UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,"

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac Solny 14/3, kod pocztowy , adres Biura Obsługi klienta: ul. Legnicka 55d/ Wrocław reprezentowana przez pełnomocnika zarządu Jana Kuźmicza zwaną dalej: Szybka Pożyczka lub Pożyczkodawcą a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy, na jego wniosek złożony za pośrednictwem strony internetowej pożyczki w kwocie... zł (słownie:... złotych) na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Pożyczki Gotówkowej. 2. Kwota pożyczki została przekazana przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego pożyczkobiorcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr: Umowa pożyczki została zawarta w chwili dokonania przelewu bankowego przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy opiewającego na kwotę wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu Kwota Pożyczki Netto wynosi...zł. 2. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o przyznanie pożyczki wynosi 0% kwoty netto pożyczki. 3. Oprocentowanie pożyczki wynosi 25%, co stanowi czterokrotność stopy lombardowej NBP. 4. Opłaty manipulacyjne, w tym koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki określają Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz Regulamin Pożyczki Gotówkowej. 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w terminie do dnia.(termin wymagalności pożyczki). 6. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, obliczona jest zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715) i wynosi dla pożyczki o wysokości 250 zł na okres 30 dni 819%. 7. Łączna kwota do spłaty wynosi:... zł.

2 3. 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki Netto, powiększoną o należne odsetki, o których mowa w 2 ust. 3 Umowy oraz opłaty, o których mowa w 2 ust. 4 Umowy w terminie określonym w 2 ust. 5 Umowy. 2. Spłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego o numerze Za datę spłaty pożyczki uznaje się datę uznania rachunku Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca trwania umowy W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca od pierwszego dnia po terminie, o którym mowa w 2 ust. 5 Umowy, nalicza koszty i opłaty związane z obsługą nieterminowej spłaty pożyczki, na które składają się: - karne odsetki od niespłaconej w całości lub części Pożyczki Netto w wysokości 4- krotności stopy lombardowej NBP naliczane do momentu całkowitej spłaty pożyczki, - opłaty dodatkowe za administrowanie należnością - pobieranej przez pierwsze 30 dni od upłynięcia terminu wymagalności pożyczki szczegółowo określone w Załączniku nr 1 do Umowy, - opłaty za sms przypominający o spłacie pożyczki - koszt smsa 20 PLN, sms jest wysyłany do pożyczkobiorcy w 7, 14, 21 i 28 dniu od terminu wymagalności pożyczki, - opłaty za pisemny monit wysłany listem zwykłym przypominający o spłacie pożyczki - koszt monitu 20 PLN; monit jest wysyłany do pożyczkobiorcy w 7 i 21 dniu od terminu wymagalności pożyczki. - opłaty za pisemne wezwanie do zapłaty przypominające o spłacie pożyczki - koszt wezwania 100 PLN; pierwsze wezwanie jest wysyłane do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki; drugie wezwanie (ostateczne wezwanie do zapłaty) jest wysyłane po 28 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 2. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów obsługi nieterminowej spłaty pożyczki określonych w 4 ust. 1 Umowy. 3. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej umowy Pożyczkodawca pobiera odsetki od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy według stopy procentowej, o której mowa w art ¹ k.c. (odsetki maksymalne). 4. W przypadku skierowania przez Pożyczkodawcę przeciwko Pożyczkobiorcy sprawy na drogę postępowania sądowego w związku z niewykonaniem przez niego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorcę obciążać będą koszty tego postępowania, na które składają się m.in., koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego, określone ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882), oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348).

3 5. 1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy Pożyczkę Netto łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Integralną część Umowy stanowi Regulamin Pożyczki Gotówkowej oraz jej Załączniki nr 1-5, a to, Tabela opłat, Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, formularz Informacyjny oraz oświadczenie pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia i uzyskania od Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach. 3. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz na przekazywanie tych danych innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą lub Pośrednikiem kredytowym na podstawie zawartych umów, a w szczególności w celu prowadzenia działań windykacyjnych. 4. Pożyczkodawca lub Pośrednik kredytowy mają prawo udostępnienia danych osobowych oraz informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dotyczących Pożyczkobiorcy, do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie w celu umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. oraz udostępniania tychże danych za pośrednictwem BIK S.A. bankom, instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, biurom informacji gospodarczej działających na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 5. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. 6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o kredycie konsumenckim oraz innych ustaw. 8. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do odesłania na adres siedziby Szybka Pożyczka Sp. z o. o. wypełnionego oświadczenia pożyczkobiorcy stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 9. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do poinformowania Szybka Pożyczka o każdej zmianie swojego adresu, pod rygorem skutków określonych w 12 ust. 3 i 4 Regulaminu Pożyczki Gotówkowej. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

4 Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Opłaty dodatkowe za administrowanie należnością Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki kwota nominalna pożyczki Opłata za 1 dzień opóźnienia kwota nominalna pożyczki Opłata za 1 dzień opóźnienia 100,00 zł 1,08 zł 300,00 zł 3,24 zł 110,00 zł 1,19 zł 310,00 zł 3,35 zł 120,00 zł 1,30 zł 320,00 zł 3,46 zł 130,00 zł 1,40 zł 330,00 zł 3,56 zł 140,00 zł 1,51 zł 340,00 zł 3,67 zł 150,00 zł 1,62 zł 350,00 zł 3,78 zł 160,00 zł 1,73 zł 360,00 zł 3,89 zł 170,00 zł 1,84 zł 370,00 zł 4,00 zł 180,00 zł 1,94 zł 380,00 zł 4,10 zł 190,00 zł 2,05 zł 390,00 zł 4,21 zł 200,00 zł 2,16 zł 400,00 zł 4,32 zł 210,00 zł 2,27 zł 410,00 zł 4,43 zł 220,00 zł 2,38 zł 420,00 zł 4,54 zł 230,00 zł 2,48 zł 430,00 zł 4,64 zł 240,00 zł 2,59 zł 440,00 zł 4,75 zł 250,00 zł 2,70 zł 450,00 zł 4,86 zł 260,00 zł 2,81 zł 460,00 zł 4,97 zł 270,00 zł 2,92 zł 470,00 zł 5,08 zł 280,00 zł 3,02 zł 480,00 zł 5,18 zł 290,00 zł 3,13 zł 490,00 zł 5,29 zł 500,00 zł 5,40 zł

5 Wzór odstąpienia od umowy Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... Miejscowość i data... miejsce zamieszkania... PESEL Szybka Pożyczka Sp. z o. o. pl. Solny 14/ Wrocław OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI Zgodnie z treścią art. 16 c Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 23 poz. 271) oraz treścią artykułu 53 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715) oświadczam, że odstępuję od Umowy Pożyczki Gotówkowej o nr... zawartej w dniu... Jednocześnie oświadczam, że otrzymane środki pieniężne, tj. kwota Pożyczki Netto została przekazana na rachunek bankowy Szybka Pożyczka sp. zo.o. wskazany w przedmiotowej Umowie.... Podpis

6 Tabela Opłat - Załącznik nr 3 do umowy pożyczki Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki Monit SMS Monit papierowy wysłany listem Wezwanie do zapłaty Ostateczne wezwanie do zapłaty Opłata za ustalenie adresu dłużnika Opłata za wniosek o wyjawienie majątku Opłata za odpis aktu zgonu Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów Czynności przygotowawcze Czynności windykacyjne 0% kwoty pożyczki 20,00 zł 20,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 110,00 zł 100,00 zł 65,00 zł 30,00 zł Koszty pożyczki niezależne od Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Gwarancja bankowa Koszty ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia przez podmiot zaproponowany przez Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia 1,01 punktu procentowego za dzień pożyczki

7 Oświadczenie Pożyczkobiorcy Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... Miejscowość i data... adres zameldowania... PESEL Szybka Pożyczka Sp. z o.o. pl. Solny 14/3, Wrocław OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY Oświadczam, że otrzymałem od Szybka Pożyczka pożyczkę w kwocie... PLN przelewem na mój rachunek bankowy. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią, zrozumiałem i zaakceptowałem warunki umowy pożyczki gotówkowej, wszystkich załączników do niniejszej umowy oraz regulaminu pożyczki gotówkowej. Upoważniłem również firmę Szybka Pożyczka Sp. z o.o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby oraz do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szybka Pożyczka Sp. z o.o. w związku z wykonywaniem niniejszej umowy pożyczki oraz na przekazywanie tych danych innym podmiotom współpracującym z Szybka Pożyczka Sp. z o. o. na podstawie zawartych umów, a w szczególności w celu prowadzenia działań windykacyjnych Złożenie powyższych oświadczeń potwierdzam własnoręcznym podpisem.... Podpis (czytelny)

8 Formularz Informacyjny - Załącznik nr 5 do umowy pożyczki Szybka Pożyczka Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa Kredytodawcy Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Adres: (siedziba) pl. Solny 14/3, Wrocław Pośrednik kredytowy: * Dane identyfikacyjne: Nazwa Kredytodawcy Adres: (siedziba) 2. Opis głównych cech pożyczki Rodzaj pożyczki Pożyczka gotówkowa Całkowita kwota Całkowita kwota Pożyczki w PLN:.. Pożyczki (suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy) Termin i sposób wypłaty Pożyczki: 1. Pożyczka zostanie uruchomiona bezgotówkowo na konto pożyczkobiorcy w ciągu 1 dnia od podpisania umowy 2. Uruchomienie Pożyczki następuje w złotych polskich (PLN). Termin i sposób otrzymania środków pieniężnych: Czas obowiązywania umowy: Czas na jaki pożyczka zostanie udzielona Zasady i termin spłaty pożyczki Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta dni Spłata jednorazowa w kwocie całkowitej kwoty do zapłaty w terminie do.. PLN Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* - opis towaru lub usługi - cena Wymagane zabezpieczenia Pożyczki Gwarancja bankowa lub poręczenie spłaty pożyczki przez podmiot wskazany lub zaakceptowany przez Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Informacja czy umowa pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie* (jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty Kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie pożyczki lub w umowie dodatkowej, to umowa pożyczki nie przewiduje gwarancji Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej na jej podstawie.

9 spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie) 3. Koszty pożyczki stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Stopa oprocentowania pożyczki 25 % w skali roku Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania Wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (jeżeli umowa pożyczki przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy) Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP która na dzień sporządzenia Formularza wynosi 25% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pożyczkobiorcy w porównaniu oferowanych Kredytów) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Przykład reprezentatywny kwota pożyczki 250 zł na 30 dni, oprocentowanie nominalne 25%, opłata przygotowawcza 0 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 819%, całkowita kwota do zapłaty 331 zł. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 1. datą początkową będzie data wypłaty pożyczki 2. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach są przyjmowane jako rzeczywista liczba dni pomiędzy wypłatą Pożyczki a terminem jej spłaty 3. wynik obliczeń podany został z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1; 4. Całkowita Kwota Pożyczki została wypłacone od razu i w całości w dniu zawarcia Umowy Pożyczki obowiązek zawarcia umowy dodatkowej (do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub inne umowy) obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w nie szczególności umowy ubezpieczenia rodzaj ubezpieczenia Nie dotyczy oraz jego koszt Obowiązek skorzystania nie z usługi dodatkowej Rodzaj usługi Nie dotyczy dodatkowej oraz jej koszt Koszty, które zobowiązany będzie ponieść Pożyczkobiorca w związku z umową pożyczki* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* koszty korzystania z kart kredytowych* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść zgodnie z umową* Koszty jednorazowe: 1. koszty administracyjne związane z zawarciem i zmianą umowy: - Opłata weryfikacyjna 1zł - prowizja/ubezpieczenie za udzielenie Pożyczki 0% kwoty pożyczki 2. koszty ustanowienia zabezpieczenia: Koszt poręczenia przez podmiot wskazany przez Szybka Pożyczka Sp. z o. o. 1,01 punktu procentowego za każdy dzień pożyczki Warunki na jakich koszty związane z umową pożyczki mogą ulec Koszty związane z Umową mogą ulegać zmianie w wyniku: - dokonanej przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych Umową zmiany wysokości opłat i prowizji (określonych w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji),

10 zmianie* Opłaty notarialne* - zmiany wysokości odsetek wynikającej ze zmiany stopy lombardowej NBP Nie dotyczy Skutek braku płatności Skutki braku płatności mogą być następujące dla Pożyczkobiorcy: W przypadku braku lub opóźnienia płatności Pożyczkobiorca może być obciążony następującymi płatnościami: Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 4. inne ważne informacje: Odstąpienie od umowy: 1. Monity i wezwania: - monit wysyłany listem 20 zł - wezwanie do zapłaty 100 zł - sms 20 zł 2. Opłaty za administrowanie należnością określone w załączniku nr 1 niniejszej umowy 25% w skali roku W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od umowy Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie: tak Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie tak do spłaty całości bądź części pożyczki przed terminem określonym w umowie uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem określonym w umowie w przypadku spłaty pożyczki przed terminem prowizja za wcześniejszą częściową i całkowitą spłatę przed terminem 0 zł określonym w umowie Pożyczkobiorca poniesie następujące koszty Sprawdzanie w bazie danych Jeżeli Pożyczkodawca odmówił Pożyczkobiorcy udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Kredytodawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Pożyczkobiorca został sprawdzony w bazie danych Prawo do otrzymania projektu umowy pożyczki Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: - Nie dotyczy Negatywny wynik sprawdzenia oznacza odmowę udzielenia pożyczki na podstawie wyników weryfikacji w danej bazie danych Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie Kredytodawcy spełnia warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego Czas obowiązywania Formularza* Niniejsza informacja zachowuje ważność tak od dnia do odwołania 5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość A. dane Kredytodawcy* Jak w punkcie 1. Rejestr* KRS Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym Sąd Rejonowy dla Wrocławia - ul Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

11 rejestrze Organ nadzoru* B. dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy Wybór prawa właściwego* do zawartej z Pożyczkobiorcę umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego (wskazanie właściwego postanowienia umowy) Język umowy* (za zgodą Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania umowy o kredyt kredytodawca zamierza posługiwać się w języku) C. dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów polski nie - Pożyczkobiorcy przysługuje prawo korzystania z pozasądowego nie rozstrzygania sporów: nie - zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów * Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego Kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju Kredytu.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo