REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione w Umowie Kredytu jako strona zobowiązania z tytułu Kredytu. Konsument osoba fizyczna (lub osoby fizyczne) dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Poręczyciel osoba zobowiązana do spłaty wierzytelności Banku w przypadku, gdy Kredytobiorca nie spłacił jej w terminie oznaczonym w Umowie Kredytu. Umowa Kredytu umowa, na podstawie której Bank udzielił Kredytobiorcy Kredytu w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową. Kredyt oznacza następujące produkty kredytowe: (1) pożyczkę konsumpcyjną, (2) pożyczkę na zakup samochodu, (3) pożyczkę lombardową, (4) pożyczkę PREMIUM, (5) kredyt w formie linii kredytowej w rachunku BRI, (6) kredyt w formie linii kredytowej w rachunku BRI PLUS na finansowanie zobowiązań wobec Domu Maklerskiego w związku z nabywaniem papierów wartościowych, (7) kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym, (8) limit kredytowy w koncie osobistym, (9) inne produkty kredytowe, jeżeli zastosowanie do nich postanowień Regulaminu wynika z treści umów o te produkty. Wypłata Kredytu oznacza wypłatę kwoty Kredytu w kasie Banku lub przelew kwoty Kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę w Umowie Kredytu lub wykorzystanie przez Kredytobiorcę całości lub części Kredytu; Umowa Kredytu może przewidywać szczególne zasady (sposób, tryb) Wypłaty Kredytu. Regulamin niniejszy Regulamin działalności kredytowej Deutsche Bank Polska S.A. Tabela Prowizji i Opłat Tabela Prowizji i Opłat dla osób fizycznych. Adres do Doręczeń zgłoszony w Banku lub wskazany w dokumentacji Kredytu, udokumentowany adres zamieszkania lub inny adres do korespondencji. 2 OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Kredytów udzielanych Konsumentom. 1/5

2 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Regulamin o zmienionej treści wiąże Kredytobiorcę po upływie 30 dni od jego doręczenia Kredytobiorcy, chyba że przed upływem tego terminu stosunek prawny z Bankiem zostanie przez Kredytobiorcę wypowiedziany. Na wniosek lub za zgodą Kredytobiorcy, a także jeżeli w ramach przyjętego trybu zawierania Umowy Kredytu Bank posługuje się Regulaminem w postaci elektronicznej zmieniona treść Regulaminu może zostać doręczona Kredytobiorcy przez Bank w postaci elektronicznej, w sposób pozwalający na przechowywanie treści Regulaminu i odtwarzanie jej w zwykłym toku czynności. 3. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym Umową Kredytu. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu oraz Umowy Kredytu, Kredytobiorca oraz Bank są związani postanowieniami Umowy Kredytu. 3 FORMA UMOWY Dla zawarcia Umowy Kredytu pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą oraz zmiany jej treści wymagana jest forma pisemna. Wymóg formy pisemnej jest zachowany również w przypadku składania oświadczeń woli związanych z Umową Kredytu przez Bank oraz Kredytobiorcę w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo bankowe. Oświadczenia składane w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wywołują skutki właściwe dla formy pisemnej z chwilą zapisania oświadczenia woli na elektronicznym nośniku informacji w Banku. 4 PROWIZJE, OPŁATY I OPROCENTOWANIE KREDYTÓW 1. Z tytułu udzielonego Kredytu Bank nalicza i pobiera prowizje i opłaty określone w Tabeli Prowizji i Opłat. 2. Bank pobiera odsetki od wykorzystanego Kredytu w terminach i wysokości określonej w Umowie Kredytu, według stałej lub zmiennej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym, przyjmując rzeczywistą liczbę dni oraz, że rok ma 365/366 dni. 3. Odsetki od kwoty Kredytu naliczane są od dnia Wypłaty Kredytu Kredytobiorcy, w formie określonej w Umowie Kredytu, do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę Kredytu. 4. Ustalenie w Umowie Kredytu stałej stopy procentowej oznacza, że do czasu całkowitej spłaty Kredytu, Bank pobiera odsetki w niezmienionej wysokości, chyba że zostanie zawarty pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą stosowny aneks do Umowy Kredytu. 5. Warunki zmiany stopy procentowej Kredytu w razie stosowania zmiennej stopy procentowej określa Umowa Kredytu. Zmiana zmiennej stopy procentowej Kredytu nie wymaga aneksu do Umowy Kredytu. 6. Informacja o aktualnie obowiązujących stopach procentowych ogłaszana jest na tablicach ogłoszeń we wszystkich oddziałach Banku. 5 NIESPŁACENIE KREDYTU W TERMINIE 2/5

3 1. Nieuregulowanie przez Kredytobiorcę zadłużenia w kwotach i terminach ustalonych w Umowie Kredytu lub w terminie ustalonym przez Bank na skutek wypowiedzenia Umowy Kredytu powoduje powstanie zadłużenia przeterminowanego. 2. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank zawiadamia Kredytobiorcę i Poręczycieli pisemnie. 3. Od zadłużenia przeterminowanego Bank pobiera odsetki podwyższone w wysokości stanowiącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zmiana odsetek podwyższonych ze względu na zmianę stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego następuje automatycznie wraz z każdorazową zmianą stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i nie wymaga zmiany Umowy Kredytu. 4. Zadłużenie przeterminowane liczone jest od dnia następnego po dniu, w którym spłata kapitału, raty kapitałowej, odsetkowej bądź jej brakującej części miała nastąpić, jeżeli środki pieniężne nie wpłynęły tego dnia na rachunek Banku - do dnia poprzedzającego dzień dokonania spłaty włącznie. 5. Bank jest uprawniony do pobrania kwoty zadłużenia przeterminowanego z wpływów na rachunek bieżący (pomocniczy) Kredytobiorcy bez jego dyspozycji i przed wszystkimi innymi płatnościami poza korzystającymi z pierwszeństwa w myśl stosownych przepisów. 6 KOLEJNOŚĆ ZASPAKAJANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ BANK 1. Wymagalne należności Banku z tytułu Umowy Kredytu zaspokajane są w następującej kolejności: 1) koszty działań upominawczo-windykacyjnych, koszty sądowe oraz inne koszty egzekucyjne, 2) odsetki ustawowe, o ile są wymagane 3) opłaty i prowizje, 4) odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego, 5) odsetki zaległe, 6) kwota niespłaconego kapitału 7) odsetki bieżące, 8) kwota kapitału bieżącego. 2. W wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach, przed wszczęciem postępowania windykacyjnego, jak i w trakcie jego trwania, dopuszcza się możliwość zmiany kolejności zaliczania wierzytelności Banku na wniosek Kredytobiorcy lub z inicjatywy Banku. 7 WYPOWIEDZENIE UMOWY 1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy Kredytu oraz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o kredycie konsumenckim, Umowę Kredytu Bank może wypowiedzieć w całości lub w części w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia Kredytu nie zostały dotrzymane, 3/5

4 bądź gdy istnieje zagrożenie terminowej spłaty Kredytu spowodowane między innymi: a) zaprzestaniem spłaty przez Kredytobiorcę jakichkolwiek zobowiązań wobec Banku, b) zmniejszeniem się wartości ustanowionego zabezpieczenia Kredytu, a Kredytobiorca na żądanie Banku nie ustanowił dodatkowego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank, c) stwierdzeniem przez Bank, że złożone przez Kredytobiorcę oświadczenia lub dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. d) pogorszeniem sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, skutkującej utratą zdolności kredytowej. 2. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Bank wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni. 3. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia Umowy Kredytu, całość zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy Kredytu zostaje postawiona w stan wymagalności, co jest równoznaczne z obowiązkiem spłacenia przez Kredytobiorcę całego zadłużenia w terminie wyznaczonym przez Bank, a w razie braku wskazania powyższego terminu przez Bank - niezwłocznie po upływie okresu wypowiedzenia. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank jest równoznaczne z brakiem możliwości wykorzystywania przez Kredytobiorcę niewykorzystanych środków z kredytu od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy Kredytu. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 1. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach danych osobowych, w szczególności nazwiska, numeru dowodu osobistego oraz Adresu do Doręczeń. 2. Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania Kredytu zgodnie z celem Kredytu, o ile został on określony w Umowie Kredytu. 3. Bank może uzależnić przyznanie Kredytu od ustanowienia zabezpieczenia spłaty Kredytu, jak również żądać takiego zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy Kredytu. 4. Warunki dotyczące zabezpieczeń określone są w Umowie Kredytu lub innych dokumentach ustanawiających zabezpieczenie spłaty Kredytu. 5. O ile warunki Umowy Kredytu nie stanowią inaczej, jeżeli Umowę Kredytu zaciąga wielu Kredytobiorców, stosuje się następujące zasady: a) za zobowiązania powstające na podstawie i w związku z zawarciem Umowy Kredytu Kredytobiorcy odpowiedzialni są solidarnie b) do składania przez Kredytobiorców jakichkolwiek dyspozycji lub oświadczeń na podstawie lub w wykonaniu Umowy Kredytu konieczne jest złożenie zgodnego oświadczenia woli Bankowi przez wszystkich Kredytobiorców c) każde naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Kredytu przez któregokolwiek z Kredytobiorców skutkuje konsekwencjami prawnymi w stosunku do wszystkich Kredytobiorców. 6. Korespondencja przesyłana jest Kredytobiorcy listem zwykłym, listem poleconym, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na ostatni znany Bankowi Adres do Doręczeń. 4/5

5 7. W przypadku wielu Kredytobiorców, Bank kieruje korespondencję ze skutkiem dla wszystkich Kredytobiorców na Adres do Doręczeń jednego z nich. 8. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla rozstrzygania takich sporów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5/5

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,.

UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. UMOWA O KREDYT OBROTOWY NA FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR,. Zwana dalej Umową, zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo