UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą."

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 zł, kapitał został opłacony w całości, zwaną dalej: Kasomat.Pl lub Pożyczkodawcą a spółką pod firmą: H&W Inwest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/40, Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego wynosi 5000 zł, kapitał został opłacony w całości, zwaną dalej: H&W Inwest lub Pośrednikiem kredytowym a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Dowód osobisty:..., NIP:..., Adres zameldowania:..., Adres do korespondencji:..., Imiona rodziców:... Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie... zł (słownie:... złotych). 2. Kwota pożyczki została przekazana przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego pożyczkobiorcy na rachunek bankowy nr: Umowa pożyczki została zawarta w chwili dokonania przelewu bankowego przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego na konto Pożyczkobiorcy opiewającego na kwotę wskazaną w ust Kwota Pożyczki Netto wynosi Opłata przygotowawcza wynosi 5% kwoty netto pożyczki. 3. Oprocentowanie wynosi 24%, co stanowi czterokrotność stopy lombardowej NBP. 4. Opłaty manipulacyjne, w tym koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki są określone w Tabeli opłat i prowizji. 5. Termin spłaty... 1

2 6. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, obliczona jest zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715) i wynosi dla pożyczki o wysokości 250 zł na okres 30 dni 1840%. 7. Łączna kwota do spłaty wynosi: Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę pożyczki, powiększoną o należne odsetki i opłaty w terminie określonym w 2 ust. 5 Umowy. 2. Spłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego w Za datę spłaty pożyczki uznaje się datę uznania rachunku Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca trwania umowy W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca od pierwszego dnia po terminie wymagalności pożyczki, nalicza koszty i opłaty, na które składają się: - karne odsetki w wysokości 4-krotności stopy lombardowej NBP naliczanych do momentu spłaty pożyczki, - opłaty dodatkowe za administrowanie należnością - pobieranej przez pierwsze 30 dni od upłynięcia terminu wymagalności pożyczki - określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, - opłaty za sms przypominający o spłacie pożyczki - koszt smsa 20 PLN, sms jest wysyłany do pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności pożyczki i później co 7 dni, - opłaty za przypominający o spłacie pożyczki - koszt a 20 PLN, mail jest wysyłany do pożyczkobiorcy dzień po terminie wymagalności pożyczki i później co 7 dni, - opłaty za monit listem przypominający o spłacie pożyczki - koszt monitu 100 PLN, monit jest wysyłany raz do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 2. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów obsługi nieterminowej spłaty w postaci opłat za czynności windykacyjne w wysokości określonej w Umowie oraz kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie 2

3 opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy staje się skuteczne, jeżeli Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy pożyczkę netto oraz łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, w terminie wyżej wskazanym Integralną część Umowy stanowi Regulamin, Tabela opłat, Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, formularz Informacyjny. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia i uzyskania od Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz od Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie spory wynikłe na tle umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Kasomat.Pl. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Pożyczkodawca Pożyczkobiorca 3

4 Opłaty dodatkowe za administrowanie należnością Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki kwota nominalna pożyczki Opłata za 1 dzień opóźnienia kwota nominalna pożyczki Opłata za 1 dzień opóźnienia 100,00 zł 1,08 zł 300,00 zł 3,24 zł 110,00 zł 1,19 zł 310,00 zł 3,35 zł 120,00 zł 1,30 zł 320,00 zł 3,46 zł 130,00 zł 1,40 zł 330,00 zł 3,56 zł 140,00 zł 1,51 zł 340,00 zł 3,67 zł 150,00 zł 1,62 zł 350,00 zł 3,78 zł 160,00 zł 1,73 zł 360,00 zł 3,89 zł 170,00 zł 1,84 zł 370,00 zł 4,00 zł 180,00 zł 1,94 zł 380,00 zł 4,10 zł 190,00 zł 2,05 zł 390,00 zł 4,21 zł 200,00 zł 2,16 zł 400,00 zł 4,32 zł 210,00 zł 2,27 zł 410,00 zł 4,43 zł 220,00 zł 2,38 zł 420,00 zł 4,54 zł 230,00 zł 2,48 zł 430,00 zł 4,64 zł 240,00 zł 2,59 zł 440,00 zł 4,75 zł 250,00 zł 2,70 zł 450,00 zł 4,86 zł 260,00 zł 2,81 zł 460,00 zł 4,97 zł 270,00 zł 2,92 zł 470,00 zł 5,08 zł 280,00 zł 3,02 zł 480,00 zł 5,18 zł 290,00 zł 3,13 zł 490,00 zł 5,29 zł 500,00 zł 5,40 zł 4 Wzór odstąpienia od umowy Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki

5 ... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... Miejscowość i data... miejsce zamieszkania... PESEL Kasomat.Pl Spółka Akcyjna... dokładny adres, kod pocztowy OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI Zgodnie z treścią art. 16 c Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 23 poz. 271) oraz treścią artykułu 53 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715) oświadczam, że odstępuję od Umowy Pożyczki Gotówkowej o nr... zawartej w dniu... Jednocześnie oświadczam, że otrzymane środki, tj. kwota Pożyczki Netto została przekazana na rachunek Kasomat.Pl wskazany w Umowie.... Podpis 5

6 Tabela Opłat - Załącznik nr 3 do umowy pożyczki Kasomat.pl S.A. Czynności przygotowawcze Opłata przygotowawcza za udzielenie pożyczki 5% kwoty pożyczki Czynności windykacyjne Monit SMS 20,00 zł Monit 20,00 zł Monit papierowy wysłany listem 100,00 zł Wezwanie do zapłaty 100,00 zł Ostateczne wezwanie do zapłaty 100,00 zł Opłata za ustalenie adresu dłużnika 120,00 zł Opłata za wniosek o wyjawienie majątku 150,00 zł Opłata za odpis aktu zgonu 110,00 zł Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów 100,00 zł Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej 65,00 zł Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów 30,00 zł Koszty pożyczki niezależne od Kasomat.pl S.A. Gwarancja bankowa Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia Koszty ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia przez podmiot zaproponowany przez Kasomat.pl S.A. 14,2% + 1,013 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzień - powyżej 14 dnia pożyczki 6 Formularz Informacyjny - Załącznik nr 4 do umowy pożyczki Kasomat.pl S.A.

7 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa Kredytodawcy Adres strony internetowej: Kasomat.pl S.A. Adres poczty elektronicznej: Adres: (siedziba) ul. Fabryczna 14D, Wrocław Pośrednik kredytowy: * Dane identyfikacyjne: Nazwa Kredytodawcy H&W Invest sp zo.o. Adres: (siedziba) Ul. Sokolnicza 5/40, Wrocław 2. Opis głównych cech pożyczki Rodzaj pożyczki Pożyczka gotówkowa Całkowita kwota Pożyczki (suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy) Całkowita kwota Pożyczki w PLN:.. Termin i sposób wypłaty Pożyczki: Termin i sposób otrzymania środków pieniężnych: 1. Pożyczka zostanie uruchomiona bezgotówkowo na konto pożyczkobiorcy w ciągu 1 dnia od podpisania umowy 2. Uruchomienie Pożyczki następuje w złotych polskich (PLN). Czas obowiązywania umowy: Czas na jaki pożyczka zostanie udzielona dni Zasady i termin spłaty pożyczki Spłata jednorazowa w kwocie całkowitej kwoty do zapłaty w terminie do. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta PLN Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* - opis towaru lub usługi - cena Wymagane zabezpieczenia Pożyczki Gwarancja bankowa lub poręczenie spłaty pożyczki przez podmiot wskazany lub zaakceptowany przez Kasomat.pl S.A. Informacja czy umowa pożyczki przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie* (jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty Kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie pożyczki lub w umowie dodatkowej, to umowa pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie) Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej na jej podstawie. 3. Koszty pożyczki stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Stopa oprocentowania pożyczki 7

8 24 % w skali roku Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP która na dzień sporządzenia Formularza wynosi 24% Wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (jeżeli umowa pożyczki przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pożyczkobiorcy w porównaniu oferowanych Kredytów) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 1840 % Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 1. datą początkową będzie data wypłaty pożyczki 2. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach są przyjmowane jako rzeczywista liczba dni pomiędzy wypłatą Pożyczki a terminem jej spłaty 3. wynik obliczeń podany został z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1; 4. Całkowita Kwota Pożyczki została wypłacone od razu i w całości w dniu zawarcia Umowy Pożyczki obowiązek zawarcia umowy dodatkowej (do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub inne umowy) obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności umowy ubezpieczenia nie rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt Nie dotyczy Obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej nie Rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt Nie dotyczy Koszty, które zobowiązany będzie ponieść Pożyczkobiorca w związku z umową pożyczki* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* koszty korzystania z kart kredytowych* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść zgodnie z umową* Koszty jednorazowe: 1. koszty administracyjne związane z zawarciem i zmianą umowy: - Opłata weryfikacyjna 5zł - prowizja/ubezpieczenie za udzielenie Pożyczki 5% kwoty pożyczki 2. koszty ustanowienia zabezpieczenia: Koszt poręczenia przez podmiot wskazany przez Kasomat.pl 14,2% + 1,013 punktu procentowego za każdy kolejny dodatkowy dzień - powyżej 15 dni pożyczki Warunki na jakich koszty związane z umową pożyczki mogą ulec zmianie* Koszty związane z Umową mogą ulegać zmianie w wyniku: - dokonanej przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych Umową zmiany wysokości opłat i prowizji (określonych w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji), - zmiany wysokości odsetek wynikającej ze zmiany stopy lombardowej NBP Opłaty notarialne* Nie dotyczy Skutek braku płatności Skutki braku płatności mogą być następujące dla Pożyczkobiorcy: W przypadku braku lub opóźnienia płatności Pożyczkobiorca może być obciążony następującymi płatnościami: 1. Monity: - w wersji papierowej 100 zł - mailowy 20 zł - sms 20 zł 2. Opłaty za administrowanie należnością określone w załączniku nr 1 niniejszej umowy 8

9 Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 13% w skali roku 4. inne ważne informacje: Odstąpienie od umowy: W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od umowy tak Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie: Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości bądź części pożyczki przed terminem określonym w umowie tak uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem określonym w umowie w przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie Pożyczkobiorca poniesie następujące koszty prowizja za wcześniejszą częściową i całkowitą spłatę przed terminem 0 zł Sprawdzanie w bazie danych Jeżeli Pożyczkodawca odmówił Pożyczkobiorcy udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Kredytodawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Pożyczkobiorca został sprawdzony w bazie danych Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: - Nie dotyczy/negatywny wynik sprawdzenia w biurze informacji gospodarczej (nazwa biura inf. gosp.) Negatywny wynik sprawdzenia oznacza odmowę udzielenia pożyczki na podstawie wyników weryfikacji w danej bazie danych Prawo do otrzymania projektu umowy pożyczki Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie Kredytodawcy spełnia warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego Czas obowiązywania Formularza* Niniejsza informacja zachowuje ważność tak od dnia do odwołania 5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość A. dane Kredytodawcy* Jak w punkcie 1. Rejestr* KRS Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze Sąd Rejonowy dla Wrocławia - ul Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Organ nadzoru* B. dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy Wybór prawa właściwego* do zawartej z Pożyczkobiorcę umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego (wskazanie właściwego postanowienia umowy) Język umowy* (za zgodą Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania umowy o kredyt kredytodawca zamierza posługiwać się w języku) C. dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów polski nie - Pożyczkobiorcy przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: nie - zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów nie * Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego Kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju Kredytu nie dotyczy. 9

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo