UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.."

Transkrypt

1 UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy , adres korespondencyjny Biuro Obsługi klienta ul Legnicka 55d/ Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , numer NIP reprezentowana przez pełnomocnika zarządu Jana Kuźmicza zwaną dalej: Szybka Pożyczka lub Pożyczkodawcą a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy, na jego wniosek złożony przy pomocy pośrednika kredytowego określonego w załączniku nr 5 do niniejszej umowy za pośrednictwem strony internetowej pożyczki w kwocie... zł (słownie:... złotych) na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem Pożyczki Gotówkowej. 2. Kwota pożyczki została przekazana przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego pożyczkobiorcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr: Pożyczka zostaje uruchomiona (wypłacona) w chwili dokonania przelewu bankowego kwoty Pożyczki Netto przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy Kwota Pożyczki Netto wynosi...zł. 2. Oprocentowanie pożyczki wynosi 19%, co stanowi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP (odsetki umowne). Pożyczkodawca pobiera odsetki umowne od kwoty Pożyczki Netto za okres od dnia uruchomienia (wypłaty) pożyczki do dnia poprzedzającego spłatę pożyczki. 3. Opłata prowizyjna wynosi...% od kwoty Pożyczki netto i została zaakceptowana przez Pożyczkobiorcę. Wysokość opłaty prowizyjnej jest dobrowolna i stanowi wynagrodzenie pośrednika kredytowego. 4. Opłaty manipulacyjne, w tym koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty pożyczki określają Załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz Regulamin Pożyczki Gotówkowej. 5. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. do dnia spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w terminie do dnia. (termin wymagalności pożyczki). 6. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, obliczona jest zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715) i wynosi dla pożyczki o wysokości 250 zł z opłatą prowizyjną 0% na okres 30 dni 2793,18%. 7. Łączna kwota do spłaty wynosi:... zł Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki Netto, powiększoną o należne odsetki, o których mowa w 2 ust. 2 Umowy, opłatę prowizyjną, o której mowa w 2 ust. 3 oraz opłaty, o których mowa w 2 ust. 4 Umowy w terminie określonym w 2 ust. 5 Umowy. 2. Spłata pożyczki nastąpi na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego o numerze Za datę spłaty pożyczki uznaje się datę uznania rachunku Pożyczkodawcy lub Pośrednika kredytowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 4. Jeżeli termin spłaty pożyczki przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to termin spłaty upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 5. Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca trwania umowy W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, Pożyczkodawca od pierwszego dnia po terminie, o którym mowa w 2 ust. 4 Umowy, nalicza koszty i opłaty związane z obsługą nieterminowej spłaty pożyczki, na które składają się: - karne odsetki od niespłaconej w całości lub części Pożyczki Netto w wysokości 4- krotności stopy lombardowej NBP w skali roku naliczane do momentu całkowitej spłaty pożyczki. - opłaty za sms przypominający o spłacie pożyczki - koszt smsa 20 PLN. Sms jest wysyłany do pożyczkobiorcy w 7, 14, 21 i 28 dniu od terminu wymagalności pożyczki, - opłaty za pisemny monit wysłany listem zwykłym przypominający o spłacie pożyczki - koszt monitu 20 PLN; monit jest wysyłany do pożyczkobiorcy w 7 i 21 dniu od terminu wymagalności pożyczki. - opłaty za pisemne wezwanie do zapłaty przypominające o spłacie pożyczki koszt wezwania 100 PLN; pierwsze wezwanie jest wysyłane do pożyczkobiorcy po 14 dniach od terminu wymagalności pożyczki; drugie wezwanie (ostateczne wezwanie do zapłaty) jest wysyłane po 28 dniach od terminu wymagalności pożyczki. 2. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego jest zmienia i stanowi 4-krotność stopy lombardowej NBP w skali roku. Stopa oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości oprocentowania stopy lombardowej NBP. Nowa wysokość oprocentowania zadłużenia przeterminowanego obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany wysokości stopy lombardowej NBP. 3. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów obsługi nieterminowej spłaty pożyczki określonych w 4 ust. 1 Umowy. 4. Od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej umowy Pożyczkodawca pobiera odsetki od całości zadłużenia Pożyczkobiorcy według stopy procentowej, o której mowa w art [ 1] k.c. (odsetki maksymalne). 5. W przypadku skierowania przez Pożyczkodawcę przeciwko Pożyczkobiorcy sprawy na drogę postępowania sądowego w związku z niewykonaniem przez niego obowiązków wynikających niniejszej Umowy, Pożyczkobiorcę obciążać będą koszty tego postępowania, na które

2 składają się m.in., koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego, określone ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. nr 133, poz. 882), oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz.1348) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca dokonuje w formie pisemnej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy od udzielonej pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 3. Pożyczkobiorca zwraca Pożyczkodawcy kwotę Pożyczki Netto wraz z odsetkami wskazanymi w niniejszej umowie za okres od dnia wypłaty pożyczki (uruchomienia pożyczki) do dnia jej spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 4. Dzienna wysokość należnych odsetek wynosi. zł Integralną część Umowy stanowi Regulamin Pożyczki Gotówkowej oraz jej Załączniki nr 1-5, a to, Tabela opłat, Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, formularz Informacyjny oraz oświadczenia pożyczkobiorcy. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że upoważnia Pożyczkodawcę do wystąpienia i uzyskania od Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach. 3. Pożyczkodawca lub Pośrednik kredytowy mają prawo udostępnienia danych osobowych oraz informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, dotyczących Pożyczkobiorcy, do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie w celu umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. oraz udostępniania tychże danych za pośrednictwem BIK S.A. bankom, instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków, biurom informacji gospodarczej działających na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 5. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia. 6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o kredycie konsumenckim oraz innych ustaw. 9. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 10. Art. 59 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim nie znajdzie zastosowania z uwagi na rodzaj kredytu konsumenckiego udzielanego na podstawie niniejszej umowy. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Potwierdzam własnoręczny podpis Pożyczkobiorcy pod niniejszą umową złożony w mojej obecności:... Pośrednik kredytowy

3 Wzór odstąpienia od umowy Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... miejsce zamieszkania... PESEL... Miejscowość i data Szybka Pożyczka Sp. z o. o. pl. Solny 14/ Wrocław OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY POŻYCZKI Zgodnie z treścią art. 16 c Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 23 poz. 271) oraz treścią artykułu 53 Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011r. Nr 126, poz. 715) oświadczam, że odstępuję od Umowy Pożyczki Gotówkowej o nr... zawartej w dniu... Poniesione przez mnie koszty związane z przedmiotową umową proszę przelać na rachunek bankowy nr.... Podpis

4 Tabela Opłat - Załącznik nr 2 do umowy pożyczki Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Czynności przygotowawcze Opłata prowizyjna za udzielenie pożyczki Monit SMS Monit papierowy wysłany listem Wezwanie do zapłaty Ostateczne wezwanie do zapłaty Opłata za ustalenie adresu dłużnika Opłata za wniosek o wyjawienie majątku Czynności windykacyjne.% kwoty pożyczki 20,00 zł 20,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 80,00 zł Opłata za odpis aktu zgonu Opłata za uzyskanie informacji o nieruchomościach wg właściwości urzędów Opłata za uzyskanie odpisu z księgi wieczystej Opłata za uzyskanie odpisu z rejestru zastawów 80,00 zł 100,00 zł 65,00 zł 30,00 zł Koszty pożyczki niezależne od Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Gwarancja bankowa Koszty ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia przez podmiot zaproponowany przez Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Koszt zależy od banku udzielającego poręczenia 1,01 punktu procentowego za dzień pożyczki

5 Oświadczenie Pożyczkobiorcy Załącznik nr 3 do Umowy Pożyczki... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... adres zameldowania... PESEL... Miejscowość i data Szybka Pożyczka Sp. z o.o. pl. Solny 14/3, Wrocław OŚWIADCZENIE POŻYCZKOBIORCY Oświadczam, że pośrednik kredytowy poinformował mnie przy składaniu wniosku kredytowego o dobrowolności opłaty prowizyjnej stanowiącej wynagrodzenie tegoż pośrednika. Niniejsza umowa została podpisana w siedzibie przedsiębiorstwa pośrednika kredytowego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią, zrozumiałem i zaakceptowałem warunki umowy pożyczki gotówkowej, wszystkich załączników do niniejszej umowy oraz regulaminu pożyczki gotówkowej. Upoważniłem również firmę Szybka Pożyczka Sp. z o.o. do wystąpienia do KRD BIG S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby oraz do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Złożenie powyższych oświadczeń potwierdzam własnoręcznym podpisem.... Podpis (czytelny)

6 Oświadczenie Pożyczkobiorcy Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki... imię i nazwisko pożyczkobiorcy... NR PESEL... Miejscowość i data Szybka Pożyczka Sp. z o.o. pl. Solny 14/3, Wrocław OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926) przez spółkę Szybka Pożyczka sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej umowy.... Podpis (czytelny)

7 Formularz Informacyjny - Załącznik nr 5 do umowy pożyczki Szybka Pożyczka Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa Kredytodawcy Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Pośrednik kredytowy: * Dane identyfikacyjne: Adres: (siedziba) pl. Solny 14/3, Wrocław Nazwa Pośrednika: Adres: (siedziba) Opis głównych cech pożyczki Rodzaj pożyczki Pożyczka gotówkowa Całkowita kwota Pożyczki (suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną udostępnione Pożyczkobiorcy) Termin i sposób wypłaty Pożyczki: Całkowita kwota Pożyczki w PLN:.. 1. Pożyczka zostanie uruchomiona bezgotówkowo na konto pożyczkobiorcy w ciągu 3 dni od podpisania umowy 2. Uruchomienie Pożyczki następuje w złotych polskich (PLN). Termin i sposób otrzymania środków pieniężnych: Czas obowiązywania umowy: Czas na jaki pożyczka zostanie udzielona Zasady i termin spłaty pożyczki Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta dni Spłata jednorazowa w kwocie całkowitej kwoty do zapłaty w terminie do.. PLN Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności* - opis towaru lub usługi - cena Wymagane zabezpieczenia Pożyczki Gwarancja bankowa lub poręczenie spłaty pożyczki przez podmiot wskazany lub zaakceptowany przez Szybka Pożyczka Sp. z o.o. Informacja czy umowa pożyczki przewiduje gwarancję spłaty

8 całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie* (jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki, płatności dokonywane przez Pożyczkobiorcę nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty Kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie pożyczki lub w umowie dodatkowej, to umowa pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty pożyczki wypłaconej na jej podstawie) 3. Koszty pożyczki Umowa Pożyczki nie przewiduje gwarancji spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wypłaconej na jej podstawie. stopa oprocentowania pożyczki oraz warunki jej zmiany Stopa oprocentowania pożyczki 19 % w skali roku Stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 4-krotność stopy lombardowej NBP która na dzień sporządzenia Formularza wynosi 20% Wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy (jeżeli umowa pożyczki przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (jest to całkowity koszt pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Pożyczkobiorcy w porównaniu oferowanych Kredytów) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 2793,18 % 1. datą początkową będzie data wypłaty pożyczki 2. odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach są przyjmowane jako rzeczywista liczba dni pomiędzy wypłatą Pożyczki a terminem jej spłaty 3. wynik obliczeń podany został z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1; 4. Całkowita Kwota Pożyczki została wypłacone od razu i w całości w dniu zawarcia Umowy Pożyczki obowiązek zawarcia umowy dodatkowej (do uzyskania pożyczki konieczne jest zawarcie przez Pożyczkobiorcę umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub inne umowy) obowiązek zawarcia umowy dodatkowej w szczególności nie umowy ubezpieczenia rodzaj ubezpieczenia oraz jego Nie dotyczy koszt Obowiązek skorzystania z usługi nie dodatkowej Rodzaj usługi dodatkowej oraz Nie dotyczy jej koszt Koszty, które zobowiązany będzie ponieść Pożyczkobiorca w związku z umową pożyczki* Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych* koszty korzystania z kart kredytowych* Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść zgodnie z umową* Koszty jednorazowe: 1. koszty administracyjne związane z zawarciem i zmianą umowy: - Opłata weryfikacyjna 1zł - opłata prowizyjna za udzielenie Pożyczki.% kwoty pożyczki. Opłata prowizyjna jest dobrowolna i stanowi wynagrodzenie pośrednika kredytowego 2. koszty ustanowienia zabezpieczenia: Koszt poręczenia przez podmiot wskazany przez Kasomat.pl 1,01 punktu procentowego za każdy dzień pożyczki

9 Warunki na jakich koszty związane z umową pożyczki mogą ulec zmianie* Opłaty notarialne* Koszty związane z Umową mogą ulegać zmianie w wyniku: - dokonanej przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych Umową zmiany wysokości opłat i prowizji (określonych w Umowie oraz w Tabeli opłat i prowizji), - zmiany wysokości odsetek wynikającej ze zmiany stopy lombardowej NBP Nie dotyczy Skutek braku płatności Skutki braku płatności mogą być następujące dla Pożyczkobiorcy: W przypadku braku lub 1. Monity i wezwania: opóźnienia płatności - monit wysyłany listem 20 zł Pożyczkobiorca może być - wezwanie do zapłaty 100 zł obciążony następującymi - sms 20 zł płatnościami: Stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 4. inne ważne informacje: 19% w skali roku Odstąpienie od umowy: W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od umowy Spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie: tak Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości tak bądź części pożyczki przed terminem określonym w umowie uprawnienie Kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę pożyczki przed terminem określonym w umowie w przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w prowizja za wcześniejszą częściową i całkowitą spłatę przed terminem 0 zł umowie Pożyczkobiorca poniesie następujące koszty Sprawdzanie w bazie danych Jeżeli Pożyczkodawca odmówił Pożyczkobiorcy udzielenia pożyczki na podstawie informacji zawartych w bazie danych Kredytodawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pożyczkobiorcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano Pożyczkobiorca został sprawdzony w bazie danych Prawo do otrzymania projektu umowy pożyczki Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych: - Nie dotyczy Negatywny wynik sprawdzenia oznacza odmowę udzielenia pożyczki na podstawie wyników weryfikacji w danej bazie danych Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie Kredytodawcy spełnia warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego Czas obowiązywania Formularza* Niniejsza informacja zachowuje ważność tak od dnia do odwołania 5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość A. dane Kredytodawcy* Jak w punkcie 1. Rejestr* KRS Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze Organ nadzoru* Sąd Rejonowy dla Wrocławia - ul Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS B. dane dotyczące umowy Odstąpienie od umowy

10 Wybór prawa właściwego* do zawartej z Pożyczkobiorcę umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo: Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego (wskazanie właściwego postanowienia umowy) Język umowy* (za zgodą Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania umowy o kredyt kredytodawca zamierza posługiwać się w języku) C. dane dotyczące odwołań Pozasądowe rozstrzyganie sporów polski nie - Pożyczkobiorcy przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania nie sporów: nie - zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów * Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego Kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju Kredytu.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo