na okres jednego roku, począwszy od dnia Wypłaty, a ostatnia płatność dokonana przez Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty i ewentualne inne koszty; 2. spłata kapitału musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności i kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez Pożyczkobiorcę następują w okresie jednego roku; 3. prowizję stosuje się odpowiednio do tych Wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. 4. Wielkości wskazane w ust. 1 i 2 powyżej zostały obliczone na dzień zawarcia Umowy. 5. Szczegółowe warunki pierwszej Wypłaty zawarte są w dokumencie PotwierdzeniePożyczki chwilowej, dla Wypłaty będącej Pożyczką chwilową, albo w dokumencie Potwierdzenie Pożyczki ratalnej, dla Wypłaty będącej Pożyczką ratalną, który to dokument stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Potwierdzenia Wypłaty zawierające szczegółowe warunki danej Wypłaty, dla każdej kolejnej Wypłaty, zarówno dla Pożyczki chwilowej jak i Pożyczki ratalnej, będą przesyłane Pożyczkobiorcy niezwłocznie po jej dokonaniu na adres podany Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę Pożyczka udzielana na podstawie niniejszej Umowy ma charakter odnawialny. W trakcie obowiązywania Umowy na rzecz Pożyczkobiorcy mogą być dokonywane wielokrotne Wypłaty do wysokości Limitu, przy czym spłata każdej dotychczas dokonanej Wypłaty powoduje odnowienie Limitu. 2. Akceptacja Wniosków w ramach Limitu będzie każdorazowo uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, zgodnie z ust. 3 poniżej. W przypadku wystąpienia problemów z dokonywaniem spłat przez Pożyczkobiorcę dotychczas dokonanych Wypłat, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia Limitu albo utrzymania go na dotychczasowym poziomie. 3. Pożyczkodawca dokonuje badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przy każdym Wniosku o dokonanie kolejnej Wypłaty. Brak zgody Pożyczkobiorcy na dokonanie badania

4 zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę uniemożliwia złożenie Wniosku. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Wypłaty w następujących przypadkach: a. negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; lub b. niespłacenia przez Pożyczkobiorcę należnej kwoty z tytułu Wypłaty w ustalonym Terminie Spłaty, w przypadku Pożyczki chwilowej, lub naruszenia Harmonogramu, w przypadku Pożyczki ratalnej; lub c. utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej, tj. zdolności do terminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy; lub d. stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenie lub dokumentjest niepełne albo niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, w szczególności gdy ma to na celu wprowadzenie w błąd Pożyczkodawcę co do okoliczności, które mogą wpływać na wynik badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; lub e. istnienia uzasadnionych podstaw podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności przestępstwa oszustwa; lub f. wykrycia przez Pożyczkodawcę niewłaściwego sposób logowania i używania Profilu; lub g. niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie lub Regulaminie. 4. Odmowa dokonania Wypłaty przez Pożyczkodawcę z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie oznacza jednoczesnego wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, chyba że z postanowień Umowy, Regulaminu, lub oświadczenia Pożyczkodawcy wynika, iż jest ono jednoznaczne z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy Pożyczkodawca może na wniosek Pożyczkobiorcy i po spełnieniu wymagań, jakie są przewidziane dla Pożyczki chwilowej albo Pożyczki ratalnej, dokonać na rzecz Pożyczkobiorcy Wypłaty, będącej odpowiednio Pożyczką chwilową albo Pożyczka ratalną, której część lub całość kwoty Wypłaty zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę na pokrycie istniejącego zadłużenia wobec Pożyczkodawcy, w szczególności związanego z niespłaceniem dotychczas dokonanych Wypłat. 2. Do Wypłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Pożyczki chwilowej albo Pożyczki ratalnej, z zastrzeżeniem, iż z części lub całości tej Wypłaty pokrywana jest całość lub pozostała do spłaty część kapitału oraz koszty wymagalne na chwilę jej udzielenia, a po pokryciu powyższego zadłużenia pozostała część kwoty Wypłaty jest przekazywana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, o którym mowa w 4 ust. 4 powyżej. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być udostępniane Pożyczkobiorcy w Systemie w Profilu Pożyczkobiorcy. 4. Pożyczkodawca, po dokonaniu badania zdolności kredytowej, może na wniosek Pożyczkobiorcy zmienić Harmonogram poprzez zmianę terminu płatności rat lub poprzez jednoczesne obniżenie wysokości raty i zwiększenie ich liczby. Nowy Harmonogram jest przekazywany Pożyczkobiorcy. W tym przypadku Pożyczkodawca może pobrać od Pożyczkobiorcy dodatkową prowizję w wysokości i na zasadach określonych w Tabeli opłat i prowizji.

5 III. Koszty 8 1. Tabela opłat i prowizji określa koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w Umowie i Regulaminie. 2. Z tytułu Wypłaty lub przedłużenia Terminu spłaty zgodnie z postanowieniami 13 Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji, naliczanej na zasadach określonych w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej odpowiednio na dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu spłaty. 3. Pożyczkobiorca ponosi koszty wyłącznie w odniesieniu do Wypłat, które zostały dokonane. Całkowity koszt danej Wypłaty zostanie każdorazowo przedstawiony Pożyczkobiorcy przed złożeniem Wniosku o daną Wypłatę oraz odpowiednio w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo w Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej. 4. Prowizja za Wypłatę lub przedłużenie Terminu spłaty dla kolejnych Wypłat jest zmienna i zależy od czynników określonych w Tabeli opłat i prowizji ów odpowiednio na dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu spłaty. Maksymalna prowizja za Wypłatę nie może przekraczać odpowiednio: 42% kwoty Pożyczki chwilowej i 70% kwoty Pożyczki ratalnej. Wysokość prowizji zostanie każdorazowo przedstawiona Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego Wniosku o daną Wypłatę lub przedłużenie Terminu spłaty oraz w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo w Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej i, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących wcześniejszej spłaty, nie ulega zmianie do czasu spłaty danej Pożyczki. 5. W przypadku Pożyczki chwilowej kwota należna z tytułu prowizji pobierana jest łącznie z należnością z tytułu Wypłaty w Terminie spłaty. W przypadku Pożyczki ratalnej kwota należna z tytułu prowizji jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w częściach w każdej racie zgodnie z Harmonogramem. W przypadku przedłużenia Terminu spłaty Pożyczki chwilowej oraz w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 4, prowizja jest pobierana z góry na etapie składania odpowiednio wniosku o Przedłużenie Terminu spłaty Pożyczki chwilowej albo wniosku, o którym mowa w 7 ust W razie braku spłaty Pożyczki chwilowej w Terminie spłaty lub w razie naruszenia Harmonogramu w przypadku Pożyczki ratalnej, Pożyczkodawca może ponadto obciążyć Pożyczkobiorcę kosztami obsługi zadłużenia przeterminowanego na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie Z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących Odsetek karnych, Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli opłat i prowizji w przypadku: a. zmiany poziomu inflacji w Polsce podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny; b. zmiany kosztów wykonywania czynności dotyczących pożyczki, wynikających ze zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych lub usług pocztowych,a także w przypadku zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru lub regulatora rynku, bądź zapadnięcia orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych mających wpływ na koszty wykonywaniatych czynności; c. wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do oferty możliwości skorzystania nowych usług Pożyczkodawcy.

6 2. Zmiana Tabeli opłat i prowizji, o której mowa w ust. 1, nie będzie mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie, niezależnie od tego czy dotyczy Pożyczek chwilowych czy Pożyczek ratalnych. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, o zmianie Tabeli opłat i prowizji, Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Tabeli opłat i prowizji zgodnie z postanowieniami 21 ust. 1 Umowy. Zmienione postanowienia Tabeli opłat i prowizji obowiązują w terminie wskazanym w informacji o tej zmianie przekazanej Pożyczkobiorcy, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionej Tabeli opłat i prowizji wypowiedział Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy. 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien dokonać spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 5. Pożyczkodawca może w każdym czasie zmniejszyć wysokość opłat i prowizji wskazanych w Tabeli opłat i prowizji. Pożyczkodawca jest uprawniony do zniesienia danej prowizji lub opłaty w dowolnym momencie. IV. Spłata pożyczki Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy numer rachunku bankowego. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do regulowania wszystkich należności, w szczególności do spłaty Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub poprzez skorzystanie z innej formy płatności udostępnionej Pożyczkobiorcy w jego Profilu, w szczególności poprzez skorzystanie z usług podmiotów świadczących usługi płatnicze, współpracujących z Pożyczkodawcą Przed dokonaniem każdej Wypłaty, będącej Pożyczką chwilową, Strony ustalają odrębny dla każdej z nich Termin spłaty, który następnie zostaje wskazany w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całości kwoty Pożyczki chwilowej wraz z należną prowizją oraz pozostałymi opłatami najpóźniej w Terminie spłaty. 3. Spłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a. zwrot kapitału Pożyczki chwilowej, b. prowizje oraz opłaty wskazane w Tabeli opłat i prowizji, c. należne odsetki od zobowiązania po terminie zapłaty, w tym Odsetki karne Pożyczkobiorca ma prawo do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki chwilowej w każdym czasie przed Terminem spłaty, bez ponoszenia opłat lub prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.

7 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prowizja za Wypłatę ulega obniżeniu. W tym przypadku prowizja jest pobierana jedynie za okres do dnia, w którym nastąpiła spłata całości zadłużenia z tytułu Pożyczki chwilowej Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o przedłużenie Terminu spłaty dla danej Pożyczki chwilowej poprzez System, po zalogowaniu do Profilu Pożyczkobiorcy, o ile Pożyczkodawca udostępni taka możliwość. 2. Wniosek o przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w okresie między 7. dniem przed Terminem spłaty a dniem, w którym Termin spłaty upływa. Pożyczkobiorca proponuje nowy Termin spłaty, z zastrzeżeniem, że nowy Termin Spłaty nie może przekraczać 30 dni od dnia, który był ustalony jako Termin spłaty dla tej Pożyczki chwilowej. 3. Pożyczkobiorca może umożliwić Pożyczkodawcy złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, również po dniu, w którym Termin spłaty upływa, jednakże nie później niż 14 dni po tym dniu, z zastrzeżeniem, że nowy Termin spłaty nie może przekraczać 30 dni od dnia, który był ustalony jako Termin spłaty dla tej Pożyczki chwilowej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wniosek Pożyczkobiorcy został rozpatrzony pozytywnie przez Pożyczkodawcę, za okres po upływie Terminu spłaty do dnia, w którym został złożony wniosek, Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i prowizje, jakie zostały przewidziane w Umowie na wypadek niespłacenia w całości lub w części Pożyczki chwilowej, w szczególności Odsetki karne, o których mowa w 17 i 18. Umowy. Pożyczkodawca ma prawo odstąpić od naliczania kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Pożyczka chwilowa została spłacona do dnia, w którym upływa nowy Termin spłaty. 5. Termin spłaty dla danej Pożyczki chwilowej może zostać przedłużony nie więcej niż jeden raz. 6. W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o przedłużenie Terminu spłaty, Pożyczkobiorca obowiązany jest do zapłaty prowizji wskazanej w Tabeli opłat i prowizji oraz ewentualnych dodatkowych opłat, o których mowa w Umowie. 7. Przedłużenie Terminu spłaty, o którym mowa w ust. 1-6 powyżej, nie stanowi odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego Pożyczkobiorca po zalogowaniu do Profilu Pożyczkobiorcy, o ile Pożyczkodawca udostępni taką możliwość, może złożyć wniosek o zmianę warunków Pożyczki chwilowej tak, iż całość kwoty Wypłaty lub jej pozostała do spłaty część będzie płatna w 3 lub 6 ratach. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w okresie między 7. dniem przed Terminem spłaty a dniem, w którym Termin spłaty upływa. 3. Pożyczkobiorca może umożliwić Pożyczkodawcy złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, również po dniu, w którym Termin spłaty upływa, jednakże nie później niż 60 dni po tym dniu, a w przypadku gdy Termin spłaty został przedłużony na zasadach określonych w 13 powyżej, nie później niż 60 dni po dniu, w którym nowy Termin spłaty upływa. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wniosek Pożyczkobiorcy został rozpatrzony pozytywnie przez Pożyczkodawcę, za okres po upływie Terminu spłaty do dnia, w którym

8 został złożony wniosek, Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i prowizje, jakie zostały przewidziane w Umowie na wypadek niespłacenia w całości lub w części Pożyczki chwilowej, w szczególności Odsetki karne, o których mowa w 17 i 18. Umowy. Pożyczkodawca ma prawo odstąpić od naliczania kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Pożyczka chwilowa została spłacona w całości. 5. W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca obowiązany jest do zapłaty prowizji wskazanej w Tabeli opłat i prowizji, oraz ewentualnych dodatkowych opłat, o których mowa w Umowie. 6. Do Pożyczki chwilowej płatnej w ratach, o której mowa w ust. 1-5 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy odnoszące się do Pożyczki ratalnej, w szczególności Pożyczkobiorcy zostaje przekazany Harmonogram. Pożyczkobiorcy zostaje również przekazane Potwierdzenie Pożyczki chwilowej płatnej w ratach, a prowizja, o której mowa w ust. 5, jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w częściach w każdej racie zgodnie z Harmonogramem. 7. Zmiana warunków Pożyczki chwilowej, o której mowa w ust. 1-6 powyżej, nie stanowi odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego Pożyczka ratalna jest spłacana przez Pożyczkobiorcę w ratach miesięcznych zgodnie z Harmonogramem. 2. Na podstawie badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca określa maksymalną kwotę Pożyczki ratalnej i liczbę rat, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca. 3. Pożyczka ratalna jest spłacana w minimum 3 ratach, a maksymalnie w 12 ratach. Suma kapitału Pożyczki ratalnej i prowizji za wypłatę, podzielona przez liczbę rat stanowi wysokość jednej raty. 4. Liczba i wysokość rat oraz daty ich płatności są ustalane przez Strony przed dokonaniem Wypłaty, a następnie są wskazane w Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej i Harmonogramie. Harmonogram jest stale dostępny również w Profilu Pożyczkobiorcy. W każdym czasie Pożyczkobiorca na wniosek ma prawo do otrzymania bezpłatnie Harmonogramu. 5. Spłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a. część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty; b. część prowizyjna najwcześniej wymagalnej raty; c. część kapitałowa kolejnej raty; d. część prowizyjna kolejnej raty; e. opłaty i prowizje wskazane w Tabeli opłat i prowizji - po spłacie wszystkich wymagalnych rat; f. należne odsetki od zobowiązania po terminie zapłaty, w tym Odsetki karne Pożyczkodawca ma prawo do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki ratalnej w każdym czasie przed terminem spłaty ostatniej raty wskazanym w Harmonogramie, bez ponoszenia opłat lub prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prowizja za Wypłatę nie ulega obniżeniu.

9 3. W przypadku częściowej spłaty należnej kwoty przed terminem płatności którejkolwiek raty określonym w Harmonogramie, kwota spłaty zaliczana jest na poczet zadłużenia zgodnie z 15 ust. 5 Umowy, a okres kredytowania nie ulega zmianie. V. Brak spłaty w terminie Niespłacenie kapitału Pożyczki chwilowej w ustalonym Terminie spłaty lub spłacenie go w części, jak również niespłacenie kapitału Pożyczki ratalnej zgodnie z Harmonogramem, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego, w stosunku rocznym, w wysokości 20% lub czterokrotności wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, zwane dalej Odsetkami karnymi. Wysokość Odsetek karnych nie przekroczy wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego. 2. Wysokość Odsetek karnych na dzień zawarcia Umowy jest podawana przy pierwszej Wypłacie w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo Pożyczki ratalnej. Wysokość Odsetek karnych na dzień dokonania każdej kolejnej Wypłaty jest podawana w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej. 3. Pożyczkodawca jest uprawniony do obniżenia wysokości Odsetek karnych w każdym czasie. 4. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany wysokości Odsetek karnych w przypadku zmiany stopy lombardowej NBP, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku zmiany wysokości Odsetek karnych Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o zmianie na trwałym nośniku informacji. 5. W przypadku zmiany wysokości Odsetek karnych, o której mowa w ust. 4, Pożyczkodawca nalicza Odsetki karne w nowej wysokości w stosunku do Wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie powyższej zmiany, a w przypadku przedłużenia Terminu spłaty, o którym mowa w 13, od dnia, w którym dokonano przedłużenia dotychczasowego Terminu spłaty, jeżeli nastąpił on nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie powyższej zmiany. 6. W przypadku braku akceptacji dla zmiany wysokości Odsetek karnych, o której mowa w ust. 4-5 powyżej, Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Odsetek karnych może wypowiedzieć Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowejpożyczkodawcy. 7. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien dokonać spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy najpóźniej w dniu jej rozwiązania W przypadku Pożyczki chwilowej Odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, tj. dnia następnego po Terminie spłaty, do 60 dnia po Terminie spłaty. 2. W przypadku Pożyczki ratalnej Odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, tj. dnia następnego po terminie spłaty danej raty, zgodnie z Harmonogramem, do 60 dnia po terminie spłaty danej raty, zgodnie z Harmonogramem. Łączna kwota Odsetek karnych naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym do terminu spłaty ostatniej raty jest wymagalna w tym terminie.

10 Odsetki karne naliczane po terminie spłaty ostatniej raty są wymagalne każdego kolejnego dnia, aż do upływu okresu ich naliczania. 3. Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o zaległościach w spłacie oraz o rozpoczęciu naliczania Odsetek karnych. 4. W przypadku zaległości w spłacie kapitału Pożyczki lub prowizji należnej z tytułu dokonania Wypłaty, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia opłat z tytułu kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, w wysokości określonych w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej na dzień dokonywania Wypłaty, w stosunku do której będą prowadzone powyższe czynności. 5. Czynności upominawcze i windykacyjne są podejmowane w następujący sposób i polegają na: a. upomnieniu przesłanym w formie SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy; b. upomnieniu przesłanym w formie wiadomości na adres Pożyczkobiorcy; c. telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty na numer telefonu, o którym mowa w lit. a powyżej; oraz d. monicie listownym (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty) wysłanym na adres Pożyczkobiorcy. 6. W przypadku Pożyczki chwilowej jak i Pożyczki ratalnej, Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych na zasadach wskazanych w Tabeli opłat i prowizji, w szczególności w terminach i wysokości tam wskazanych. 7. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy. VI. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od każdej Wypłaty w terminie 14 dni od dnia Wypłaty. Odstąpienie od danej Wypłaty nie skutkuje odstąpieniem od Umowy i nie pozbawia możliwości wnioskowania o kolejne Wypłaty w przyszłości. 3. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia na piśmie, zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy kwotę dokonanej Wypłaty. Zwrot powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy numer rachunku bankowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni

11 od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Dniem zwrotu jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 2. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć na trwałym nośniku Umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy. 3. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. 4. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć Umowę w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Wypłaty określonych w Umowie lub w Regulaminie, lub negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy wraz ze złożeniem oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. W przypadku Pożyczki ratalnej, Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć Umowę także w przypadku powstania zaległości w spłacie w wysokości odpowiadającej, co najmniej dwóm pełnym ratom. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia z tytułu Wypłat, wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Umowy Pożyczkodawca nie udziela Pożyczkobiorcy nowych Pożyczek chwilowych ani Pożyczek ratalnych. VII. Postanowienia końcowe Wszelkie oświadczenia i informacje związane z Umową, w szczególności informacje o wszelkich zmianach wskazanych w Umowie, w tym zmianach Tabeli opłat i prowizji oraz Odsetek karnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę: a. pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, lub b. poprzez Profil Pożyczkobiorcy, lub c. przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji. 2. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Umowy wynika obowiązek doręczania Pożyczkodawcy oświadczeń związanych z Umową w formie pisemnej, wspomniane oświadczenia będą wysyłane przez Pożyczkobiorcę na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej. 22

12 1. Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do składania w imieniu Pożyczkobiorcy wszelkich oświadczeń woli, w szczególności oświadczeń woli dotyczących zmiany Umowy, jak też zawierania innych umów pożyczek, oraz składania innych oświadczeń związanych z tymi umowami, po uprzedniej akceptacji przez Pożyczkobiorcę w jego Profilu, w formie elektronicznej, treści oświadczeń woli jakie mają zostać złożone w imieniu Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. Pożyczkodawca może udzielić dalszych pełnomocnictw osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom. 2. Pożyczkodawca może być drugą stroną czynności prawnej, którą dokonuje w imieniu Pożyczkobiorcy zgodnie z ust. 1 powyżej. 3. W przypadku, gdy oświadczenie woli złożone przez Pożyczkodawcę w imieniu Pożyczkobiorcy wymaga zachowania formy pisemnej, Pożyczkodawca może złożyć to oświadczenie również w formie podpisu elektronicznego, który spełnia wymagania niezbędne do zachowania formy pisemnej Reklamacje należy składać pisemnie na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy. 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma z reklamacją przez Pożyczkodawcę Umowa Ramowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy, na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy. 4. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 5. Prawem właściwym dla zobowiązań związanych z Umową jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, Centrala: tel ; 7. Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i Tabeli opłat i prowizji. 9. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Pożyczkodawcy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, o zmianach informacji oraz danych, w szczególności danych teleadresowych, dostarczonych Pożyczkodawcy przy zawarciu Umowy.

13 10. Umowa zawierana jest na podstawie wzorca umownego udostępnionego Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, obowiązującego w wersji na dzień zawierania Umowy. Jakiekolwiek zmiany dokonane w treści Umowy, w tym w szczególności przekreślenia, usunięcia, dopiski, zmiana treści w stosunku do wzorca umownego obowiązującego na dzień zawierania Umowy, dokonane przez Pożyczkobiorcę, zarówno w przypadku samodzielnego sporządzenia przez Pożyczkobiorcę dokumentu Umowy, jak i na wydrukowanym tekście Umowy, są nieważne. W powyższym przypadku Umowa obowiązuje o treści określonej we wzorcu umownym, który został udostępniony Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca oświadcza, iż nie dokonywał żadnych zmian w treści Umowy, której wzorzec został mu udostępniony przez Pożyczkodawcę, i niniejszym zawiera Umowę o treści określonej we wzorcu umownym, który został udostępniony Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. 11. Pożyczkobiorca potwierdza udzielenie Pożyczkodawcy pełnomocnictwa, o którym mowa w 22 powyżej. Pożyczkobiorca: Data i podpis Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca: Data i podpis pracownika Pożyczkodawcy Załączniki do Umowy: 1. Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek 2. Tabela opłat i prowizji 3. Potwierdzenie Pożyczki chwilowej albo Potwierdzenie Pożyczki ratalnej w zależności od tego, której z nich dotyczył Wniosek o pierwszą Wypłatę 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i od kolejnej Wypłaty

14

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo