Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy"

Transkrypt

1 zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, zwaną dalej Pożyczkodawcą, a Imię: [.] Nazwisko: [..] Seria i numer dowodu osobistego: [..] PESEL: [.] Adres zameldowania: Ulica: [ ], Nr domu: [.], Nr mieszkania: [.], Miejscowość: [ ], Kod pocztowy: [ ], zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą, zwani dalej łącznie Stronami, zaś każdy z nich z osobna Stroną, postanowili zawrzeć niniejszą umowę, zwaną dalej: Umową, o następującej treści: I. Przedmiot Umowy 1 1. Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej na zasadach określonych w Umowie oraz w Regulaminie funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwanym dalej Regulaminem, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, oraz wykonuje inne czynności wskazane w Umowie i Regulaminie. 2. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 3. Koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w Umowie i Regulaminie zostały określone w Tabeli opłat i prowizji stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy Na etapie rejestracji na stronie internetowej Pożyczkodawcy jest tworzony indywidualny profil Pożyczkobiorcy w Systemie, zwany dalej Profilem, za którego pośrednictwem są wykonywane wybrane czynności wskazane w Umowie. 2. Przed utworzeniem Profilu, Pożyczkobiorca na stronie internetowej Pożyczkodawcy, w celu utworzenia Profilu i umożliwienia wykonywania czynności określonych w Umowie, podaje dane osobowe, wskazane w Regulaminie, w tym numer rachunku bankowego, który umożliwia zidentyfikowanie Pożyczkobiorcy poprzez dokonanie przelewu z tego rachunku, wraz z danymi identyfikującymi nadawcę przelewu, na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę.

2 3. Szczegółowe zasady utworzenia Profilu oraz jego funkcjonowania zostały określone w Regulaminie. II. Wnioskowanie i wypłata pożyczki 3 1. Pożyczka, o której mowa w 1 ust. 1 powyżej, jest wypłacana w ramach jednej lub kilku wypłat, zwanych dalej Wypłatą. 2. Pożyczkodawca dokonuje Wypłaty na rzecz Pożyczkobiorcy każdorazowo na jego wniosek złożony za pośrednictwem Systemu oraz w zależności od wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przeprowadzonego przez Pożyczkodawcę. 3. Pierwsza Wypłata jest dokonywana w kwocie w wysokości od 300 zł (słownie: trzysta złotych) do zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Kolejne Wypłaty będą dokonane przez Pożyczkodawcę jedynie pod warunkiem dokonania spłaty pierwszej Wypłaty. 4. Łączna kwota Wypłat na rzecz Pożyczkobiorcy, które pozostają do spłaty, nie może przekroczyć limitu, zwanego dalej Limitem, o którym mowa w Regulaminie. 5. Wypłata może być dokonana z okresem spłaty od 7 do 60 dni kalendarzowych, zwana dalej Pożyczką chwilową, lub z okresem spłaty od 3 do 12 miesięcy, zwana dalej Pożyczką ratalną. Pożyczki chwilowe oraz Pożyczki ratalne zwane są dalej łącznie Pożyczkami, a każda z osobna Pożyczką. 6. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, spłata Pożyczki Chwilowej następuje jednorazowo w ustalonym przez Strony dniu, zwanym dalej Terminem spłaty, natomiast spłata Pożyczki Ratalnej następuje w kilku ratach płatnych zgodnie z harmonogramem ich spłaty, zwanym dalej Harmonogramem Pożyczkobiorca składa wniosek o Wypłatę, zwany dalej Wnioskiem, poprzez swój Profil. 2. Warunkiem dokonania pierwszej Wypłaty, niezależnie od tego czy pierwsza Wypłata ma być Pożyczką chwilową czy Pożyczką ratalną, jest zaakceptowanie przez Pożyczkobiorcę treści Umowy, Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji oraz warunków pierwszej Wypłaty, które zostały przedstawione Pożyczkobiorcy poprzez System na etapie składania Wniosku. 3. W przypadku kolejnych Wypłat warunkiem ich dokonania jest zaakceptowanie warunków Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej, które zostały przedstawione Pożyczkobiorcy na etapie składania Wniosku o daną Wypłatę. 4. Kwota każdej Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej jest przekazywana jednorazowo i w pełnej wysokości na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany na etapie rejestracji w Systemie. 5

3 1. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty zostały wskazane w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej, w zależności od tego czy pierwsza Wypłata jest Pożyczką chwilową czy Pożyczką ratalną, które stanowi załącznik do Umowy. 2. Poniżej przedstawiono przykład reprezentatywny: a. dla Pożyczki chwilowej w przypadku Wypłaty w kwocie 1000 zł, na okres 30 dni oraz prowizji w wysokości 210 zł, przy stopie oprocentowania wynoszącej 0 %: - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: 916,77 %, - Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 1210 zł; b. dla Pożyczki ratalnej w przypadku Wypłaty w kwocie, na okres. dni oraz prowizji w wysokości zł, przy stopie oprocentowania wynoszącej.. %: - Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi: %, - Całkowita kwota do zapłaty wynosi:. 3. Dla wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania w ust. 1 i 2 powyżej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715, z późn. zm.), zostały przyjęte następujące założenia: 1. całkowita kwota pożyczki udzielana jest na okres jednego roku, począwszy od dnia Wypłaty, a ostatnia płatność dokonana przez Pożyczkobiorcę pokrywa ewentualny kapitał pozostający do spłaty i ewentualne inne koszty; 2. spłata kapitału musi nastąpić w całości, w jednej płatności, w ramach każdorazowego okresu płatności i kolejne wypłaty i spłaty całego kapitału przez Pożyczkobiorcę następują w okresie jednego roku; 3. prowizję stosuje się odpowiednio do tych Wypłat i spłat kapitału oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. 4. Wielkości wskazane w ust. 1 i 2 powyżej zostały obliczone na dzień zawarcia Umowy. 5. Szczegółowe warunki pierwszej Wypłaty zawarte są w dokumencie PotwierdzeniePożyczki chwilowej, dla Wypłaty będącej Pożyczką chwilową, albo w dokumencie Potwierdzenie Pożyczki ratalnej, dla Wypłaty będącej Pożyczką ratalną, który to dokument stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Potwierdzenia Wypłaty zawierające szczegółowe warunki danej Wypłaty, dla każdej kolejnej Wypłaty, zarówno dla Pożyczki chwilowej jak i Pożyczki ratalnej, będą przesyłane Pożyczkobiorcy niezwłocznie po jej dokonaniu na adres podany Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę Pożyczka udzielana na podstawie niniejszej Umowy ma charakter odnawialny. W trakcie obowiązywania Umowy na rzecz Pożyczkobiorcy mogą być dokonywane wielokrotne Wypłaty do wysokości Limitu, przy czym spłata każdej dotychczas dokonanej Wypłaty powoduje odnowienie Limitu. 2. Akceptacja Wniosków w ramach Limitu będzie każdorazowo uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, zgodnie z ust. 3 poniżej. W przypadku wystąpienia problemów z dokonywaniem spłat przez Pożyczkobiorcę dotychczas dokonanych Wypłat, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia Limitu albo utrzymania go na dotychczasowym poziomie. 3. Pożyczkodawca dokonuje badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przy każdym Wniosku o dokonanie kolejnej Wypłaty. Brak zgody Pożyczkobiorcy na dokonanie badania

4 zdolności kredytowej przez Pożyczkodawcę uniemożliwia złożenie Wniosku. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania Wypłaty w następujących przypadkach: a. negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; lub b. niespłacenia przez Pożyczkobiorcę należnej kwoty z tytułu Wypłaty w ustalonym Terminie Spłaty, w przypadku Pożyczki chwilowej, lub naruszenia Harmonogramu, w przypadku Pożyczki ratalnej; lub c. utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej, tj. zdolności do terminowej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy; lub d. stwierdzenia przez Pożyczkodawcę, że złożone przez Pożyczkobiorcę oświadczenie lub dokumentjest niepełne albo niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, w szczególności gdy ma to na celu wprowadzenie w błąd Pożyczkodawcę co do okoliczności, które mogą wpływać na wynik badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy; lub e. istnienia uzasadnionych podstaw podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności przestępstwa oszustwa; lub f. wykrycia przez Pożyczkodawcę niewłaściwego sposób logowania i używania Profilu; lub g. niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w Umowie lub Regulaminie. 4. Odmowa dokonania Wypłaty przez Pożyczkodawcę z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie oznacza jednoczesnego wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, chyba że z postanowień Umowy, Regulaminu, lub oświadczenia Pożyczkodawcy wynika, iż jest ono jednoznaczne z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy Pożyczkodawca może na wniosek Pożyczkobiorcy i po spełnieniu wymagań, jakie są przewidziane dla Pożyczki chwilowej albo Pożyczki ratalnej, dokonać na rzecz Pożyczkobiorcy Wypłaty, będącej odpowiednio Pożyczką chwilową albo Pożyczka ratalną, której część lub całość kwoty Wypłaty zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę na pokrycie istniejącego zadłużenia wobec Pożyczkodawcy, w szczególności związanego z niespłaceniem dotychczas dokonanych Wypłat. 2. Do Wypłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Pożyczki chwilowej albo Pożyczki ratalnej, z zastrzeżeniem, iż z części lub całości tej Wypłaty pokrywana jest całość lub pozostała do spłaty część kapitału oraz koszty wymagalne na chwilę jej udzielenia, a po pokryciu powyższego zadłużenia pozostała część kwoty Wypłaty jest przekazywana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, o którym mowa w 4 ust. 4 powyżej. 3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być udostępniane Pożyczkobiorcy w Systemie w Profilu Pożyczkobiorcy. 4. Pożyczkodawca, po dokonaniu badania zdolności kredytowej, może na wniosek Pożyczkobiorcy zmienić Harmonogram poprzez zmianę terminu płatności rat lub poprzez jednoczesne obniżenie wysokości raty i zwiększenie ich liczby. Nowy Harmonogram jest przekazywany Pożyczkobiorcy. W tym przypadku Pożyczkodawca może pobrać od Pożyczkobiorcy dodatkową prowizję w wysokości i na zasadach określonych w Tabeli opłat i prowizji.

5 III. Koszty 8 1. Tabela opłat i prowizji określa koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w Umowie i Regulaminie. 2. Z tytułu Wypłaty lub przedłużenia Terminu spłaty zgodnie z postanowieniami 13 Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji, naliczanej na zasadach określonych w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej odpowiednio na dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu spłaty. 3. Pożyczkobiorca ponosi koszty wyłącznie w odniesieniu do Wypłat, które zostały dokonane. Całkowity koszt danej Wypłaty zostanie każdorazowo przedstawiony Pożyczkobiorcy przed złożeniem Wniosku o daną Wypłatę oraz odpowiednio w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo w Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej. 4. Prowizja za Wypłatę lub przedłużenie Terminu spłaty dla kolejnych Wypłat jest zmienna i zależy od czynników określonych w Tabeli opłat i prowizji ów odpowiednio na dzień Wypłaty lub dzień przedłużenia Terminu spłaty. Maksymalna prowizja za Wypłatę nie może przekraczać odpowiednio: 42% kwoty Pożyczki chwilowej i 70% kwoty Pożyczki ratalnej. Wysokość prowizji zostanie każdorazowo przedstawiona Pożyczkobiorcy przed złożeniem przez niego Wniosku o daną Wypłatę lub przedłużenie Terminu spłaty oraz w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo w Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej i, z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących wcześniejszej spłaty, nie ulega zmianie do czasu spłaty danej Pożyczki. 5. W przypadku Pożyczki chwilowej kwota należna z tytułu prowizji pobierana jest łącznie z należnością z tytułu Wypłaty w Terminie spłaty. W przypadku Pożyczki ratalnej kwota należna z tytułu prowizji jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w częściach w każdej racie zgodnie z Harmonogramem. W przypadku przedłużenia Terminu spłaty Pożyczki chwilowej oraz w przypadku, o którym mowa w 7 ust. 4, prowizja jest pobierana z góry na etapie składania odpowiednio wniosku o Przedłużenie Terminu spłaty Pożyczki chwilowej albo wniosku, o którym mowa w 7 ust W razie braku spłaty Pożyczki chwilowej w Terminie spłaty lub w razie naruszenia Harmonogramu w przypadku Pożyczki ratalnej, Pożyczkodawca może ponadto obciążyć Pożyczkobiorcę kosztami obsługi zadłużenia przeterminowanego na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie Z zastrzeżeniem postanowień Umowy dotyczących Odsetek karnych, Pożyczkodawca uprawniony jest do zmiany Tabeli opłat i prowizji w przypadku: a. zmiany poziomu inflacji w Polsce podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny; b. zmiany kosztów wykonywania czynności dotyczących pożyczki, wynikających ze zmiany cen połączeń telekomunikacyjnych lub usług pocztowych,a także w przypadku zmiany przepisów prawa, stanowiska organu nadzoru lub regulatora rynku, bądź zapadnięcia orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych mających wpływ na koszty wykonywaniatych czynności; c. wprowadzenia przez Pożyczkodawcę do oferty możliwości skorzystania nowych usług Pożyczkodawcy.

6 2. Zmiana Tabeli opłat i prowizji, o której mowa w ust. 1, nie będzie mieć wpływu na warunki obsługi Wypłaty dokonanej przed jej wejściem w życie, niezależnie od tego czy dotyczy Pożyczek chwilowych czy Pożyczek ratalnych. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, o zmianie Tabeli opłat i prowizji, Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę nie później niż 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian, wraz z przesłaniem zmienionej Tabeli opłat i prowizji zgodnie z postanowieniami 21 ust. 1 Umowy. Zmienione postanowienia Tabeli opłat i prowizji obowiązują w terminie wskazanym w informacji o tej zmianie przekazanej Pożyczkobiorcy, chyba że Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionej Tabeli opłat i prowizji wypowiedział Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy. 4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien dokonać spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy najpóźniej w dniu jej rozwiązania. 5. Pożyczkodawca może w każdym czasie zmniejszyć wysokość opłat i prowizji wskazanych w Tabeli opłat i prowizji. Pożyczkodawca jest uprawniony do zniesienia danej prowizji lub opłaty w dowolnym momencie. IV. Spłata pożyczki Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy numer rachunku bankowego. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do regulowania wszystkich należności, w szczególności do spłaty Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, lub poprzez skorzystanie z innej formy płatności udostępnionej Pożyczkobiorcy w jego Profilu, w szczególności poprzez skorzystanie z usług podmiotów świadczących usługi płatnicze, współpracujących z Pożyczkodawcą Przed dokonaniem każdej Wypłaty, będącej Pożyczką chwilową, Strony ustalają odrębny dla każdej z nich Termin spłaty, który następnie zostaje wskazany w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całości kwoty Pożyczki chwilowej wraz z należną prowizją oraz pozostałymi opłatami najpóźniej w Terminie spłaty. 3. Spłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a. zwrot kapitału Pożyczki chwilowej, b. prowizje oraz opłaty wskazane w Tabeli opłat i prowizji, c. należne odsetki od zobowiązania po terminie zapłaty, w tym Odsetki karne Pożyczkobiorca ma prawo do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki chwilowej w każdym czasie przed Terminem spłaty, bez ponoszenia opłat lub prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty.

7 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prowizja za Wypłatę ulega obniżeniu. W tym przypadku prowizja jest pobierana jedynie za okres do dnia, w którym nastąpiła spłata całości zadłużenia z tytułu Pożyczki chwilowej Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o przedłużenie Terminu spłaty dla danej Pożyczki chwilowej poprzez System, po zalogowaniu do Profilu Pożyczkobiorcy, o ile Pożyczkodawca udostępni taka możliwość. 2. Wniosek o przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w okresie między 7. dniem przed Terminem spłaty a dniem, w którym Termin spłaty upływa. Pożyczkobiorca proponuje nowy Termin spłaty, z zastrzeżeniem, że nowy Termin Spłaty nie może przekraczać 30 dni od dnia, który był ustalony jako Termin spłaty dla tej Pożyczki chwilowej. 3. Pożyczkobiorca może umożliwić Pożyczkodawcy złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, również po dniu, w którym Termin spłaty upływa, jednakże nie później niż 14 dni po tym dniu, z zastrzeżeniem, że nowy Termin spłaty nie może przekraczać 30 dni od dnia, który był ustalony jako Termin spłaty dla tej Pożyczki chwilowej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wniosek Pożyczkobiorcy został rozpatrzony pozytywnie przez Pożyczkodawcę, za okres po upływie Terminu spłaty do dnia, w którym został złożony wniosek, Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i prowizje, jakie zostały przewidziane w Umowie na wypadek niespłacenia w całości lub w części Pożyczki chwilowej, w szczególności Odsetki karne, o których mowa w 17 i 18. Umowy. Pożyczkodawca ma prawo odstąpić od naliczania kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Pożyczka chwilowa została spłacona do dnia, w którym upływa nowy Termin spłaty. 5. Termin spłaty dla danej Pożyczki chwilowej może zostać przedłużony nie więcej niż jeden raz. 6. W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku o przedłużenie Terminu spłaty, Pożyczkobiorca obowiązany jest do zapłaty prowizji wskazanej w Tabeli opłat i prowizji oraz ewentualnych dodatkowych opłat, o których mowa w Umowie. 7. Przedłużenie Terminu spłaty, o którym mowa w ust. 1-6 powyżej, nie stanowi odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego Pożyczkobiorca po zalogowaniu do Profilu Pożyczkobiorcy, o ile Pożyczkodawca udostępni taką możliwość, może złożyć wniosek o zmianę warunków Pożyczki chwilowej tak, iż całość kwoty Wypłaty lub jej pozostała do spłaty część będzie płatna w 3 lub 6 ratach. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w okresie między 7. dniem przed Terminem spłaty a dniem, w którym Termin spłaty upływa. 3. Pożyczkobiorca może umożliwić Pożyczkodawcy złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, również po dniu, w którym Termin spłaty upływa, jednakże nie później niż 60 dni po tym dniu, a w przypadku gdy Termin spłaty został przedłużony na zasadach określonych w 13 powyżej, nie później niż 60 dni po dniu, w którym nowy Termin spłaty upływa. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wniosek Pożyczkobiorcy został rozpatrzony pozytywnie przez Pożyczkodawcę, za okres po upływie Terminu spłaty do dnia, w którym

8 został złożony wniosek, Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty, w szczególności opłaty i prowizje, jakie zostały przewidziane w Umowie na wypadek niespłacenia w całości lub w części Pożyczki chwilowej, w szczególności Odsetki karne, o których mowa w 17 i 18. Umowy. Pożyczkodawca ma prawo odstąpić od naliczania kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Pożyczka chwilowa została spłacona w całości. 5. W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca obowiązany jest do zapłaty prowizji wskazanej w Tabeli opłat i prowizji, oraz ewentualnych dodatkowych opłat, o których mowa w Umowie. 6. Do Pożyczki chwilowej płatnej w ratach, o której mowa w ust. 1-5 powyżej, stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy odnoszące się do Pożyczki ratalnej, w szczególności Pożyczkobiorcy zostaje przekazany Harmonogram. Pożyczkobiorcy zostaje również przekazane Potwierdzenie Pożyczki chwilowej płatnej w ratach, a prowizja, o której mowa w ust. 5, jest dzielona przez liczbę rat i spłacana w częściach w każdej racie zgodnie z Harmonogramem. 7. Zmiana warunków Pożyczki chwilowej, o której mowa w ust. 1-6 powyżej, nie stanowi odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego Pożyczka ratalna jest spłacana przez Pożyczkobiorcę w ratach miesięcznych zgodnie z Harmonogramem. 2. Na podstawie badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca określa maksymalną kwotę Pożyczki ratalnej i liczbę rat, o którą może wnioskować Pożyczkobiorca. 3. Pożyczka ratalna jest spłacana w minimum 3 ratach, a maksymalnie w 12 ratach. Suma kapitału Pożyczki ratalnej i prowizji za wypłatę, podzielona przez liczbę rat stanowi wysokość jednej raty. 4. Liczba i wysokość rat oraz daty ich płatności są ustalane przez Strony przed dokonaniem Wypłaty, a następnie są wskazane w Potwierdzeniu Pożyczki ratalnej i Harmonogramie. Harmonogram jest stale dostępny również w Profilu Pożyczkobiorcy. W każdym czasie Pożyczkobiorca na wniosek ma prawo do otrzymania bezpłatnie Harmonogramu. 5. Spłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę zaliczane są na pokrycie zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w następującej kolejności: a. część kapitałowa najwcześniej wymagalnej raty; b. część prowizyjna najwcześniej wymagalnej raty; c. część kapitałowa kolejnej raty; d. część prowizyjna kolejnej raty; e. opłaty i prowizje wskazane w Tabeli opłat i prowizji - po spłacie wszystkich wymagalnych rat; f. należne odsetki od zobowiązania po terminie zapłaty, w tym Odsetki karne Pożyczkodawca ma prawo do spłaty całości lub części zadłużenia z tytułu Pożyczki ratalnej w każdym czasie przed terminem spłaty ostatniej raty wskazanym w Harmonogramie, bez ponoszenia opłat lub prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, prowizja za Wypłatę nie ulega obniżeniu.

9 3. W przypadku częściowej spłaty należnej kwoty przed terminem płatności którejkolwiek raty określonym w Harmonogramie, kwota spłaty zaliczana jest na poczet zadłużenia zgodnie z 15 ust. 5 Umowy, a okres kredytowania nie ulega zmianie. V. Brak spłaty w terminie Niespłacenie kapitału Pożyczki chwilowej w ustalonym Terminie spłaty lub spłacenie go w części, jak również niespłacenie kapitału Pożyczki ratalnej zgodnie z Harmonogramem, powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego pobierane są odsetki od zadłużenia przeterminowanego, w stosunku rocznym, w wysokości 20% lub czterokrotności wysokości stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa, zwane dalej Odsetkami karnymi. Wysokość Odsetek karnych nie przekroczy wysokości odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego. 2. Wysokość Odsetek karnych na dzień zawarcia Umowy jest podawana przy pierwszej Wypłacie w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej albo Pożyczki ratalnej. Wysokość Odsetek karnych na dzień dokonania każdej kolejnej Wypłaty jest podawana w Potwierdzeniu Pożyczki chwilowej lub Pożyczki ratalnej. 3. Pożyczkodawca jest uprawniony do obniżenia wysokości Odsetek karnych w każdym czasie. 4. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany wysokości Odsetek karnych w przypadku zmiany stopy lombardowej NBP, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku zmiany wysokości Odsetek karnych Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o zmianie na trwałym nośniku informacji. 5. W przypadku zmiany wysokości Odsetek karnych, o której mowa w ust. 4, Pożyczkodawca nalicza Odsetki karne w nowej wysokości w stosunku do Wypłat dokonanych od dnia wejścia w życie powyższej zmiany, a w przypadku przedłużenia Terminu spłaty, o którym mowa w 13, od dnia, w którym dokonano przedłużenia dotychczasowego Terminu spłaty, jeżeli nastąpił on nie wcześniej niż w dniu wejścia w życie powyższej zmiany. 6. W przypadku braku akceptacji dla zmiany wysokości Odsetek karnych, o której mowa w ust. 4-5 powyżej, Pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Odsetek karnych może wypowiedzieć Umowę na piśmie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowejpożyczkodawcy. 7. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu, przy czym Pożyczkobiorca powinien dokonać spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy najpóźniej w dniu jej rozwiązania W przypadku Pożyczki chwilowej Odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, tj. dnia następnego po Terminie spłaty, do 60 dnia po Terminie spłaty. 2. W przypadku Pożyczki ratalnej Odsetki karne naliczane są od kwoty zaległego kapitału za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia powstania zaległości, tj. dnia następnego po terminie spłaty danej raty, zgodnie z Harmonogramem, do 60 dnia po terminie spłaty danej raty, zgodnie z Harmonogramem. Łączna kwota Odsetek karnych naliczonych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym do terminu spłaty ostatniej raty jest wymagalna w tym terminie.

10 Odsetki karne naliczane po terminie spłaty ostatniej raty są wymagalne każdego kolejnego dnia, aż do upływu okresu ich naliczania. 3. Pożyczkodawca powiadamia Pożyczkobiorcę o zaległościach w spłacie oraz o rozpoczęciu naliczania Odsetek karnych. 4. W przypadku zaległości w spłacie kapitału Pożyczki lub prowizji należnej z tytułu dokonania Wypłaty, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia opłat z tytułu kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, w wysokości określonych w Tabeli opłat i prowizji obowiązującej na dzień dokonywania Wypłaty, w stosunku do której będą prowadzone powyższe czynności. 5. Czynności upominawcze i windykacyjne są podejmowane w następujący sposób i polegają na: a. upomnieniu przesłanym w formie SMS na numer telefonu Pożyczkobiorcy; b. upomnieniu przesłanym w formie wiadomości na adres Pożyczkobiorcy; c. telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty na numer telefonu, o którym mowa w lit. a powyżej; oraz d. monicie listownym (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty) wysłanym na adres Pożyczkobiorcy. 6. W przypadku Pożyczki chwilowej jak i Pożyczki ratalnej, Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych na zasadach wskazanych w Tabeli opłat i prowizji, w szczególności w terminach i wysokości tam wskazanych. 7. Powstanie zadłużenia wymagalnego upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w tych przepisach. Dane Pożyczkobiorcy mogą być udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy. VI. Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od każdej Wypłaty w terminie 14 dni od dnia Wypłaty. Odstąpienie od danej Wypłaty nie skutkuje odstąpieniem od Umowy i nie pozbawia możliwości wnioskowania o kolejne Wypłaty w przyszłości. 3. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie oświadczenia na piśmie, zgodnie z wzorem oświadczenia o odstąpieniu stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 4. W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić Pożyczkodawcy kwotę dokonanej Wypłaty. Zwrot powinien nastąpić na otrzymany przy zawarciu Umowy numer rachunku bankowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni

11 od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Dniem zwrotu jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 2. Pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć na trwałym nośniku Umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy. 3. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. 4. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć Umowę w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia Wypłaty określonych w Umowie lub w Regulaminie, lub negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie wypowiedzenia Umowy wraz ze złożeniem oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. W przypadku Pożyczki ratalnej, Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć Umowę także w przypadku powstania zaległości w spłacie w wysokości odpowiadającej, co najmniej dwóm pełnym ratom. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty całego zadłużenia z tytułu Wypłat, wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Umowy Pożyczkodawca nie udziela Pożyczkobiorcy nowych Pożyczek chwilowych ani Pożyczek ratalnych. VII. Postanowienia końcowe Wszelkie oświadczenia i informacje związane z Umową, w szczególności informacje o wszelkich zmianach wskazanych w Umowie, w tym zmianach Tabeli opłat i prowizji oraz Odsetek karnych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, będą wysyłane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę: a. pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej, lub b. poprzez Profil Pożyczkobiorcy, lub c. przesyłką listową, na podany przez Pożyczkobiorcę adres do korespondencji. 2. W przypadkach, gdy z przepisów prawa lub postanowień Umowy wynika obowiązek doręczania Pożyczkodawcy oświadczeń związanych z Umową w formie pisemnej, wspomniane oświadczenia będą wysyłane przez Pożyczkobiorcę na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o takiej zmianie pocztą elektroniczną, na podany przez Pożyczkobiorcę adres poczty elektronicznej. 22

12 1. Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy pełnomocnictwa do składania w imieniu Pożyczkobiorcy wszelkich oświadczeń woli, w szczególności oświadczeń woli dotyczących zmiany Umowy, jak też zawierania innych umów pożyczek, oraz składania innych oświadczeń związanych z tymi umowami, po uprzedniej akceptacji przez Pożyczkobiorcę w jego Profilu, w formie elektronicznej, treści oświadczeń woli jakie mają zostać złożone w imieniu Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. Pożyczkodawca może udzielić dalszych pełnomocnictw osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom. 2. Pożyczkodawca może być drugą stroną czynności prawnej, którą dokonuje w imieniu Pożyczkobiorcy zgodnie z ust. 1 powyżej. 3. W przypadku, gdy oświadczenie woli złożone przez Pożyczkodawcę w imieniu Pożyczkobiorcy wymaga zachowania formy pisemnej, Pożyczkodawca może złożyć to oświadczenie również w formie podpisu elektronicznego, który spełnia wymagania niezbędne do zachowania formy pisemnej Reklamacje należy składać pisemnie na adres korespondencyjny wskazany na stronie internetowej Pożyczkodawcy lub na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy wskazany w treści Umowy. 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma z reklamacją przez Pożyczkodawcę Umowa Ramowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 2. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy, na rzecz osób trzecich. 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem bądź bezskuteczne, nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność tego rodzaju nie będzie miała wpływu na ważność, zgodność z prawem lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy, które pozostaną wiążące i w mocy. 4. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 5. Prawem właściwym dla zobowiązań związanych z Umową jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 6. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane teleadresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, Centrala: tel ; 7. Umowa Ramowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 8. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu i Tabeli opłat i prowizji. 9. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania Pożyczkodawcy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, o zmianach informacji oraz danych, w szczególności danych teleadresowych, dostarczonych Pożyczkodawcy przy zawarciu Umowy.

13 10. Umowa zawierana jest na podstawie wzorca umownego udostępnionego Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, obowiązującego w wersji na dzień zawierania Umowy. Jakiekolwiek zmiany dokonane w treści Umowy, w tym w szczególności przekreślenia, usunięcia, dopiski, zmiana treści w stosunku do wzorca umownego obowiązującego na dzień zawierania Umowy, dokonane przez Pożyczkobiorcę, zarówno w przypadku samodzielnego sporządzenia przez Pożyczkobiorcę dokumentu Umowy, jak i na wydrukowanym tekście Umowy, są nieważne. W powyższym przypadku Umowa obowiązuje o treści określonej we wzorcu umownym, który został udostępniony Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca oświadcza, iż nie dokonywał żadnych zmian w treści Umowy, której wzorzec został mu udostępniony przez Pożyczkodawcę, i niniejszym zawiera Umowę o treści określonej we wzorcu umownym, który został udostępniony Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę. 11. Pożyczkobiorca potwierdza udzielenie Pożyczkodawcy pełnomocnictwa, o którym mowa w 22 powyżej. Pożyczkobiorca: Data i podpis Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca: Data i podpis pracownika Pożyczkodawcy Załączniki do Umowy: 1. Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek 2. Tabela opłat i prowizji 3. Potwierdzenie Pożyczki chwilowej albo Potwierdzenie Pożyczki ratalnej w zależności od tego, której z nich dotyczył Wniosek o pierwszą Wypłatę 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i od kolejnej Wypłaty

14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta]

UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] UMOWA RAMOWA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH NR [ID Klienta] zawarta w Krakowie pomiędzy: VEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Bociana 20, 31-231 Kraków, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: []

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: [] UMOWA RAMOWA POŻYCZKI NR: [] zawarta w Suwałkach w dniu [], pomiędzy: Alfakredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 8 lok. 5, 16-400 Suwałki, wpisaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Warszawie w dniu.. 2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 %

REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % REGULAMIN PROMOCJI Chwilówka 0 % Organizator 1. Organizatorem Promocji jest Pośrednictwo Finansowe KREDYTY Chwilówki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, 43 100 Tychy, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ numer... zawarta w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR zawarta w Warszawie w dniu.2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Umowa o odnawialną linię pożyczkową. zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy:

Umowa o odnawialną linię pożyczkową. zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy: Umowa o odnawialną linię pożyczkową zawarta w Gdyni w dniu pomiędzy: Pożyczkowym Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Bytomska 40, 81-509 Gdynia, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Blue Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI START

REGULAMIN PROMOCJI START REGULAMIN PROMOCJI START 1 Definicje Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco: 1) Formularz informacyjny oznacza formularz informacyjny dotyczący, o którym mowa w art. 14

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko nazwa i adres siedziba kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: Dane identyfikacyjne: PIXO Sp. z o.o. ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

Provident Polska S.A. EFC 036-03/16-02 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. IMIĘ, NAZWISKO (NAZWA) I ADRES (SIEDZIBA) KREDYTODAWCY LUB POŚREDNIKA KREDYTOWEGO Kredytodawca: Dane identyfikacyjne:(adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu:

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu: Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo