Zapytanie ofertowe nr 14/2014 dotyczące wyboru zespołu wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. Dobre kadry szansą na innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 14/2014 dotyczące wyboru zespołu wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. Dobre kadry szansą na innowacje"

Transkrypt

1 Lublin, r. Zapytanie ofertowe nr 14/2014 dotyczące wyboru zespołu wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. Dobre kadry szansą na innowacje Szanowni Państwo, W związku z przyznaniem przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania na realizację projektu Dobre kadry szansą na innowacje (nr umowy: UDA-POKL /12) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION zaprasza zespoły 2 wykładowców lub samodzielnych wykładowców do przedstawienia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu ofertowym. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION ul. Dolna Panny Marii Lublin II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późń. zm.). Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na terenie 3 województw: lubelskiego i/lub podkarpackiego i/lub świętokrzyskiego dla kadry pracowników mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie planowanych bloków tematycznych: a) Prawo celne max. 1 szkolenie - temat: Podstawy funkcjonowania obsługi celnej. Prawo celne i podatkowe UE w logistyce międzynarodowej, b) Prawo podatkowe max. 3 szkolenia temat: Podatki aktualny stan prawny, c) Prawo pracy, w tym ochrona danych max. 2 szkolenia temat: Prawo pracy w praktyce firmy z uwzględnieniem zasad ochrony danych, d) Prawo gospodarcze max. 2 szkolenia temat: Handel międzynarodowy - aspekty prawne i praktyczne korzyści biznesowe,

2 e) Negocjacje max. 3 szkolenia temat: Negocjacje w biznesie - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych warsztaty, f) Sprzedaż max. 2 szkolenia - temat: Akademia sprzedaży 1 szkolenie oraz temat Marketing i promocja usług w przedsiębiorstwie 1 szkolenie, g) Zarządzanie finansami max. 2 szkolenia temat: Analiza i planowanie finansowe praktyczne umiejętności budowania modeli finansowych 1 szkolenie oraz temat: Finanse menedżerskie praktyczne aspekty finansowe dla niefinasistów 1 szkolenie, h) Umiejętności interpersonalne - max. 2 szkolenia temat: Trening menedżerski z aspektem budowania relacji międzykulturowych, i) Zarządzanie inne temat: Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasy własnej pracy max. 3 szkolenia, j) Zarządzanie inne temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem- logistyka i łańcuchy dostaw max. 1 szkolenie, w ramach projektu Dobre kadry szansą na innowacje. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe. 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia od r. do r. Zajęcia będą się odbywały w trybie weekendowym: piątek, sobota, niedziela lub na tygodniu. Tryb zajęć może zostać dostosowany do preferencji Uczestników Projektu. 4. Wymiar godzinowy szkolenia z każdego bloku tematycznego to 24 godziny szkoleniowe (1 godzina wynosi 45 minut), 1 grupa szkoleniowa liczyć będzie około 20 Uczestników Projektu. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia min. 1 szkolenia z ww. bloków tematycznych. 6. Szkolenia będą prowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 7. Każde szkolenie dla grupy około 20 uczestników może być prowadzone przez zespół 2 wykładowców: wykładowcę wiodącego oraz wykładowcę pomocniczego lub jednego samodzielnego wykładowcę wiodącego. Oznacza to, że ofertę musi przedłożyć dwóch współpracujących ze sobą wykładowców lub jeden samodzielny wykładowca. Podział tematyczny /godzinowy szkolenia na dwóch wykładowców zostanie ustalony po wyborze oferty cenowej. 8. Zespoły muszą składać się z 2 wykładowców z osób fizycznych i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które osobiście w ramach prowadzonej działalności mogą podjąć się realizacji zajęć. 9. Samodzielny wykładowca to osoba fizyczna /lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które osobiście w ramach prowadzonej działalności może podjąć się realizacji zajęć. 10. Każdy z wyżej wymienionych bloków tematycznych obejmuje 24 godziny szkoleniowe, realizowany będzie przez 3 dni szkoleniowe, każdy dzień szkoleniowy obejmuje maksymalnie 8 godzin szkoleniowych. 11. O ilości szkoleń z każdego zakresu tematycznego oraz terminach ich realizacji decydować będzie analiza potrzeb i przebieg rekrutacji kandydatów na Uczestników Projektu. 12. Szczegółowe terminy uzgodnione będą z wykładowcami, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. 13. Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się okresu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminów szkoleń z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

3 14. Od poszczególnych zespołów wykładowców wymagamy: a) Prawo celne: Temat: Podstawy funkcjonowania obsługi celnej. Prawo celne i podatkowe UE w logistyce międzynarodowej posiadania minimum stopnia naukowego doktora, wykształcenia wyższego z zakresu nauk ekonomicznych, posiadania minimum 4 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 500 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 10 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prawem celnym, posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu stosunków międzynarodowych, tzn. przeprowadził minimum 200 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej posiadania minimum 10 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prawem celnym. b) Prawo podatkowe: Temat: Podatki aktualny stan prawny posiadania minimum stopnia naukowego doktora, wykształcenia wyższego zakresu nauk prawnych, posiadania minimum 7 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 700 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 8 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prawem podatkowym, posiadania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, tzn. przeprowadził minimum 50 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej roczne doświadczenie trenerskie,

4 posiadania minimum 10 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prawem podatkowym, posiadania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, c) Prawo pracy, w tym ochrona danych: Temat Prawo pracy w praktyce firmy z uwzględnieniem zasad ochrony danych -prawo pracy posiadania minimum wykształcenia wyższego zakresu nauk prawnych, tzn. przeprowadził minimum 100 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej posiadania minimum 10 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prawem pracy, w szczególności z kontrolą poprawności stosowania zasad prawa pracy w przedsiębiorstwach, - ochrona danych osobowych posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu nauk prawnych, tzn. przeprowadził minimum 1000 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 14 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną danych, d) Prawo gospodarcze: Temat: Handel międzynarodowy - aspekty prawne i praktyczne korzyści biznesowe :-aspekty praktyczne, 2 dni wykształcenia wyższego zakresu zarządzania i marketingu, ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Administracji i zarządzania dla kadry kierowniczej w administracji publicznej, posiadania minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego we współpracy z krajami Europy Wschodniej, posiadania minimum 2 letniego doświadczenia w realizacji projektów z partnerami z Europy Wschodniej, tzn. przeprowadził minimum 100 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie trenerskie, posiadania certyfikatu metodyki zarządzania projektami PRINCE2, - aspekty prawne 1 dzień posiadania minimum stopnia naukowego doktora, wykształcenia wyższego z zakresu nauk prawniczych, posiadania minimum 8 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z handlem zagranicznym, prawem gospodarczym,

5 posiadania minimum 4 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej posiadania doświadczenia jako trener/ wykładowca w projektach szkoleniowych realizowanych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - udokumentowany udział w minimum 1 projekcie, e) Negocjacje: Temat: Negocjacje w biznesie - doskonalenie umiejętności negocjacyjnych warsztaty posiadania minimum stopnia naukowego doktora, wykształcenia wyższego z zakresu psychologii, posiadania minimum 20 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej posiadania minimum 20 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z negocjacjami biznesowymi, posiadania praktycznego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń menedżerskich, z zakresu komunikacji i negocjacji, tzn. przeprowadził minimum 3000 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 20 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu zarządzania kadrami, posiadania praktycznego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń menedżerskich, z zakresu komunikacji i negocjacji, tzn. przeprowadził minimum 100 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej roczne doświadczenie trenerskie, posiadania minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej), f) Sprzedaż: Temat Akademia sprzedaży posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu psychologii, ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Master of Business Administration, tzn. przeprowadził minimum 1000 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 10 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych ze sprzedażą, marketingiem, rekrutacją, posiadania doświadczenia jako trener/ wykładowca w projektach szkoleniowych realizowanych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - udokumentowany udział w minimum 6 projektach,

6 tzn. przeprowadził minimum 50 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej roczne doświadczenie trenerskie, Temat Marketing i promocja usług w przedsiębiorstwie ukończenia studiów podyplomowych z zakresu public relations oraz psychologii społecznej, tzn. przeprowadził minimum 500 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 7 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z marketingiem (tworzeniem strategii marketingowych), komunikacją i wystąpieniami publicznymi, posiadania uprawnień coacha w obszarze Business oraz Executive coaching, tzn. przeprowadził minimum 50 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej roczne doświadczenie trenerskie, g) Zarządzanie finansami: Temat: Analiza i planowanie finansowe praktyczne umiejętności budowania modeli finansowych posiadania minimum stopnia naukowego doktora, wykształcenia wyższego zakresu nauk ekonomicznych, posiadania minimum 7 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 1000 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 7 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, posiadania minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 150 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej

7 posiadania minimum rocznego doświadczenia zawodowego w programowaniu i wykorzystaniu narzędzi informatycznych, Temat: Finanse menedżerskie praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów posiadania minimum stopnia naukowego doktora, wykształcenia wyższego zakresu nauk ekonomicznych, posiadania minimum 7 letniego doświadczenia dydaktycznego na poziomie akademickim (zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 1000 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 7 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 7 letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, posiadania minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 150 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej posiadania minimum rocznego doświadczenia zawodowego w programowaniu i wykorzystaniu narzędzi informatycznych, h) Umiejętności interpersonalne: Temat: Trening menedżerski z aspektem budowania relacji międzykulturowych wykształcenia minimum wyższego z zakresu psychologii, posiadania licencji coacha ICC, tzn. przeprowadził minimum 1000 godzin szkoleniowych oraz posiada co najmniej 15 letnie doświadczenie trenerskie, posiadania minimum 15 letniego doświadczenia zawodowego, w tym minimum 10 letniego na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem zespołami pracowniczymi i projektowymi, posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu psychologii, ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, posiadania minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej

8 tzn. przeprowadził minimum 50 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej roczne doświadczenie trenerskie. i) Zarządzanie inne: Temat: Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasy własnej pracy : posiadania minimum wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii, posiadania minimum 12 letniego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej), posiadania minimum 12 letniego doświadczenia zawodowego, w tym m.in. na stanowiskach związanych z zarządzaniem czasem, organizacją pracy, efektywność osobistą, tzn. przeprowadził minimum 200 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej 9 letnie doświadczenie trenerskie. posiadania certyfikatu metodyki zarządzania projektami PRINCE2, : posiadania minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 150 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej posiadania minimum rocznego doświadczenia zawodowego zakresu w tym m.in. na stanowiskach związanych z zarządzaniem czasem, organizacją pracy, efektywność osobistą, j) Zarządzanie inne: Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem- logistyka i łańcuchy dostaw : posiadania minimum stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, posiadania minimum 15 letniego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie przedmiotu zamówienia) posiadania minimum 15 letniego doświadczenia zawodowego z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu oraz poprawy efektywności procesów, tzn. przeprowadził minimum 2000 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej 15 letnie doświadczenie trenerskie. :

9 posiadania minimum rocznego doświadczenia dydaktycznego na szczeblu akademickim (co najmniej stanowisko wykładowcy lub realizacja zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej tzn. przeprowadził minimum 150 godzin szkoleniowych oraz/ lub posiada co najmniej posiadania minimum rocznego doświadczenia zawodowego zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu oraz poprawy efektywności procesów. 15. Od wykładowców wymagamy: a) opracowania programu szkolenia zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, b) opracowania materiałów szkoleniowych w formie skryptu do wydruku dla Uczestników Projektu c) prowadzenia szkolenia zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego, d) regularnego sprawdzania postępów w nauce Uczestników Projektu (w tym opracowania testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzonego szkolenia przed i po). 16. Trenerzy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu na szkolenia. 17. Zapewniamy 2 noclegi i wyżywienie dla wykładowcy w trakcie trwania 24-h godzin szkolenia. 18. Zamawiający nawiążę współpracę z Wykonawcą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. IV. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10 V. KRYTERIA WYBORU OFERT: 1. Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), przy wyborze oferty będziemy się kierować kryterium 100% cena. 2. W łącznej cenie wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania, bez których realizacja nie byłaby możliwa 3. Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 4. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 5. Ceną podlegającą ocenie jest wartość brutto oferty. Cenę oferty stanowi łączna wartość brutto. Punkty przyznawane za kryterium 100% cena będą liczone wg następującego wzoru: Cena brutto najtańszej oferty Ilość punktów = x 100 Cena brutto ocenianej oferty 6. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 7. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wyśle informację owo o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERANTAMI Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona: p. Katarzyna Ruczkowska, tel. 81/ VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad, 2) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy z Wykonawcą. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wykonawca zespół wykładowców może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie każdego z wybranych ww. bloków tematycznych. 2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym. 3. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane.

11 4. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany 1 Formularz ofertowy oraz CV wykładowcy wiodącego i wykładowcy pomocniczego. 5. Składana oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. 6. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. 7. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści po upływie terminu składania ofert. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. 10. Formularz zapytania wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Promocji Edukacyjnej Orylion 11. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz podpis Wykonawcy. 12. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres lub dostarczona osobiście na adres: Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion - ul. Dolna Panny Marii 56, Lublin do dnia r. do godz (liczy się data wpływu). 13. Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być złożone, w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Oferta dotycząca wykładowców do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. Dobre kadry szansą na innowacje - Zapytanie ofertowe nr 14/ Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. 15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 16. Wykonawca ma obowiązek zaakceptowania: możliwości realizacji zamówienia i zapłaty przez Zamawiającego za faktycznie przeprowadzoną liczbę godzin szkoleniowych oraz fakt, że płatność za zrealizowaną usługę nastąpi po jej zakończeniu. IX. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 1. Odwołania postępowania, unieważnienia go, w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny. 2. Zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty 3. Zmiany terminów i ilości osób wyznaczonych w zapytaniu w przypadku nie zebrania się oczekiwanej liczby osób chętnych do uczestnictwa w danym szkoleniu. 4. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia ZAŁĄCZNIKI: 1) Formularz oferty. 2) Wzór CV.

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 04-12-2014

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 04-12-2014 ZAMAWIAJĄCY: STALMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Energetyków 18 20-468 Lublin Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 04-12-2014 Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 07.05.2012 r. Dotyczy projektu Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 03.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Fachowcy szansą dla Lubelszczyzny specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.06.2013 r.

Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Warszawa, dnia 03.06.2013 r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Przedmiot zamówienia: Lublin, dnia 17.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Przedmiot zamówienia: Lublin, dnia 17.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 17.10.2014 r. Dotyczy projektu Podnosimy kwalifikacje lubelskich betoniarni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/K/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/K/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 115 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: szkolenia@mirip.org.pl Warszawa, dnia 27.10.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności.

2. Postępowanie niniejsze toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/T/ZPEWP/2014 z dnia 05.11.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA KADRY TRENERSKIEJ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA EKOLOGIA W PRZEMYŚLE w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/JPS/2014 Warszawa, dnia 20.02.2014 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dn. 11.12.2014r. O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 115 i 154 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/K/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/K/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 115 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: szkolenia@mirip.org.pl Warszawa, dnia 25 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 30.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Lean Manufacturing w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Przedmiot zamówienia: Lublin, dnia 24.10.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Przedmiot zamówienia: Lublin, dnia 24.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 24.10.2014 r. Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 10/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 154 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 22.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Specjalista w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem metody EyeTracking w ramach projektu pt. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. kurs prawo jazdy kat. C

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. kurs prawo jazdy kat. C ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. kurs prawo jazdy kat. C Poznań, dnia 10.07.2014 r. w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MZC/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MZC/2015 Warszawa, dn. 15.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MZC/2015 Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pn. Kompetencje drogą do sukcesu w oparciu o zawartą z Narodowym Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo