Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl"

Transkrypt

1 Zasady Weryfikacji Zdolności Użytkowników serwisu Kaska.pl do zaciągania pożyczek w Kaska.pl DEFINICJE: 1. BF operator serwisu Kaska.pl, spółka Blue Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ulicy ul. Haffnera 6, Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS S29, NIP , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, 2. InfoMonitor InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Modzelewskiego KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Armii Ludowej Rachunek konto bankowe prowadzone dla Użytkownika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez bank posiadający siedzibę lub oddział na terenie Polski. Warunkiem uznania danego konta bankowego za Rachunek Użytkownika jest zgodność danych Użytkownika wskazanych w przelewie dokonanym za pomocą konta, z danymi, jakie zostały przez niego podane w serwisie Kaska.pl 5. Weryfikacja usługa weryfikacji Użytkownika serwisu Kaska.pl mająca na celu przyznania limitu zadłużenia, do wysokości którego możliwe będzie zaciągnięcie przez niego pożyczek. 6. Weryfikacja obowiązkowa usługa weryfikacji, której przeprowadzenie jest niezbędne dla przyznania limitu zadłużenia Użytkownikowi. Do obowiązkowej weryfikacji zalicza się w szczególności uzyskanie informacji o użytkowniku z Infomonitor, KRD a także w oparciu o dane wynikające z rachunku bankowego, posiadanego nr telefonu u jednego z operatorów sieci komórkowej, weryfikacja telefoniczna oraz weryfikacja dowodu osobistego. Opłata za weryfikację obowiązkową jest bezzwrotna. 7. Weryfikacja nieobowiązkowa usługa weryfikacji, która przeprowadzana jest na wniosek użytkownika a mająca na celu udzielenie pożyczkobiorcy wyższego limitu zadłużenia. Do nieobowiązkowej weryfikacji zalicza się w szczególności uzyskanie informacji o Użytkowniku na podstawie weryfikacji zatrudnienia, adresu zamieszkania, czy historii konta w portalu Allegro. Opłata za weryfikację nieobowiązkową jest bezzwrotna. RODZAJE WERYFIKACJI: 1. BF, zgodnie z Regulaminem serwisu Kaska.pl, świadczy na rzecz Użytkowników usługę Weryfikacji, w ramach której możliwe jest: a) potwierdzenie zgodności danych zamieszczonych w formularzu rejestracji z danymi w przelewie weryfikacyjnym w celu uznania konta bankowego za Rachunek Użytkownika (weryfikacja Rachunku), b) uzyskanie informacji o wpisie danych Użytkownika lub jego braku w InfoMonitor, w KRD (weryfikacja w BIG), c) potwierdzenie zgodności zatrudnienia oraz wysokości dochodów Użytkownika u pracodawcy, na podstawie udzielonego przez Użytkownika upoważnienia (weryfikacja zatrudnienia), d) sprawdzenie numeru telefonu podanego przez Użytkownika z numerem telefonu, na

2 który zostało wysłane hasło weryfikacyjne (weryfikacja telefonu), e) sprawdzenie adresu zamieszkania podanego przez Użytkownika (weryfikacja adresu), f) potwierdzenie zgodności wybranych danych zamieszczonych w formularzu rejestracji z danymi zarejestrowanymi przez Użytkownika w portalu Allegro.pl (weryfikacja Allegro), g) potwierdzenie zgodności danych pochodzących z dowodu osobistego Użytkownika z danymi zawartymi w formularzu rejestracji (weryfikacja dowodu osobistego), h) telefoniczne potwierdzenie tożsamości użytkownika poprzez zadanie pytań weryfikacyjnych, dotyczących informacji podanych przez Użytkownika przy rejestracji (weryfikacja telefoniczna). OPIS WERYFIKACJI 1. Weryfikacja Rachunku, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu kwoty wskazanej na stronie https://kaska.pl z konta bankowego Użytkownika, prowadzonego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez bank posiadający siedzibę lub oddział na terenie Polski, na konto rozliczeniowe Systemu rozliczeń pieniężnych Kaska.pl. Warunkiem uznania danego konta bankowego za Rachunek Użytkownika jest zgodność danych Użytkownika wskazanych w przelewie dokonanym za pomocą konta, z danymi, jakie zostały przez niego podane w serwisie Kaska.pl. W wypadku, gdy dane z Rachunku nie będą tożsame z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym w Kaska.pl, Weryfikacja otrzyma status negatywnej. Weryfikacja, o której mowa w niniejszym ustępie zachowuje ważność bezterminowo, pod warunkiem, że dane Użytkownika nie uległy zmianie. 2. Weryfikacja w BIG, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej polega na skierowaniu przez BF, na podstawie udzielonego przez Użytkownika upoważnienia, zapytania do InfoMonitor oraz KRD celem uzyskania informacji o wpisie Użytkownika w bazach podmiotów, do których kierowane jest zapytanie. Weryfikacja ta zachowuje ważność przez 6 miesięcy od ostatniej weryfikacji, pod warunkiem, że dane Użytkownika nie uległy zmianie. Wzór upoważnienia widnieje na stronie internetowej https://kaska.pl/regulamin. 3. Weryfikacja zatrudnienia, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej polega na skierowaniu przez BF, na podstawie udzielonego przez Użytkownika upoważnienia, zapytania do pracodawcy, celem uzyskania informacji o stanie zatrudnienia Użytkownika oraz wysokości jego dochodów. Wzór upoważnienia widnieje na stronie internetowej https://kaska.pl/regulamin. Weryfikacja ta zachowuje ważność przez 12 miesięcy. W przypadku telefonicznej weryfikacji zatrudnienia, weryfikacja ta odbywać się będzie wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach od 9.00 do Próba uzyskania połączenia z pracodawcą Użytkownika w ramach weryfikacji zatrudnienia podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować nie mniej niż 6 sygnałów. W przypadku sygnału "numer zajęty", braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 60 minutach. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia z pracodawcą Użytkownika lub w przypadku, gdy pracodawca odmawia udzielenia informacji na temat faktu zatrudnienia, weryfikacji zatrudnienia przyznaje się status weryfikacja nie powiodła się. Weryfikacja zatrudnienia może nastąpić także za pośrednictwem faksu lub wiadomości , w przypadku zgłoszenia przez pracodawcę Użytkownika takiego żądania. Jeżeli BF nie otrzyma informacji zwrotnej od pracodawcy Użytkownika w terminie 14 dni od przesłania do tego pracodawcy prośby o weryfikację

3 za pośrednictwem faksu lub wiadomości , weryfikacji zatrudnienia przyznaje się status weryfikacja nie powiodła się. W przypadku, gdy w wyniku Weryfikacji zatrudnienia okaże się, że Użytkownik pobiera rentę lub emeryturę, do kontynuacji weryfikacji niezbędne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodów z tego tytułu. Weryfikacja zatrudnienia dotyczy wyłącznie zatrudnienia na terytorium RP, w szczególności wymagane jest, by zakład pracy, w którym Użytkownik, którego dotyczy Weryfikacja zatrudnienia świadczy pracę, położony był na terytorium RP, a dane o zatrudnieniu można było uzyskać w tym zakładzie pracy lub w innym miejscu na terytorium RP, w szczególności w siedzibie lub miejscu zamieszkania pracodawcy, lub zarejestrowanym w Polsce oddziale zagranicznego przedsiębiorcy. 4. Weryfikacja telefonu, o której mowa w ust. 1 lit. d) powyżej, polega na wysłaniu kodu, który następnie należy wpisać w serwisie Kaska.pl. Po 10 próbach weryfikacja otrzymuje status weryfikacja negatywna. Weryfikacja telefonu pozostaje ważna przez okres 3 miesięcy, o ile numer telefonu, którego dotyczy nie uległ zmianie w tym okresie. 5. Weryfikacja adresu, o której mowa w ust. 1 lit. e) powyżej, polega na weryfikacji kodu, wysłanego przez BF pocztą na podany przez Użytkownika adres zamieszkania. Wpisanie we wskazanym miejscu w serwisie Kaska.pl przesłanego kodu spowoduje pozytywną weryfikację podanego przez Użytkownika adresu zamieszkania. 6. Weryfikacja Allegro.pl, o której mowa w ust. 1 lit. f) powyżej polega na podaniu przez Użytkownika we wskazanym formularzu swojego loginu i hasła, którym posługuje się w Allegro.pl, w celu uzyskania przez BF informacji z serwisu Allegro.pl, dotyczących konta Użytkownika. Dane w zakresie loginu i hasła wykorzystywane są jedynie do dokonania Weryfikacji i nie są nigdzie zapisywane. 7. Weryfikacja dowodu osobistego, o której mowa w ust. 1 lit. g) powyżej polega na przekazaniu przez Użytkownika na serwer BF zdjęcia lub skanu awersu i rewersu dowodu osobistego oraz weryfikacji, czy dane podane przy rejestracji w Kaska.pl w zakresie: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania (lub jego brak), numer PESEL są zgodne ze wszystkimi danymi zamieszczonymi w dowodzie osobistym Użytkownika. Zdjęcie Użytkownika w przekazanym dowodzie osobistym do weryfikacji musi być czytelne. Weryfikacja dowodu osobistego pozostaje ważna przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem, że dane Użytkownika w tym okresie nie ulegną zmianie. W przypadku zmiany danych Użytkownika w zakresie podlegającym weryfikacji, status weryfikacji dowodu osobistego zostaje ustalony na przeterminowany". 8. Weryfikacja telefoniczna, o której mowa w ust. 1 lit. h) polega na wykonaniu połączenia telefonicznego od Użytkownika, na numer telefonu podany przez Użytkownika przy rejestracji konta w Serwisie, w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Potwierdzenie tożsamości uważa się za skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo odpowie na zadane pytania dotyczące informacji podanych przez Użytkownika przy rejestracji konta w Serwisie. Weryfikacja jest obowiązkowa każdorazowo przed udzieleniem pierwszej pożyczki w serwisie Kaska.pl i zachowuje ważność przez 12 miesięcy. Weryfikacja telefoniczna odbywać się będzie wyłącznie w Dni Robocze, w godzinach od 9.00 do Próba uzyskania połączenia z Użytkownikiem w ramach tej weryfikacji podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować nie mniej niż 6 sygnałów. W przypadku sygnału "numer zajęty", braku połączenia lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po minimum 60 minutach. Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób nie uda się uzyskać połączenia z Użytkownikiem lub w przypadku, gdy Użytkownik odmawia udzielenia informacji, o które zostaje zapytany, weryfikacji telefonicznej przyznaje się status weryfikacja nie powiodła się. Otrzymanie pożyczki w serwisie Kaska.pl

4 możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy weryfikacja telefoniczna posiada status pozytywna. STATUS WERYFIKACJI: Każda z powyższych Weryfikacji może uzyskać następujący status: a) weryfikacja pozytywna oznacza prawidłowo przeprowadzoną i zakończoną uzyskaniem pożądanych informacji lub potwierdzeniem zgodności podanych przez Użytkownika danych weryfikację;. b) weryfikacja negatywna oznacza brak zgodności danych podanych przez Użytkownika c) weryfikacja nie powiodła się oznacza, że BF mimo próby przeprowadzenia skutecznej weryfikacji, nie uzyskał pożądanych informacji (w przypadku weryfikacji dowodu osobistego oznacza nieczytelność zdjęcia lub skanu dowodu osobistego); d) brak możliwości przeprowadzenia weryfikacji oznacza w szczególności niemożliwość ustalenia tożsamości osoby weryfikowanej, gdy na podstawie przekazanych do InfoMonitora, KRD oraz ERIF danych lub z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika nie była możliwa identyfikacja osoby weryfikowanej; e) brak weryfikacji oznacza, że Użytkownik nie zamówił u BF usługi Weryfikacji odnośnie poszczególnych informacji wskazanych w ust. 1 powyżej lub odwołał udzielone dla celów weryfikacji BIG; f) weryfikacja w toku oznacza, że Weryfikacja jest w trakcie realizacji; stan realizacji Weryfikacji będzie podany Użytkownikowi poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu w koncie Użytkownika; g) oczekuje na płatność oznacza, że na koncie BF nie odnotowano jeszcze wpłaty Użytkownika za zamówioną usługę Weryfikacji; status ten może pojawić się wyłącznie po zatwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia usługi Weryfikacji; h) weryfikacja przeterminowana oznacza upływ okresu ważności weryfikacji lub zmianę danych. ZASADY REALIZACJI WERYFIKACJI: 1. Każda ze świadczonych przez BF w ramach Weryfikacji usług, może być zamówiona przez Użytkownika oddzielnie, z tym zastrzeżeniem, że w celu uzyskania limitu zadłużenia Użytkownik zobowiązany jest zamówić te usługi Weryfikacji, które wskazane są przez BF jako obowiązkowe w tym lub innych dokumentach obowiązujących w Kaska.pl. 2. Po zamówieniu przez Użytkownika w ramach Weryfikacji poszczególnej usługi, wyróżnionej zgodnie z ust. 1 powyżej, usługa ta zostaje dodana do koszyka płatności w koncie tego Użytkownika. Przed zatwierdzeniem płatności za usługi, o których mowa w niniejszym ustępie, Użytkownik ma możliwość rezygnacji z wybranych wcześniej usług. 3. Z tytułu poszczególnych usług Weryfikacji, BF przysługuje stosowne wynagrodzenie (określone w tabeli opłat i prowizji) za każdą z zamówionych przez Użytkownika usług. W przypadku, gdy Weryfikacja otrzyma status brak możliwości weryfikacji, kwota uiszczona tytułem wynagrodzenia za usługę Weryfikacji jest zwracana na konto wpłacającego. W przypadku, gdy Weryfikacja otrzyma status weryfikacja nie powiodła się, kwota uiszczona tytułem wynagrodzenia za usługę Weryfikacji nie jest zwracana na konto wpłacającego. 4. Wynagrodzenie BF za usługę Weryfikacji nie jest zwracane wpłacającemu, także w przypadku, gdy Weryfikacja otrzyma status negatywnej, w szczególności Użytkownikowi nie będzie przysługiwało w takiej sytuacji prawo żądania od BF zwrotu wynagrodzenia za dokonanie Weryfikacji Rachunku, bez względu na ewentualne omyłki

5 Użytkownika w wyborze Rachunku w Kaska.pl lub dokonania przelewu z innego niż należący do Użytkownika Rachunku. 5. Weryfikacja zostaje zrealizowana, w odniesieniu do poszczególnych jej rodzajów, w momencie: a) otrzymania z Rachunku Użytkownika wynagrodzenia, zgodnie z cennikiem zamieszczonym pod adresem https://kaska.pl/regulamin, b) pozyskania z InfoMonitora oraz KRD stosownych danych dotyczących Użytkownika, otrzymania potwierdzenia zgodności lub niezgodności danych podanych przez Użytkownika dotyczących jego zatrudnienia od pracodawcy Użytkownika lub potwierdzenia zgodności danych Użytkownika w weryfikacji telefonicznej, dotyczących informacji o nim; c) otrzymania potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika od Allegro.pl d) wpisania przez Użytkownika prawidłowego kodu w przypadku Weryfikacji telefonu oraz w przypadku Weryfikacji adresu zamieszkania; e) potwierdzenia zgodności lub niezgodności danych podanych przez Użytkownika z danymi zamieszczonymi w dowodzie osobistym oraz przekazania czytelnego zdjęcia Użytkownika w dowodzie osobistym. 6. W przypadku niedokonania przez Użytkownika ponownej Weryfikacji, gdy dane Użytkownika, które zostały poddane Weryfikacji, uległy zmianie, BF jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług wobec Użytkownika.

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu...

2 Postanowienia ogólne... 4. 4 Rejestracja w serwisie... 5. Nadanie statusu Inwestora... 7. 7 Ograniczenia z korzystania z serwisu... Spis treści 1 Definicje terminów użytych w Regulaminie... 2 2 Postanowienia ogólne... 4 3 Usługi świadczone za pomocą serwisu Pożycz.pl... 4 4 Rejestracja w serwisie... 5 Wstęp... 5 Utworzenie Konta Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13 ( Konkurs ) jest, na zlecenie Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów biznesowych

Regulamin dla Klientów biznesowych Regulamin dla Klientów biznesowych obowiązujący od dnia 01.06.2015r. Definicje 1. OPERATOR - Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre, al. Grunwaldzka 472/A, /80-309/

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/25. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI

Duma Przedsiębiorcy 1/25. Część I. Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI 1/25 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea BankU S.A. dla klientów indywidualnych (wprowadzony

Bardziej szczegółowo