RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR..."

Transkrypt

1 RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, Sopot, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, reprezentowaną przez: Dariusza Popiołek - Członek Zarządu, zwaną dalej OIL i..., zamieszkałym... PESEL... nr dowodu.., zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 1 Przedmiot umowy Strony zawierają Ramową Umowę Pożyczki (zwana dalej "RUP"), na podstawie której OIL na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu warunków określonych w 3 zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki na zasadach określonych szczegółowo w RUP oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu Kaska.pl. W ramach pożyczki OIL każdorazowo udostępni Pożyczkobiorcy wnioskowane przez niego środki pieniężne, na zasadach określonych w RUP. 2 Definicje Użyte w niniejszej umowie pojęcia mają następujące znaczenie: A. Limit zadłużenia kwota, do wysokości której Pożyczkobiorca może się zadłużać w ramach RUP z uwzględnieniem kosztów udostępnienia środków i ich zabezpieczeń. B. Kontakt w formie elektronicznej kontakt między Pożyczkobiorcą a OIL za pośrednictwem Kaska.pl lub poczty . C. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie Kaska.pl. D. Pożyczkobiorca użytkownik, który zawarł z OIL RUP. E. Udostępnienie środków udostępnienie środków w ramach RUP. F. Kwota Wypłaty kwota wypłacona przez OIL na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub na inny wskazany we wniosku rachunek. G. Kwota Udostępnionych Środków kwota wypłaty powiększona o koszt zamówionych usług wynikających z Tabeli Opłat. H. Kwota Spłaty Kwota Udostępnionych Środków powiększona o opłatę przygotowawczą, odsetki oraz ewentualne koszty monitów i zabezpieczeń wynikających z Tabeli Opłat. I. Weryfikacja obowiązkowa usługa OIL niezbędna do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki zgodnie z regulaminem Kaska.pl.

2 J. Zdolność do spłaty zobowiązań - zdolność do spłaty udostępnionych środków wraz z dodatkowymi opłatami wynikającymi z RUP oraz Tabeli Opłat w terminach określonych w potwierdzeniu udostępnienia środków. K. System rozliczeń pieniężnych Kaska.pl - rozwiązanie informatyczno funkcjonalne umożliwiające klientowi uiszczenie płatności na poczet usług realizowanych przez OIL w ramach serwisu Kaska.pl za pośrednictwem operatora systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl, z wykorzystaniem użytkowanych przez klienta systemów bankowości elektronicznej oraz innych elektronicznych form płatności. 3 Warunki udostępnienia środków 1. Warunkiem każdorazowego udostępnienia środków jest: posiadanie aktywnego konta użytkownika w serwisie Kaska.pl, wyrażenie zgody na obowiązkowe weryfikacje oraz uiszczenie opłaty weryfikacyjnej, uzyskanie limitu zadłużenia ustalającego wysokość środków udostępnianych w ramach pożyczki, złożenie wniosku o udostępnienie środków za pośrednictwem serwisu Kaska.pl, lub za pośrednictwem wiadomości SMS, zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu. pozytywne rozpatrzenie wniosku OIL na udostępnienie środków, posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności do czynności prawnej oraz zdolności spłaty pożyczki, zabezpieczenie należytej spłaty środków udostępnionych w ramach pożyczki w sposób określony w 7, spełnienie pozostałych warunków określonych RUP. 2. Strony RUP zgodnie ustalają, iż maksymalny limit zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu udostępnionych przez OIL środków w ramach pożyczki odnawialnej na podstawie RUP będzie ustalany indywidualnie, jednak nie będzie on większy niż 2500 zł. OIL może zmienić kwotę w/w limitu, co nie wymaga zmiany RUP. 3. Z tytułu środków udostępnionych w ramach RUP Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz OIL oprocentowania, opłat, opłaty przygotowawczej i kosztów zabezpieczeń wynikających z Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr W ramach RUP Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wyboru formy zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki, w tym każdorazowo udostępnianych w ramach RUP środków, oraz do pokrycia kosztów ustanowienia zabezpieczenia. 5. OIL udziela pożyczek osobom fizycznym obywatelstwa polskiego, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają następujące warunki: przeszły pozytywnie weryfikację obowiązkową, posiadają zdolność do spłaty zobowiązań względem OIL powstałych wskutek zawarcia umowy, zostały zarejestrowane w serwisie Kaska.pl podając wszystkie informacje wymagane do weryfikacji zdolności do spłaty zobowiązań, złożyły wniosek o zawarcie RUP za pośrednictwem serwisu Kaska.pl, ich miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP. 6. Po pozytywnej weryfikacji obowiązkowej nadawany jest limit zadłużenia, do wysokości którego mogą być zawierane umowy pożyczki. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ramach RUP do wysokości ustalonego limitu

3 zadłużenia. Złożony wniosek jest ważny przez 30 dni od daty jego złożenia. Brak udostępnienia OIL przez Pożyczkobiorcę wymaganych przy jego składaniu informacji lub dokumentów w tym terminie może spowodować jego negatywne rozpatrzenie. 7. Zdolność do spłaty zobowiązań oceniona jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami OIL. 8. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez OIL czynności związanych z oceną jego sytuacji finansowej w celu kontroli spłaty zawartych pożyczek. Pożyczkobiorca upoważnia OIL na podstawie upoważnienia dołączonego do RUP do zasięgania informacji o sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej, z którymi zawarł stosowne umowy. 9. OIL może bez podania przyczyn odmówić zawarcia umowy pożyczki lub udostępnienia środków, mimo zarejestrowania użytkownika w serwisie Kaska.pl i złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. 10. OIL udostępnia środki w ramach RUP na określony termin, według wyboru Pożyczkobiorcy: a. na okres od 15 do 45 dni, z zastrzeżeniem 4 ust. 2 poniżej albo b. spłacanych w ratach równych miesięcznych w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Pożyczkobiorca, który zalega ze spłatami z tytułu udostępnionych w ramach RUP środków oraz przyznawanego limitu zadłużenia nie może, do czasu spłaty zadłużenia, ubiegać się o udostępnienie nowych środków w ramach RUP, chyba że OIL postanowi inaczej. OIL może uzależnić kolejne udostępnienie środków lub prolongatę terminu spłaty środków już udostępnionych od przeprowadzenia kolejnej weryfikacji Pożyczkobiorcy. 11. Pożyczkobiorcy, niezależnie od możliwości składania wniosków przez serwis Kaska.pl zostanie udostępniona możliwość składania wniosków o udostępnienie środków za pośrednictwem wiadomości SMS (Wniosek SMS). O udostępnieniu Wniosku SMS OIL poinformuje pożyczkobiorcę zasady funkcjonowania Wniosku SMS określone zostaną odrębnym regulaminem. 4 Proces Udostępniania Środków 1. OIL, po złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku o udostępnienie środków, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kaska.pl, prześle na adres Pożyczkobiorcy wskazany przy rejestracji, informację potwierdzającą przyjęcie wniosku, które stanowi oświadczenie woli stanowiące przyjęcie oferty. 2. W terminie do dnia upływu terminu spłaty udostępnionych środków zgodnie z 3 ust. 10 lit a), Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o dokonanie prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków na dalszy okres od 15 do 45 dni, liczony od pierwotnego terminu spłaty, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kaska.pl. W przypadku kolejnej prolongaty, za pierwotny termin spłaty uważa się ostatni ustalony przez Strony termin spłaty. OIL przekaże Pożyczkobiorcy za pośrednictwem systemu elektronicznego informację zawierającą kwotę stanowiącą sumę należności OIL, których zapłata przez Pożyczkobiorcę jest warunkiem dokonania prolongaty. Jednocześnie OIL przekaże w ten sam sposób Pożyczkobiorcy informację o całkowitym koszcie prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków. Udzielenie zgody na prolongatę OIL może uzależnić o dokonania dodatkowej weryfikacji Pożyczkobiorcy jak również od ustanowienia zabezpieczenia należytej spłaty udostępnionych środków. Wypełnienie warunków dokonania prolongaty (w tym spłata wskazanej sumy należności OIL, pozytywna weryfikacja, zgoda ma ustanowienie zabezpieczeń prolongowanego terminu spłaty udostępnionych środków oraz zgoda na poniesienie kosztów z tego tytułu) jest równoznaczna z prolongowaniem terminu

4 spłaty udostępnionych środków na wskazany przez Pożyczkobiorcę okres. Do prolongowanego terminu spłaty udostępnionych środków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy. Dokonanie prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków po upływie terminu spłaty zależy od zgody OIL. 3. Złożenie wniosku, jego przyjęcie przez OIL (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków udzielenia pożyczki i udostępnienia środków opisanych w 3) oraz dokonanie przelewu kwoty udostępnionych środków, skutkuje wiążącym udostępnieniem środków na warunkach RUP. Pożyczkobiorca przedstawi zabezpieczenie zaakceptowane przez OIL, co stanowi warunek niezbędny udzielenia pożyczki i udostępnienia środków przez OIL Wypłata udostępnionych środków nastąpi po ustanowieniu jednego z przewidzianych w RUP zabezpieczeń. 4. Przelanie kwoty wypłaty nastąpi na rachunek wskazany we wniosku przez Pożyczkobiorcę, a w wypadku wniosku złożonego przez SMS na rachunek uprzednio zweryfikowany, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przyjęcia wniosku o udostępnienie środków przez OIL. 5. W ciągu 7 dni od udostępnienia środków OIL przekaże Pożyczkobiorcy potwierdzenie udostępnienia środków, które w szczególności będzie wskazywać: a) strony umowy, w tym imię i nazwisko Pożyczkobiorcy oraz jego adres i dane kontaktowe, jak również firmę i siedzibę OIL, Sąd, który zarejestrował działalność OIL, numer w rejestrze, pod którym OIL został wpisany, numer REGON oraz NIP, b) numer RUP na podstawie której udostępniono środki, c) kwotę udostępnionych środków, d) okres na jaki środki są udostępniane oraz ich spłaty, e) sposób zabezpieczenia spłaty udostępnionych środków, f) wysokość opłaty za zabezpieczenie zadłużenia, g) termin postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwoty udostępnionych środków w PLN, h) zasady spłaty udostępnionych środków określone w RUP, i) warunki dokonywania zmian i rozwiązania RUP, j) inne postanowienia wymagane przez obowiązujące przepisy. 6. Potwierdzenie udostępniania środków, o którym mowa w ust. 5 powyżej może być przekazane w imieniu OIL za pośrednictwem serwisu Kaska.pl lub na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę. 7. Strony zgodnie ustalają, że RUP określa warunki udostępniania środków przez OIL. Środki udostępniane będą na zasadach określonych w RUP oraz Regulaminie serwisu, w drodze elektronicznej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl lub wiadomości SMS. 8. W ciągu 7 dni od każdorazowego dokonania prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków zgodnie z 4 ust. 2, OIL przekaże Pożyczkobiorcy potwierdzenie dokonania prolongaty, zawierające informacje ulegające zmianie w związku z dokonaniem prolongaty, w szczególności w zakresie terminu spłaty oraz opłaty za zabezpieczenie. Przepis ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio 5 Koszty udostępnienia środków i oprocentowanie 1. Koszt całkowity udostępnienia środków przesyłany jest Pożyczkobiorcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku określonym w 4 pkt.1. Zasady naliczania kosztów każdego udostępnienia środków wynikają z Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr Oprocentowanie udostępnionych środków jest stałe i na dzień opublikowania umowy na stronie serwisu wynosi czterokrotność aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP. OIL zastrzega sobie prawo stosowania promocyjnego oprocentowania poszczególnych środków udostępnianych w ramach RUP, o czym Pożyczkobiorca zostanie poinformowany przed udostępnieniem mu danych środków. 3. W przypadku zmiany wymienionej w pkt. 2 stopy kredytu lombardowego NBP lub stosowanego przez OIL oprocentowania w okresie od złożenia wniosku do udostępnienia środków stosuje się oprocentowanie korzystniejsze dla Pożyczkobiorcy.

5 4. Przykładowa kalkulacja kwoty spłaty udostępnionych środków i RRSO w serwisie Kaska.pl zamieszczone są w poniższych tabelach: RRSO i przykładowe koszty udostępnienia środków z poręczeniem zaproponowanym przez OIL* w serwisie Kaska.pl Opłata Kwota Poręczenie przez przygotowawc Oprocentowanie udostęp Czas podmiot Łącznie do RRSO (%) za za (24% w skali nionych spłaty zaproponowany spłaty udostępnienie roku) środków przez OIL* środków 500 zł 15 dni 50 zł 75,00 zł 4,93 zł 629,93 zł 27518,55% 500 zł 30 dni 50 zł 112,50 zł 9,86 zł 672,36 zł 3573,20% 500 zł 45 dni 50 zł 150,00 zł 14,79 zł 714,79 zł 1715,25% * Sposób obliczania poręczenia przedstawiony jest w Tabeli Opłat (pozycja Koszty niezależne od OIL ). RRSO i przykładowe koszty udostępnienia środków z poręczeniem podmiotu innego niż zaproponowany przez OIL* w serwisie Kaska.pl Kwota udostępni onych środków Czas spłaty Opłata przygotowawcza za udostępnienie środków Poręczenie przez podmiot inny niż zaproponowany przez OIL* Oprocentowanie (24% w skali roku) Łącznie do spłaty RRSO (%) ** 500 zł 15 dni 50 zł - 4,93 zł 554, ,44% 500 zł 30 dni 50 zł - 9,86 zł 559,86 295,85% 500 zł 45 dni 50 zł - 14,79 zł 564,79 168,69% * Koszt poręczenia przez inny podmiot niż zaproponowany przez OIL jest ustalany według procedur danego podmiotu i nie jest znany OIL. ** RRSO podane w serwisie Kaska.pl zawiera koszty ponoszone na rzecz OIL tj. oprocentowanie i koszt opłaty przygotowawczej, nie zawiera kosztu poręczenia gdyż nie jest on znany OIL. Wysokość RRSO środków udostępnionych w ramach pożyczki z uwzględnieniem kosztu poręczenia podmiotu innego niż zaproponowany przez OIL może się różnić od wskazanej w tabeli. 6 Zwrot udostępnionych środków 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty wszystkich kwot należnych OIL z tytułu udzielonej pożyczki i udostępnionych środków w terminie i na warunkach wskazanych poniżej. 2. Spłata rat z tytułu udostępnionych środków dokonywana jest na konto rozliczeniowe Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl wskazanym w potwierdzeniu udostępnienia środków zgodnie z zasadami funkcjonowania Kaska.pl określonymi w Regulaminie serwisu Kaska.pl, 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty kapitału udostępnionych środków, a jeżeli koszty zabezpieczenia nie zostały potrącone (zapłacone) wraz z wypłatą udostępnionych środków, także z odpowiednim kosztami udzielenia zabezpieczenia i dodatkowymi opłatami wynikającymi z Tabeli Opłat, w ratach, w terminach i kwotach zgodnie z zasadami wskazanymi w potwierdzeniu udostępnienia środków. 4. Datą spłaty poszczególnej raty udostępnionych środków jest data wpływu Kwoty Spłaty na rachunek bankowy - konto rozliczeniowe określone w regulaminie serwisu,

6 Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl wynikający z RUP przeznaczony do spłaty należności pożyczkowych. 5. Pożyczkobiorca ma możliwość zwrotu udostępnionych środków lub ich części przed ustalonym terminem. 6. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi z momentem nadejścia terminu spłaty ostatniej raty. 7. W przypadku niespłacenia środków udostępnionych lub ich raty w terminie, należność z tytułu udostępnionych środków staje się w następnym dniu należnością przeterminowaną. 8. Od udostępnionych środków niespłaconych w terminie w całości lub w części, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki naliczane według stopy procentowej równej czterokrotności wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 9. W przypadku zabezpieczenia udzielonej pożyczki lub udostępnionych środków umową poręczenia, OIL niezwłocznie powiadamia poręczyciela jeżeli Pożyczkobiorca opóźnia się ze udostępnionych środków lub ich raty. 10. W przypadku niespłacenia środków udostępnionych w ramach RUP lub jej raty w terminie, OIL może podjąć działania windykacyjne w celu wyegzekwowania wierzytelności, w szczególności przy wykorzystaniu przyjętego zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki. OIL może ponadto zlecić windykację lub dokonać cesji należnych mu roszczeń podmiotom zewnętrznym. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez OIL wyżej określonym podmiotom wszystkich informacji związanych z udzieloną pożyczką, w tym jego danych osobowych. 11. Koszty poniesione przez OIL, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, w szczególności koszty windykacji obciążają w całości Pożyczkobiorcę. 12. Spłata całej należności wynikającej z udostępnienia Pożyczkobiorcy środków na zasadach określonych w RUP powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu udostępnienia środków. 13. Spłatę należności z tytułu umowy, w tym także w systemie ratalnym, OIL zalicza w następującej kolejności: a) koszty windykacyjne (w tym w szczególności koszty monitów, opłat, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, wyszczególnione w Tabeli Opłat), b) odsetki karne (w pierwszej kolejności od kapitału, następnie od odsetek, potem od usług OIL), c) odsetki karne (od kwot finansowanego poręczenia), d) odsetki umowne, e) koszt zabezpieczenia pokryty przez OIL, f) dodatkowe opłaty wynikające z Tabeli Opłat, g) opłata przygotowawcza, h) kapitał. 7 Zabezpieczenie spłaty pożyczki 1. Zawarcie RUP lub udostępnienie środków OIL może uzależnić od udzielenia prawnych zabezpieczeń spłaty udostępnionych środków. OIL może się domagać: a) ustanowienia poręczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki lub udostępnionych środków podmiotu zaakceptowanego przez OIL. b) gwarancji bankowej wystawionej przez Bank mający siedzibę lub oddział na terytorium RP, o treści zaakceptowanej przez OIL, c) wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na udzielenie poręczenia przez podmiot zaproponowany przez OIL, każdorazowo wraz z wnioskiem o udostępnieniem środków. 2. Opłaty należne OIL za ustanowienie zabezpieczeń wynikają z Tabeli Opłat (załącznik nr 2).

7 3. OIL ma prawo wyboru formy zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz może żądać przedstawienia więcej niż jednej formy zabezpieczenia. Decyzja OIL o akceptacji lub odmowie akceptacji formy zabezpieczenia nie wymaga uzasadnienia. 4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia przez podmiot trzeci zaproponowany przez OIL całkowity koszt ustanowienia takiego zabezpieczenia zostanie pokryty przez OIL, zaś Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty przedmiotowego kosztu w terminie i na zasadach wynikających z umowy pożyczki. Koszt zabezpieczenia obciąży Pożyczkobiorcę i zostanie doliczony do kwoty udostępnionych środków. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym OIL do doliczenia do każdej kwoty pożyczki udzielonej w ramach RUP kwoty równej kosztom zabezpieczenia, wynikającym z Tabeli Opłat. 8 Wypowiedzenie umowy 1. RUP została zawarta na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać RUP za wypowiedzeniem w drodze pisemnego oświadczenia. 3. Termin wypowiedzenia RUP wynosi: a. dla Pożyczkobiorcy: 30 dni; b. dla OIL: dwa miesiące. 4. Wypowiedzenie RUP nie skutkuje wypowiedzeniem umowy pożyczki. 5. OIL ma prawo wypowiedzieć RUP w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę istotnych warunków umowy lub utraty jego zdolności do zaciągania zobowiązań. 6. O złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy OIL powiadamia Poręczyciela w razie jego ustanowienia. 7. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Pożyczkobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu niespłaconych środków udostępnionych w ramach RUP wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie udostępnionych środków wynikające z Tabeli Opłat. 8. OIL, w wypadku zaistnienia ważnych przyczyn, uprawniony jest do dokonania zmiany Tabeli Opłat. O zmianie OIL poinformuje Pożyczkobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną. Zmiana Tabeli Opłat wiąże Pożyczkobiorcę jeżeli ten, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o zmianie, nie wypowie RUP. Dla dochowania terminu wystarczy złożenie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej do godz. 23:59:59 ostatniego dnia terminu, ze wskazaniem iż wiadomość dotyczy wypowiedzenia RUP. 9. Za ważne przyczyny zmiany Tabeli Opłat uznaje się w szczególności: - zwiększenia konkurencyjności OIL na rynku usług będących przedmiotem działalności OIL; - zmiany kosztów pracy, dostawców usług zewnętrznych, infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w usłudze, zmiany referencyjnych stóp procentowych, stawek podatkowych i innych opłat mających wpływ na działalność OIL; - zmian przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania OIL; - podjęcie działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług przez OIL. 9 Odstąpienie od umowy 1. Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od RUP w terminie 14 (czternastu dni) dni od dnia zawarcia danej umowy. 2. Termin do odstąpienia od RUP jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie w formie wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy o odstąpieniu od danej umowy oraz zwróci OIL całość wypłaconej kwoty pożyczki, a także kwotę ewentualnych odsetek należnych OIL z tytułu udostępnionych środków w stosunku dziennym, odpowiadającym okresowi trwania umowy.

8 3. Odstąpienie od RUP jest równoznaczne z koniecznością zwrotu wszystkich środków udostępnionych w ramach RUP. 4. Pożyczkobiorca wraz z RUP otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. Oświadczenie może być złożone także według innego wzorca. 10 Cesja Pożyczkobiorca upoważnia OIL i wyraża zgodę na dokonanie przez OIL przelewu wierzytelności, w tym niewymagalnych, z tytułu zawartej umowy na rzecz osób trzecich. 11 Dane przekazane przez Pożyczkobiorcę Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż wszelkie dane, które przekazał OIL są prawdziwe. 12 Postanowienia końcowe 1. Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić OIL o każdej zmianie adresu, w tym o zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty Zmiana adresu jest uwzględniana najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia. 3. Wszelka korespondencja jest wysyłana na ostatni adres podany przez Pożyczkobiorcę i Poręczyciela. 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle RUP pozostanie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 5. Organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów, w związku z realizacją RUP, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. W sprawach nieuregulowanych RUP zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 7. Wszelkie zmiany RUP, za wyjątkiem Tabeli Opłat, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. RUP została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Strony zgodnie postanawiają, iż z dniem zawarcia niniejszej RUP rozwiązaniu ulegają wszelkie wcześniej zawarte między Stronami Ramowe Umowy Pożyczek, przy czym rozwiązanie wcześniejszych Ramowych Umów Pożyczek pozostaje bez wpływu na zobowiązania Stron powstałe w czasie obowiązywania tych umów OIL Pożyczkobiorca

9 Załącznik nr 1 (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Online Investments & Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, Sopot Oświadczenie o odstąpieniu od RUP Ja, niżej podpisany(a) imię i nazwisko zam.... nr dowodu osobistego..., nr PESEL... oświadczam, że odstępuję od RUP nr... zawartej w dniu... pomiędzy mną a Online Investments & Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, Sopot Data Podpis Pożyczkobiorcy

10 Załącznik nr 2 Tabela Opłat Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Opłaty związane ze złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki / udostępnienie środków Pakietstartowy: Weryfikacja rachunku bankowego, InfoMonitor BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Weryfikacja telefonu komórkowego Weryfikacje obowiązkowe 20 zł Weryfikacje obowiązkowe lub powtórne wykonanie weryfikacji Weryfikacja rachunku bankowego 5 zł Weryfikacja InfoMonitor BIG S.A. 8 zł Weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. 8 zł Weryfikacja telefonu komórkowego 5 zł Weryfikacje dodatkowe Weryfikacja dowodu osobistego 10 zł Weryfikacja adresu zamieszkania 10 zł Weryfikacja zatrudnienia 10 zł Weryfikacja Allegro bezpłatnie Opłata przygotowawcza za udostępnienie środków Opłata za rozpatrzenie wniosku o prolongowanie terminu spłaty udostępnionych środków Opłaty związane z udostępnieniem środków Do dnia % Do dnia % Opłaty dodatkowe Koszty monitów przed upływem terminu płatności 3 dni przed wymaganym terminem płatności: powiadomienie Wymagany termin płatności: przypomnienie i sms bezpłatnie bezpłatnie Od dnia % Od dnia %

11 Koszty monitów jeśli Pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą raty / zwrotem udostępnionych środków 2 dni opóźnienia: powiadomienie e- 5 zł mail 7 dni opóźnienia: powiadomienie sms 10 zł 14 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne 21 dni opóźnienia: powiadomienie e- mail 25 zł 5 zł 28 dni opóźnienia: powiadomienie sms 10 zł 30 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne 35 dni opóźnienia: listowne wezwanie do zapłaty 25 zł 50 zł Odsetki karne z tytułu opóźnienia w spłacie udostępnionych środków czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Koszty niezależne od OIL Wypłata udostępnionych środków poprzez serwis BlueCash.pl 10 zł Gwarancja bankowa Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia Do dnia Od dnia Wynagrodzenie podmiotu rekomendowanego przez OIL z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki i udostępnionych środków Obsługa płatności związanych z weryfikacją Obsługa płatności związanych ze spłatą rat i monitów PayByLink (PBL) Szybki przelew Zwykły przelew 20% wnioskowanej kwoty dla środków udostępnionych na 15 dni Do dnia % + 0,5 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzień- powyżej 15 dni bezpłatnie PayByLink (PBL) - Szybki przelew Zwykły przelew bezpłatnie 15 % wnioskowanej kwoty dla środków udostępnionych na 15 dni Od dnia % + 0,5 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzieńpowyżej 15 dni

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZEK gotówkowych udzielanych za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Blue Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SURAT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Surat Sp z o. o. w Poznaniu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładową

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego +48 71 716 43 75. www.ekspreskasa.pl. nie dotyczy. nie dotyczy. nie dotyczy. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA POŻYCZKOBIORCY KOMISJA Socjalno - Bytowa WNIOSEK o udzielnie pożyczki z funduszu socjalnego Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1. Imię i nazwisko..., 2. Miejsce pracy..., 3. Miejsce zamieszkania..., 4. Telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.); RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j. Dz. U. 2011 Nr 126, poz. 715 ze. zm.) Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul.,

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul., RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 03.12.2014 zawarta pomiędzy: 1. Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą:

Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy] Zawarta pomiędzy: Pożyczkodawcą: SOLVEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie (70-251), przy ul. Krzywoustego 64/U1, wpisaną pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT

Regulamin Programu Poleceń KASOMAT Regulamin Programu Poleceń KASOMAT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Poleceń KASOMAT organizowany jest przez SURAT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy pl. Szadeckiej 4, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo