RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR..."

Transkrypt

1 RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, Sopot, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, reprezentowaną przez: Dariusza Popiołek - Członek Zarządu, zwaną dalej OIL i..., zamieszkałym... PESEL... nr dowodu.., zwanym dalej Pożyczkobiorcą. 1 Przedmiot umowy Strony zawierają Ramową Umowę Pożyczki (zwana dalej "RUP"), na podstawie której OIL na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu warunków określonych w 3 zobowiązuje się do udzielenia Pożyczkobiorcy pożyczki na zasadach określonych szczegółowo w RUP oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu Kaska.pl. W ramach pożyczki OIL każdorazowo udostępni Pożyczkobiorcy wnioskowane przez niego środki pieniężne, na zasadach określonych w RUP. 2 Definicje Użyte w niniejszej umowie pojęcia mają następujące znaczenie: A. Limit zadłużenia kwota, do wysokości której Pożyczkobiorca może się zadłużać w ramach RUP z uwzględnieniem kosztów udostępnienia środków i ich zabezpieczeń. B. Kontakt w formie elektronicznej kontakt między Pożyczkobiorcą a OIL za pośrednictwem Kaska.pl lub poczty . C. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w serwisie Kaska.pl. D. Pożyczkobiorca użytkownik, który zawarł z OIL RUP. E. Udostępnienie środków udostępnienie środków w ramach RUP. F. Kwota Wypłaty kwota wypłacona przez OIL na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy lub na inny wskazany we wniosku rachunek. G. Kwota Udostępnionych Środków kwota wypłaty powiększona o koszt zamówionych usług wynikających z Tabeli Opłat. H. Kwota Spłaty Kwota Udostępnionych Środków powiększona o opłatę przygotowawczą, odsetki oraz ewentualne koszty monitów i zabezpieczeń wynikających z Tabeli Opłat. I. Weryfikacja obowiązkowa usługa OIL niezbędna do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki zgodnie z regulaminem Kaska.pl.

2 J. Zdolność do spłaty zobowiązań - zdolność do spłaty udostępnionych środków wraz z dodatkowymi opłatami wynikającymi z RUP oraz Tabeli Opłat w terminach określonych w potwierdzeniu udostępnienia środków. K. System rozliczeń pieniężnych Kaska.pl - rozwiązanie informatyczno funkcjonalne umożliwiające klientowi uiszczenie płatności na poczet usług realizowanych przez OIL w ramach serwisu Kaska.pl za pośrednictwem operatora systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl, z wykorzystaniem użytkowanych przez klienta systemów bankowości elektronicznej oraz innych elektronicznych form płatności. 3 Warunki udostępnienia środków 1. Warunkiem każdorazowego udostępnienia środków jest: posiadanie aktywnego konta użytkownika w serwisie Kaska.pl, wyrażenie zgody na obowiązkowe weryfikacje oraz uiszczenie opłaty weryfikacyjnej, uzyskanie limitu zadłużenia ustalającego wysokość środków udostępnianych w ramach pożyczki, złożenie wniosku o udostępnienie środków za pośrednictwem serwisu Kaska.pl, lub za pośrednictwem wiadomości SMS, zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu. pozytywne rozpatrzenie wniosku OIL na udostępnienie środków, posiadanie przez Pożyczkobiorcę zdolności do czynności prawnej oraz zdolności spłaty pożyczki, zabezpieczenie należytej spłaty środków udostępnionych w ramach pożyczki w sposób określony w 7, spełnienie pozostałych warunków określonych RUP. 2. Strony RUP zgodnie ustalają, iż maksymalny limit zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu udostępnionych przez OIL środków w ramach pożyczki odnawialnej na podstawie RUP będzie ustalany indywidualnie, jednak nie będzie on większy niż 2500 zł. OIL może zmienić kwotę w/w limitu, co nie wymaga zmiany RUP. 3. Z tytułu środków udostępnionych w ramach RUP Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz OIL oprocentowania, opłat, opłaty przygotowawczej i kosztów zabezpieczeń wynikających z Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr W ramach RUP Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wyboru formy zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki, w tym każdorazowo udostępnianych w ramach RUP środków, oraz do pokrycia kosztów ustanowienia zabezpieczenia. 5. OIL udziela pożyczek osobom fizycznym obywatelstwa polskiego, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają następujące warunki: przeszły pozytywnie weryfikację obowiązkową, posiadają zdolność do spłaty zobowiązań względem OIL powstałych wskutek zawarcia umowy, zostały zarejestrowane w serwisie Kaska.pl podając wszystkie informacje wymagane do weryfikacji zdolności do spłaty zobowiązań, złożyły wniosek o zawarcie RUP za pośrednictwem serwisu Kaska.pl, ich miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP. 6. Po pozytywnej weryfikacji obowiązkowej nadawany jest limit zadłużenia, do wysokości którego mogą być zawierane umowy pożyczki. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wielokrotnego zadłużania się w ramach RUP do wysokości ustalonego limitu

3 zadłużenia. Złożony wniosek jest ważny przez 30 dni od daty jego złożenia. Brak udostępnienia OIL przez Pożyczkobiorcę wymaganych przy jego składaniu informacji lub dokumentów w tym terminie może spowodować jego negatywne rozpatrzenie. 7. Zdolność do spłaty zobowiązań oceniona jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami OIL. 8. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez OIL czynności związanych z oceną jego sytuacji finansowej w celu kontroli spłaty zawartych pożyczek. Pożyczkobiorca upoważnia OIL na podstawie upoważnienia dołączonego do RUP do zasięgania informacji o sytuacji finansowej Pożyczkobiorcy w biurach informacji gospodarczej, z którymi zawarł stosowne umowy. 9. OIL może bez podania przyczyn odmówić zawarcia umowy pożyczki lub udostępnienia środków, mimo zarejestrowania użytkownika w serwisie Kaska.pl i złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. 10. OIL udostępnia środki w ramach RUP na określony termin, według wyboru Pożyczkobiorcy: a. na okres od 15 do 45 dni, z zastrzeżeniem 4 ust. 2 poniżej albo b. spłacanych w ratach równych miesięcznych w okresie od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Pożyczkobiorca, który zalega ze spłatami z tytułu udostępnionych w ramach RUP środków oraz przyznawanego limitu zadłużenia nie może, do czasu spłaty zadłużenia, ubiegać się o udostępnienie nowych środków w ramach RUP, chyba że OIL postanowi inaczej. OIL może uzależnić kolejne udostępnienie środków lub prolongatę terminu spłaty środków już udostępnionych od przeprowadzenia kolejnej weryfikacji Pożyczkobiorcy. 11. Pożyczkobiorcy, niezależnie od możliwości składania wniosków przez serwis Kaska.pl zostanie udostępniona możliwość składania wniosków o udostępnienie środków za pośrednictwem wiadomości SMS (Wniosek SMS). O udostępnieniu Wniosku SMS OIL poinformuje pożyczkobiorcę zasady funkcjonowania Wniosku SMS określone zostaną odrębnym regulaminem. 4 Proces Udostępniania Środków 1. OIL, po złożeniu przez Pożyczkobiorcę wniosku o udostępnienie środków, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kaska.pl, prześle na adres Pożyczkobiorcy wskazany przy rejestracji, informację potwierdzającą przyjęcie wniosku, które stanowi oświadczenie woli stanowiące przyjęcie oferty. 2. W terminie do dnia upływu terminu spłaty udostępnionych środków zgodnie z 3 ust. 10 lit a), Pożyczkobiorca może złożyć wniosek o dokonanie prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków na dalszy okres od 15 do 45 dni, liczony od pierwotnego terminu spłaty, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kaska.pl. W przypadku kolejnej prolongaty, za pierwotny termin spłaty uważa się ostatni ustalony przez Strony termin spłaty. OIL przekaże Pożyczkobiorcy za pośrednictwem systemu elektronicznego informację zawierającą kwotę stanowiącą sumę należności OIL, których zapłata przez Pożyczkobiorcę jest warunkiem dokonania prolongaty. Jednocześnie OIL przekaże w ten sam sposób Pożyczkobiorcy informację o całkowitym koszcie prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków. Udzielenie zgody na prolongatę OIL może uzależnić o dokonania dodatkowej weryfikacji Pożyczkobiorcy jak również od ustanowienia zabezpieczenia należytej spłaty udostępnionych środków. Wypełnienie warunków dokonania prolongaty (w tym spłata wskazanej sumy należności OIL, pozytywna weryfikacja, zgoda ma ustanowienie zabezpieczeń prolongowanego terminu spłaty udostępnionych środków oraz zgoda na poniesienie kosztów z tego tytułu) jest równoznaczna z prolongowaniem terminu

4 spłaty udostępnionych środków na wskazany przez Pożyczkobiorcę okres. Do prolongowanego terminu spłaty udostępnionych środków stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej umowy. Dokonanie prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków po upływie terminu spłaty zależy od zgody OIL. 3. Złożenie wniosku, jego przyjęcie przez OIL (przy założeniu spełnienia pozostałych warunków udzielenia pożyczki i udostępnienia środków opisanych w 3) oraz dokonanie przelewu kwoty udostępnionych środków, skutkuje wiążącym udostępnieniem środków na warunkach RUP. Pożyczkobiorca przedstawi zabezpieczenie zaakceptowane przez OIL, co stanowi warunek niezbędny udzielenia pożyczki i udostępnienia środków przez OIL Wypłata udostępnionych środków nastąpi po ustanowieniu jednego z przewidzianych w RUP zabezpieczeń. 4. Przelanie kwoty wypłaty nastąpi na rachunek wskazany we wniosku przez Pożyczkobiorcę, a w wypadku wniosku złożonego przez SMS na rachunek uprzednio zweryfikowany, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych przyjęcia wniosku o udostępnienie środków przez OIL. 5. W ciągu 7 dni od udostępnienia środków OIL przekaże Pożyczkobiorcy potwierdzenie udostępnienia środków, które w szczególności będzie wskazywać: a) strony umowy, w tym imię i nazwisko Pożyczkobiorcy oraz jego adres i dane kontaktowe, jak również firmę i siedzibę OIL, Sąd, który zarejestrował działalność OIL, numer w rejestrze, pod którym OIL został wpisany, numer REGON oraz NIP, b) numer RUP na podstawie której udostępniono środki, c) kwotę udostępnionych środków, d) okres na jaki środki są udostępniane oraz ich spłaty, e) sposób zabezpieczenia spłaty udostępnionych środków, f) wysokość opłaty za zabezpieczenie zadłużenia, g) termin postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy kwoty udostępnionych środków w PLN, h) zasady spłaty udostępnionych środków określone w RUP, i) warunki dokonywania zmian i rozwiązania RUP, j) inne postanowienia wymagane przez obowiązujące przepisy. 6. Potwierdzenie udostępniania środków, o którym mowa w ust. 5 powyżej może być przekazane w imieniu OIL za pośrednictwem serwisu Kaska.pl lub na adres wskazany przez Pożyczkobiorcę. 7. Strony zgodnie ustalają, że RUP określa warunki udostępniania środków przez OIL. Środki udostępniane będą na zasadach określonych w RUP oraz Regulaminie serwisu, w drodze elektronicznej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl lub wiadomości SMS. 8. W ciągu 7 dni od każdorazowego dokonania prolongaty terminu spłaty udostępnionych środków zgodnie z 4 ust. 2, OIL przekaże Pożyczkobiorcy potwierdzenie dokonania prolongaty, zawierające informacje ulegające zmianie w związku z dokonaniem prolongaty, w szczególności w zakresie terminu spłaty oraz opłaty za zabezpieczenie. Przepis ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio 5 Koszty udostępnienia środków i oprocentowanie 1. Koszt całkowity udostępnienia środków przesyłany jest Pożyczkobiorcy wraz z potwierdzeniem przyjęcia wniosku określonym w 4 pkt.1. Zasady naliczania kosztów każdego udostępnienia środków wynikają z Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr Oprocentowanie udostępnionych środków jest stałe i na dzień opublikowania umowy na stronie serwisu wynosi czterokrotność aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP. OIL zastrzega sobie prawo stosowania promocyjnego oprocentowania poszczególnych środków udostępnianych w ramach RUP, o czym Pożyczkobiorca zostanie poinformowany przed udostępnieniem mu danych środków. 3. W przypadku zmiany wymienionej w pkt. 2 stopy kredytu lombardowego NBP lub stosowanego przez OIL oprocentowania w okresie od złożenia wniosku do udostępnienia środków stosuje się oprocentowanie korzystniejsze dla Pożyczkobiorcy.

5 4. Przykładowa kalkulacja kwoty spłaty udostępnionych środków i RRSO w serwisie Kaska.pl zamieszczone są w poniższych tabelach: RRSO i przykładowe koszty udostępnienia środków z poręczeniem zaproponowanym przez OIL* w serwisie Kaska.pl Opłata Kwota Poręczenie przez przygotowawc Oprocentowanie udostęp Czas podmiot Łącznie do RRSO (%) za za (24% w skali nionych spłaty zaproponowany spłaty udostępnienie roku) środków przez OIL* środków 500 zł 15 dni 50 zł 75,00 zł 4,93 zł 629,93 zł 27518,55% 500 zł 30 dni 50 zł 112,50 zł 9,86 zł 672,36 zł 3573,20% 500 zł 45 dni 50 zł 150,00 zł 14,79 zł 714,79 zł 1715,25% * Sposób obliczania poręczenia przedstawiony jest w Tabeli Opłat (pozycja Koszty niezależne od OIL ). RRSO i przykładowe koszty udostępnienia środków z poręczeniem podmiotu innego niż zaproponowany przez OIL* w serwisie Kaska.pl Kwota udostępni onych środków Czas spłaty Opłata przygotowawcza za udostępnienie środków Poręczenie przez podmiot inny niż zaproponowany przez OIL* Oprocentowanie (24% w skali roku) Łącznie do spłaty RRSO (%) ** 500 zł 15 dni 50 zł - 4,93 zł 554, ,44% 500 zł 30 dni 50 zł - 9,86 zł 559,86 295,85% 500 zł 45 dni 50 zł - 14,79 zł 564,79 168,69% * Koszt poręczenia przez inny podmiot niż zaproponowany przez OIL jest ustalany według procedur danego podmiotu i nie jest znany OIL. ** RRSO podane w serwisie Kaska.pl zawiera koszty ponoszone na rzecz OIL tj. oprocentowanie i koszt opłaty przygotowawczej, nie zawiera kosztu poręczenia gdyż nie jest on znany OIL. Wysokość RRSO środków udostępnionych w ramach pożyczki z uwzględnieniem kosztu poręczenia podmiotu innego niż zaproponowany przez OIL może się różnić od wskazanej w tabeli. 6 Zwrot udostępnionych środków 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty wszystkich kwot należnych OIL z tytułu udzielonej pożyczki i udostępnionych środków w terminie i na warunkach wskazanych poniżej. 2. Spłata rat z tytułu udostępnionych środków dokonywana jest na konto rozliczeniowe Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl wskazanym w potwierdzeniu udostępnienia środków zgodnie z zasadami funkcjonowania Kaska.pl określonymi w Regulaminie serwisu Kaska.pl, 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty kapitału udostępnionych środków, a jeżeli koszty zabezpieczenia nie zostały potrącone (zapłacone) wraz z wypłatą udostępnionych środków, także z odpowiednim kosztami udzielenia zabezpieczenia i dodatkowymi opłatami wynikającymi z Tabeli Opłat, w ratach, w terminach i kwotach zgodnie z zasadami wskazanymi w potwierdzeniu udostępnienia środków. 4. Datą spłaty poszczególnej raty udostępnionych środków jest data wpływu Kwoty Spłaty na rachunek bankowy - konto rozliczeniowe określone w regulaminie serwisu,

6 Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl wynikający z RUP przeznaczony do spłaty należności pożyczkowych. 5. Pożyczkobiorca ma możliwość zwrotu udostępnionych środków lub ich części przed ustalonym terminem. 6. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi z momentem nadejścia terminu spłaty ostatniej raty. 7. W przypadku niespłacenia środków udostępnionych lub ich raty w terminie, należność z tytułu udostępnionych środków staje się w następnym dniu należnością przeterminowaną. 8. Od udostępnionych środków niespłaconych w terminie w całości lub w części, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki naliczane według stopy procentowej równej czterokrotności wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 9. W przypadku zabezpieczenia udzielonej pożyczki lub udostępnionych środków umową poręczenia, OIL niezwłocznie powiadamia poręczyciela jeżeli Pożyczkobiorca opóźnia się ze udostępnionych środków lub ich raty. 10. W przypadku niespłacenia środków udostępnionych w ramach RUP lub jej raty w terminie, OIL może podjąć działania windykacyjne w celu wyegzekwowania wierzytelności, w szczególności przy wykorzystaniu przyjętego zabezpieczenia należytej spłaty pożyczki. OIL może ponadto zlecić windykację lub dokonać cesji należnych mu roszczeń podmiotom zewnętrznym. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na udostępnienie przez OIL wyżej określonym podmiotom wszystkich informacji związanych z udzieloną pożyczką, w tym jego danych osobowych. 11. Koszty poniesione przez OIL, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Pożyczkobiorcy, w szczególności koszty windykacji obciążają w całości Pożyczkobiorcę. 12. Spłata całej należności wynikającej z udostępnienia Pożyczkobiorcy środków na zasadach określonych w RUP powoduje wygaśnięcie zobowiązania z tytułu udostępnienia środków. 13. Spłatę należności z tytułu umowy, w tym także w systemie ratalnym, OIL zalicza w następującej kolejności: a) koszty windykacyjne (w tym w szczególności koszty monitów, opłat, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, wyszczególnione w Tabeli Opłat), b) odsetki karne (w pierwszej kolejności od kapitału, następnie od odsetek, potem od usług OIL), c) odsetki karne (od kwot finansowanego poręczenia), d) odsetki umowne, e) koszt zabezpieczenia pokryty przez OIL, f) dodatkowe opłaty wynikające z Tabeli Opłat, g) opłata przygotowawcza, h) kapitał. 7 Zabezpieczenie spłaty pożyczki 1. Zawarcie RUP lub udostępnienie środków OIL może uzależnić od udzielenia prawnych zabezpieczeń spłaty udostępnionych środków. OIL może się domagać: a) ustanowienia poręczenia należytej spłaty udzielonej pożyczki lub udostępnionych środków podmiotu zaakceptowanego przez OIL. b) gwarancji bankowej wystawionej przez Bank mający siedzibę lub oddział na terytorium RP, o treści zaakceptowanej przez OIL, c) wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na udzielenie poręczenia przez podmiot zaproponowany przez OIL, każdorazowo wraz z wnioskiem o udostępnieniem środków. 2. Opłaty należne OIL za ustanowienie zabezpieczeń wynikają z Tabeli Opłat (załącznik nr 2).

7 3. OIL ma prawo wyboru formy zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz może żądać przedstawienia więcej niż jednej formy zabezpieczenia. Decyzja OIL o akceptacji lub odmowie akceptacji formy zabezpieczenia nie wymaga uzasadnienia. 4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia przez podmiot trzeci zaproponowany przez OIL całkowity koszt ustanowienia takiego zabezpieczenia zostanie pokryty przez OIL, zaś Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty przedmiotowego kosztu w terminie i na zasadach wynikających z umowy pożyczki. Koszt zabezpieczenia obciąży Pożyczkobiorcę i zostanie doliczony do kwoty udostępnionych środków. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym OIL do doliczenia do każdej kwoty pożyczki udzielonej w ramach RUP kwoty równej kosztom zabezpieczenia, wynikającym z Tabeli Opłat. 8 Wypowiedzenie umowy 1. RUP została zawarta na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać RUP za wypowiedzeniem w drodze pisemnego oświadczenia. 3. Termin wypowiedzenia RUP wynosi: a. dla Pożyczkobiorcy: 30 dni; b. dla OIL: dwa miesiące. 4. Wypowiedzenie RUP nie skutkuje wypowiedzeniem umowy pożyczki. 5. OIL ma prawo wypowiedzieć RUP w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę istotnych warunków umowy lub utraty jego zdolności do zaciągania zobowiązań. 6. O złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy OIL powiadamia Poręczyciela w razie jego ustanowienia. 7. Po upływie okresu wypowiedzenia umowy Pożyczkobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu niespłaconych środków udostępnionych w ramach RUP wraz z odsetkami za opóźnienie w spłacie udostępnionych środków wynikające z Tabeli Opłat. 8. OIL, w wypadku zaistnienia ważnych przyczyn, uprawniony jest do dokonania zmiany Tabeli Opłat. O zmianie OIL poinformuje Pożyczkobiorcę na piśmie lub drogą elektroniczną. Zmiana Tabeli Opłat wiąże Pożyczkobiorcę jeżeli ten, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o zmianie, nie wypowie RUP. Dla dochowania terminu wystarczy złożenie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej do godz. 23:59:59 ostatniego dnia terminu, ze wskazaniem iż wiadomość dotyczy wypowiedzenia RUP. 9. Za ważne przyczyny zmiany Tabeli Opłat uznaje się w szczególności: - zwiększenia konkurencyjności OIL na rynku usług będących przedmiotem działalności OIL; - zmiany kosztów pracy, dostawców usług zewnętrznych, infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w usłudze, zmiany referencyjnych stóp procentowych, stawek podatkowych i innych opłat mających wpływ na działalność OIL; - zmian przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania OIL; - podjęcie działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług przez OIL. 9 Odstąpienie od umowy 1. Pożyczkobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od RUP w terminie 14 (czternastu dni) dni od dnia zawarcia danej umowy. 2. Termin do odstąpienia od RUP jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie w formie wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy o odstąpieniu od danej umowy oraz zwróci OIL całość wypłaconej kwoty pożyczki, a także kwotę ewentualnych odsetek należnych OIL z tytułu udostępnionych środków w stosunku dziennym, odpowiadającym okresowi trwania umowy.

8 3. Odstąpienie od RUP jest równoznaczne z koniecznością zwrotu wszystkich środków udostępnionych w ramach RUP. 4. Pożyczkobiorca wraz z RUP otrzymuje wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. Oświadczenie może być złożone także według innego wzorca. 10 Cesja Pożyczkobiorca upoważnia OIL i wyraża zgodę na dokonanie przez OIL przelewu wierzytelności, w tym niewymagalnych, z tytułu zawartej umowy na rzecz osób trzecich. 11 Dane przekazane przez Pożyczkobiorcę Pożyczkobiorca niniejszym oświadcza, iż wszelkie dane, które przekazał OIL są prawdziwe. 12 Postanowienia końcowe 1. Pożyczkobiorca jest obowiązany powiadomić OIL o każdej zmianie adresu, w tym o zmianie adresu korespondencyjnego oraz adresu poczty Zmiana adresu jest uwzględniana najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia. 3. Wszelka korespondencja jest wysyłana na ostatni adres podany przez Pożyczkobiorcę i Poręczyciela. 4. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle RUP pozostanie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 5. Organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów, w związku z realizacją RUP, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. W sprawach nieuregulowanych RUP zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz inne przepisy obowiązującego prawa. 7. Wszelkie zmiany RUP, za wyjątkiem Tabeli Opłat, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. RUP została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 9. Strony zgodnie postanawiają, iż z dniem zawarcia niniejszej RUP rozwiązaniu ulegają wszelkie wcześniej zawarte między Stronami Ramowe Umowy Pożyczek, przy czym rozwiązanie wcześniejszych Ramowych Umów Pożyczek pozostaje bez wpływu na zobowiązania Stron powstałe w czasie obowiązywania tych umów OIL Pożyczkobiorca

9 Załącznik nr 1 (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy) Online Investments & Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, Sopot Oświadczenie o odstąpieniu od RUP Ja, niżej podpisany(a) imię i nazwisko zam.... nr dowodu osobistego..., nr PESEL... oświadczam, że odstępuję od RUP nr... zawartej w dniu... pomiędzy mną a Online Investments & Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie ul. Haffnera 6, Sopot Data Podpis Pożyczkobiorcy

10 Załącznik nr 2 Tabela Opłat Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Opłaty związane ze złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki / udostępnienie środków Pakietstartowy: Weryfikacja rachunku bankowego, InfoMonitor BIG S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A., Weryfikacja telefonu komórkowego Weryfikacje obowiązkowe 20 zł Weryfikacje obowiązkowe lub powtórne wykonanie weryfikacji Weryfikacja rachunku bankowego 5 zł Weryfikacja InfoMonitor BIG S.A. 8 zł Weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A. 8 zł Weryfikacja telefonu komórkowego 5 zł Weryfikacje dodatkowe Weryfikacja dowodu osobistego 10 zł Weryfikacja adresu zamieszkania 10 zł Weryfikacja zatrudnienia 10 zł Weryfikacja Allegro bezpłatnie Opłata przygotowawcza za udostępnienie środków Opłata za rozpatrzenie wniosku o prolongowanie terminu spłaty udostępnionych środków Opłaty związane z udostępnieniem środków Do dnia % Do dnia % Opłaty dodatkowe Koszty monitów przed upływem terminu płatności 3 dni przed wymaganym terminem płatności: powiadomienie Wymagany termin płatności: przypomnienie i sms bezpłatnie bezpłatnie Od dnia % Od dnia %

11 Koszty monitów jeśli Pożyczkobiorca spóźnia się ze spłatą raty / zwrotem udostępnionych środków 2 dni opóźnienia: powiadomienie e- 5 zł mail 7 dni opóźnienia: powiadomienie sms 10 zł 14 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne 21 dni opóźnienia: powiadomienie e- mail 25 zł 5 zł 28 dni opóźnienia: powiadomienie sms 10 zł 30 dni opóźnienia: powiadomienie telefoniczne 35 dni opóźnienia: listowne wezwanie do zapłaty 25 zł 50 zł Odsetki karne z tytułu opóźnienia w spłacie udostępnionych środków czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Koszty niezależne od OIL Wypłata udostępnionych środków poprzez serwis BlueCash.pl 10 zł Gwarancja bankowa Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia Do dnia Od dnia Wynagrodzenie podmiotu rekomendowanego przez OIL z tytułu udzielenia poręczenia pożyczki i udostępnionych środków Obsługa płatności związanych z weryfikacją Obsługa płatności związanych ze spłatą rat i monitów PayByLink (PBL) Szybki przelew Zwykły przelew 20% wnioskowanej kwoty dla środków udostępnionych na 15 dni Do dnia % + 0,5 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzień- powyżej 15 dni bezpłatnie PayByLink (PBL) - Szybki przelew Zwykły przelew bezpłatnie 15 % wnioskowanej kwoty dla środków udostępnionych na 15 dni Od dnia % + 0,5 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzieńpowyżej 15 dni

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo