REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą w Gdyni , ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości: złotych wpłaconym w całości zwanym dalej Pożyczkodawcą. 2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu, a treścią Umowy pożyczki rozstrzyga treść Umowy pożyczki. 3. Określenia użyte w Regulaminie oraz w dokumentach związanych z umową pożyczki, oznaczają: a) Pożyczka- umowa zdefiniowana w art. 720 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie o Kredycie Konsumenckim. b) Pożyczkodawca- Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni. c) Przedstawiciel- osoba upoważniona przez Pożyczkodawcę do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą i zawarcia z nim Umowy pożyczki. d) Pożyczkobiorca- osoba fizyczna zawierająca Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą e) Umowa pożyczki- umowa zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą zwana Umową, zawierana na czas określony. f) Harmonogram- dokument określający termin spłat poszczególnych rat pożyczki. g) Kwota do wypłaty- kwota pożyczki wypłacana Pożyczkobiorcy pomniejszona o sumę opłat i składki ubezpieczeniowej. h) Łączne zobowiązanie- kwota pożyczki wskazana w Umowie, a zawierająca kwotę do wypłaty, opłaty i składkę ubezpieczeniową oraz odsetki. i) Zabezpieczenie- ubezpieczenie, weksel in blanco, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie ruchomości, poręczenie osobiste lub poręczenie wekslowe. j) Strona internetowa- Strona internetowa Pożyczkodawcy k) Wniosek- wniosek o zawarcie umowy Pożyczki złożony przez Pożyczkobiorcę w formie pisemnej. l) Wniosek internetowy- wniosek o zawarcie umowy Pożyczki złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Strony internetowej. 4. Regulamin stanowi integralną części umowy pożyczki. 2 Obowiązki pożyczkobiorcy 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do terminowego spłacania rat pożyczki. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do informowania Pożyczkodawcy, o każdej zmianie swoich danych osobowych, w szczególności o zmianie adresu oraz innych informacji zawartych w Umowie pożyczki, we wniosku o udzielenie pożyczki oraz załączonych do niego dokumentach. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wskazania aktualnego adresu do korespondencji. 4. Pożyczkobiorca ma obowiązek informowania Pożyczkodawcy o wyżej wymienionych zmianach najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 3 Wniosek 1. W celu zawarcia umowy pożyczki wnioskodawca występuje do Pożyczkodawcy z prawidłowo wypełnionym Wnioskiem o udzielenie pożyczki załączając do wniosku inne wymagane przez Pożyczkodawcę dokumenty. 2. Wniosek może być złożony w siedzibie pożyczkodawcy, Przedstawicielowi lub za pośrednictwem poczty. 3. Wniosek internetowy Pożyczkobiorca składa za pośrednictwem Strony internetowej na interaktywnym formularzu. Pożyczkodawca może wymagać załączenia do Wniosku internetowego odpowiednich dokumentów mających na celu ocenę zdolności spłaty przez Pożyczkobiorcę Łącznego zobowiązania. 4. Po złożeniu Wniosku internetowego, Pożyczkodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę informację o przyjęciu Wniosku wraz z Projektem Umowy, formularzem informacyjnym dotyczącym pożyczki oraz niniejszym Regulaminem albo informacje o odrzuceniu Wniosku. a. Jeżeli Pożyczkodawca przyjmie Wniosek internetowy skontaktuje się telefonicznie z Pożyczkobiorcą za pośrednictwem swojego pracownika w celu potwierdzenia przez Pożyczkobiorcę chęci zawarcia Umowy Pożyczki zgodnie z przesłanym Projektem Umowy.

2 b. Jeżeli Pożyczkobiorca potwierdzi telefonicznie chęć zawarcia Umowy Pożyczki Pożyczkodawca wyśle przesyłką kurierską na wskazany przez Pożyczkobiorcę adres korespondencyjny podpisaną przez Pożyczkodawcę Umowę Pożyczki w dwóch egzemplarzach, Formularz Informacyjny, Regulamin pożyczki oraz Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki. c. Pożyczkobiorca podpisuje dwa egzemplarze Umowy Pożyczki przesłane przesyłką kurierską jeden egzemplarz pozostaje u Pożyczkobiorcy, a drugi egzemplarz zostaje doręczony przez kuriera Pożyczkodawcy. d. Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez Pożyczkobiorcę. 5. Pożyczkodawca może zwrócić się z prośbą o przedłożenie dokumentów uzupełniających, niezbędnych do oceny zdolności pożyczkowej. 6. Pożyczkodawca ma prawo do podejmowania niezbędnych czynności celem potwierdzenia prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach. 4 Warunki uzyskania pożyczki 1. Pożyczka może być udzielona osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i spełniającą następujące warunki: a) Posiadanie stałego miejsca zamieszkania wraz ze szczegółowym wskazaniem adresu. b) Posiadanie stałego źródła dochodu zapewniającego spłatę Łącznego zobowiązania. c) Obywatelstwo polskie. d) Wiek do 75 lat. e) Wypełnienie i podpisanie Wniosku o udzielenie pożyczki lub Wniosku internetowego o udzielenie pożyczki. f) Podpisanie Umowy pożyczki oraz dokumentacji do niej załączonej. 2. Osoba ubiegająca się o pożyczkę winna posiadać zdolność do spłaty Łącznego zobowiązania w umownym terminie. Oceny tej zdolności dokonuje Pożyczkodawca na podstawie oświadczenia Pożyczkobiorcy, lub przedłożonych przez niego dokumentów, informacji zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki, a także informacji pozyskanych z Biura Informacji Kredytowej S.A. lub Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. 3. Wysokość pożyczki uzależniona jest od zdolności spłaty przez Pożyczkobiorcę Łącznego zobowiązania. 4. Okresy i wysokość pożyczek określa każdorazowo zestawienie pakietów pożyczkowych proponowanych przez Pożyczkodawcę przedstawionych przez niego za okazaniem Wniosku o udzielenie pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 5. Podpisanie przez Pożyczkobiorcę Wniosku o udzielenie pożyczki lub złożenie Wniosku internetowego oznacza, że Pożyczkobiorca zapoznał się z jego treścią, wzorem Umowy pożyczki i dołączonej do niej dokumentacji, formularzem informacyjnym dotyczącym pożyczki, a także niniejszym Regulaminem. 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności informacji i dokumentów z wymogami niniejszego regulaminu przez cały okres trwania Umowy pożyczki. 7. Pożyczkobiorca zastrzega sobie bezwarunkowe prawo odmowy zawarcia Umowy pożyczki bez podawania przyczyn takiej decyzji. 8. Pożyczkobiorca na jego wniosek z chwilą zawarcia Umowy pożyczki może zostać objęty, jako Ubezpieczony Umową Grupowego Ubezpieczenia w celu zabezpieczenia spłaty Łącznego zobowiązania na wypadek zgonu na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie Klientów Mikrokasa S.A.. Składka ubezpieczeniowa pobierana jest poprzez potrącenie z kwoty udzielonej pożyczki. 9. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z Umowy ubezpieczenia może być jedną z form zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki. 5 Wypłata pożyczki 1. Kwota do wypłaty zostanie wydana niezwłocznie przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy pożyczki. 2. Pożyczkodawca może odmówić wypłaty pożyczki jeżeli: a) Pożyczkobiorca nie spełnił warunków określonych w umowie Pożyczki oraz niniejszym regulaminie, b) Po zawarciu umowy Pożyczkodawca powziął informację, że dane wskazane we wniosku lub innych oświadczeniach Pożyczkobiorcy nie odpowiadają rzeczywistości lub w celu uzyskania pożyczki Pożyczkobiorca przedłożył sfałszowane dane lub dokumenty.

3 6 Oprocentowanie Pożyczki i jego zmiana 1. Pożyczkodawca udziela pożyczek oprocentowanych. 2. Wysokość oprocentowania pożyczki określona jest w umowie pożyczki. 3. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli stopa odsetek maksymalnych, o których mowa w art. 359 Kodeksu Cywilnego ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy i jej wysokość będzie niższa niż wysokość odsetek ustalonych w umowie wówczas stopa odsetek umownych będzie ulegać automatycznemu zmniejszeniu do wysokości odsetek maksymalnych począwszy od dnia zmiany wysokości odsetek maksymalnych. O takiej zmianie, oraz o aktualnej wysokości kwoty należnej do spłaty po zakończeniu trwania Umowy pożyczki, Pożyczkodawca powiadomi Pożyczkobiorcę. 4. Zawiadomienie o zmianie oprocentowania staje się integralną częścią umowy i nie wymaga aneksu. 7 Opłaty 1. Z tytułu zawarcia Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Pożyczkodawcy opłat wymienionych w Umowie pożyczki. 2. Wysokość opłat jest określona w umowie. 3. Wysokość pobranych opłat nie może przekraczać limitów ustalonych w powszechnie obowiązującym prawie. 4. W związku z nieterminową spłatą pożyczki Pożyczkodawca ma prawo naliczyć opłaty związane z wysyłanymi do Pożyczkobiorcy wezwaniami do zapłaty w wysokości wskazanej w umowie pożyczki. 8 Spłata pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłacania rat pożyczki w terminie przewidzianym w Umowie pożyczki i harmonogramie spłat. 2. Za datę spłaty raty pożyczki przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 3. W przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty mniejszej, niż kwota określona w Umowie lub Harmonogramie, wpłata taka będzie zaliczana przez Pożyczkodawcę, w pierwszej kolejności na spłatę odsetek i należnych Pożyczkodawcy opłat i kosztów wynikających z Umowy, a pozostała kwota na spłatę należności głównej. 4. Pożyczkobiorca ma prawo do spłaty całości pożyczki przed ustalonym terminem, na warunkach określonych w umowie. 9 Skutki zwłoki w zapłacie 1. W przypadku opóźnienia w spłacie raty pożyczki lub spłaty w niepełnej wysokości Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki karne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od dnia następnego po dniu wymagalności od niespłaconej kwoty pożyczki. 2. W przypadku braku spłaty raty Łącznego zobowiązania w terminie, Pożyczkodawca jest uprawniony do skorzystania z udzielonych przez Pożyczkobiorcę lub osoby trzecie zabezpieczeń pożyczki ustalonych w Umowie w celu pełnego zaspokojenia swych należności. 3. W przypadku niespłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminie raty Łącznego zobowiązania określonego Umową lub Harmonogramem, Pożyczkodawca będzie uprawniony do dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4 4. Po dokonaniu wypowiedzenia Umowy, Pożyczkodawca ma prawo dochodzić od Pożyczkobiorcy zwrotu całości niespłaconej kwoty Łącznego zobowiązania. 10 Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od Umowy 1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Pożyczkobiorca w celu uzyskania pożyczki przedłożył fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty albo złożył nierzetelne pisemne lub ustne oświadczenie mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki. 2. Niedopełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków umowy, a w szczególności niezapłacenie w terminach określonych w umowie dwóch pełnych rat pożyczki, uprawnia Pożyczkodawcę do wypowiedzenia umowy pożyczki w terminie 30 dni i postawienia całej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Wypowiedzenie umowy poprzedzi pisemne wezwanie do zapłaty zaległych rat w terminie 7 dni. 3. Pożyczkobiorca może bez podania przyczyn odstąpić od Umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia pod warunkiem złożenia w określonym powyżej terminie, pod wskazanym przez Pożyczkodawcę adresem, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które otrzymał wraz z Umową pożyczki. 4. Prawo odstąpienia Pożyczkobiorca może wykonać, w szczególności poprzez wysłanie listem poleconym na adres siedziby Pożyczkodawcy doręczonego mu przy zawarciu niniejszej Umowy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 5. Jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem, terminu do odstąpienia od Umowy otrzymał od Pożyczkodawcy kwotę pożyczki, to zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, jaką otrzymał do dyspozycji na podstawie Umowy pożyczki wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od niniejszej Umowy, z wyjątkiem odsetek należnych od otrzymanej kwoty za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty. 11 Zmiana regulaminu 1. Pożyczkodawca ma prawo do wprowadzania zmiany do regulaminu, w przypadku: a) wprowadzenia zmian przepisów prawa dotyczących kredytów konsumenckich, b) wydania decyzji, postanowień, orzeczeń organów administracji bądź sądów dotyczących kredytów konsumenckich, 2. Pożyczkodawca przesyła Pożyczkobiorcy tekst zmian regulaminu listem poleconym. 3. Zmiany zaczynają obowiązywać w terminie wskazanym w informacji o zmianach, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę informacji o zmianach, chyba że Pożyczkobiorca w tym terminie złoży wypowiedzenie umowy pożyczki. 13 Inne postanowienia 1. Niespłacone Łączne zobowiązanie przez Pożyczkobiorcę podlega egzekucji sądowej. 2. Pożyczkodawca jest uprawniony do zbycia wymagalnej wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy podmiotowi zajmującemu się windykacją lub obrotem wierzytelnościami. Do zbycia ww. wierzytelności nie jest wymagana zgoda Pożyczkobiorcy. 3. Szczegółowe reguły dochodzenia przez Pożyczkodawcę spłaty wymagalnej pożyczki określa Umowa pożyczki i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. W trakcie trwania Umowy, Pożyczkodawca jest uprawniony do żądania przedłożenia przez Pożyczkobiorcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających możliwość terminowej spłaty przez Pożyczkobiorcę pożyczki. W przypadku odmowy przedłożenia przez Pożyczkobiorcę takich oświadczeń lub dokumentów bądź uznania przez Pożyczkodawcę w oparciu o ich treść, że terminowa spłata pożyczki jest zagrożona, Pożyczkodawca może żądać od Pożyczkobiorcy ustanowienia w terminie 7 dni dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

5 5. O zmianie wszelkich danych zawartych w Umowie pożyczki, załączonych do niej i podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentach Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę najpóźniej 7 dni po zaistnieniu zmiany, pod rygorem obowiązku naprawienia powstałej z tego tytułu szkody po stronie Pożyczkodawcy. 6. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą, w sprawach związanych z umową pożyczki, przy użyciu numerów telefonicznych, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, udostępnionych przez Pożyczkobiorcę oraz elektronicznych kanałów dostępu. 7. Pożyczkobiorca oświadcza, że korespondencja przesłana na wskazany przez niego w Umowie pożyczki adres jest doręczona prawidłowo. 8. Wszelkie spory między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

6

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin )

Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) Ogólne warunki udzielania pożyczek ( Regulamin ) I. Zakres stosowania Regulaminu 1.1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do umów pożyczek pieniężnych ( Umowa Pożyczki ), których stronami są Axcess Financial

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki

UMOWA POŻYCZKI PESEL. numer telefonu. numer klienta. numer konta bankowego wskazany przez Pożyczkobiorcę do przelewu kwoty pożyczki UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu w pomiędzy: Pożyczkobiorcą Panią/Panem Imię dowód osobisty adres zameldowania Nazwisko Ulica PESEL data urodzenia dzień, miesiąc, rok nr domu, nr mieszkania numer telefonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo