Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki nr... Nr Klienta..."

Transkrypt

1 Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni , ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości: wpłaconym w całości, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa/ przez pośrednika*......siedziba:.... zwaną w dalszej części umowy Pożyczkodawcą, a Panem/ią..... z a m. w przy u l. legitymującym się dowodem osobistym Seria i nr., wydanym przez.. PESEL.. zwanym/ą w dalszej części umowy Pożyczkobiorcą Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy, Formularzem Informacyjnym Dotyczącym Pożyczki Pieniężnej oraz Regulaminem pożyczki, stanowiących integralną całość Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie:. zł, słownie. zł. 2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: a) opłatę przygotowawczą za rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki, przygotowanie i podpisanie umowy pożyczki, w kwocie:.. zł, słownie. zł. b) opłatę administracyjną za obsługę pożyczki przez Pożyczkodawcę, ustanowienie zabezpieczeń, a także inne koszty z nią związane, w kwocie:.. zł, słownie. zł. c) składkę ubezpieczeniową (obciążającą Pożyczkobiorcę z tytułu objęcia go Umową Ubezpieczenia Grupowego, w przypadku przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do ubezpieczenia po zapoznaniu się przez niego z ogólnymi warunkami ubezpieczenia) w wysokości:. zł, słownie. zł. 3. W związku z potrąceniem opłat i składki ubezpieczeniowej, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca otrzyma do wypłaty kwotę:... zł, słownie. zł. 4. W związku z udzieleniem pożyczki Pożyczkobiorca, poza opłatami i składką ubezpieczeniową, o których mowa w 2 ust. 2 zobowiązany będzie do zapłacenia Pożyczkodawcy odsetek w wysokości określonej w niniejszej Umowie.

2 5. Pożyczkodawcy należne będą odsetki od wypłaconej kwoty pożyczki według stałej stopy procentowej liczonej w stosunku rocznym, której wysokość jest ustalana w dniu zawarcia umowy pożyczki. Stopa ta nie będzie przekraczać odsetek maksymalnych określonych w art. 359 Kodeksu Cywilnego, które na dzień zawarcia Umowy wynoszą... %. Do obliczenia odsetek przyjmuję się, że rok ma 365 dni, a miesiąc 30 dni. 6. O p r o c e n t o w a n i e p o ż y c z k i w y n o s i.. % s ł o w n i e. procent w stosunku rocznym i jest stałe w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. Jeżeli stopa odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 Kodeksu Cywilnego ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy i jej wysokość będzie niższa niż wysokość odsetek ustalonych w niniejszej Umowie wówczas stopa odsetek umownych będzie ulegać automatycznemu zmniejszeniu do wysokości odsetek maksymalnych począwszy od dnia zmiany wysokości odsetek maksymalnych. O takiej zmianie, oraz o aktualnej wysokości kwoty należnej do spłaty, Pożyczkodawca powiadomi pisemnie Pożyczkobiorcę. 7. Kwota odsetek naliczana jest od kwoty otrzymanej przez Pożyczkobiorcę do wypłaty określonej w 2 ust. 3, która naliczona od udzielonej pożyczki za cały okres jej trwania, według stopy określonej w 2 u s t. 6 w y n o s i : z ł słownie. zł. 8. Odsetki naliczane są od dnia wypłaty pożyczki Pożyczkobiorcy. 9. Całkowity koszt pożyczki obejmuję opłaty i składkę ubezpieczeniową, o których mowa w 2 ust. 2, odsetki wymienione w 2 ust. 7 i wynosi : zł słownie. zł. 10. Wartość łącznego zobowiązania, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapłacić w związku z zawartą umową pożyczki, obejmuję kwotę pożyczki do wypłaty wymienioną 2 ust. 3, opłaty i składkę ubezpieczeniową wskazane w 2 ust. 2, odsetki o których mowa w 2 ust. 7 i wynosi: zł słownie. zł. Wartość łącznego zobowiązania może ulec zmianie jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności omówionych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie pożyczki, co uzależnione jest od terminowego i rzetelnego spłacania pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 11. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) pożyczki wynosi..%. 12. Pożyczkobiorca powinien posiadać zdolność do spłaty łącznego zobowiązania w terminie. Pożyczkodawca dokona oceny tej zdolności na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy, lub przedłożonych przez niego dokumentów, informacji zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki, a także informacji pozyskanych z Biura Informacji Kredytowej S.A. lub Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę Pożyczka udzielana jest na okres od dnia r. do dnia r., zaś spłata pożyczki oraz odsetek będzie następowała w 12 ratach miesięcznych, płatnych do dnia.. r., każdego kolejnego miesiąca w kwocie:.. zł, słownie..zł.

3 2. Kwota do wypłaty zostanie wydana przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy o nr rachunku..... prowadzony przez... niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. 3. Spłaty rat pożyczki dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy nr rachunku prowadzony przez PKO BP w dniach i wysokości określonych w Umowie oraz Harmonogramie spłat rat pożyczki. 4. Za datę spłaty rat pożyczki przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 5. Spłata łącznego zobowiązania w całości powoduję wygaśnięcie zobowiązania Pożyczkobiorcy. W przypadku, powstania nadpłaty, pożyczkodawca zwróci (przelewem albo przekazem) Pożyczkobiorcy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia całkowitej spłaty łącznego zobowiązania należną mu kwotę. Pożyczkodawca może uznać pożyczkę za spłaconą w przypadku niedopłaty kwoty w wysokości nieprzekraczającej 20,00 zł. 6. O powstaniu zaległości w spłacie pożyczki Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony listem poleconym. 7. Na wniosek Pożyczkobiorcy skierowany na piśmie do Pożyczkodawcy najpóźniej 14 dni po wygaśnięciu Umowy pożyczki Pożyczkodawca potwierdzi fakt wygaśnięcia umowy na piśmie, wysyłając odpowiedź z taką informacją na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę. 8. Strony zgodnie oświadczają, że udzielona przez Pożyczkodawcę pożyczka może być wykorzystana przez Pożyczkobiorcę na dowolny cel, za wyjątkiem nabycia rzeczy lub usługi na podstawie umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa na odległość w rozumieniu m.in. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.). 9. Pożyczkodawca oświadcza, iż nie jest związany z jakimkolwiek podmiotem umową, na mocy której pożyczka na nabycie rzeczy lub usług oferowanych przez ten podmiot byłaby dostępna wyłącznie u Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca ma prawo do spłaty całości pożyczki przed ustalonym w niniejszej Umowie terminem. 2. O zamiarze dokonania spłaty pożyczki przed terminem, Pożyczkobiorca powinien poinformować Pożyczkodawcę pisemnie na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spłaty. 3. Pożyczkobiorca przed wcześniejszą spłatą pożyczki powinien złożyć wniosek o skrócenie okresu trwania pożyczki, w przeciwnym razie wpłata ta może zostać zaliczana przez Pożyczkodawcę na spłatę kolejnych rat pożyczki oraz odsetek zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat. 4. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę, odsetki należne od pożyczki zostaną obliczone według stopy procentowej ustalonej w niniejsze Umowie, za okres od dnia wypłaty pożyczki Pożyczkobiorcy do dnia faktycznego zwrotu pełnej kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

4 5. Wcześniejsza całkowita spłata pożyczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony przez PKO BP o numerze: Wcześniejsza całkowita spłata pożyczki obejmuję kwotę pożyczki do wypłaty wymienioną 2 ust. 3, opłaty i składkę ubezpieczeniową wskazane w 2 ust. 2, oraz odsetki, o których mowa w 2 ust. 7. Odsetki oraz opłata administracyjna zostaną pomniejszone zgodnie z 4 ust. 4 natomiast składka ubezpieczeniowa zostanie pomniejszona o okres, w którym Pożyczkobiorca nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. 7. Pożyczkodawca jest zobowiązany do rozliczenia z Pożyczkobiorcą pożyczki w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości. 8. Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od niniejszej Umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia pod warunkiem złożenia w określonym powyżej terminie, pod wskazanym przez Pożyczkodawcę adresem, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, jaką otrzymał do dyspozycji na podstawie Umowy pożyczki wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej Umowy, z wyjątkiem odsetek należnych od otrzymanej kwoty w stosunku dziennym w wysokości za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. 9. W przypadku odstąpienia od Umowy pożyczki odsetki należne od pożyczki zostaną obliczone według stopy procentowej ustalonej w niniejszej Umowie, za okres od dnia wypłaty pożyczki Pożyczkobiorcy do dnia faktycznego zwrotu udostępnionej kwoty pożyczki wraz z odsetkami. 10. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 11. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki. 1. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są: a) weksel in blanco z klauzulą nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową*, b) poręczenie osobiste lub wekslowe*, c) ubezpieczenie* W przypadku wystawienia przez Pożyczkobiorcę na zabezpieczenie pożyczki weksla in blanco, weksel ten po spłacie przez Pożyczkobiorcę całości należności na rzecz Pożyczkodawcy, zostanie przez Pożyczkodawcę niezwłocznie zwrócony W przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty mniejszej, niż kwota określona w Umowie oraz Harmonogramie spłat rat pożyczki, wpłata taka będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę, w pierwszej kolejności na spłatę odsetek i należnych Pożyczkodawcy opłat, składki ubezpieczeniowej i kosztów wynikających z niniejsze Umowy, a pozostała kwota na spłatę należności głównej. 2. Niedopełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej Umowy, a w szczególności niezapłacenie w terminach określonych w umowie dwóch pełnych rat pożyczki, uprawnia

5 Pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki w terminie 30 dni i postawienia całej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Wypowiedzenie Umowy pożyczki poprzedzi pisemne wezwanie do zapłaty zaległych rat w terminie 7 dni. 3. Niespłacenie raty pożyczki w ustalonym terminie, a także wypowiedzenie Umowy i postawienia całej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności powoduję powstanie zadłużenia przeterminowanego, od którego naliczane będą odsetki karne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, które w dniu podpisania Umowy wynoszą... % w stosunku rocznym od dnia następnego po dniu wymagalności od niespłaconej kwoty zadłużenia przeterminowanego. 4. W przypadku braku spłaty pożyczki w terminie, Pożyczkodawca jest uprawniony do skorzystania z udzielonych przez Pożyczkobiorcę lub przez osoby trzecie zabezpieczeń pożyczki ustalonych w Umowie w celu zaspokojenia swych należności. 5. W przypadku nie opłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminie raty pożyczki Pożyczkodawca po upływie 5 dni od momentu upływu terminu płatności określonej raty wyśle do Pożyczkobiorcy wezwanie do zapłaty zaległej raty. Następnego dnia po upływie płatności dwóch pełnych rat pożyczki Pożyczkodawca wyśle do Pożyczkobiorcy kolejne wezwanie do zapłaty zaległych rat wskazując jednocześnie, że brak płatności skutkować będzie wypowiedzeniem umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki po upływie 10 dni zostanie wysłane do Pożyczkobiorcy kolejne wezwanie do zapłaty wskazujące wysokość całego pozostałego do zapłaty zobowiązania. Koszt, każdego wysłanego przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty wynosi 15,00 zł. 6. Pożyczkobiorca przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty rat pożyczki W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminie łącznego zobowiązania ustalonego w 2 ust. 10 niniejszej Umowy Pożyczkodawca będzie uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Pożyczkobiorca będzie mógł zostać obciążony kosztami dochodzenia przez Pożyczkodawcę lub podmioty, na które Pożyczkodawca przeniesie wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy, tych roszczeń na drodze sądowej. Wysokość tych kosztów uzależniona jest od wysokości dochodzonego roszczenia i obejmuję koszty sądowe, w tym opłat sądowych mogących wynosić do 5% wartości roszczenia, koszty postępowania egzekucyjnego mogące wynosić do 15% wartości egzekwowanego roszczenia jak również koszty zastępstwa procesowego w wysokości zależnych od wysokości dochodzonego roszczenia i wynikających z obowiązujących przepisów regulujących stawki minimalne zastępstwa sprawowanego przez adwokatów i radców prawnych. 8 Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, a także w zakresie niezbędnym do dochodzenia przez Pożyczkodawcę należności wynikających z niniejszej Umowy pożyczki. 9

6 1. Pożyczkobiorca na wypadek śmierci może zostać zabezpieczony ubezpieczeniem grupowym na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pożyczkobiorców Mikrokasa S. A. zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP", zwanej w Umowie pożyczki i Regulaminie pożyczki Umową Grupowego Ubezpieczenia oraz mającym do wyżej wymienionej Umowy zastosowanie Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 2. Pożyczkobiorca wraz z zawarciem niniejszej Umowy pożyczki na swój wniosek może zostać objęty ubezpieczeniem na podstawie Umowy Grupowego Ubezpieczenia, o której mowa w 9 ust. 1. Powyższe ubezpieczenie jest jedną z form zabezpieczenia spłaty pożyczki. 10 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem do Umowy, z wyjątkiem aktualizacji danych osobowych, których zmiana nie wymaga aneksu i nie będzie uważana za zmianę niniejszej Umowy W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Umowie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z właściwymi delegaturami. 3. Do niniejszej umowy nie ma zastosowania przepis art. 59 ustawy z dnia r. o kredycie konsumenckim ( Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.). 4. Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu pożyczek oraz Formularza Informacyjnego Dotyczącego Pożyczki Pieniężnej i w całości je akceptuje. (POŻYCZKODAWCA ). (POŻYCZKOBIORCA) * niepotrzebne skreślić

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo