Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL""

Transkrypt

1 Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego budynek nr 75, Grudziądz pod numerem REGON: , NIP: oraz Klientem: Imię: «Imię» Nazwisko: «Nazwisko» Seria i nr dowodu osobistego: «Dowód_osobisty» Pesel: «PESEL» « » Tel: «Telefon» Adres zameldowania: «Ulica_zam», «Miejscowość_zam» Adres korespondencyjny: «Ulica», «Miejscowość» Harmonogram spłat pożyczki 500 zł na 1 miesiąc: Nr Termin spłaty Kapitał Prowizja Odsetki Inne Rata do zapłaty 1. RRRR-MM-DD 500,00 zł 90,84 zł 4,16 zł 595,00 zł Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl PKO BP / Inteligo BRE Bank / MultiBank / Mbank Tytuł przelewu - "PESEL" Istnieje możliwość przedłużenie spłaty pożyczki Kwota pożyczki 500 zł 600 zł 700 zł 800 zł 900 zł 1000 zł 1100 zł 1200 zł Koszt przedłużenia 95 zł 114 zł 133 zł 152 zł 171 zł 190 zł 209 zł 228 zł Przykład: Twoja pożyczka to 500 zł na 1 miesiąc. Do spłaty jest 595 zł. Odsetki wynoszą zatem 95 zł. Termin spłaty to np. 1 stycznia. Koszt przedłużenia pożyczki o kolejny miesiąc wynosi zatem 95 zł. Kwotę przedłużenia należy wpłacić max. do 7 stycznia. Nowy termin spłaty Twojej pożyczki to 1 Luty. 1

2 1. Warunki przyznawania pożyczek 1. Klientem może być tylko osoba fizyczna, która jest obywatelem Polski z miejscem stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i uzyskuje stałe dochody, które mogą być przez niego udokumentowane oraz nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych. 2. Pożyczkodawca udziela Klientowi pożyczki po spełnieniu następujących warunków: - wypełnienie i złożenie wniosku o pożyczkę na stronie internetowej - zaakceptowanie przez Klienta warunków Umowy Ramowej; - wykonanie przelewu weryfikacyjnego 1zł na rachunek Pożyczkodawcy z posiadanego przez siebie rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej; - uzyskanie pozytywnego wyniku kredytowego, będącego rezultatem kontroli kredytowej przeprowadzonej przez Pożyczkodawcę; 3. Klient jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność oświadczeń i danych, informacji podanych we Wniosku o Pożyczkę. 4. Pożyczka zostanie wypłacona przez Pożyczkodawcę przelewem na należący do Klienta rachunek bankowy, z którego Klient przesłał Pożyczkodawcy przelew weryfikacyjny, w terminie 1 dnia od daty doręczenia do Pożyczkodawcy przez Klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza Umowy. 5. Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzeniu Wniosku o Pożyczkę. 6. Oprocentowanie pożyczki wynosi czterokrotność stopy lombardowej NBP w skali roku. 7. Podczas weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkodawca może poprosić Klienta o przekazanie kopii dokumentów takich jak: zaświadczenia o zarobkach, wyciągu z konta bankowego lub zeznania rocznego PIT. 2. Spłata pożyczki 1. Umowa obowiązuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego na spłatę ostatniej raty określonego w harmonogramie spłat. Przez datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę uznania rachunku Klienta kwotą pożyczki. 2. Klient zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w miesięcznych równych ratach zgodnie z harmonogramem, który zostanie dostarczony Klientowi po wypłacie pożyczki. W przypadku, gdy pożyczka została wypłacona w dniu miesiąca, który nie występuje w miesiącu spłaty raty, spłata raty wykonywana będzie w ostatnim dniu miesiąca. 3. W tytule przelewu Klient wpisuje: "PESEL". 4. Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia jej wypłaty na rzecz Klienta według stopy procentowej wskazanej w Umowie przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz przyjmując, iż rok ma 365 dni. 5. Pożyczka wraz z kosztami będzie spłacana w równych ratach, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności spłaty rat zaliczone zostaną na poczet kapitału pożyczki, a ostatnie na koszty i odsetki. 6. Jeżeli należność lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie, Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od daty wymagalności należności do dnia faktycznego uiszczenia należności przez Klienta. 7. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W przypadku zalegania przez Klienta ze spłatą należności wynikających z Umowy, Pożyczkodawca informuje Klienta o aktualnej wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. 8. Klient przez cały okres obowiązywania Umowy ma prawo otrzymywać bezpłatnie harmonogram spłat. W celu otrzymania harmonogramu Klient przesyła na adres Pożyczkodawcy wniosek o przesłanie harmonogramu spłat. 9. Jeżeli data wymagalności raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym dniem roboczym. 10. Wymagalne należności Pożyczkodawcy z tytułu Umowy zaspokajane są w następującej kolejności: koszty działań upominawczo-windykacyjnych, koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne; opłaty i prowizje, odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego, odsetki zaległe, kwota niespłaconego kapitału, kwota kapitału bieżącego, prowizje, odsetki bieżące. 2

3 11. W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością, których koszt każdorazowo ponosi Klient w następującej wysokości: koszt przygotowania i wysyłki monitu po upływie 14 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki/raty 20 zł. 12. W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Klientowi. 13. Całkowite rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu ewentualnych nadpłat nastąpi w momencie nadejścia terminu spłaty ostatniej raty pożyczki. 14. Spłata wszystkich rat wynikających z tytułu udzielonej pożyczki powoduje wygaśnięcie niniejszej Umowy. 3. Postanowienia końcowe 1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczność odstąpienia wymagane jest doręczenie na adres Pożyczkodawcy własnoręcznie podpisanego przez Klienta oświadczenia. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej pożyczki w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek za okres od daty wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy wskazany Klientowi do spłaty rat Pożyczki w wysokości wyliczonej według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień. 3. W przypadku niezwrócenia przez Klienta, który odstąpił od Umowy, kwoty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej i nie zwróconej pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi według stopy zadłużenia przeterminowanego za każdy dzień opóźnienia. 4. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Klienta ze spłatą zadłużenia wynikającego z Umowy przekraczającego 60 dni. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek wypowiedzenia złożonego przez Pożyczkodawcę, z dniem rozwiązania Umowy wszelkie należności przysługujące Pożyczkodawcy od Klienta stają się natychmiast wymagalne. 5. Oświadczenia woli Pożyczkodawcy w postaci elektronicznej składane będą poprzez komunikaty elektroniczne stwierdzające zaakceptowanie wniosku Klienta wysyłane z wykorzystaniem systemu informatycznego lub do urządzenia końcowego (np. telefonu typu smartphone) używanego przez Klienta. W ten sam sposób mogą być komunikowane inne oświadczenia woli składane przez Pożyczkodawcę. 6. Klient zobowiązuje się do zawiadomienia Pożyczkodawcy o zmianie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeks cywilny. 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby pożyczkodawcy. 9. Niniejszy dokument stanowi zapis uzgodnień odnośnie treści Umowy pożyczki zawartej na skutek przyjęcia przez Klienta warunków umowy pożyczki. 3

4 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: BezBanQ.pl Adres: (siedziba) ul. Waryńskiego 32-36, budynek nr 75, Grudziądz Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Pośrednik kredytowy:* 2. Opis głównych cech kredytu Rodzaj kredytu Całkowita kwota kredytu Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione Terminy i sposób wypłaty kredytu W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne Czas obowiązywania umowy Zasady i terminy spłaty kredytu Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt. Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* - opis towaru lub usługi: - cena: Wymagane zabezpieczenia kredytu* Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie* Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie Pożyczka gotówkowa 500,00 zł Wypłata środków pieniężnych następuje bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 24h od daty doręczenia przez Klienta kompletu dokumentów określonych przez Pożyczkodawcę. 1 miesiąc Klient jest zobowiązany do zwrotu pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek Pożyczkodawcy w równych, miesięcznych ratach zgodnie z harmonogramem, który klient otrzymuje po wypłacie kwoty pożyczki. 595,00 zł 4

5 3. Koszty kredytu Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy. Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* Koszty korzystania z kart kredytowych* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową* Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie* Opłaty notarialne* Skutek braku płatności Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące: 4x stopa lombardowa NBP Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki w wysokości 500 zł na okres 1 miesiąca wynosi 704,59%. Całkowita kwota do spłaty to 595 zł. nie 95,00 zł Jednorazowa opłata rejestracyjna w wysokości 1 zł, wpłacona z osobistego rachunku bankowego klienta. W przypadku opóźnienia Klienta w spłacie rat pożyczki Pożyczkodawca jest uprawniony do podjęcia działań upominawczo-windykacyjnych zgodnie ze wskazaną niżej kolejnością, których koszt każdorazowo ponosi Klient w następującej wysokości: - koszt przygotowania i wysyłki pierwszego monitu po upływie 14 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki/raty 20 zł; - koszt przygotowania i wysyłki wezwania drugiego monitu po upływie 30 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki/raty 20 zł; - koszt przygotowania i wysyłki ostatecznego wezwania do zapłaty po upływie 60 dni kalendarzowych od upływu terminu spłaty pożyczki/raty 20 zł. 4. Inne ważne informacje: Odstąpienie od umowy W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie tak tak 5

6 Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem* Sprawdzenie w bazie danych Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt: Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego. Czas obowiązywania formularza* Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy. Niniejsza informacja zachowuje ważność od dnia otrzymania przez adresata do dnia spłaty Pożyczki zaciągniętej w ramach Umowy w Terminie Spłaty Pożyczki. 5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość a) dane kredytodawcy Kredytodawca:* BezBanQ.pl Adres: ul. Waryńskiego budynek nr 75, Grudziądz Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres strony internetowej: Rejestr* REGON: , NIP: Organ nadzoru* b) dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy* - ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: - sposób odstąpienia od umowy: oświadczenie - termin: 14 dni - skutki: zwrot całej kwoty pożyczki z odsetkami umownymi Wybór prawa właściwego* Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Język umowy* c) dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów naliczonymi do dnia efektywnego zwrotu prawo polskie Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim - przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: * Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu. 6

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo