Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; ul. Wichrowa 28; Poznań. Podstawa prawna: Zamawiający wyłączony na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2007r. Nr 223, poz ze zm.). Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opublikowana we wzorze umowy o dofinansowanie oraz w dokumencie Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Zasady dotyczące uczciwej konkurencji i równego traktowania); II. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę usług szkoleniowych oraz coachingu w zakresie programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych. Usługi będą realizowane w ramach projektu Akademia umiejętności grupy kapitałowej BIMs PLUS szkolenia i coaching dla kadry kierowniczej i pracowników. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w okresie od 3 sierpnia 2009r. do 29 lipca 2011r., w ogólnopolskiej strukturze terytorialnej: Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Kielce, Bydgoszcz, Mysłowice, Rzeszów (istnieje moŝliwość zwiększenia ilości lokalizacji) Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i umiejętności przywódczych kadry kierowniczej i pracowników Grupy BIMs PLUS oraz ugruntowanie postaw biznesowych przekładających się na większą konkurencyjność firmy, poprawę jakości obsługi klienta, a w konsekwencji dalsze poszerzenie rynku i ugruntowanie pozycji lidera. Cel zostanie zrealizowany w okresie 2 lat realizacji projektu, w wyniku osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 1) rozwój kompetencji i umiejętności kadry kierowniczej w zakresie efektywnego zarządzania, przewodzenia i motywowania,

2 poprawa zdolności budowania i kierowania zespołami, zwiększenie efektywności pracy zespołowej oraz wdroŝeni standardów współpracy i komunikacji, 2) rozwój umiejętności proaktywnego zarządzania procesem sprzedaŝy, zwiększenie efektywności, orientacji na cele oraz poprawa wyników sprzedaŝowych handlowców, 3) poprawa efektywności pracowników operacyjnych w wyniku orientacji na cele, zarządzania czasem oraz komunikacji. Szczegóły przedmiot zamówienia: 1. Realizacja programu Efektywność Własna dla 120 osób (12 grup 10-co osobowych), dla kadry kierowniczej: Usługa szkoleniowa: 40 dydaktycznych (8 spotkań po 5 ) * 12 grup = 480 Usługa coachingu indywidualnego: 4 /1 osobę * 120 osób = 480 Czas realizacji programu: 3 miesiące Zakres merytoryczny: istota wydajności, realizowanie celów poprzez zarządzanie czasem, podnoszenie wydajności poprzez ustalanie priorytetów, podnoszenie efektywności poprzez komunikację, wzmacnianie pozycji zespołu, podnoszenie efektywności zespołu. 2. Realizacja programu Efektywne Przywództwo Własne/Motywujące dla 110 osób (11 grup 10-cio osobowych), dla kadry kierowniczej: Usługa szkoleniowa: 50 dydaktycznych (10 spotkań po 5 ) * 11 grup = 550 Usługa coachingu indywidualnego: 5 /1 osobę * 110 osób = 550 Czas realizacji programu: 3,5 miesiące Zakres merytoryczny: wyzwanie, aby zostać efektywnie motywującym liderem, wizja i komunikacja, stawanie się motywującym liderem, budowanie efektywnych zespołów i przewodzenie im, wspieranie ludzi w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału, upowaŝnianie członków zespołu, przewodzenie zmianie i innowacji, lider przyszłości. 3. Realizacja programu Dynamika Efektywnego Zespołu dla 300 osób (30 grup 10-cio osobowych), dla kadry kierowniczej i pracowników handlowych: Usługa szkoleniowa: 25 dydaktycznych (5 spotkań po 5 ) * 30 grup = 750 Usługa coachingu indywidualnego: 1 /1 osobę * 300 osób = 300 Czas realizacji programu: 2,5 miesiące Zakres merytoryczny: potencjał efektywnej pracy zespołowej, pięć kluczy do sukcesu zespołu, wysokowydajna praca zespołowa. 4. Realizacja programu Efektywne Strategie SprzedaŜy dla 180 osób (18 grup 10- cio osobowych), dla pracowników handlowych:

3 Usługa szkoleniowa: 40 dydaktycznych (8 spotkań po 5 ) * 18 grup = 720 Usługa coachingu indywidualnego: 4 /1 osobę * 180 osób = 720 Czas realizacji programu: 3 miesiące Zakres merytoryczny: definiowanie rynku docelowego, efektywność kontaktów handlowych i rozmów sprzedaŝowych, odkrywanie motywów kupowania, finalizowanie sprzedaŝy, pokonywanie obiekcji. 5. Realizacja programu Warsztat Zarządzania Sobą dla 180 osób (18 grup 10-cio osobowych), dla pracowników handlowych Usługa szkoleniowa: 5 dydaktycznych * 18 grup = 90 Zakres merytoryczny: orientacja na cele i priorytety, efektywność czasu, działania proaktywne, efektywne planowanie 6. Realizacja programu Warsztat Wyznaczania Celów dla 720 osób (72 grupy 10- cio osobowe), dla pracowników operacyjnych Usługa szkoleniowa: 5 dydaktycznych * 72 grupy = 360 Zakres merytoryczny: orientacja na wyznaczanie i osiąganie celów, stosowanie zasady SMART, arkusz planowania celu, relacja pomiędzy celami zawodowymi a osobistymi, koło Ŝycia 7. Realizacja programu Warsztat Zarządzania Sobą i Komunikacji dla 720 osób (72 grupy 10-cio osobowe), dla pracowników operacyjnych Usługa szkoleniowa: 10 dydaktycznych * 72 grupy = 720 Zakres merytoryczny: orientacja na cele i priorytety, efektywność czasu, działania proaktywne, efektywne planowanie, poziomy i aspekty komunikacji i przepływu informacji (rodzaj komunikacji, róŝne rodzaje pytań i ich rola w procesie komunikowania, umiejętność słuchania, empatia, informacja zwrotna, efektywne sposoby wykorzystywania komunikacji mailowej). III. Kryteria wyboru i wymagania wobec wykonawcy. Cena za realizację poszczególnych usług Udokumentowanie potencjału firmy: Doświadczenie na rynku szkoleniowym Ogólnopolska struktura (oddziały, partnerzy, franczyza) doświadczony zespół trenerów

4 Listy referencyjne klientów Wysoka jakość oferowanych materiałów szkoleniowych: Międzynarodowy standard/licencja poświadczone otrzymaniem przez uczestników certyfikatu UmoŜliwiający wykorzystanie percepcji wielo-zmysłowej (treść pisana oraz nagranie CD) Zawierający narzędzia metodologiczne, arkusze do ćwiczeń w ramach Planu Działania, pozwalające na pracę własną uczestników pomiędzy sesjami oraz słuŝące przeprowadzeniu bieŝącej ewaluacji dokonywanej przez przełoŝonego i trenera, m.in.: Umowa WIN/WIN, Arkusz Informacji Zwrotnej, Ankieta oceniająca w połowie i na zakończenie programu, Lista Osiągnięć, Kwestionariusz Samooceny Zapewnienie uczestnikom (kadra kierownicza i pracownicy handlowi) oprócz podręcznika (podstawowego materiału szkoleniowego) organizera, narzędzia metodologicznie spójnego z programem; wykorzystywanego w pracy na co dzień Spójność metodologiczna pomiędzy szkoleniem i coachingiem w ramach realizacji jednego poszczególnego programu - coaching jako zindywidualizowana metoda rozwoju uczestników, będąca metodologicznym i merytorycznym uzupełnieniem oferty szkoleniowej i wspierająca uczestnika w realizacji zdefiniowanych przez niego i firmę celów Spójność koncepcji metodologicznej pozwalającej na osiągnięcie zamierzonych celów, rezultatów na poziomie wszystkich grup i programów oraz ugruntowanie standardów Proces zapewniający: równoległą realizację szkolenia oraz coachingu, przeprowadzenie analizy potrzeb i identyfikacji celów grupy oraz szczegółowej analizy poszczególnych osób, sesje ewaluacyjne z przełoŝonym uczestnika Doświadczenie w realizacji (w roli Projektodawcy i/lub Wykonawcy merytorycznego) projektów szkoleniowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a takŝe wynikająca z tego faktu akceptacja wymogów: Poddania się kontroli przez uprawnione do tego organa i instytucje, stanowiącej jeden z elementów zasad realizacji projektów dofinansowanych z UE Współpraca z Zamawiającym (dostarczenie przez Zamawiającego wzorów dokumentów oraz zasad prowadzenia) w zakresie promocji projektu i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, w skład której wchodzi: Dziennik lekcyjny zajęć prowadzony na bieŝąco Listy obecności uczestników na zajęciach Dzienna karta pracy trenerów Ankiety

5 IV. Miejsce i termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć najpóźniej do dnia 18 września 2009r. do na adres: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; ul. Wichrowa 28; Poznań lub adres mailowy: Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: Jarosław Majewski Wykonawcy, którzy złoŝą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie.

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową

Centrum Szkolenia Igielski Logistyka Transport Mieczysława Igielska zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę szkoleniową Szczecin, dnia 18 lutego 2011 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny 1

Kontekst sytuacyjny 1 ZAMAWIAJĄCY: PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz 93-403 Łódź ul. Starorudzka 9 tel. 42 680 20 83; fax. 42 680 20 93 NIP 831 000 16 53 www.protekt.com.pl MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMOWIENIA: 1. Siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr. 3/PO KL/2012

Zapytanie ofertowe nr. 3/PO KL/2012 Zapytanie ofertowe nr. 3/PO KL/2012 na usługi doradcze i instruktaŝowe w zakresie wdroŝenia systemu zarządzania jakością Uczelni w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Royal Unibrew Polska Spółka z o.o.

Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Royal Unibrew Polska Spółka z o.o. Warszawa, 11.12.2009 ROYAL UNIBREW POLSKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dnia 26.05.2010 TESCO /POLSKA/ SP. Z O.O. ul. Kapelanka 56 30-347 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000016108 NIP 526-10-37-737

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU

KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU KOMPETENTNY PRZYWÓDCA PODSTAWĄ ROZWOJU BIZNESU Projekt Kompetentny przywódca podstawą rozwoju biznesu skierowany jest do pracowników mikro* i małych** przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 90-EFS-2012 z dnia 29.10.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 90-EFS-2012 z dnia 29.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 90-EFS-2012 z dnia 29.10.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie projektami / Project management pt. Project Management Fundations, w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe) Katowice, dn. 21.02.2012 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu szkoleniowego Śląska Akademia ICT program rozwoju kompetencji informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo