REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym przez Kasomat.Pl. 1 Użyte w niniejszym Regulaminie Pożyczki Gotówkowej Kasomat.Pl we Wrocławiu określenia oznaczają: Kasomat.Pl Kasomat.PL Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, przy ul Fabrycznej 14 D, kod pocztowy: , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł, kapitał został opłacony w całości, KEK kanały elektronicznej komunikacji, za pomocą których klient komunikuje się z Kasomat.Pl, min. składa oświadczenia woli, zawiera ważne umowy itp., Pożyczka pożyczka gotówkowa, udzielana Wnioskodawcy przez Kasomat.Pl,, Pożyczka Netto wskazana w umowie kwota Pożyczki, nie powiększona o żadne opłaty, prowizje lub koszty, Pożyczkobiorca Wnioskodawca, który zawarł z Kasomat.Pl umowę, Regulamin niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.Pl we Wrocławiu, stanowiący integralną część Umowy, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania ustalana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100 poz. 1081), Strona internetowa strona internetowa Kasomat.Pl pod adresem: Tabela Opłat tabela opłat związanych z Pożyczką, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu, Termin spłaty pożyczki przypadający na dzień roboczy termin spłaty pożyczki, zgodny z umową pożyczki, Umowa umowa pomiędzy Kasomat.Pl a Pożyczkobiorcą dotycząca udzielenia pożyczki, Wniosek wniosek o udzielenie pożyczki, złożony Kasomat.Pl przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, składająca wniosek. 2 Zasady udzielania Pożyczki. 1. Pożyczka udzielana jest tylko w złotych polskich. 2. Minimalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 100 zł, maksymalna kwota pierwszej pożyczki może wynosić 500 zł. W przypadku dwóch terminowo spłaconych pożyczek wartość maksymalna pożyczki może wynosić 1000 zł, po terminowo spłaconych trzech pożyczkach wartość maksymalna pożyczki może wynosić do 2000 zł. Jakiekolwiek opóźnienie w spłacie pożyczki redukuje maksymalną kwotę kolejnej pożyczki do 500 zł. Kasomat.pl zastrzega sobie prawo do każdorazowej odmowy udzielenia pożyczki na kwotę powyżej 500 zł w razie zaistnienia podejrzenia działania na szkodę spółki. 1

2 3. Warunki udzielania pożyczek, w kwotach, o których wyżej mowa, określone są w załączniku do umowy pożyczki nr 1 część a. 4. Pożyczka udzielana jest w formie przelewu na konto pożyczkodawcy. 5. Pożyczka udzielana jest po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków jej otrzymania, określonych szczegółowo w 3 Regulaminu. 6. Umowę można zawrzeć jedynie za pośrednictwem KEK, osobiście lub przy pomocy przedstawiciela Kasomat.Pl udzielonej telefonicznie. Numer infolinii znajduje się na stronie internetowej : 7. Dla celów korzystania ze strony internetowej i możliwości zaciągania pożyczki Pożyczkobiorca musi wykonać jednorazowy przelew tzw. opłatę weryfikacyjną w wysokości 5 zł na numer konta podany na stronie internetowej. Opłata weryfikacyjna jest jednorazowa i stanowi opłatę za dożywotnie korzystanie z serwisu kasomat.pl, i jako taka nie podlega zwrotowi. 8. Umowę zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku znajdującego się na stronie internetowej i po wykonaniu tzw. trzech kroków, na stronie internetowej, na które to kroki składają się następujące czynności: a) krok pierwszy: wybór kwoty netto i terminu pożyczki, b) krok drugi: wypełnienie kwestionariusza osobowego, c) krok trzeci: dokonanie przelewu weryfikacyjnego na numer konta wygenerowany przez KEK. 9. Wnioskodawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do udostępnienia za pośrednictwem KEK danych niezbędnych do zawarcia umowy, szczegółowo określonych we wniosku, znajdującym się na stronie internetowej, 10. Dane, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu muszą być zgodne z danymi określonymi w rachunku bankowym koncie bankowym wnioskodawcy, z którego dokonano opłaty rejestracyjnej, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 11. Pożyczka udzielana jest tylko i wyłącznie osobie posiadającej konto bankowe. 12. Informacje przekazane przez wnioskodawcę/pożyczkobiorcę za pośrednictwem KEK będą traktowane jako oświadczenia woli wywierające pełen skutek prawny. 3 Zawarcie umowy 1. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem KEK, po pozytywnym wypełnieniu procedury trzech kroków, o której mowa w 2 ust. 8 Regulaminu i po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 4 niniejszego paragrafu. 2. Umowa może być zawarta jedynie z osobami fizycznymi będącymi obywatelami polskimi, posiadającymi miejsce zameldowania w Polsce, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi źródło dochodów umożliwiające spłatę zobowiązania wobec Kasomat.Pl. 3. Umowa zostaje zawarta po wpłaceniu przez wnioskodawcę na konto Kasomat.Pl, którego numer znajduje się na stronie internetowej, tzw. opłaty weryfikacyjnej, o której mowa w 2 ust 7. Regulaminu, 4. Umowa może być zawarta z osobą, która nie figuruje w Rejestrze Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. 5. Kasomat.Pl zastrzega sobie prawo do nie udzielenia pożyczki bez podania przyczyny. 6. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie dokonania przelewu przez Kasomat.Pl kwoty pożyczki na konto pożyczkobiorcy. 2

3 4 Oprocentowanie pożyczki, opłaty, prowizje i koszty 1. Z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz przygotowania i zawarcia Umowy Kasomat.Pl nalicza i pobiera opłatę przygotowawczą, nie wyższą niż 5 % kwoty Pożyczki Netto, wskazaną w umowie. 2. Opłata przygotowawcza nie podlega zwrotowi także w przypadku złożenia przez pożyczkobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w 6 Regulaminu. 3. Kasomat.Pl może naliczać i pobierać inne opłaty i prowizje oraz obciążać Pożyczkobiorcę kosztami, wskazanymi w Umowie i Tabeli Opłat. 7. W przypadku braku spłaty pożyczki w wymaganym terminie Kasomat.Pl może podejmować czynności windykacyjne. Czynności windykacyjne obejmują w szczególności monity telefoniczne, monity listowne i inne. Sms przypominający o spłacie pożyczki jest wysyłany do pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności pożyczki, później co 7 dni, przypominający o spłacie pożyczki jest wysyłany do pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności pożyczki, później co 7 dni, monit listowny jest wysyłany do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 8. Kasomat.Pl może w szczególności przekazać windykację zewnętrznej firmie windykacyjnej lub dokonać cesji wierzytelności, może również wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej po upływie 30 dni licząc od daty wymagalności pożyczki po uprzednim poinformowaniu listownym. 9. Kasomat.Pl nalicza odsetki do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę Pożyczki. 5 Wypłata pożyczki Kasomat.Pl udostępni Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki Netto najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawarcia Umowy w sposób wskazany w Umowie. 6 Odstąpienie od Umowy Pożyczkobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Umowie. 7 Zmiany Regulaminu 1. Kasomat.Pl jest upoważniony do jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa regulujących zakres spraw objętych Regulaminem, 2. Kasomat.Pl poinformuje Pożyczkobiorcę o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem strony internetowej oraz przesyłając informację o zmianie na adres Pożyczkobiorcy. 3. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć Umowę, informując o tym Kasomat.Pl w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie 3

4 regulaminu. Z chwilą rozwiązania Umowy, wszystkie roszczenia Kasomat.Pl wynikające z Umowy stają się wymagalne. 8 Reklamacje 1. Reklamacje należy przesyłać na piśmie na adres Kasomat.Pl. 2. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Kasomat.Pl. 9 Kanały Elektronicznej Komunikacji KEK. 1. KEK służą bezpiecznej i szybkiej komunikacji Wnioskodawcy/Pożyczkobiorcy z Kasomat.Pl za pomocą sieci internet. Korzystanie odbywa się przez stronę Spółki pod adresem: oraz zamieszczonych tam interfejsów, tj.: a) formularza kontaktu, umożliwiającego przesyłanie informacji tekstowych, skanów dokumentów itp., b) formularza umowy, umożliwiającego wygenerowanie umowy, c) indywidualnego konta klienta, umożliwiającego podgląd zawartych umów oraz składanie podstawowych dyspozycji związanych z realizacją umowy. 2. Dostęp do indywidualnego konta, o którym mowa w pkt 1. lit. c zostaje aktywowany najpóźniej w terminie 3. dni roboczych od momentu skutecznego zawarcia umowy. 3. Pożyczkobiorca oprócz numeru NIK, który otrzymuje automatycznie przy zawarciu umowy, zobowiązany jest także do ustanowienia hasła, składającego się z ciągu liter i cyfr, celem logowania się do swego indywidualnego konta. 4. Pożyczkobiorca obowiązany jest strzec dostępu do swego hasła. Może je zmienić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki. 10 Zabezpieczenie spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany przy zawarciu umowy pożyczki do ustanowienia poręczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki przez podmiot wskazany przez Kasomat.PL lub przez podmiot wybrany przez pożyczkobiorcę pod warunkiem, jego zaakceptowania przez Kasomat.PL. 11 Postanowienia końcowe. 1. W razie sprzeczności treści Regulaminu z Umową, strony związane są postanowieniami Umowy. 2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy i jest wiążący dla stron Umowy. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy lub regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Kasomat.Pl 4. Kasomat.Pl przetwarza dane osobowe w celach, które są związane z przedmiotem jego działalności, zawieraniem i wykonywaniem umów, a także dochodzeniem swych roszczeń wobec Pożyczkobiorcy oraz sprzedażą swoich wierzytelności. 5. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. 4

5 UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej nr 14 D, kod pocztowy , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP:, REGON:..., wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł, kapitał został opłacony w całości, zwaną dalej: Kasomat.Pl lub Pożyczkodawcą a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Dowód osobisty:..., NIP:..., Adres zameldowania:..., Adres do korespondencji:..., Imiona rodziców:... Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie... zł (słownie:... złotych). 2. Kwota pożyczki została przekazana przez Pożyczkodawcę pożyczkobiorcy na rachunek bankowy nr: Umowa pożyczki została zawarta w chwili dokonania przelewu bankowego przez Pożyczkodawcę na konto Pożyczkobiorcy opiewającego na kwotę wskazaną w ust Kwota Pożyczki Netto wynosi Opłata przygotowawcza wynosi 5% kwoty netto pożyczki. 3. Oprocentowanie wynosi 24%, co stanowi czterokrotność stopy lombardowej NBP. 4. Opłaty manipulacyjne, w tym koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki są określone w Tabeli opłat. 5. Termin spłaty Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, obliczona jest zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100 poz. 1081). 7. Łączna kwota do spłaty wynosi: Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę pożyczki, powiększoną o należne odsetki i opłaty w terminie określonym w 2 ust. 5 Umowy. 2. Spłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w Za datę spłaty pożyczki uznaje się datę uznania rachunku Pożyczkodawcy... 5

6 4. Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca trwania umowy W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca od pierwszego dnia po terminie wymagalności pożyczki, nalicza koszty i opłaty, na które składają się: - karne odsetki w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP naliczanych do momentu spłaty pożyczki, - opłaty dodatkowe za administrowanie należnością - pobieranej przez pierwsze 30 dni od upłynięcia terminu wymagalności pożyczki - określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, - opłaty za sms przypominający o spłacie pożyczki - koszt smsa 20 PLN, sms jest wysyłany do pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności pożyczki i później co 7 dni, - opłaty za przypominający o spłacie pożyczki - koszt a 20 PLN, mail jest wysyłany do pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności pożyczki i później co 7 dni, - opłaty za monit listem przypominający o spłacie pożyczki - koszt monitu 100 PLN, monit jest wysyłany raz do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 2. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów obsługi nieterminowej spłaty w postaci opłat za czynności windykacyjne w wysokości określonej w Umowie oraz kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy pożyczkę netto powiększoną o opłatę przygotowawczą oraz koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w terminie wyżej wskazanym.. 6

7 6. 1. Integralną część Umowy stanowi Regulamin, Tabela opłat, Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia i uzyskania od Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Kasomat.Pl. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Pożyczkodawca Pożyczkobiorca 7

8 Opłaty dodatkowe za administrowanie należnością Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki kwota nominalna pożyczki Opłata za 1 dzień opóźnienia kwota nominalna pożyczki Opłata za 1 dzień opóźnienia 100,00 zł 1,08 zł 300,00 zł 3,24 zł 110,00 zł 1,19 zł 310,00 zł 3,35 zł 120,00 zł 1,30 zł 320,00 zł 3,46 zł 130,00 zł 1,40 zł 330,00 zł 3,56 zł 140,00 zł 1,51 zł 340,00 zł 3,67 zł 150,00 zł 1,62 zł 350,00 zł 3,78 zł 160,00 zł 1,73 zł 360,00 zł 3,89 zł 170,00 zł 1,84 zł 370,00 zł 4,00 zł 180,00 zł 1,94 zł 380,00 zł 4,10 zł 190,00 zł 2,05 zł 390,00 zł 4,21 zł 200,00 zł 2,16 zł 400,00 zł 4,32 zł 210,00 zł 2,27 zł 410,00 zł 4,43 zł 220,00 zł 2,38 zł 420,00 zł 4,54 zł 230,00 zł 2,48 zł 430,00 zł 4,64 zł 240,00 zł 2,59 zł 440,00 zł 4,75 zł 250,00 zł 2,70 zł 450,00 zł 4,86 zł 260,00 zł 2,81 zł 460,00 zł 4,97 zł 270,00 zł 2,92 zł 470,00 zł 5,08 zł 280,00 zł 3,02 zł 480,00 zł 5,18 zł 290,00 zł 3,13 zł 490,00 zł 5,29 zł 500,00 zł 5,40 zł 8

9 Wzór odstąpienia od umowy Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... Miejscowość i data... miejsce zamieszkania... PESEL Kasomat.Pl Spółka Akcyjna... dokładny adres, kod pocztowy OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI Zgodnie z treścią art. 16 c Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 23 poz. 271) oświadczam, że odstępuję od Umowy Pożyczki Gotówkowej o nr... zawartej w dniu... Jednocześnie oświadczam, że otrzymane środki, tj. kwota Pożyczki Netto wraz z opłata przygotowawczą oraz kosztami ustanowionego zabezpieczenia, zostały przekazane na rachunek Kasomat.Pl wskazany w Umowie.... Podpis 9

10 Tabela Opłat - Załącznik nr 3 do umowy pożyczki Kasomat.pl S.A. Czynności przygotowawcze Opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki 5% kwoty pożyczki Czynności windykacyjne Monit SMS 20,00 zł Monit 20,00 zł Monit papierowy wysłany listem 100,00 zł Wezwanie do zapłaty 100,00 zł Ostateczne wezwanie do zapłaty 100,00 zł Opłata za ustalenie adresu dłużnika 120,00 zł Opłata za wniosek o wyjawienie majątku 150,00 zł Opłata za odpis aktu zgonu 110,00 zł Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów 100,00 zł Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej 65,00 zł Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów 30,00 zł Koszty pożyczki niezależne od Kasomat.pl S.A. Gwarancja bankowa Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia 14,2% + 1,013 punktu procentowego za każdy Koszty poręczenia przez podmiot kolejny dodatkowy dzień - powyżej 15 dni zaproponowany przez Kasomat.pl S.A. pożyczki 10

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo